John 7

Yesu kunalafo-mota koli kikito umámamo ka

Ena Yudia ebalo Yuda wenena yate, Yesu ofenune, loti kudala kiyamo yamu mikanina fulito Galili mikalo yako u yaleka waka oto moinaiye. Etito moni minaito, Yuda wenena numuna kolokalo kuwamo foliwa kamenani alitiye. Alitito, Yesu kunalafo-mota yate eti loti loumamo, Kamo ya aumaka gilibinanimo neta ma olu oloto piyageto kege melamo wenena yate eyenawae, loto ya eba ama fulito ya Yudia mikalo ya uto gilibo. Ma yakafo oloto pinae, lenami ya falukuto minoto lono olunami ya ma minámaiye. Yamu kamo ya lono yaidana olunae, loto kolinanimo ya uto wenena muki ya olu oloto pi gimageto eyenawae, loti kunalafomota yate koli kikito umámoti eti lae.

Lato, ya Yesukafo eti loto logimami, Linate kamena-kamenau ya neta enune, lotima fa enagilae. Namo kamenane ya oiya o fedámaiye. Wenena yate ya linate koli nosámami gimámenagilae. Namo ya monani nosámami ya lo oloto pi gedomo yamu koli nosámami numu minae. Linanimoko foliku ya walo. Namo ya kamenane o fedámami, yamu ya oiya eti-mati ya ámunagolowe, loto logimaiye. Eti loto Galili mikalo ya minaiye.

10 Ena kunalafo-mota komu wato, aiga aimolako umalo pito wiye. 11 Ena foliku ya Yuda wenena kiyaba we yate moni wiliti eti loti loga-loga amo, Egaleka minaiye? loti lae. 12 Ido fa wenena yate amomu momona oti kumomo fimo idae. Yauti liligate, Amo ya we lalo ne, lato ido liligate, E'e, etito minámaiye. Amo ya wenena koni wi minaiye, loti lafa, 13 Yuda we kiyaba we kolini ya koliti ka oloto ádae.

Yesu numuna kolokalo kuwamo foliku ya api gilibami ka

14 Ena foli kofalau ya Yesukafo ya felegaga kuliyai numuna naba kilalau ya dito ka mono loto api-napi gilibaito, 15 Yuda we kiyaba we yate, Aiyo, lo kolaiye, loti ya eti loti lamo, Lamo lufuwa numudeu ya idámaima nenako, egalekati oto ka mono monawa ya kolito liye? lato 16 Yesukafo eti loto logimami, Namo mono api gilibomo ya namodokati minámaiye. E'e, nilifi melami we yalekati ne. 17 Yamu wenena mate ka mono monawa ama ya Gotidokati nefemo, ido nanimo Yesudokati ne? loti moni wilinawamo wenena yauti Goti kala lalo kiyaido golodenune, loti kolinawamo wenena yate monawa kolinagilae. 18 Makafo aimola kalaukati kolito lenami we ya aimola kuliya dito minenaiye, loto lenagolifa, namokafo nilifi melami we kuliya dito minenaiye, loto lomo ya mona ona kulako meloneto, nosámami mona ma ya ukaneu minámaiye.

19 Mosesekafo ya lo melami ka lo oloto pi gimaima nefa, linatedokati ya ma lo melami ka golodamo we ma minámae. Ena linate nena netamu ya nofenune, loti ya lo minae? logimaiye. 20 Logimaito, ya wenena fa wenena yate eti loti lamo, Kamo ya Satani kimiwelakafo seka-mulugau mino kedaiye. Kamo kema kofenae, loto liye? lae. 21 Lato, ena Yesukafo eti loto logimami, Namo Sabati foliku neta kofawa lawoko aumane gilibomo yamu oti aiyo, loti lo yaleka waka kofamo minae. 22 Mosesekafo natige-mota ukanido Goti ainala fukenune, loto logimaima nefa, ya monawa ya Mosesekafo api gilibámaito, aulafo-kolofala yate aipama ne. Eti logimainako, linate Sabati foliku ya Goti ainala fuko-fuko o minae. 23 Yamu ya Mosesekafo ka lo melami ya koli fulitotenune, loti ya Sabati foliku ya natige-mota ukanido ya Goti ainala fuko gedeti lonowa ya olu-olu o minae. Eti o minamo namo ya Sabati foliku ya we ma ukana-ana muki ya olufe lo edomo yamu ya nediti ya koli nosámami nomae? 24 Wenena monani kofe ádotima faifa kopa lifima kawa ya ádalo. Kofe lenawado yaloko lalo, loto logimaiye.

Yesu ya Goti ilifi melami we Kilisto nefe? loti loga amo ka

25 Ena Yelusalemu wenena yauti mate eti loti lamo, We ya ofenune, loti lo-lo amoma ya moda ama ya nemo yae. 26 Nedito ka olotoko limo ya mono kiyaba we yate ka lo fuko edámamo minae? Ya monala kolamo ya Gotikafo ilifi melami we Kilisto ne, loti kolafe? 27 E'e, Yesu oloto piyami eba ya koli minoba, Goti ilifi melami we Kilisto fedenami ya ebala ya kolife ádenagolone, loti ya lae.

