John 21

Ege-ege moinamo we noku ya minato Yesu oloto pi gimami ka

Ena kofa aiga ege-ege moinamo we Taibeliyasi nofudo ya minato, Yesu oloto pi gimami ya etito oloto pi gimami ne. Saimoni Pitale, Tomasi kuliya ma Didimusile, Galili mikalo Kana numudoti we Nataniyelile, Sebedi nalafo lele yaki ido ege-ege moinamo we yauti ma lele yaki etiti wenena yaleka minato, Saimoni Pitakafo eti loto logimami, Namo laefalo moninae, loto unagolowe, lito, ya eti loumamo, Kamoki lakoina unune, loti sipiku ya diti uti moinamo ya luwaila yalo ya laefa ma olámae.

Eti ato, ko lenae, loto ido ya Yesu no akelo ya nedi minaifa, lebona eyámato, Yesukafo eti loto loga o gedami, Nanefo-motao, laefa ma olafe? lito amote, Ma minámaiye, loti ka itibiti loumato, amokafo eti loto logimami, Owo ya fulo filiga sipi onaleka ya itenawamo ya olunagilae, lito owo ya fulo onaleka ya itato, laefa ya faitito ika o moinafa, ogoufámae.

Yamu ya Yesu ege-ege moinami we siya-muluna umami wekafo ya Pita eti loto loumami, Moda Wekola ya nemo yae, loumaito, Saimoni Pita kawa kolito ukanalo owo ya kololoto meleito lono olaido yati kofa olu wito sipikuti nofugu ya satomo wito wimo ya no ake faiga minámami wani hadeti (100) mita yaidana oto neto wito, ido ege-ege moinamo we liliga ya noku fiyamo owoku ya laefa faitito sipiku minoti ika-ika oti oluti wae.

Uti olumo noku meleiti akelo ya lumuti kamo ya yo ligu ya laefati beletiti neto ya kae. 10 Kato, Yesukafo eti loto logimami, Laefa olamo maleka oluti alo, lito, 11 Saimoni Pitakafo sipiku ya dito owo ya noku yati ika oto oluto ekela ami ya laefa naba-naba faitimo ya wani hadeti fifiti-tili (153) yaleka ya nemo nefa, owo ya fukámaiye.

12 Ena Yesukafo eti loto logimami, Oti ledakonuma nalo, lito ya ege-ege moinamo we ya, Wekola ya ne, loti koli fuli lotanako, ya kamo kema minane? loti loga o edámae. 13 Ena Yesu oto beletiti laefati oluto iya meleto gimaiye.

14 Yawe ya Yesu folaiguti nedito ege-ege moinamo we oloto pi gimami ya kamena tili (3) oloto pi gimaiye.

Yesukafo sipisipine weni-neta gimo, loto Pita loumami ka

15 Ena leda-konuma notiti minado ya Yesukafo Saimoni Pita eti loto loga o edami, Yoni nalafo Saimoniyo, koinakafo-mota seni-muluni numu minamo we ya olu fulo gedeto seka-muluga nomabe? lito Pitakafo loumami, O, Wekolao, namo sene-muluneu ya kamomu kolomo ya neye minane, lito ya Yesukafo loumami, Sipisipine momola weni-neta gimo.

16 Eti loto kofa loga o edami, Yoni nalafo Saimoniyo, kamo ona seka-muluga nomabe? lito Pitakafo loumami, O, Wekolao, namo senemuluneu kamomu kolomo ya neye minane, lito ya Yesukafo loumami, Sipisipine ya kiyaba o gedo.

17 Eti loto kofa ma eti loto loga o edami, Yoni nalafo Saimoniyo, kamo ona seka-mulugau ya namomu kolabe? loto kamena tili (3) loga o edami yamu Pita siya-muluna keina ito ka itibito loumami, Aiyo, Wekolao, kamo neta-mata muki ya koli fuli lo minanimo wema minaninako, namo sene-muluneu ya kamomu kolomo yaki koli minane, lito ya Yesukafo loumami, Sipisipine weni-neta gimo.

18 Namo ona lema lokomowe. Kamo we kofawe minanimo kamenalo ya kimekati olufe loto wito kanu ma moninae, loto kolanidoka ya moni-moni anima nefa, ido aiga we kilofo meleto minenanimo kamenalo ya aga sino lageto, we makafo kime wi kedeto ma ámunae, loto kolinanimo ebaleka yaleka kilimito unami ne. 19 Eti loto limo ya Pita fulunami monawa yakafo Goti kuliya olu faka lenaiye, loto kolito liye. Eti loto ya Pita loumuto limo, Kamo oto nege-nege melo, loto loumaiye.

Yoni kala

20 Eti loto loumaito, Pita ya oluwe oto Yesu ege-ege moinami we siya-muluna umami we gege wito eyami wewa ya komu Goti Elita O Gedami kobinawa nagu ya atela ya Yesu ikiyalo ya fuloto eti loto loga o edami, Wekolane, kemakafo kamo kuwokafo anido giminamimu lane? loto loumami we 21 ya Pitakafo eyeto Yesu loga o edeto limo, Wekolao, ama we ya nedi enami ne? loto loga o edaito, 22 Yesukafo eti loto loumami, Amo ya namo itibito enamo kamenalo ya faifa minenaiye, loto kolinamo ya kamo netaka nefe? Kamo ya faifa nege yako melo, loto liye.

23 Eti limo yamu mono koinanibo liliga yate aiga ya eti loti lo oloto melamo, Yesu ege-ege moinami wewa ya folámenagoliye, loti lafa, Yesukafo ya folámenami ne, loto ádami ne. Faifa eti loto loumami, Namo itibito enamo kamenalo ya faifa minenaiye, loto kolinamo ya kamo netaka nefe? loto ya limo ne.

24 Ena ege-ege moinami wewa yamakafo netawa-matawa eye fuli limo netaleka lo oloto meleto lufuwau amau ya wiyami we ya ne. Kawa ya lo oloto melami ya ka ona kula ne, loto koli minone.

25 Ena Yesukafo neta-mata ma muki oto meleto imo yama ya egaidana oto lufuwau ya wi fuli lenumo ne? Muki lufuwau ya olu melonimo neko, lufuwa neta yamo uto mikaumikau faito fulitageto eba ma minámoto buku ma fa minagi ne, loto kolowe. Modae.

Copyright information for `SNP