John 8

Kume-ugele wena ma Yesu nedo ilimiti amo ka

Ena Yesu ya Olifi mowalo ya dito minaito, ko lito yaloti itibito felegaga kuliyai numuna naba kilalau idaito, wenena mate amodoka oti mau wiyato, yalo amedoto minoto ka mono logimito api gilibaito, lo melami ka api gilibi-gilibi amo we ido Falisi we yate wena ma kume-ugele no minaido eyeti olu oloto piti Yesu nedo ilimiti uti olu omunido nedi edeti Yesu eti loti loumamo, Api lilibanimo we, wena ama yakafo kume-ugele no minaido eyeto olu oloto piyone. Yamu Mosesekafo wena yaidana enawamo ya kifanakafo gini folalo, loto lo melami ka yamo lolomaiye. Ido kamodokati ya nediye loto ne? loti ya faifa eti loti loga o edeti, ka olu yaida-amaida kama lagetoma ya ligiya lo edenune, loti kepa meleti lae. Eti lato, Yesukafo kuba wito anakafo mikalo ya lufuwa wiyaiye.

Lufuwa wi minaito, loga-miga o edato, amo ya nedito eti loto logimami, Linate yauti ma lifimala minámageto minenami we yakafo apito kifanakafo ofageto ya ofalo. Eti loito kofa kuba wito mikalo ya lufuwa wiyaiye.

Ena amote kala koliti kiyabani we we kilofo ya komu wito eyeti lawoko lawoko ege uti u fuli lato, wena ya Yesu omunalo aimolako ya minaiye.

10 Ena Yesu ya nedito loga o edeto limo, Wenao, egaleka wae? Lifima ka ma lokomámamo nefe? lito 11 wenawa yakafo limo, Wenaba, ma minámaiye, lito ya Yesukafo limo, Ena namo yaki lifima ka ma lokomámenagolowe. Kamo ya itibito uto mona nosámami ya kofa melámo, loumaiye.]

Yesu ya wenena mikau-mikau lamenate nemo ka

12 Ena Yesukafo wenena ka ma mene oto logimami, Namo wenena mikau-mikau ya lamenani minonako, ma namo nege-nege moninawamo ya sinidigu ya moinámenagilae. E'e, omuni kofawa minenawamo lamenawa ya mino gedenagoliye, liye. 13 Lito, Falisi we yate eti loti loumamo, Ama ya kamo kaimo monaka lo oloto melanimo yama kolonimo kula minámaiye, lato, 14 Yesukafo eti loto logimami, Namo ya omo ebalekati ido unamo ebaleka ya monawa koli minonako, namo nanimo monane lo oloto meloneto kulawa o minaiye. Linate ya omo ebalekati ido unamo ebaleka ya monawa kolámoti koli kopaitae. 15 Linate lifima ka lo-lo o minamo yakafo atuwa o minaiye. Namo ya lifima ka ya oiya ádenamo ne. 16 Nefa, ido ma lenae, loto lenamo ya moda ona kula lenamo ne. Namo lifima ka ya nanimoko lenamo minámaiye. E'e, Menefo nilifi melami yakafo ane olu faka lageto lenamo yamu kula enagoliye. 17 Ido linanimo lo melami ka lufuwatigu yau eti limo, We lele yate we ma monala lo oloto piyaitoma kula ne, loto ya lufuwau yau nemo ne. 18 Yamu ya namo monane lo oloto piyoneto ido Menefo nilifi melami yakafo ayaidana oto monane lo oloto pi minaiye, loto ya liye.

19 Ka ya eti loto logimaito, amote loga o edeti lamo, Mekafo ega ya ne? lato ya amokafo logimami, Linate namo neyefe ádanako, Menefo ayaidana oti kolife ádae. Namo ya neyefe lamo neko Menefo yamuki kolife lagi ne.

20 Eti loto Yesukafo felegaga kuliyai numuna nabau ya kifana melamo koukame negu eba mau ya ka mono logimito ka ya liye. Ena kamenala oiya alitámami yamu ya ani keina ito nela numugu ya fulo edámae.

