John 9

Omuna likami we ma kala

Ena Yesukafo ya kanudo uto we ma olafo mulunauti omuna likami olu oloto pito eyaito, ege-ege moinamo we yate loga o edeti lamo, Api lilibanimo we, kema lifimalakafo omuna likami ne? Ama ya aimoladokati nefemo, ido olafo melafodokati ne?

Eti lato, Yesukafo eti loto logimami, E'e, aimola lifimala ido olafo melafo lifimanina yalekati ya minámaiye. Goti aumala monala amodoka oloto pinaiye, loto neta etito oloto pito ne. Fo lito minonido ya nilifi melami we lonola oluto minokele. Sinidenami ya lonola olunumo kamenawa fuli lenagoliye. Namo mikaleka minomo kamenalo ya namo wenena mikau-mikau ya lamenani minowe, loto liye.

Eti loto ya mikalo ketufu oto kululu wito we omuna likami ya omunalo fili edaiye. Fili edeto ya eti loto ilifi melami, Kamo ya Silowamu nofugu ya uto noku wiyo, loto loumaiye. No Silowamu ya Yuda kanidokati Ilifi Melamile, loti ya kuliya monawa ya nemo ne.

Ena wewa ya uto noku wito omuna kaiye. Omuna koto wenenala minado ya itibito aiye.

Itibito ami wewa komu wako lo gede-gede imo we ya koliti wenenawa yate muki oiya eyeti loga-loga oti lamo, Mikalo amedoto minoto wako lo lede-lede imo wema ya nefe? lato, liligate lamo, Moda ya nemo yae, lato, ido liligate, E'e, yamaidana ailo ma ne, lato, ya aimola auma wito limo, Namo yama ya minomo yae, liye.

10 Eti lito, loga o edeti eti lamo, Kamo egaidana oto omuga falatane? lato, 11 amokafo itibito logimami, Wema kuliya Yesu yakafo mikalo ketufu oto kululu wito omunelo fili nedeto ya eti loto lonomami, Kamo Silowamu nofugu ya uto noku wiyo, lito uto noku wiyoneto omune falatiye. 12 Eti lito, loga o edeti lamo, We ya egaleka minaiye? lato, Ya namo kolámowe, loto ya liye.

13 Ena Yesukafo kaba kululu wito omunalo fili edaito, omuna falatimo ya Sabati foliku ya neta eti iye. Yamu ya omuna falatimo we ya Falisi we minado ya ilimiti wato, 15 Falisi we yate ayaidana oti loga o edeti lamo, Kamo egaidana oto omuga falatane? lato, ya amo eti loto logimami, Amo ya omunelo kaba ya fili nedaito, namo ya uto noku wito omune komo ne, liye. 16 Eti lito, Falisi we yauti mate eti lamo, We ya Sabati foli olu kopaitami ya Gotidokati minámaiye, lato ya mate lamo, Amo ya nosámami neko, neta yaidanama etito olufe ádagi ne. Eti loti ka lodilumu oti lae.

17 Yamu ya omuna falatimo we ya kofa loga o edeti lamo, Omuga olu falato kedami yamu kaimoka ya amo yamu nediye loto koli minane? lato, amokafo limo, Polofete ne, loto liye.

18 Ena Yuda wenena yate eti loti lamo, We ama ya omuna likaito minaimakafo omuna falatiye, loti ya ona lafemo, ido suki lae? loti kani ligi-ligi kiti olafote melafote luni fiyato aito, 19 loga o gedeti lamo, Linate natiboma kedami kamenaloti omuna likaiye, loti lo minamoma ama ya nefe? Etito minaima egaidana oto omuna falatiye? loti loga o gedae. 20 Loga o gedato, olafote melafote yate ka itibiti eti loti lami, Natefo ya amalo nemo ya koli minoiye. Ido kedami kamenaloti omuna likami yaki koli minoiye. 21 Ido egaidana oto omuna kaife? Ido kemakafo omuna olu falato edaife? Ya we ya kolámoiye. Kipawa ya naba ditaima ne. Aimola loga o edato monawa logimaneyo, loti lami 22 ya Yuda wenena yamu koli gimaito eti laiye. Ya koli gimami monawa etito ne: Yuda wenena yate komu ka eti loti lokoli-fakoli lamo, Mate Yesu yamu Gotikafo ilifi melami we Kilisto ne, loti lenawamo ya ka mono kolagu yauti fulo feka o gedenune, loti lama ne. 23 Yamu ya olafote melafote ya koli gimaito, eti lami, Amo ya naba ditami ne. Aimola loga o edalo, loti ya laiye.

