John 18

Yudasikafo Yesu kuwolafo anido melami ka

(Mt 26:47-56, Mk 14:43-50, Lu 22:47-53)

Ena Yesukafo ya Goti loumu fuli loto ege-ege moinamo weki lokoina numudoti lumuti no kefola ma kuliya Kidiloni ya kiliti yá kiniba ma nedo yalo ya wae. Wado yalo ya Yesu ya ege-ege moinamo we yaki kamenakamena mau wi-wi ato, kuwolafo anido melenami we Yudasi yaki komu ebawa ya eyami ne.

Ena yalo minato, ya Yudasikafo gamani kimiwe yaki ido Goti yokila ki umamo we kiyabani we ido Falisi we kimiweni yaki gilimito amo minadoka wito lumuti lamu-feiyati kiti kefaafaki oluti wae.

Wato, ena Yesukafo neta-mata o edenawamo neta ya koli fuli loto ya yá kiniba kanu welalo ya uto geyeto eti limo, Linate kema moni wili minae? loto loga o gedaito, amote itibiti loumamo, Nasalete numudoti we Yesu moni wilone, loti loumato, Yesukafo limo, Namo ama ya minomo yae, loto logimaito, ido kuwolafo anido melami we Yudasi yaki minagu ya minaiye.

Ena Yesukafo, Namo ama ya minomo yae, loto logimami, ya eleigiti gegekati uti lumu fou lae.

Eti ato, kofa loga o gedeto limo, Linate kema moni wili minae? lito, amote Nasalete numudoti we Yesu moni wilone, lato, Yesukafo ka itibito logimami, Namo ama ya minowe, loto logimomo ya namomu moni wilitima ya ama minamo we ya koito gedalo, lito, eti amo yamu komu ya eti loto limo, Nomanimo wenena yama kiyaba o gedoneto ma u kopa áumamo ne, loto komu limo ka yama ayalo kulawa fedaiye.

10 Ena Saimoni Pitakafo ya emi fana olu minami ya ika oto yokila ki umamo we kiyabani we naba kouba-nabala we kuliya Malukusi ya kala onaleka ya fuko fulitaiye. 11 Eti ito, Yesukafo Pita eti loto loumami, Emika ya owolau ya koilo. Keinawa ya Menefokafo nomami yama olámenamo nefe? loto ya liye.

Yesu ya Anasi nedo ilimiti wamo ka

12 Ena gamani kimiweki, kiyabani we wenabani yaki, ido Yuda wenena yauti felegaga kuliyai numuna naba kimiwe yaki ya Yesu oluti nela wi edeti 13 Anasi nedo ya ilimiti wae. Ena Anasi olulafo olami we Kaiyafasi ya melege lawoko ayau ya Goti yokila ki umamo we kiyabani we wenaba minainako, yamu Anasi nedo ya ilimiti wae. 14 Kaiyafasi yakafo komu Yuda we eti loto logimami, We lawoko ma lamomu oto fulunami ya lalo minenagolone, loto logimitami ne.

Pitakafo Yesu kuliya olu falukami ka

(Mt 26:69-70, Mk 14:66-68, Lu 22:55-57)

15 Ena Saimoni Pitate Yesu ege-ege moinami we mate ya Yesu ilimiti wado ege ya waiye. Wami ege-ege moinami wewa ya yokila ki umuumu amo we kiyabani we wenaba yakafo eye minami nenako, Yesu ege uto numuna kilalau ya lako idaifa, 16 Pita ya kila welalo feka ya nedi minaiye. Nedi minaito, yokila kiyamo we kiyabani we wenaba eyami wewa yakafo lumuto kila welalo kiyaba imo nomili ya loumaito Pita kanu wi edaito, kila lulauka ya idaiye. 17 Idaito, kanu kiyaba imo nomiliwa yakafo Pita eti loto loumami, Kamo ya we youma ege-ege moinamo we yauti ma minabemo? lito, ya E'e, namo minámowe, loto ya liye.

18 Eti lito, ya kouba-naba we ido felegaga kuliyai numuna naba kimiwe yate epe fuluti yo kiti labi minato, Pita yaki lakoina nedi minoti yo labi minae.

Yokila ki umamo we kiyabani we wenaba yakafo Yesu loga-miga o edami ka

(Mt 26:59-66, Mk 14:55-64, Lu 22:66-71)

19 Ena yokila ki umamo we kiyabani we wenaba yakafo Yesu ege-ege moinamo we yaki ido ka mono lo-lo imo ka yakimu loga-miga o edaito, 20 Yesukafo ka itibito loumami, Namo ya mono numunigu ido felegaga kuliyai numuna nabau ya Yuda wenena mau witi minado ya wenena muki ka oloto logimito, api gilibi-gilibi omoma ne. Ka falukuto ya ma ádowe. 21 Yamu nedito namo loga o nedane? Kane logimoneto kolamo wenena ya loga o gede kae. Amo ya ka logimi-gimi omo ka ya moda koli minamo ne, loto loumaiye.