Uto minenado ya linate ámunagilae, loto Yesukafo limo ka

21 Ena Yesukafo mene oto eti loto logimami, Namo fulo gedeto woneto linate namomu moni wiliti ya lifimaniki minoti fulunawamo ne. Namo uto minenado ya linate ámunagilae, lito 22 Yuda wenena yate lamo, Namo unadoka ya ámunagilae, loto limo ya nedito ya liye? Aimola nedala oluto fulunagolo lifemo? lato, 23 Yesukafo eti loto logimami, Linate ya wakati minae. Namo ya yalekati minowe. Linate ya mika amaloti minafa, namo ya mika amaloti minámowe. 24 Yamu ya lifimaniki ya minoti fulunawamo ne, loto ya logimomo ne. Namo minomo ama ya monane logimi-gimi omo ya koli kiki ádenawamo ya lifimani faifa mino gedageto fulunagilae, loto ya liye.

25 Eti lito, ya amote loga o edeti lamo, Ena, kamo kema minane? lato, Yesukafo logimami, Lono aipodoti logimi-gimi omo aya efe ya ne. 26 Namo ya linate lifimani ido keinani yamu ka mumudi olu minofa, nilifi melami we yakafo aimola ka ona kula lo-lo o minaito, nanimo ya amo welauti kolodo ya mikalo amalo lo oloto melowe, loto liye.

27 Kawa ya Melafomu eti loto logimaifa, amo yate kolife ádae. 28 Yamu Yesukafo enu wito eti loto logimami, Linate We Kula namo yá yofolo nofoti olu akaiya faka lo nedenawado ya monane kolife lenagilae. Ido nanimone senemuluneuti kolito neta ma ámoto, Menefokafo api nilibami kawa ya lo minomo yaki ya kolife lenagilae. 29 Nilifi melami we ya namodoka mino nedaito, namo kamena-kamena neta oneto kolami lalo imo yamu namo ma fulo nedámaiye, loto 30 ka eti lo minaito wenena mumudi koli kikito umae.

Ka ona kula yakafo efili ledami ka

31 Ena Yesukafo koli kikito umamo Yuda wenena eti loto logimami, Linate ya namo kanelo moni minenawamo ya namo nege moinamo wenena kula minenagilae. 32 Etiti minoti ka ona kula ya kolife lato, aya kawa ona kula yakafo efili gedenagoliye, loto liye. 33 Eti lito, amote ka itibiti eti loti loumamo, Lamo Abalahamu ufa fiyami wenenala minonimo ya ma nela wi ledato minámoninako, kamo efili gedenami ne, loto lanimo ya nedito lane? loumae.

34 Loumato, Yesukafo ka itibito eti loto logimami, Namo ka ona lema logimowe. Ma yate nosámami mona melamo ya monawa yakafo nela wi gedaito, nelalo kouba-naba o minamo yamu lowe. 35 Nela wi gedami wenena wenabani numuna ebalalo ya kamena-kamena kiyaba oti minomo idámenagilae. E'e, Nalafo ya Melafo numuna ebalalo ya kamena-kamena minowaminowa oto minomo dinagoliye. 36 Yamu ya Nalafo namo efili gedonetoma linate ona nela wi gedámageto minenagilae.

37 Linate Abalahamu ufa fiyami wenenala minamo ya moda koli minowe. Etiti minafa, namo kane ya linatedoka kopopo o-o minainako, nofo fulunune, loti lo-lo o minae. 38 Namo Menefodoka neta eyomo ya lo-lo o minowe. Ido linate linanimotina metibodokati neta koliti ya o-o minae, loto logimaito, 39 lamo metefo Abalahamu ne, loti ka itibiti loumato, ya Yesukafo eti loto logimami, Linate Abalahamu ufa fiyami wenenala kula minamo neko amo monala yaidana oti mele minagi ne. 40 Nefa, Gotidokati ka ona kula kolomo logimi minomo ya linate nofenune, loti lo minae. Neta yaidana Abalahamukafo ámami ne. 41 Linate ya linanimo metibo kanulalo ya egeto meleti leya wi-wi o minae, lito ya amote eti loumamo, Kopa kanudoti oloto piyonimo minámaiye. Metefo lawoko Goti ne, lato, 42 Yesukafo eti loto logimami, Namo ya Gotite minoidoti lomomo ne. Nanimo sene-muluneuti kolito lomámomo ne. E'e, amokafo nilifi melaito lomomoma nenako, linate metibo ya Goti nemo neko, seti-muludi ya namo nomagi ne.