24 Yamu omuna komu likami we ya kofa lula fiti eti loti loumamo, Kamo Goti kuliya olu faka loto ka ona lolomo. Wewa ya monala koli minone. Amo we nosámami ne, lato, 25 eti loto logimami, Amo ya we nosámami nefe? Ido lalo nefe? Ya ma kolámowe. Omune likoto minomakafo omune falatomo netawa lawoko ya kolife lo minowe, loto logimaiye.

26 Eti logimaito, ilulu kuti loga o edamo, Nedi-nedi o kedaiye? Egaidana oto omuga olu falatiye? lato, 27 amokafo eti loto logimami, Namo logimoma ya linate kolámae. Nedito kofa logimoneto kolinune, loti lo minae? Linate yaki ege melenune, loti lo minafe? Olala! logimaiye.

28 Eti lito, olu leke-make o edeti eti loti lamo, Kamo ya ege melanimo we minane. Lamo ya Mosese ege moinonimo we ya minone. 29 Mosese ya Gotikafo ka loumami ya koli minoba, we ama ya yaukati amaukati oloto pito aife? Ya ma kolámone, loumae. 30 Eti lato, we yakafo ka itibito eti loto logimami, Omune olu falatimo we ya yaukati aife? Amaukati aife? Oloto pito ami ya kolife ádone, loti lamo ya ka manidigu minámaito lafe? 31 Lamo Goti yakafo nosámamo wenena ka lenawamo ya kolámami ne, loto ya koli minone. Ido ma yate Goti koli umuti welalo golodoti moni minenawamo wenena ya ka lenawamo moda koli minami ne, loto yaki koli minone. 32 Yamu we kemakafo we ma omuna likami oloto pito nemo ya omuna olu falatiye? Ka yaidana ka mika oloto piyaigu akaimati kolámoto minomo idonimo ne. 33 Wewa ya Gotidokati lomámami neko, lono yaidana olámagi ne, loto logimaiye.

34 Eti logimaito, amote eti loti loumamo, Okafo mekafo kopa moniti kedamo kamoki u ayaida animo yakafo ka mono api lilibinae, loto labe? Olo, loti ya itufu fulae.

Yesu koli kikito umámenawamo ya omuni likami minenawamo ka

35 Ilifato, ya Yesukafo kolito olu oloto pito loga o edeto limo, Kamo We Kula koli kikito umu minabe? lito, 36 wewa yakafo limo, Wenabao, kamo kemamu lane? Nilibageto eyefe loto ya koli kikito umunae, lito, 37 Yesukafo eti loto loumami, Kamo moda kotanimo yae. Ka lokomomo ama ya minomo yae, loto loumaiye. 38 Eti loumaito, wewama yakafo eti limo, Wekolao, namo koli kikito komowe, loto ounalula-kala ya umaiye.

39 Ena Yesukafo eti loto limo, Namo wenena lifima itibito giminae, loto mikalo lomomo ne. Yamu ya wenena mate omude likaiye, loti kolamo wenena ya omuni olu falato gedenae. Ido omude moda falatotaiye, loti kolamo wenena ya omuni faifa likoto minenaiye, loto ya liye. 40 Eti loto lito, Falisi we liliga adu minamo yate koliti ya eti lamo, Aiyo, lamo omude likami minogeto labe? lato, 41 Yesukafo eti loto logimami, Linate omuni likami minamo neko, lifimatina minámagi ne. Nefa, linanimotina ya lamo omude moda falatito minone, loti lo-lo amoma nenako, lifimatina mino gedenagoliye, loto ya logimaiye.

Copyright information for `SNP