Luke 16

Koukame kiyaba imo we ka manenau nemo ka

Yesukafo ege-ege moinamo we ya ka eti logimami, Neta ko nami we ma nedo oti koukamela kiyaba we yamu koukameka moda fulaiye, loti lodobe fiyae. Yamu namodoka ano, loumaito aito loumami, Kamomu lo kede minamo kawa ya kolowe. Koukamene kiyaba we minanimo lonone ma kofa olámenane. Yamu kifana oluto ido kifana fulitanimo mona ya olu oloto pi nomo, loumaiye.

Eti loumaito, kiyaba wekafo kala mumudi kito ya nedi-nedi enae? We nabanekafo lononelo yaloti olu fulo nedainako, migu lono olunafe? E'e, aumane minámainako. Wenena wako logiminafe? E'e, eti enamo ya ukanelo kolinagolowe. Aiyo, wenabane nilifageto wenenate wene-neta nomato, numunigu onoto nedito enamo yamu neta enae, loto kolaiye. Eti loto kolito, wenabala netala lifima olu umamo wenena muki alo, lito ya kala koliti ato, komu ami we ya kiyaba wewakafo loumami, Kamo wenabanedokati netala olanimo ya kamodoka lifima nenaki ne? loto loga o edaito, namodoka ya yá olifi nowala dalamu wani hadeti (100) yaidana nemo moda notowe, lito ya eti loumami, Amodokati neta olanimo lufuwa ya oluto, kenemaneto amedoto dalamu fifiti (50) yako olu oloto meleto lufuwa wiyo, loumaiye. Ena aiga ami we ya loumami, Wenabane netala olanimo ya neta nenaki uma fiyámanimo ne? loto loga o edaito, itibito loumami, Yuwa witi beki naba wani hadeti (100) ya moda notomo ne, lito eti loto loumami, Uma fiyámanimo neta lufuwa wiyami ya oluto, amedoto yuwa witi beki naba eitiko (80) ya ne, loto olu oloto meleto lufuwa wiyo, loto loumaiye.

Ido koukame kiyaba we kaila imo mona melami we ya ka manenau nemo yaidana oto kala kiyainako, wenabala yakafo ebola limo ne. Yamu ama mikaleka monamu kolife loti kolamo wenena ya inanimo ani olu faka lenawamo monaninakafo wenena lamedo minamo ya inanimo ani olu faka lenawamo monani ya olu fulo edaiye.

Kolalo. Linate ama nosámami mikalo kifana-koukame ko namo neta yakafo wenena koina wi gedalo. Eti ato kifana-koukameti fuli lenaido ya minowa-minowa oti minenawamo ebau ya koina wi gedenawae, loto logimowe.

10 Makafo kefo-afola neta kiyaba lalo oto olu minenami ya ayaidana oto neta-mata naba yaki kiyaba lalo enagoliye. Ido makafo kefola-afola neta ya koto kiyaba ámenami yakafo ayaidana oto neta naba ya kiyaba ámenami ne. 11 Etito nemo nenako, kamo ya kifana-koukame ama mikalo ya kiyaba lalo o edámenanimo, kemakafo neta ko nami netala ona kula ya kiyaba o nedenane, loto agalo melenami ne? 12 Ido kamo ailo wenena koukamenina ya kiyaba lalo ámenanimo, kemakafo kaimoka netaka ne, loto koukame komageto olu minenanimo ne?

13 We makafo wenaba lele ya kouba-naba o gedenami ya ogoufámaiye. Eti enae, loto kolinami ya wenabala ma ya eleka fi umuto, ido ma ya siya-muluna umunami nefemo, ido malo ya u ekeleto, ido ma ya fulo edenami ne. Ayaidana oti linate Goti ido kifana-koukame mikalo neta-mata ya olu lawokoiti kouba-naba o gedenune, loti kolinawamo ya ogoufámae, loto logimaiye.

