John 5

Yesukafo Beteseda nofudo ya we ma olu faka lo edami ka

Minoto aiga ya Yuda wenena foli kamenani naba ma alitito Yesu ya Yelusalemuka idaiye.

Ena Yelusalemu kanu wela ma kuliya Sipisipi Kanuwae, loto nemo kanu anawalo ya nofuna ma nemo kuliya Beteseda anawalo ya kolokalo numuna faifu (5) ya minomo wimo, ayau ya wenena neta kilamo, omuni likami, kiyani bemu imo, ukani ipedimo, muki wenena yau ono minae. [Ena Wekoladokati enisole makafo kamena ma nofugu ya lumuto no ya olu momoga iye. Olu momoga ito neta kilamo wenena yauti ma komu lumuto noku wito neta kilamila ya olu faka lo edaiye. Yamu wenena muki no ya momoga enaidole, loti kiyaba ae.]

Ena we ma neta kilito onomo idami ya melege teti-eiti (38) ya wiye. Wito, Yesukafo wewa ya eyeto kolami, Kamena fana ono minaiye, loto kolito, loga o edeto limo, Kamo faka lenae, loto koli minabe? loumaiye.

Loumaito, neta kilami we yakafo eti loto loumami, We kofawe, we makafo no ya momoga agetoma ya noku ya fulo nedenami we ma minámainako, nanimone lumunae, loto o-ofa, ailo-ailote fulo aiga nedeiti lumu-lumu ae, lito Yesukafo eti loto loumami, Kamo nedito kunuka oluto moino, loumaiye. Loumaito, ayalo ya ukana lalo ito, nedito kunula oluto wiye.

Ido fo kamena yalo ya Sabati foli kamena ya nemo
10 yamu Yuda wenena yate wewa neta faka limo we ya eti loti loumamo, Oiya Sabati foliku ama ya nedito kunuka oluto mofu minane? Ya neta lo fukamo neta ane, loumae. 11 Loumato, amokafo eti loto logimami, Olu faka lo nedami we yakafo, Kunuka oluto moino, loto lonomami ne, logimaiye. 12 Logimaito, amote loga o edeti lamo, Kunuka oluto moino, loto lokomami we ya kema ne? lafa, 13 ido Yesu ya wenena mau naba minagu yau sodoto wito, faka limo we ya kuliya kolámaiye.

14 Eti ito, aiga Yesukafo wewama ya felegaga kuliyai numuna nabau olu oloto pito ya eti loto loumami, Ukaga moda lalo otaiye. Yamu kolito ya neta ma keina naba-naba imo neta ya oto dito oloto pi numutenaiye, loto ya mona nosámami kofa melámo, loto loumaiye. 15 Eti loto loumaito, we yakafo uto Yuda wenena eti loto logimami, Olufe lo nedami wema ya Yesu ya ne, loto logimaiye.

16 Ena Yesukafo ya Sabati foliku ya lonowa olami yamu ya Yuda wenena yate olu keina mofu edae. 17 Eti o minato, Yesukafo eti loto logimami, Menefo yakafo lono kamena-kamena olu minami yamu nanimo yaki olu minowe, loto logimami 18 yamu amote eti loti kolamo, Yesukafo ya Sabati foli ya olu kopaitami yako minámaiye. E'e, oto dito Goti yamu nanimo Menefo ne, loto aimola ya olu Goti nabamaidana itaiye, loti ya neta lele yamu ofo fulunune, loti koli umumo idae.

Yesu ya Melafo lonola olu-olu imo ka

19 Ena Yesukafo ka eti loto logimami, Ka ona kula logimowe. Goti Nalafo nanimo senemuluneuti kane kito lono olámenamo ne. E'e, Menefokafo lono olaido ya eyeto, ayalo yako ya olu-olu o minowe. Neta-mata muki Menefokafo olaido ya Nalafo namokafo ayalo olu-olu o minowe. 20 Menefokafo Nalafo namo siyamuluna numuto, lono olu minami lono nilibi fuli lo minaiye. Ido lono ama ko minamo yako minámaiye. E'e, lono naba nilibageto linate eyenawamo ya eleiginagilae. 21 Menefo yakafo wenena folamo ya olu nedi gedeto, omuni kofawa olu gimami ayaidana oto Nalafo namokafo we ma wena ma omuni kofawa olu giminae, lenamo ya faifa olu giminagolowe. 22 Ido Menefo ya wenena lifima ka itibito gimámenami ne. Lonowa ya Nalafo namo anelo melami ne. 23 Etito ya Menefo kuliya olu faka lamo wenena muki ya ayaidana oti Nalafo namo kuline olu faka lo minenagilae. Ma yate Nalafo namo kuline olu faka ádenawamo yate nilifi melami we Menefo ayaidana oti ya kuliya olu faka ádenagilae.