28 Etiti lamo yamu Yesukafo ya felegaga kuliyai numuna nabau ya ka mono api gilibi minoto lo faka loto limo, E'e, linate kofe loti neyeti namo oloto piyomo eba ya koli minone, lafa, lomomo ya nanimo sene-muluneuti kolito lomámomo ne. Mona ona kula aboga nemo yakafo nilifi melaito lomomo ne. Ido amomu ya linate kati kife loti kolámae. 29 Namo ya aimola muluna kemanauti nilifi melaito lomomo nenako, namo eyefe lo minowe, loto liye.

30 Kawa eti limomu nela wi edenune, loti lafa, kamenala oiya o fedámami yamu ani keina ito fulitae.

31 Ena wenena fa wenena muki yate Yesu koli kikito umuti eti loti lo minamo, We ama yakafo neta kofawa aumala lilibi minami ya Goti ilifi melami we Kilisto o fedenami yakafo we ama olu afima o edeto ya olu oloto pinagolife? loti ya lae.

Yesu nela fi edalo, loti kimiwe gilifi melamo ka

32 Ena wenena mau minamo yate kawa amomu momona oti kumomo fiti lato ya Falisi we yate koliti, Goti yokila ki umu-umu amo we kiyabani we yaki ya lokoli-fakoli oti, Yesu ya nela fi edalo, loti felegaga kuliyai numuna naba kimiwe gilifi melato wamo, 33 yamu Yesukafo eti loto limo, Namo kamena lina efema linateki minoto nilifi melami we minaidoka itibinagolowe. 34 Itiboneto, linate namomu moni wiliti olu oloto piti neyámenagilae. Ido uto minenado ya linate ma ámunagilae, logimaiye. 35 Logimaito, Yuda wenena yate eti loti lokoli-fakoli amo, Wewa ya egaleka wageto monila wilito olu oloto piyámenumo ka liye? Yuda wenenate Giliki mikalo minomo wadoka ya uto Giliki wenena ka mono logiminae, loto kolito life? 36 Monine wiliti olu oloto piti neyámenagilae, loto, ido unado yalo ya ma ámunagilae, loto limo ya egaidanamu liye? loti ya lokoli-fakoli ae.

Yesu koli kikito umunawamo ya no fiyawa yaidana enawamo ka

37 Ena Yuda wenena yate foli minomo diti mino fuli lenune, loti wenena mau naba-naba witi minato, Yesukafo nedito minoto ka auma wito limo, Ma yate nomu kolinawamo ya namodoka oti nenawae. 38 Ido ma yate koli kikito numu minenawamo yamu ka mono lufuwanina yau eti loti wiyamo,

Yaidana amo wenena ya no fiya yaidana oto seni-mulunigu olu oloto pi gedageto no yaidana oto lumutoko minenagoliye,
loti ya wiyamo ne, loto
39 kawa limo ya Ouna yamu liye. Ido monawa etito ne. Yesu koli kikito umamo wenena ya Ouna Felegaga giminae, loto ya Yesu kamena yalo ya kosinau lamenala lulau ya itibito idámainako, ya Ouna lomámami ne.

Yesumu koliti fokiti u filiga-aliga amo ka

40 Ido wenena ya ka ya kolagu yauti mate Yesumu eti lamo, Amo ya polofete yama ona ne, lato 41 ido mate, Amo ya Gotikafo ilifi melami we Kilisto ne, lato, ido liligaleka yauti mate, Fulitalo. Kilisto ya Galili mikalo oloto pinami nefe? E'e, 42 Kilisto ya Defiti numuna atela Betelehemu yalo Defiti ufa fiyami wenena yauti oloto pinagoliye, loti ka mono lufuwau ya eti loti wiyamoma ne, loti lanako, 43 wenena muki ya amomu ka ailo-ailo loti foki filiga-aliga oti, 44 liligate nela ofenune, loti lafa, ani keina ito fulo edae.

Yuda kiyabani we yate Yesu koli kikito umámamo ka

45 Ena felegaga kuliyai numuna naba kimiwe ya Goti yokila ki umamo we kiyabani we ido Falisi we minado ya itibiti wato, loga o gedeti lamo, Linate nediti olámoti faifa ae? loti loga ato, 46 kimiwe yate ka itibiti lamo, Ena, wewa ka limo yaidana oti komuma ádamo nenako, loto olámoto faifa one, lato, 47 Falisi we yate ka itibiti logimamo, Linate yaki ya koti wiyaife? 48 Kiyaba we wenaba yauti ido Falisi we lamodokati ya ma koli kikito umobe? 49 E'e, ya ma eti ámonimo nefa, wenena fa wenena mau minamo yama lo melami ka ya kolámoti, Goti omunalo u kopa unawamo wenena yamako koli kikito umae, loti ya lae.

50 Eti lato, ena koinanibo we ma Nikodemusi ya komu Yesu nedo wimo we ya eti loto logimami, 51 Linate we ma monala ya loga o edeti kolámoti, ido monala nosámami eyámoti lifima ka logiminawamo yamaidana iye. Eti alo, loto lo melami ka lufuwa wiyagu yau eti loto nemo nefe? Etito minámaiye, lito, 52 koinalafomota yate ka eti loti itibiti lamo, Ena, kamo yaki Galili mikaloti abe? Ka mono lufuwau ya katoto kolo. Polofete ya Galili mikaloti oloto piyámenawamo ne, loto nemo ya kolo, loti lae. [ 53 Eti loti upatoti numunigu-numunigu wae.

Copyright information for `SNP