43 Nediti ya ka lomo ya kolife ádo minae? Namo ka lomo ya linate ogofuti kolámamo yamu ya kolife ádo minae.

44 Linate metibo Satani wenenala minoti, metibo kolami mona ya meyalo melenune, loti koliti minae. Amo ya kana afimaukati gini fulumo idami we ya minaiye. Ido siya-mulunau ka ona ma minámainako, ka ona kula koli fulitami we ya ne. Amo ya ka suki we ido suki aboga minami yakafo aimola monala ya meleto ka suki lo-lo o minaiye. 45 Ido namo ya ka ona kula logimi-gimi o minofa, linate kane ya koli fulo minae. 46 Linatedokati mate namo lifimane lenawamo ya fowe loti ádenagilae. Namo ka ona kula logimomo ya nediti koli kikito nomámae? 47 Wenena ma Goti wenenala minamo yate ka limo moda koli minae. Linate Goti wenenala minámanako, kala koli fulo minae, loto ya liye.

Namo Abalahamu oloto piyámaito minomo wema minowe, loto Yesukafo limo ka

48 Eti lito, Yuda wenena yate ka itibiti eti loti ya loumamo, Kamo Samalia we ma Satani kimiwela seka-mulugau dito minaiye, loto ya ka ona lo minobe? lato, 49 Yesukafo ka itibito eti loto logimami, Satani kimiwela sene-muluneu minámaiye. E'e, namo Menefo kuliya olu faka lo minofa, linate ya namo kuline ya oto lumuti fulo minae. 50 Namo nanimo kuline dinaiye, loto ádowe. Makafo kuline olu faka lo nedenami ya iya meleto olufe lenami we ne. 51 Namo ka ona kula logimowe. Ma yate namo kane olu minenawamo wenena ya folámenagilae. E'e, moda minowa-minowa oti minomo dinawamo ne, loto ya liye.

52 Eti lito, Yuda wenena yate eti loti loumamo, Kamo Satani kimiwela seka-mulugau mino kedami ya oiya ona koli minone. Abalahamu moda folami ne. Ido polofete ya ayaidana oti folamo ne. Ido kamo eti loto lanimo, Namo kane olu minenawamo wenena ya folámoti, minowa-minowa oti minenagilae, loto lanimo, 53 ya autefo-kolofate Abalahamu wenaba lakoma folamima nenako, kamo ya olu afima edenae, loto labe? Ido polofete ya ayaidana oti folamo ne. Kamo nedito kaimo kulika oluto di minane? loti ya lae.

54 Eti lato, Yesukafo ka itibito eti loto logimaiye. Namo nanimo kuline olu faka lonetoma ya kuline u fa neta enagoliye. Menefo yamu Gotite ne, loti lamoma ya amokafo kuline olu faka lo minaiye. 55 Linate amo ya kolife ádae. Namo ya kolife lo minowe. Yamu namo ya kolife ádowe, loto lomo neko, ya linate yaidana minoto ka suki logi ne. Ido namo ya kolife loto kala olu meyalo meleto moni minowe.

56 Autibo-kolofati Abalahamukafo ya namo kamenane alitageto kenae, loto lalo koli minami ne. Ido minoto kamena alitito koto alikani ima ne. 57 Eti lito, Yuda wenena yate loumamo, Kamo melegeka fifiti (50) ya olu fulámaninako, kamo Abalahamu eyanimo nefe? Olo, lato, 58 Yesukafo logimami, Namo ona lema logimowe. Namo Abalahamu oloto piyámaito minomo wema minowe, loto liye.

59 Eti limomu kifana oluti ofenune, loti lafa, felegaga kuliyai numuna nabau yati ya falukuto u yau amau oto feka lumuto wiye.

Copyright information for `SNP