John 4

Yesu ya Samalia wena mate ka lokoli-fakoli ami ka

Ena Falisi we yate Yesumu eti loti kolamo, Yonikafo ege melamo wenena naba olu mau wito noku wi gedaito, ido Yesukafo Yoni olu fulo edeto wenena naba-naba olu mau wi gedeto noku wi gedami yamu kolafa, Yesukafo aimola ya wenena ma noku wi gedámaiye. Ege-ege moinamo we yako noku wi gede-gede ae. Ido Wekolakafo kawa eti lamo ya kolito, Yudia mika fulito Galili mikalo itibito unae, loto unami kanu ya Samalia mikalo ya leketo wiye.

Etito Samalia mikalo ya leketo uto uto numuna ma kuliya Sikali yalo ya u fedaiye. Numunawa ya Yekopukafo nalafo Yosefe mika olu umami ya olu alalili meleto, ayalo ya Yekopu no kale li melaido ya folilo Yesu u ayalo fedeto, aisa loto kale wela anawalo ya amedoto mino kolaiye.

Minaito, ege-ege moinamo we weni-neta meina finune, loti numudoka ya idato, Yesu aimolako minaito, Samalia wena ma no finae, loto o fedaito Yesukafo eti loto loumami, Kamo no ma nomageto nenae, loto loumaiye. Eti loumaifa, Yuda wenena ido Samalia wenena yaki weni-neta moi mamakeke loti moi wiyamoma nenako, loto wenawa yakafo eti loto loumami, Kamo Yuda we makafo Samalia wena namodoka nedito nomu ya lane? liye. 10 Lito, Yesukafo ka itibito loumami, Kamo Goti nasafili monala yaki, ido namo no ma nomageto nenae, loto lokomomo we monane yaki ya kolife lanimo neko, ena ma nomo, loto laniko ya no fiyawa yaidana oto komogi ne, loumaiye.

11 Loumaito, wenawa yakafo eti loto loumami, We kofawe, no kale fana nenako, kamo no finanimo netaka yaki minámainako, no ma finanimo fiyawa egalekati oloto pinamimu lane? 12 Autefo-kolofate Yekopukafo no kale ya liyami ama ya ne. Ido amo nalafo-mota yaki, sipisipila, bulumakaula yaki muki no ayau yatiko noti minama ne. Kamo ya Yekopu olu fulo edeto noma olu oloto pinagolo labe? lito 13 ya Yesukafo ka itibito eti loumami, No amauti nenawamo wenena yate kofa nomu fulunagilae. 14 Ido namo none gimoneto nenawamo wenena ya nomu kofa folámoti fa minomo diti minenagilae. Nowa ya gimito mulunigu ya no fiyawa yaidana oto olu oloto pi gedoneto, omuni kofawa minowa-minowa oti minomo dinagilae, loto liye. 15 Eti lito, wenawa yakafo eti loto loumami, We kofawe, kamo nowa ya nomageto noto nomu aiga folámoto, amalo ya oto no fi-fi o minomo ya fulitenae, loto ya liye.

16 Eti lito ya Yesukafo loumami, Uto wagafo lula fito ilimito ano, lito, 17 wenawa yakafo ka itibito limo, Namo wanefo ma minámaiye, lito, Yesukafo loumami, Kamo wanefo minámaiye, lanimo ya ona efe loto lane. 18 Ido wagafo faifu (5) mofu meleto fulito anima ne. Ido oiya yaki welo ekele minanimo auwae kamo wanefo ya minámaiye, loto lanimo ya ka ona oloto lane, loumaiye.

19 Loumaito, wenawa yakafo eti loto loumami, We kofawe, kamo polofete minanimo ya oiya ya kolowe. 20 Yamu ya lageto kolinae. Lamo Samalia wenena autefo-mota yate mowa amalo ya Goti ouni-luni-kani umumo idamo ne. Ido linate Yuda wenena yate wenena muki Yelusalemuka ya Goti oudi-luti-kati umalo, loti logimi-gimi ama ne, loumaiye.

21 Loumaito, Yesukafo eti loto loumami, Wenao, namo ka lokomowe. Koli kikito mino. Kamena ma alili enagolimo, ya ageto ya linate Menefo ouni-luni-kani umunawamo ya mowa amalo ma ámenagilae. Ido Yelusalemuka yaki ámunagilae. 22 Linate ya kolife ádoti oudiluti-kati umu-umu ae. Olu omuni kami mona ya Yuda wenenadokati nenako, lamo ya kolife loto oude-lute-kate umu-umu o minone. 23 Ido kamena ma enami ya moda fedetaiye. Yalo ya ouni-luni-kani umamo wenena kula ya Ouna lulau mino edeti, aimola monala ona kulalo meyalo meleti ya Menefo ouni-luni-kani umunagilae. Etiti numunawae, loto Menefokafo wenena yaidana o minamo ya moni wilami ne. 24 Goti ya Ouna nemoma nenako, yamu ouniluni-kani umunawamo wenena ya Ouna lulau mino edeti, aimola monala ona kulalo meyalo meleti ouni-luni-kani ya umunawae, loto loumaiye.

25 Loumaito, wenawa yakafo eti loumami, Mesaiya, kuliya ma Kilisto ya Gotikafo ilifi melami we oloto pinaiye, loti lamo ya namo koli minowe. Amokafo oloto pito neta-mata muki ya lo oloto pi ledenagoliye, lito 26 Yesukafo loumami, Kamo lanimo ya namo ya minowe, loto loumaiye.

