John 19

Ena Pailatikafo logimaito, kimiwe yate Yesu yafo atuwa kaila lelelimo ipi yakafo ofoti, kefani kailakafo kokamu olufe loti manenalo ya aumawai kolouto wi edeti, ukanalo owo fana kisi limo yaki wi edae. Etiti ya amo nedo oti, Aiyo, siyane, Yuda wenena kiyabani we wekudi, siyane, loti anikafo aumawai ofae.

Ena Pailatikafo Yuda wenena minado ya kofa lumuto eti loto logimami, Eyalo. Namo linatedoka ilimito lomomo ya lifimala moni wilofa, olu oloto piyámowe, loto logimomo ya kolalo, liye. Lito, ya Yesu kokamuwa kaila imo wi edamo ido owo kisi limo yaki wiyami lomaito, Pailatikafo gilibito ya, We ama ya eyalo, loto logimaiye.

Logimaito, yokila ki umamo we kiyabani we ido felegaga kuliyai numuna naba kimiwe yaki eyeti ya, Yá yofolo ofo! Yá yofolo ofo! loti ka auma witi lato, Pailatikafo eti loto logimami, Namo lifimala moni wilofa, olu oloto piyámonako, linate linanimotina oluti uti ya yá yofolo ofalo, loto logimaiye. Logimaito, Yuda wenena yate ka itibiti eti loti loumamo, Amokafo namo Goti Nalafo minowe, loto aimola yamu lo-lo o minami ya wenena yaida lenawamo ya fulunawae, loto lo melami kateu ya nemo ne, lato, Pailati ya kolito koli naba kolaiye.

Koli naba kolito ya Yesu ilimito gamani numugu kofa dito loga o edeto limo, Kamo egalekati animo ne? lito ya Yesukafo ka itibito loumámaiye. 10 Ka itibito loumámaito, Pailatikafo eti loumami, Ka lonomámanimo nefe? Namokafo efili kedenawae, lenamo ya efili kedenagilae. Ido yá yofolo kofenawae, lenamo ya kofenagilae. Yaida mona muki ya namoko kiyaba oma ne. Ya ma kolámabe? loumaiye.

11 Loumaito, Yesukafo ka itibito eti loto loumami, Akaiya nemo we yakafo auma komámami neko, kamo auma wito namo olu afima o nedámagi ne. Yamu ya wenena kamodoka nilimiti amo wenena lifimanikafo kamo lifimaka olu fulo edeto ne, loto ya liye.

12 Eti lito, Pailatikafo kawa ya kolito Yesu efili edenae, loto kolaifa, Yuda wenena yate eti loti auma witi lamo, Kamo we ya efili edenanimo ya Sisa kafuwalo we minámenagolane. We makafo kiyaba we wenaba minowe, lenami ya Sisa olu afima o edenae, loto ya liye, loti lae.

13 Eti loti lamo ka ya Pailati ya kolito logimaito, Yesu ilimiti lomato, ka lo onowa mele-mele imo folomolo ya amedoto minaiye. Ebawa ya Kifanakafo Olufe Lamo Ebale, loti kuliya melamo ya Yuda wenena kanidokati ya Gabatale, loti kuliya melae.

14 Ena Yuda wenena Gotikafo Elita O Gedami foliwa neta-mata olufe lenawamo kamena ya neto, ya belo alitito ya Pailati folomolo ya minoto Yuda wenena eti loto logimami, Linate wekuditinama ama ya eyalo, lito, 15 amo yate eti loti auma witi lamo, Ilifi fulo! Ilifi fulo! Yá yofolo ofo! lato, Pailatikafo eti loto logimami, Aiyo, wekuditina yá yofolo ofoneto fulunaiye, loti lo minafe? Olalo, lito yokila ki umamo we kiyabani we yate ka eti loti itibiti loumamo, Lamo wekudite Sisa lawokomako nema ne. Ma minámamo ne, loti lae. 16 Eti lato, Pailati kolito Yesu yá yofolo fulunaiye, loto fulo anigu itaiye.

Yesu yá yofolo ofamo ka

(Mt 27:32-44, Mk 15:21-32, Lu 23:26-43)

17 Ena kimiwe yate Yesu oluti yá yofo olu umato moufaito, mika ma kuliya Ateni Aumale, loti melamo, ya Yuda kalekati kuliya Gologotale, loti melamo, yalo ya ilimiti uti 18 yá yofolo ofamo, ya we lele ma lakoina ginamo ya ma ya ofo filigaleka iti, ma ya ofo filigaleka iti, ido Yesu ya ofo muliti ya itae.

19 Ena Pailatikafo lito ya yá yofolo Yesu atela mulalo ya eti loti lufuwa wiyamo, Nasalete we Yesu ya Yuda wenena kiyabani we wekudi ne, loti wiyamo, 20 ya Yuda ka ido Lomu ka ido Giliki ka tili (3) yalekati wiyato, Yesu ofamo eba ya adu numudo nenako, Yuda wenena so loti ayalo uti oti amo yate lufuwawa ya katae. 21 Etiti katato, Yuda wenena yokila ki umamo we kiyabani we yate uti Pailati eti loti loumamo, Kamo Yuda wenena kiyabani we wekudi ne, loto lufuwa wiyanimo ya fulito. Aimolakafo namo Yuda wenena kiyabani we wekudi minowe, loto limo we ne, loto wiyo, lato, 22 Pailatikafo ka itibito logimami, Lufuwa wiyomo ya moda witowe, loto ya liye.