Lo melami ka ido Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami mona ka

14 Ido Falisi we kifana ya seni-muluni umamo we yate Yesu kawa limo ya koliti kamana ki minae. 15 Eti ato, amokafo eti loto logimami, Linate ya wenena omunido efe limo mona melonimo wenena minone, loti monabi lele wi minafa, Gotikafo seti-muludigu kani kiyamo monawa ya koli minaiye. Ido wenena yate neta ma kuliya oluti di minamo neta ya Goti omunalo ya fitala kiyami neta yaidana oto ne.

16 Kolafe? Lo melami ka, ido polofete kanina ya lo oloto melemo uti Yoni minami kamenalo ya wae. Yaloti Goti wekudi kiyaba o ledami kala kuwa lalo lo oloto melemo wato, Gotidoka unune, loti auma witi kolamo wenena muki ya koiya fiti lono olu minae.

17 Ido aiga ya mika kosina fuli lenami ya faifa fuli lenagolifa, ido lo melami ka yauti ka kefo efemako ya u kopa ámunami ne.

We wena mofu melamo ya fuko fulitenawamo ka

(Mt 5:31-32, 19:9, Mk 10:11-12)

18 Ena we makafo olonafo fuko fulito, uto wena ailo olami ya kume-ugele naiye. Ido we makafo wena wanafo fuko fulitami ya wena olami ya kume-ugele naiye.

Neta ko nami weki Lasalusiki kanina

19 Ido neta ko nami we ma nemokafo ukanalo owo kisiki kiyobaki meinala naba nemo wito, kamena-kamena wela-neta laloko no-no o minaiye. 20 No minaito, ido we ma neta ko ánami wako o-o imo we kuliya Lasalusi ukana muki numuna limo we 21 neta ko nami we wela-neta leiga ya fulenawamo oluto nenaiye, loti kila kanu welalo wenenalate olumo fulo edato, ono minaiye. Ono minaito, kula yate oti numuna lido kenabu-kenabu o edae.

22 Ena aiga wako o-o imo wema folaito, enisolete ilimiti diti Abalahamu kemanau fulo edae. Ido neta ko nami wemaki folaito, kale li edae. 23 Kale li edato, yo eifámenami yoku minoto ogofu naba-naba kolito ko faka loto yaleka faiga aufaito kami ya Abalahamute Lasalusite lakoina minami ya geyaiye. 24 Geyeto Abalahamu eti loto loumami, Menefone, namo milumane kolito ya yoku ogofu naba-naba kolonako, oto ana gala noku fito wene kulumalo fili nedenaiye, loto Lasalusi namodoka ilifo, loto loumaiye. 25 Loumaifa, ido Abalahamukafo itibito loumami, Nanefone, koli minane. Mikalo minanimo kamenalo ya netaka-mataka lalo ya moda olageto, ido Lasalusi ya netala-matala nosámami olaima nefa, oiya siya-muluna olu aila wi ede minoneto, ido kamo ogofu koli minane. 26 Ido yako minámaiye. Filiga-filiga lamo minonido linate minado muliti yau kowo naba-naba failainako, wenena amalo minamo ya filigaleka ogofuti kamo minanidoka ya ámunagilae. Ido kamo minanidoka yati ogofuti lamo minonido ya ámenagilae, loto loumaiye.

27 Ena itibito loumami, Menefone, ka ma lenae, koli nomo. Menefo numunau kunanefomota faifu (5) ya minamo ne. Amoki yo eifámenami eba amau ya lumuti ogofu naba-naba kolitenawae, loto Lasalusi ilifageto uto fuka ka logiminaiye, loto loumaiye. 29 Etito loumaito, Abalahamu yakafo itibito loumami, Kunakafomota ya Moseseki polofeteki lufuwa wiyamo yama mino gedaima nenako, kolinagilae, loto loumaiye. 30 Eti lito, loumami, E'e, Abalahamu, menefone, etito minámaiye. We ma folaiguti nedito logiminami ya seni-muluni olu eleyapa winagilae, liye.

31 Eti lito, ya loumami, Mosesete polofetete kanina koli fuliti minatoma, ido we ma folaiguti nedito uto logiminami ya ayaidana oti kala ya koli fulitenawamo ne, loto logimaiye.

Copyright information for `SNP