24 Namo ka ona kula logimowe. Namo kane koli lunigu meleti ido nilifi melami we koli kikito umamo wenena ya omuni kofawa minowaminowa enawamo mona ya moda olutamo ne. Ido lifima ka itibiti olámenagilae. E'e, fulunawamo mona ya fulititi, oiya amaloti ya kofawa minomo dinagilae.

25 Namo ka ona kula logimowe. Kamena ma enami ya moda fedetaiye. Yalo ya folamo wenena yate Goti Nalafo namo none lebona koliti, omuni kofawa minenagilae. 26 Menefo omuna kofawa minomo idami mona ya moda mino edami ne. Ido Nalafo namo yaki ayaidana oto omune kofawa minomo idomo mona ya mino kedenaiye, loto monawa nomami ne. 27 Ido We Kulama minonako, wenena lifima ka itibito olu giminane, loto lonomami ne. 28 Ka ya koliti kati ligi-ligi kiyámalo. Kamena melami ya alitageto ya kono melagu ono minamo wenena ya namo none lebona ya koliti 29 nedinagilae. Neidato, ya wenena mona lalo melamo ya nedinawado ya omuni kofawa minomo dinagilae. Ido wenena mona nosámami melamo ya nedinawado ya lifima ka itibito giminagolowe. 30 Namo nanimone oune-lune-kaneloti kolito lono olunamo ma minámaiye. E'e, Menefo welalotiko lifimani itibito gimi-gimi o minowe. Nanimo weneloti lono olunae, loto kolámoto nilifi melami we welalotiko olunae, loto kolonako, lifimani itibito gimi-gimi omo ya efe lenagoliye, loto ya liye.

Gotikafo Yesu monala lo oloto mele minami ka

31 Ido Yesukafo ka ma mene oto limo, Nanimone monane lenamo yakafo kula ámenagoliye. 32 Makafo monane lo oloto mele minaiye. Lo oloto melageto ya kulawa enagoliye, loto koli minowe.

33 Linate ya wenena Yoni nedo gilifi melato uti loga o edato, ka ona kula lo oloto melaima ne. 34 Nefa, wenena yate monane lo oloto melenawae, loto ádowe. Kawa lomo ya linate kolato Gotikafo olu omudi kenaiye, loto linanimo yamu ya lo minowe. 35 Yoni ya feiya lamu yaidana oto olu lamena o gedaima ne. Eti ito kamena yalo linate ya lamenala eye lalo meleti minama ne.

36 Nefa, Yonikafo namo monane lo oloto melami ya mulaloko lo oloto piyaiye. Menefokafo lono ka lonomami lono kula olu oloto pi fuli lenane, loto nilifi melaito lomomo ne. Nilifi melami monawa ya lonone yakafo ya olu oloto piyaiye. 37 Ido Menefo nilifi melami yakafo amo yaki monane lo oloto piyami ne. Linate ya aimola welaloti ka kolámamo ne. Ido kola-wela yaki ya ágamo ne. 38 Ido nilifi melaito minomo ya linate koli kikito nomámanako, kala ya seti-muludigu mino gedámaiye.

39 Linate ka mono lufuwau ya katoti ya omudi kofawa minenawamo monawa ya olu oloto pinune, loti koliti ya katae. Eti loti katagu ya lufuwa yakafo ya namo monane lo oloto melaifa, linate koli nomámae. 40 Ido linate namodoka ya ato omudi kofawa olu giminae, loto lofa, linate ya eleka ginaito namodoka ámae.

41 Wenena yate namo kuline oto dinawae, loto ádowe. 42 Linate monatina ya koli minowe. Oudi-luti-kati Gotidoka ya minámaiye. 43 E'e, namo Menefo welaloti linate minado lomomo nefa, linate namoki koina wiyámae. Ena minoto we ma aimola kala kiyaido o fedenami ya amoki koina winawae. 44 Linate ya wenena yate gebotina lenawamo ya lalo kolafa, ido Goti lawoko minami wekafo gebotina lenami mona ya melenune, loti kolámamo wenena ya linate egaidana oti koli kikito umunawamo ne?

45 Ido linate ya amo yakafo Melafo loumageto ligiya lolumunagoliye, loti ya namomu ádalo. Etito minámaiye. Linate Mosesedoka ekeleti minamo nefa, Mosese aimola kala yakafo ligiya logiminami ne. 46 Mosesekafo ka lufuwa wiyaigu ya namomu wiyami nenako, linate kala koli kikitamo neko, namoki koli kikito nomagi ne. 47 Nefa, linate Mosese kala lufuwa koli fulitanako, namo kane egaidana oti koli kiki lenawamo ne? loto ya liye.

Copyright information for `SNP