John 6

Yesukafo wemomo 5,000 ya konuma-kobina olu gimami ka

(Mt 14:13-21, Mk 6:30-44, Lu 9:10-17)

Yesukafo ka ya lo fuli loto Galili nofuna kuliya ma Taibeliyasi nofudo yalo ya leketo filiga afulaleka wiye. Wito, wenena mau naba ya neta-mata kilamo wenena olu faka lo gedeto monala gilibaito eyamo yamu ege meleti wae. Ege meleti wato, Yesu ya ege-ege moinamo we gilimito mowalo ya diti amedoti minae. Ido Yuda wenena Gotikafo Elita O Gedami foliwa alitito Yesu ya ko faka loto wenenawa mau naba-nabama o fedato geyeto Filipi loga o edeto limo, Beleti ya egaloti meina fito wenena naba lako ya gimogeto ogofunami ne? loto neta enae, loto koli minoto ya kepa meleto loga o edaiye.

Loga o edaito, ya Filipikafo ka itibito loumami, We makafo ikana eiti (8) ya lono oluto meinala oluto melemo dinami yakafo beleti meina fito gimogeto muni ámenagoliye, loumaiye. Loumaito, ege-ege moinamo we yauti ma Saimoni Pita kunalafo Adulu yakafo eti loto loumami, Amalo ya kipa ma nemo yakafo beleti yuwa balikafo olufe lamo faifu (5) ido laefa lele yaki olu minaifa, wenena mau naba minanako, efe yakafo nedi enune? liye. 10 Eti lito, Yesukafo limo, linate wenena logimato ya olu mau witi mikalo minalo, lito minato mika yalo ya yuwa eba naba-naba nedo ya wemomo faifu tauseni (5,000) ya amedoti minomo wae.

11 Etiti amedoti minomo wato Yesukafo beleti ya oluto, siyane, lalole, loumuto, wenenawa mau naba amedoti minamo ya iya mele gimaiye. Ido laefa yaki ayaidana oto ya etito nenune, loti kolado ya gimaiye. 12 Gimaito, kobina noti-noti muni ito Yesukafo ege-ege moinamo we eti loto logimami, Luma nemo ya u kopa otenaiye. Kiyaka alo, lito 13 beleti yuwa balikafo olufe lamo faifu (5) yamakafo luma nemoma ya kiyaka oti owo kedikoko naba tuwelu (12) ya koilato lumuto faito fulitaiye.

14 Ido wenena aumala gilibami neta eti imo monala eyeti ya eti loti lamo, Polofete lakoma mikaleka oloto pinaiye, loti lamoma moda ama ya ne, loti 15 ido Yesu olu ogona o edeti anikafo oluti kiyabate we wekudi bulu edenune, loti ato, ya geyefe loto fulo gedeito, aimolako mowalo ya idaiye.

Yesu ya no mulalo leya-leya wito wimo ka

(Mt 14:22-33, Mk 6:45-52)

16 Ena lunaga fo saipaito ya ege-ege moinamo we ya nofuna anawalo lumuti 17 Kapeneyamu numudo itibito unune, loti sipiku idae. Sipiku idato, sini naba dito ya Yesu o fedámaito wewa yako wafa, 18 epe auma wito, no sato naba itaito, 19 uti ala faiga faifufe (5), ido sikisife (6), kilomita yaidalo uti no muliti ya u fedato, Yesu ya no mulalo ya leya-leya wito gege uto sipi ya olu alalili melaito eyeti ya ukani ololo iye. 20 Eti o minato, ya luni fito limo, Namoma minowe. Linate ya koli gimámaneyo, loto logimaiye. 21 Logimaito, sipiku ya ido, loti ilimi meleiti ya unune, loto kolamo ebalekama sipi ya alako u ayalo fedaiye.

Wenena yate Yesu monila wilamo ka

22 Ena wenena mau naba-naba ya nofuna filiga afulaleka ono minato, ko lito ya eti loti lamo, Melo luwaila ya sipi lawoko yako neto ya eye minogeto ayau ege-ege moinamo we ya Yesu fulo edeiti inanimoko diti wamoma ne, loti kolae. 23 Eti loti koliti minato ya Taibeliyasi numudoti sipi ma ya Wekolakafo siyane, lalole, loumuto kobina gimaito, nado yaloma ya o fedato, 24 wenena yate Yesuki ido ege moinamo we yaki amalo minámae, loti koliti ya sipiku ya diti Kapeneyamu numudoka itibiti uti yalo monila wilae.

