John 2

Kana numudoti we ma wena olami ka

Ena lono kamena lele fuli lito Galili mikalo Kana numudo ya we wena anido olu giminune, loti weni-neta ofo ki minado, Yesu olafo ayalo minaito, Yesu yaki ege-ege moinamo we yaki lo mele gedato ya ae. Ato, wenena mau witi neta no minato, no waini fuli lito ya Yesu olafokafo loumami, No waini ma minámaiye, lito Yesukafo loumami, Moiyo, lono yamu ka lonomámo. Kamenane oiya nefe? loumaiye. Loumaito, olafokafo numuna aboga kouba-nabala we eti loto logimami, Lono ma logiminami ya olalo, loto logimaiye.

Ena numuna yalo ya kifana malu naba begako sikisi (6) neto, ya Yuda wenena ka mono monanina ya neta-mata kamena-kamena noku wi-wi amo yamu numugu-numugu no maluku ya minomo wiye. Maluwa ma yau dalamu kefolau kamena faifu (5), ido ma yau kamena seweni (7) ya no fiti olumo leki-leki amo ya nabanina etito ne. Etito neto ya Yesukafo numuna aboga kouba-nabala we eti loto logimami, Linate no fiti maluku yau leikalo, lito amo yate eti oti no ya fiti leikato lumuto faito fulitaito Yesukafo eti loto logimami, Linate ma fiti konuma-kobina kiyaba imo weloka ya oluti walo, loto logimaiye.

Eti logimaito, no fiti oluti wato, no yakafo no wainika wito weni-neta kiyaba imo we ya no kolaifa, monala kolámami, kouba-naba we no fiti maluku leikamo we yateko no waini monala kolife lae. Ido weni-neta kiyaba imo we yakafo wena olami we ilimito oto 10 eti loto loumami, Komu no waini leya imo gimogeto, noti kani-manini u kopa ito aiga no waini leya ámami ya gimi-gimi onima ne. Monate etito nema nefa, kamo ya olu eleyapa wito leya imoma ya miwitaniguti oiya oloto piyaiye, loto loumaiye.

11 Etito Yesu yakafo Galili mikau ya Kana numudo yalo ya neta kofawa aumala gilibami lonola apito oluto, lamena aumala olu oloto piyaito ya ege-ege moinamo we eyeti koli kikito umae.

12 Ena Yesule, olafole, kunalafo-motaki, ido ege-ege moinamo we yaki muki ya Kana numudoti lumuti Kapeneyamu numudo o fedeti ya kamena malekako yalo ya minae.

Felegaga kuliyai numuna nabau neta kifanalo fulamo wenena ya Yesukafo giyadami ka

(Mt 21:12-13, Mk 11:15-17, Lu 19:45-46)

13 Ena Yuda wenena Gotikafo Elita O Gedami foli kamenani alitito, Yesu ya Yelusalemu numudo ya dito 14 felegaga kuliyai numuna naba kilalau dito eyami, ya Goti yokila ki umunawamo yamu sipisipi, bulumakau ido nema mulu ya kifanalo fulamo wenena, ido folomolo ya kifana kola ailo-ailo nemo ya olu filiga-filiga amo wenena ya Yesukafo geyeto, 15 nela ya miyaito u kefaka wito, wenena yaki sipisipi bulumakau yaki ginifo-ganifo o gimaito koli wato, kifana-afana yaki oluto fululu kito, folomoti yaki itufu-matufu oto, 16 nema mulu olu minamo we ya eti loto logimami, Linate netawa olu fekaitalo. Ama Menefo numunau ya neta kopa eti ato ya maketi yaidana ámaneyo, loto ya liye. 17 Eti imo yamu ya ege-ege moinamo we ya ka mono lufuwau nemo ka yamu eti loti kani kiyamo,

Kamo numuga olufe-fe lenae, loto auma wito kolito sene-mulune yo loto kutifi-natifi iye,
loto ka mono lufuwau (Sng 69:9) ya nemo ne.

18 Ena Yuda wenena yate loga o edeti lamo, Kamo eti animo ya aumaka monaka yakafo nena neta olu oloto pi lumunanimo ne? lato, 19 amokafo ka itibito eti loto logimami, Linate felegaga kuliyai numuna naba ama ya lukoito namo fo kamena tili (3) wageto kofa ku fukenagolowe, logimaiye. 20 Logimaito, amote eti loti loumamo, Lamo yate-mete minamo yate felegaga kuliyai numuna naba ama ya melege foti-sikisi (46) ya wito ku fukama nenako, ya kamo ya fo kamena tili (3) yako ku fukenae, loto labe? loti loumafa, 21 ido Yesukafo ukana yamu olumo felegaga kuliyai numuna nabalo ya meleto kepa ka logimaiye.

22 Eti loto logimito minoto folaiguti neidaito ya ege-ege moinamo we kawa ya kolife lamo ne. Ido Yesu kala limo yaki ido ka mono lufuwau ya Goti kala wiyamo yaki ya koliti ya koli kikitamo ne.

Yesukafo wenena muki luni-kanigu ya ko fuli loto geye minami ka

23 Ena Yesukafo Goti Elita O Gedami foliku ya Yelusalemu numudo ya aumala gilibami neta mona-mona imo ya wenena mukite eyeti kuliya koli kikito umafa, 24 ido Yesukafo wenena monani geye fuli linako, ya amodoka metolito minámaiye. 25 Amo ya we ma monala kolinae, loto wenena maleka loga o gedámami ne. E'e, aimolakafo wenena seni-mulunigu ya ko fuli loto geyaiye.

Copyright information for `SNP