27 Eti lo minaito, ege-ege moinamo we ya itibiti o fedeti wenate ka lokoli-fakoli ami yamu kani mumudi kiti, Nena ka loumane? Nedito lokoli-fakoli o minaiye? loto loumunune, loti kolafa, keina ito fulitae.

28 Ena wenawa yakafo no nomula fulito numudoka ya itibito uto wenena eti loto logimami, 29 Linate oti we ma yakafo neta oto meleto omo muki lo oloto pito lonomami ya eyalo. Ya we ya Gotikafo ilifi melami we Kilisto ya nefemo? lito, 30 koliti numuna meyaloti lumuti ya Yesu nedo wokele, loti wae.

31 Wato, Yesu ege-ege moinamo we ya amo nedo minoti, ka auma witi loumamo, Api lilibanimo we, weka-neta no, loti loumato, 32 amokafo logimami, Kobina ailoma olu minofa, ya linate ma kolámae, lito, 33 ege-ege moinamo we ya lokoli-fakoli oti lamo, Wenena makafo konuma-kobina oluto oto olumo umaifemo? loti lae. 34 Eti lato, ya Yesukafo logimami, Nilifi melami we kala lalo kiyami mona ya meyalo meleto lonola olu fuli lenamo ya namo wene-neta ya ne.

35 Linanimotina eti loti lo-lo amo, Ikana fo (4) ya fuli lageto ya kobina kula lotainako, pili nenune, loti lafa, nanimo logimowe. Linate ko faka loti koti lono kila eyalo. Kobina kula limo kamena oiya eti-mati ya moda fedetaito, 36 oluti olu mau-mau wiyamo wenena yate meinawa olu minae. Ya meinawa kula yakafo wenena muki omuni kofawa minomo dinawae. Yamu neta olu kifamo wenena yate kulawa olu mau wiyamo wenena yate lakoina alikani enagilae. 37 Yamu ka ama ya eti lamo, Ma yate neta olu kifi-kifi ato, ido ma yate kulawa olu mau wi-wi ae, loti lo-lo amo ka ya ona ne. 38 Linate neta olu kifámaguti kula olu mau winawae, loto ya namokafo gilifi melowe. Lonodo we mate lono olato, kula moda lotami ne. Linate ya kulawa lakoina olu mau wimo wae, loto logimaiye.

39 Ena Samalia wenawa yakafo numunaloti wenenala eti loto logimami, Neta oto meleto omoma muki ya lo oloto nomaiye, loto logimami ka yamu ya wenenala mukite Yesu koli kikito umamo, 40 yamu Yesu nedo u fedeti lamoki minenune, loti Yesu wako lo edamo ya Yesukafo koli gimito, oto fo kamena lele amo numunido ya minaiye. 41 Minoto ka mono logimaito, wenena muki koliti koli kikito umamo, 42 yamu wenawa ya eti loti loumamo, Komu ya kamo kakalo oto koli kikitonimo nefa, oiya ya lalimote ka limo welaloti ka kolito ya koli kikitone. Wewa ya ona mikau-mikau wenena olu omude kenami we ne, loti lae.

Yesukafo kiyaba we wenaba ma nalafo neta kilami olu faka lo edami ka

43 Ena Yesu ya komu lo oloto meleto eti limo, Polofete ma aimola numuna ebalalo minenami ya kuliya olu faka ádenagilae, loto linako, Samalia wenenaki fo kamena leleko minoto Galili mikalo wiye. 45 Uto Galili mikalo ya u fedaito, komu ya Galili wenena muki ya Yelusalemu uti Gotikafo Elita O Gedami foliku ya minagu ya Yesu lono olaito eyamo yamu amoki koina wiyae.

46 Ido Galili mikalo Kana numudo ya komu ka lito no yakafo no wainika wido yalo ya kofa itibito oto minaiye. Ido Kapeneyamu numudo kiyaba we wenaba ma nemo ya nalafo neta naba kilami, 47 yamu Yesu ya Yudia mikaloti itibito Galili mikalo kofa o fedaiye, lato ya kiyaba we wenabawa ya kolito, Kana numudo Yesu nedo dito, nalafo fulunami kamenala adu melainako, yamu Yesu ya lumuto, nanefo olu faka lo edenane, loto wako lo edaiye. 48 Eti lo edaito, Yesukafo eti loto loumami, Linate ya neta kofawa aumane gilibomo neta ya omudi ágenawamo ya koli kikito nomámenagilae, loto liye. 49 Eti lito, kiyaba wekafo eti loto loumami, Wenabao, nanefo moda fulutenaiye, loto kenemane oto enabe? lito 50 Yesukafo eti loto loumami, Nakafo moda omuna kofawa minaiye. Faifa wo, lito ya kiyaba wekafo Yesu ka loumami ya koli kikitoto itibito wiye.

51 Ena itibito uto kanudo monimo lomaido ya lonola olamo we oti katula oti ya, Nakafo moda omuna kofawa minaiye, loumae. 52 Eti loumato, ya faka limo kamena yamu loga o gedaito, amote eti loti loumamo, Ena amo ya melo fo muliti neto ya ukana yopayo wiyami ya fulo edaiye, loti lae. 53 Ido kiyaba we yakafo monawa eti loto kolami, Kamena yalo ya Yesukafo, Nakafo moda omuna kofawa minaiye, loto lonomami ne, loto kolito, uto amo yaki ido numunalo lakoina minamo wenenala muki yaki koli kikitae. 54 Yesukafo etito netawa kofawa ya ototo Yudia mikaloti Galili mikalo itibito uto minaido ya neta kofawa aumala gilibami ya kamena lele olu oloto pi gimaiye.

Copyright information for `SNP