Yesu ya kosinaukati kobina minami ka

25 Nofuna wela amaleka ya wenenawa Yesu monila wiliti olu oloto piti ya eti loti loumamo, Api lilibanimo we, kamo nenafeko animo ne? loti loga o edato 26 Yesukafo eti loto logimami, Namo ka ona kula logimowe. Linate neta mona kofawa aumane giliboneto eye minamo yamu ya kolámae. Weni-neta gimoneto noti muti imo yamamu ya namo moni wili minae. 27 Linate ya lono oluti kobina fa neta u kopa unami neta yamu ya kolámalo. Omuni kofawa minowaminowa enawamo kobina yamu ya lonowa olalo. Namo We Kula ya Goti Menefokafo lufuwala mele nomami yamu ya namo kofawa minomo dinawamo kobinawa ya giminagolowe, logimaiye.

28 Logimaito, eti loti itibiti loga o edamo, Lamo nedi-nedi oto Goti lonola olu minenune? lato, 29 Yesukafo itibito logimami, Gotikafo nilifainako, koli kikito numu-numu o minamo wenena ya Goti lonola olu minamo wenena minae, loto ya liye.

30 Eti lito, amote itibiti loumamo, Ena nena neta ma kofawa ailoma aumaka lilibanimo neta ya olu oloto piyageto eyeto koli kikito kumunune? Kamo nena lono olunane? 31 Autefo kolofate-mota yate mika kofo mikalo ya wenineta kuliya mana no-no amo yamu eti limo,

Nenawae, loto kosinauti kobina gimami ne,
loto ka mono lufuwau (Kis 16:4, Sng 78:24) ya nemo ne, loti lae.
32 Eti lato, Yesukafo eti loto logimami, Ka ona kula logimowe. Mosesekafo ya kosinaukati kobina gimámaima ne. E'e, Menefokafo ya kosinaukati kobina kula gimi minaiye. 33 Kobina kosinaukati lumuto mikaleka wenena omuni kofawa olu oloto pi gimami ya Goti kobinala kula ya ne, lito 34 amote eti loti loumamo, Wekola, kamo kobina lanimo ya kamena-kamena lumutoko mino, loumae. 35 Loumato, Yesukafo eti loto logimami, Omuni kofawa mino-mino amo kobina ya namo ya minowe. Namodoka amo wenena ya moda kadunamu folámenagilae. Ido koli kikito numu minamo wenena ya moda no yamuki kolámenagilae.

36 Etito nefa, linate ya namo neyafa, koti koli kikito nomámae, loto ya logimitoma ne. 37 Menefokafo numu minami wenena ya namodoka o fuli lenawamo ne. Ido wenena namodo enawamo ya ma olu kopa fulo gedámenagolowe. 38 Kosinauti lomomo ya nanimone weneloti ka lonowa olunae, loto lomámowe. E'e, nilifi melami we welaloti ka lonowa olunae, loto lomomo ne. 39 Menefokafo nomami wenena muki yauti ma u kopa ámunawae, loto geyeto kiyaba o gedeto kamena nabalo ya muki olu nedi gedenagolowe, loto lomo ka ya nilifi melami we kala lalo kiyami ka ya ne. 40 Nalafo namo neyefe loti neyeti, koli kikito numunawamo wenena muki ya omuni kofawa minomo diti minenagilae, loto lomo ka ya Menefo kala lalo kiyami ka ya ne. Ena nanimone kamena nabalo ya olu nedi gedenagolowe, loto ya liye.

41 Eti loto ya kosinauti kobina ya namo ya minowe, limomu ya Yuda wenena yate koli nosámamiti ka eti loti 42 lo minamo, Ena, ama we ya Yosefe nalafo Yesu olafote melafote lele ya lamo geyonima ne. Ido kosinauti lomoma ne, loto limo ya nedito eti loto ya lo minaiye? lae.

43 Eti lato, Yesukafo itibito eti logimami, Linanimonigu ya kolamo nosámamiti etiti ya ádalo. 44 We ma aimola siya-mulunauti kolito namodoka enami ya ma minámaiye. E'e, Menefo nilifami yakafo ika o gedagetoko enawamo ne. Wenenawa ya nanimo kamena nabalo ya olu nedi gedenagolowe. 45 Polofete yate eti lamo,

Goti aimolakafo wenena muki ka mono api gilibinagoliye,
loti ka mono lufuwau (Ais 54:13) ya nemo ne. Yamu wenena ya Menefokafo ka logimito api gilibami ya kawa kolamo wenena ya namodoka enagilae.