22 Eti lito, felegaga kuliyai numuna naba kimiwe minagu yauti makafo Yesu ofoto ya eti limo, Kamo yokila ki umamo we kiyabani we wenaba ya ka yaidana ya nedito loumane? lito 23 Yesukafo ka itibito eti loto loumami, Ka nosámami loneyama ya monawa lo oloto melo. Ido ka lalo lenamo ya nedito nofane? loumaiye.

24 Loumaito, Anasikafo logimaito, Yesu ana nela witi yokila ki umamo we kiyabani we wenaba Kaiyafasi nedo ilimiti wae.

Pitakafo kofa Yesu kuliya olu falukami ka

(Mt 26:71-75, Mk 14:69-72, Lu 22:58-62)

25 Ena Saimoni Pita ya yo labito nedi minaito, loga o edeti lamo, Ege-ege moinamo we minagumati kamo ya ma minabemo? lato, ya amokafo, E'e, namo minámowe, logimaiye.

26 Logimaito, yokila ki umamo we kiyabani we wenaba kouba-nabala we yauti ma Pitakafo ofoto kala fuko fulitami we yama wenenalakafo eti loto loumami, Aiyo, kamo yá kinibauma amoki lako minageto keyoma nenae, lito 27 Pitakafo kofa, E'e, lito ayalo ya okolofokafo nola liye.

Yesu ya Pailati nedo ilimiti wamo ka

(Mt 27:1-2, 11-14, Mk 15:1-5, Lu 23:1-5)

28 Ena ko lo falatito Yesu ya Kaiyafasi negu yauti ilimiti lumuti gamani numudo ya wae. Uti Yuda wenena yate Goti omunalo ya sete-mulude olu fuma wito Goti Elita O Gedami foliwau ya wete-neta ánotenune, loti gamani numunau ya idámoti feka ya minae. 29 Feka minato, Pailatikafo ayalo lumuto loga o gedeto limo, We ama ya nena lifimala nemomu ya ilimiti ae? lito, 30 wenena yate ka itibiti eti loti loumamo, Amo ya nosámami mona melámami neko, kamo minanido ya ilimito ámogi ne, lae.

31 Eti lato, Pailatikafo eti loto logimami, Linanimotina oluti lo melamo katinau yati lifimala olu umalo, lito, Yuda wenena yate eti loti loumamo, Lamo wenena lifimani olu gimito gini folámenawamole, loti lo fuko ledetama ne, lae. 32 Eti loti lamo ya Yesu fulunami kanu aimolakafo ka komu lo oloto gimitaidoma ayalo kulawa fedaiye.

33 Ena Pailatikafo gamani numugu ya itibito dito Yesu ilimiti alo, lito ya koliti ilimiti ato, ya loga o edami, Kamo ona Yuda wenena kiyabani we wekudi minabe? Olo, lito, 34 Yesukafo itibito limo, Ka ya kaimoka kakaloti labemo, ido wenena mate namomu eti lokomato kolito lane? loumaiye. 35 Loumaito, Pailatikafo itibito limo, Namo ya Yuda we minámowe. Kaimoka wenenaka ido yokila kiyamo we kiyabani we yate namo minodo ya kilimiti amo ya kamo nedi ageto kilimiti ae? loto loga o edaiye.

36 Loga o edaito, Yesukafo ka itibito eti loto limo, Namo ama mikaleka wenena wekudinina ya minámowe. Mikalo wenena wekudinina minomo neko, kouba-nabane we yate namo ane olu faka loti Yuda wenena yate nela fi nedetenawae, loti lowa fi gimagi ne. Nefa, namo wenena kiyaba o gedomo monane ya mikaleka wenena wekudinina kiyaba o gedamo mona yaidana oto minámaiye, loto loumaiye. 37 Ido Pailatikafo eti loto loumami, Kamo wekudi ma minabe? Olo, lito ya Yesukafo ka itibito limo, Moda ya lanimo yae. Namo wekudi minoto ya ka ona kula lo oloto pi giminae, loto mikaleka lumuto oloto piyomo ne. Yamu ka ona kula kolife lamo wenena ya namo kane yaki kolife lae, loto loumaiye. 38 Loumaito, Pailatikafo eti loto loumami, Ka ona kula ya nena neta ne? loto ya liye.

Pailatikafo Yesu ya yá yofolo ofalo, loto limo ka

(Mt 27:15-31, Mk 15:6-20, Lu 23:13-25)

Pailatikafo eti lototo kofa feka ya uto Yuda wenena minado lumuto eti loto logimami, Namo we ama ya lifimala moni wilofa, olu oloto piyámowe.
39 Monatina ma etito nemo, Goti Elita O Gedami folilo linate lonomado ya namo nelalo minamo we yauti ma ya efili edowe. Monani etiti melamo yamu onema ama ya linate Yuda wenena kiyabani we wekudi efili edoneto fa mino ledenaiye, loti kolafemo? loto loga o gedaiye. 40 Loga o gedaito amo yate kofa eti loti auma witi lamo, E'e, ama we ya minámaiye. Balabasi ya efili edo, loti lae. Eti lamo we Balabasi ya wenena ginito netani-matani ipoto olu-olu imo we ne.

Copyright information for `SNP