23 Ena kimiwe yate Yesu yá yofolo ofoti ukanalo owo olamo ya u fo (4) wito iya meleti olafa, ukanalo owo lulau ya yalekati owo omo waka lomamo kifamo yaidana oti kifámamo 24 yamu ya eti loti lokoli-fakoli amo, Ya fekailámoto mele muliti ito noka kedeto melafo makafo olu fulo ledenami ya olunaiye, loti ya eti amo yamu ka ma mono lufuwau ya eti loto limo,

Amo yate ukanelo owo iya mele oluti ma luma nemo ya noka kedeti olae,
loto ka mono lufuwau (Sng 22:18) nemo ka ya ayalo kulawa fedaiye.

25 Ena Yesu olafole kunalafole, Kolopasi olonafo Maliale, lilafo Madala numudoti wena Maliale Yesu yá yofola monau ya nedi minae. 26 Ido Yesukafo olafoki ege-ege moinami we siyamuluna umami weki adu nedi minami ya geyeto olafo eti loto loumami, Wenao, nakafo auwa ya ne, loto, 27 ido ege-ege moinami wewa eti loto loumami, Okafo ya ne, lito ya kamena yaloti ya aimola numunau ilimito uto kiyaba o edemo wiye.

Yesu folami ka

(Mt 27:45-56, Mk 15:33-41, Lu 23:44-49)

28 Ena Yesukafo lonola fuli limo ya kolito mono lufuwau ka ma nemoma ya kulawa fedenaiye, loto ya Kenebane apaitaiye, lito 29 no waini ekefa imo ma nomuku negu yau ya kuwo nokuti noi aila yaidanakafo ekefa imo noku yau fiti oiyo umalo ya welau wiyato naiye. 30 Noto ya Moda fuli lotaiye, loto manena olu kuba wito ouna ilifi meleto folaiye.

Kimiwekafo kiya Yesu yofalau ya magala ofami ka

31 Ido aya kamenalo Yuda wenena Goti Elita O Gedami foliwa neta-mata olufe lenawamo kamena neto, ido leda ya Sabati foliwa naba nenako, wenena yá yofolo ginamo ya kono ukani ya yá yofolo fa minenami eleka lofaiye, loti Pailati eti loti loumamo, Kimiwe yate kiyani auma leketi kono ukani ya ikiliti oluti unawae, loti loumato, 32 O, lito kimiwe yate we lele Yesuki ginamo ya ma kiyana auma leketi, uti ma kiyana auma lekae. 33 Leketi uti Yesu ofado ya uti moda fulutami ya eyeti kiyana auma lekámae. 34 Lekámafa, kimiwe makafo yofalau ya kiyakafo magala ofaito, wanuki noki ayauti lomaiye.

35 Eti o edamo yamu eti limo,

Aumala ya lekámenagilae,
loto ka mono lufuwau (Sng 34:20) ya nemo ne. Ido ka ma eti limo,

Amo yate magala ofamo we ya eye minenagilae,
loto ka mono lufuwau (Sek 12:10) nemo ka ya kulawa fedenaiye, loto netawa ya oloto piyaiye. Ena netawa lufuwa wiyami wewa netawa ya aimola omuna kulakafo eyami nenako, lo oloto melomo ya ona lowe, loto koli minaiye. Kawa ya ona kula ne. Yamu ya linate yaki koli kikitenawae, loto lo oloto melaiye.

Yesu mele edamo ka

(Mt 27:57-61, Mk 15:42-47, Lu 23:50-56)

38 Ena Alimatea numudoti we Yosefe ya Yesu ege melami we minaifa, Yuda wenena kolini kolito lo oloto piyámoto monala mele falukuto meleto moni minami yakafo Pailati nedo ya uto Yesu kono ukana ikilito oluto unagolowe, loto loumaito, Pailatikafo, O, lito uto ikilito oluto wiye. 39 Eti ito, Nikodemusi yaki komu Yesu nedo luwaila wimo we yakafo yá nowala ladanuwa imo neta lele ma kuliya mulu yaki ma kuliya alo yaki olu lawoko ito keinala teti (30) kilogilamu yaidana oto ya futuwai oluto uto Yosefe ana olu faka lito 40 Yesu kono ukanalo ya yá nowala fili edeti owo lafo-lafo kiyobakafo asa wi edami ya Yuda wenena yate wenena folamo ya eti o gede-gede ae.

41 Ena Yesu yá ofolo ofado filigaleka ya yá kiniba ma negu yau kifana lula ma kono ukana melenune, loti uwaitagu ya wenena ma mele gedámamo kofawa negu 42 ya Yuda wenena Sabati foliwa neta-mata olufe lenawamo kamenawa nemo yamu koliti eba adu yau ya Yesu kono ukana ya mele edaiye.

Copyright information for `SNP