46 Menefo eyamo wenena ya ma minámae. E'e, Gotidokati lomomo we namo lawokokafo Menefo eyomo we ya minowe. 47 Namo ka ona kula logimowe. Ma yate namo koli kikito nomamo wenena ya omuni kofawa minomo ditiko minenagilae. 48 Omuni kofawa minenawamo kobinawa ya namo ya minowe. 49 Linate autibo-kolofatina ya mika kofo mikalo ya weni-neta kuliya mana oloto piyaito ya noti minoti folamo ne. 50 Nefa, wenena mate kosinauti lomami kobina nenawamo wenena ya folámenagilae. Ya kobinawa namodoka ama ne. 51 Omuni kofawa minenawamo kobinawa ya kosinauti lomomo namo nanimo ya minowe. Yamu ma yate namodokati kobina noti ya minomo diti minowa-minowa oti minenagilae. Namo emilane ya kobinaidana ne. Mikau-mikau wenena omuni kofawa minomo dinawae, loto ya emilane giminagolowe, loto liye.

52 Yamu Yuda wenena linanimonina ka lodilumu oti eti loti lamo, We ya egaidana oto emilala lomageto nenumomu liye? lae.

53 Eti lato, Yesukafo eti loto logimami, Namo ka ona kula logimowe. Linate ya We Kula namo emilane ido wanune ánenawamo ya omudi kofawa minenawamo mona ya lunigu mino gedámenagoliye. 54 Ma yate namo emilane wanune notiko minenawamo wenena ya minowaminowa oti minato nanimo kamena nabalo ya olu nedi gedenagolowe. 55 Namo emilane ya kobina kula ne. Ido wanune ya no kula ne. 56 Namo emilane ido wanune notiko minenawamo wenena ya namo luneu mino nedenagilae. Ido namo yaki amo lunigu mino gedenagolowe. 57 Menefo ya minowa-minowa oto nemo we yakafo nilifi melaito lomomo yamu Menefodo metolito mino-mino o minowe. Etito minoneto namo noti minenawamo wenena yaki ayaidana oti namodo metoliti minenawamo ya minomo diti minenagilae. 58 Kosinauti kobina ya monawa etito ne: Ya autibo-kolofatina yate mana noti ya minoti folama nefa, namo kobinane ama nenawamo wenena ya minomo diti minowaminowa oti minenagilae, loto ya logimaiye. 59 Kawa ya Kapeneyamu numudo mono numugu ya minoto ya logimito api-napi gilibaiye.

Yesu ya omude kofawa minenumo kala olu minami ka

60 Eti loto api gilibaito, ya ege melamo wenena yauti wenena so loti koliti eti lamo, Ka ya kolonimo keinaidana oto liye. Ya kema kolinami ne? loti 61 ya eleka ginaito Yesukafo ya siya-mulunau kolito eti loto logimami, Linate ka ya kolamo nosámaife? 62 Etiti kolamo ya We Kula namo komu minomo ebato olu itibito idoneto ya omunikafo kotima ya nedi enawamo ne? 63 Ukade atuwa ido emila yakafo omude kofawa minomo dinumo kanuwa ma minámaiye. E'e, omude kofawa minomo dinumo kanuwa ya Goti Ouna lonola ne. Namo ka logimomo ya oudi ido omudi kofawa minomo dinawamo kanuwa ya ne. 64 Nefa, linatedokati wenena liligaleka koli kiki ádo minae, loto logimaiye. Yesu ya koli kikito umámamo ya adeina afimalekati geye fuli loto geyemo idaiye. Ido ayaidana oto kuwolafo anido melenami we yaki eyefe loto eye minaiye. 65 Ido ka ma eti loto enu wito limo, Yamu ya eti loto logimoma ne. Wenena ya Menefokafo olu aila wi gedámageto namodoka oti minenawamo ma minámaiye, loto ya liye.

66 Ena kamena yaloti ya ege melamo wenena yauti wenena so loti amo minaido ya minámenune, loti eleka ginaito fulo edae. 67 Yamu Yesukafo ege-ege moinamo we tuwelu (12) ya loga o gedeto limo, Linate ayaidana oti fulo nedenune, loti lo minafe? liye.

68 Ido Saimoni Pitakafo eti loto loumami, Wekolao, kamo fulo kedeitoma kemado unumo ne? Kamo lawokokafo omude kofawa minenumo kala olu minane. 69 Lamo ya kamo koli kikito kumuto eti loto koli kumu minonimo ya kamo ya Gotidokati felegaga we minane, loumaiye.

70 Loumaito, Yesukafo eti loto logimami, Namokafo linate tuwelu (12) ya luti fiyofa, ido linate yauti ma ya Satanidoka ekeleto minaiye, loto ya logimaiye. 71 Kawa logimami ya ege-ege moinamo we tuwelu (12) yauti ya we ma kuwolafo anido melenami we Saimoni Isikaliyoti nalafo Yudasi yamu liye.

Copyright information for `SNP