John 3

Yesu ya Nikodemusite ka lokoli-fakoli ami ka

Ena Falisi we minagu yauti we ma nemo kuliya Nikodemusi ya Yuda mono kanisole we ya luwaila Yesu nedo oto ya eti loumami, Api lilibanimo we, lamo monaka ya koli minone. Kamo api lilibanimo we ya Gotidokati anima ne. Kamo neta kofawa olu oloto pi lumu-lumu animo, ya Goti kamoki minámami neko, etito olu oloto piyámagi ne, loto loumaiye.

Eti loumaito, Yesukafo ka itibito eti loto loumami, Namo ka ona kula lokomowe. Ma ya auma wito kofawa oloto piyámenami yakafo Goti wekudite wenenala kiyaba o ledami kilala ya eyámenagoliye, loumaiye. Eti loumaito, Nikodemusikafo eti loto loga o edami, Aiyo, we ma naba ditami yakafo ya egaidana oto kofa nomilipa namuna buluto oloto pinami ne? Egaidana oto kofa olafo mulunau ya idageto kofa ya kedenami ne? loto ya liye.

Lito, ya Yesukafo eti loto loumami, Namo ka ona kula lokomowe. Ma ya nokuti ido Ounauti kofawa oloto piyámenawamo ya Goti wekudite wenenala kiyaba o ledami kilalau ya ma ámunagilae. Wenena ukaniguti oloto piyamo ya faifa wenena yaidana oti minae. Ido Ounau yati kofawa oloto piyamo ya ouni ya Goti Ouna yaidana oti minae. Kofawa oloto piyaneyo, loto lomo ya kolito kaka ligi-ligi kiyámo. Epe ya kopa-napa o-o minoto ya kokoweke limo yako koli minane. Monawa ya egalekati apito aife? Ido u egaleka fuli life? Ya ma kolámone. Ounau yati oloto piyamo wenena ya ayaidana oti minae, loto ya liye.

Eti lito, ya Nikodemusikafo ka itibito eti loto loga o edami, Ya egaidana oto eti enumo ne? lito, 10 Yesukafo ka itibito loumami, Kamo Isilaeli wenena api gilibanimo wema minaba, kolife ádabe? 11 Namo ka ona kula lokomowe. Lamo neta kolonido ido eyonido, ayalo ya loto lo oloto gilibi minoba, linate ya kate ya koli fulo minae. 12 Ido mikaleka neta yamu logimomo ya koli kiki ádanako, kosinauka neta yamu logiminamo ya egaidana oti koli kikitenawamo ne? 13 Wenena ma kosinauka idámae. We Kula nanimo lawoko yako kosinauka minodoti lomomo ne. 14 Ido Mosesekafo komu afimaleka ya kofo mikalo ya koiyofa lebonala olufe loto olu faka limo yamaidana oti We Kula namo ya olu faka lenagilae. 15 Olu faka lenagilanako, koli kikito numunawamo wenena muki ya kofawa minowa-minowa oti minomo dinagilae, loto loumaiye.

16 Ena Goti yakafo mikalo wenena muki ya siya-muluna oto dito gimami yamu Nalafo lawokoko ilifi melaima, ya koli kikito umunawamo wenena ya u kopa ámuti, moda kofawa minowa-minowa oti minomo dinagilae, loto ilifi melaiye. 17 Ilifi melami, ya mikalo wenena lifima ka olu itibito giminae, loto ilifi melámaiye. E'e, Nalafokafo wenena olu omuni kenaiye, loto ilifi melaito lomaiye. 18 Koli kikito umunawamo wenena ya lifima ka olu itibito gimámenami ne. Ido koli kikito umámenawamo wenena ya Goti Nalafo lawokoko kuliya koli kikito umámanako, yamu lifima ka olu itibito gimami mona oiya ama moda mino gedami ne. 19 Ido lifima ka olu itibito gimami monawa etito ya ne: Lamena yakafo mikalo wenena olu alalili mele gede minaifa, monani nosámaido minanako, lamena ya seni-muluni umámoti, sinidimo ya seni-muluni umae. 20 Nosámami mona mele minamo wenena yate lamena eleka fi umuti, ya monate olu oloto pitenaiye, loti lamedo ya ámoti minae. 21 Ido mona ona kula mele minamo wenena yate Goti lulau mino edeto monate mele-mele onimo monawa ya olu oloto pinagoliye, loti lamedo ya oti minae.

Yonikafo Yesu monala lo oloto melami ka

22 Ena aiga Yesuki ege-ege moinamo we yaki Yelusalemu fuliti Yudia mika anawalo ya uti, yalo ya minoti wenena noku wi gedae. 23 Ido Yoni ya nela numugu fulo edámamo kamenalo nenako, amokafo ayaidana oto mika ma kuliya Ainoni adu Salimi numudo ya no so loto nemo yamu neto wenena oti-oti ato, ya noku wi gede-gede iye.

25 Noku wi gede-gede ito, Yoni ege moinamo we malekaki Yuda we maki noku wiyamo mona yamu moila fiyae. 26 Moila fiyato, Yoni ege moinamo we yate Yoni nedo ya uti eti loti loumamo, Api lilibanimo we, kamo Yodani no filigaleka afula minageto we ma u keyeto katula ito monala lo oloto pi lomanimo we yamakafo oiya kamena amaleka wenena noku wi gede minaito, ya amodoka u fuli lae, loumae. 27 Loumato, Yonikafo ka itibito logimami, We ma kosina abogakafo neta umámagaiyama aimolakafo egaidana oto olunami ne? Moda olámenagoliye. 28 Namo komu eti logimomo, Namo Gotikafo ilifi melami we Kilisto ya minámowe. Minámofa, Gotikafo u komu meleto kanula olufe lo, loto nilifi melaito owe, loto logimomo kawa ya linate moda kolitama ne. 29 Kipa ma ko mele edamo ya wena olunami ya ne. Ido koinalafo adu nedi minoto nola lebona kolito siya-mulunau ya lalo kolinami ne. Yamu namo oiya lalo kolomo mona ya sene-muluneu faitimo ne. 30 Amo kuliya ya dimo unami, ido namo kuline ya lumumo unami ne.

31 Ena yaleka yowauti lomami we yakafo wenena muki olu fulo ledaiye. Wenena mikaleka oloto piyonimo ya mikalo wenena minoto, mikaleka netamu lo minoba, kosinaukati lomami we yakafo muki olu fulo lede fuli limo we ya ne. 32 Amo ya koto kolito imo neta yamu lo oloto melaifa, wenena yate kala koli fulo minae. 33 Gotikafo ilifi melami we siya-mulunau ya Ouna faitoto melainako, Goti kala ya lo minami yamu ka limo koli kikitamo wenena yate Goti monala ya mona ona kula ya ne, loti olu faka lo minamo ne. 35 Melafokafo Nalafo siya-muluna umuto, neta-mata muki ya analo mele fuli limo ne. 36 Goti Nalafo koli kikito umamo wenena oiya amalekati ya omuni kofawa minowa-minowa oti minomo idamo ne. Ido Goti Nalafo kala golo ádamo wenena ya mino kolimo dinawamo mona ya ágenawamo ne. Gotikafo eleka fi gimami mona moda mino gedami ne.

Copyright information for `SNP