Luke 17

Mona nosámami yakafo wenena koli kikinina olu kopa o-o imo ka

(Mt 18:6-7, 21-22, Mk 9:42)

Yesukafo ege-ege moinamo we eti logimami, Neta-mata mona-mona yakafo oto wenena ya olu nosámami mona melenawae, loto enagoliye. Eti enagolifa, we makafo etito olu lifima fede giminami we ya aiyo, lifima ka naba-naba itibito olunami ne. Yaidana we yakafo wenenane yauti lawoko aumala minámami ma olu lifima fede umunae, loto lenami we ya ana-kiyanalo oluti, kenebalalo kifana naba-naba nela witi kuwo noku fulo edamo neko, moda lalo agi ne.

Yamu linanimo monatina ya koti kiyaba otiko moinalo. Ido koinakafo makafo nosámami mona melami ya oudageto, siya-muluna olu eleyapa winami, lifimala kilili o edo. Ido fo kamena lawokolo ya kamena seweni (7) ya olu nosámami o kedenami ya kamena seweni (7) ya kamodoka itibito oto sene-mulune olu eleyapa wiyowe, lenami, lifimala kilili o edo, loto logimaiye.

Koli kikito umunumo ka

Ido aposolo yate Wekola loumamo, Kamo koli kikite ya olu naba-naba o ledo, loti lato, amokafo itibito logimami, Linate koli kikitina ya kolipa ilawa yaidana oto kefola minenami ya yá yola afuto lumuto kuwo noku minoto dinane, loti loumunawamo ya wenido meyalo meleto eti enagoliye.

Kouba-naba we lononi ka

Kati ki efe loti kiyalo. Linate yauti we ma kouba-nabala we ya migu mika fi minenaife, ido sipisipi kiyaba o minenaife, lunaga melageto migu yati itibito oto numugu dinami ya wenabala yakafo loumunami, Alako ano. Weka-neta no, loto loumunaife? E'e, etito minámaiye. Amomakafo eti loumunami, Aiyo, kamo wene-neta ofo kito, ukagalo owo wito, wene-neta nomageto notoneto aiga kaimoka ofo ki nenane, loto loumunagoliye. Ido kouba-nabala we ya ka loumaido meyalo melami ya ebola lenaife? E'e, eti o edámenaiye. 10 Yamu linateki ayaidana oti neta logimodo ya o fuli lageto, Lamo faifa kouba-naba we minoto lonote yako ologe. Lebote ya ádalo, loti lalo, loto ya logimaiye.

Yesukafo okola kilamo we teni (10) ya olu faka lo gedami ka

11 Ena Yesu ya Yelusalemu unae, loto kanudo Galili mika onowalo, ido Samalia mika onowalo ya monimo uto, 12 numuna meya malo u fedeto idaito, okola kilamo we teni (10) yate katula oti, 13 faiga minoti au loti lula fiti eti lamo, Yesuwo, wenabao, lamo milumate ya kolo, loti lae. 14 Eti loumamo we ya geyeto logimami, Linate uti ukani ya yokila ki umamo we ya gilibalo, lito koliti kanudo monimo wado yalo ukani olu mo lo gedaiye. 15 Ido wemomo wagu yauti we lawoko makafo ukana mo limo ya eyetoto itibito Yesu nedo oto, Goti ebola au-au loto lomo aiye. 16 Oto ya Yesu kiyanalo kiyana umola fito, Siyane, lalole, loto loumaiye. Eti loto loumami wewa ya Samalia we ne.

17 Yesu ya loga imo, We teni (10) okola kilamo ya muki olu mo lo gedofe? Olo. Ido liliga naini (9) egau ya minae? 18 Ailo feka we ama yako oto Goti ebola lenae, loto itibito ainako, liliga ya Goti ebola lenune, loti itibiti ámafe? loto loga o gedeto, 19 ido wewama eti loto loumami, Kamo nedito wo. Koli kikitanimo yakafo ukagalo ya olu faka lo kedaiye, loto loumaiye.

Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami kamenala ka

(Mt 24:23-28, 37-41)

20 Kamena ma Falisi we yate Yesu loga o edamo, Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami kamena ya nenafeko o fedenami ne? loti loga o edato, Yesu ya itibito logimami, Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami kamena ya mebe-mabaki wenena omunikafo eyenawamo ya ámenami ne. 21 E'e, Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami ya moda linate minagu mino gedami nenako, Uma ya ne. Eyalo, ido, Yola ya ne. Eyalo, loti ádenawamo ne, loto logimaiye.

22 Ena ege-ege moinamo we eti loto logimami, Aiga linate ya namo We Kula ya kofa oloto pi gedenamo kamena lawoko ya eyenune, loti auma witi kolinagilafa, eyámenawamo ne. 23 Ido mate eti logiminawamo, Yolaleka ne. Eyalo, ido, Umaleka ne. Eyalo, loti logiminawamo ya eyenune, loti oluloti gege melámalo. 24 E'e, kopana ito kosinalo ya filiga falake loto filiga lamena o fulitami yaidana oto namo We Kula kamenanelo ya itibito o fedenamo ne. 25 Etito oloto pinafa, ido kamena oiya ama minamo wenena komu keina naba-naba mona-mona numuti, meni numuti neyefe loti neyámenawae.

26 Ido namo We Kula itibito enamo kamenalo ya Nowa minami kamenalo wenena monani melamo yamaidana oti mona melenawamo ne. 27 Aya kamenalo ya wenena weni-neta nonano noti, we wena mofu meleti, we wena anido olu gimiti, yaidana-amaidana mona melemo uti, u Nowa sipiku idaido yalo wafa, ido no lafa naba ya o fedeto muki olu kopa o gedami ne.

28 Ido Loti kamenalalo yaki ayaidana oti weni-neta nonano noti, neta-mata meina fiti, neta-mata kifanalo fuloti, ufa neta kifiti, numunina kuti etiti mino-mino omo idae. 29 Etiti minafa, Loti Sodomu fulito wimo kamena yalo yo yaki kifana salifa yo limo yaki ko wiyami yaidana oto kosinalo yati lumuto wenena muki olu kopa o gedami ne. 30 Ido namo We Kula olu oloto pi gedenamo kamenalo ya adeina wenena monawa melamo yamaidana oti eti enawamo ne.

31 Aya kamenalo ya we ma numunala obito minenaidoti ya lumuto uto koukame-akamene lulau olunae, loto numunalau idámenaiye. Ido ayaidana oto we ma minau minenami ya itibito netane ma olunae, loto numudo ámunagoliye. 32 Loti olonafo kala yamu kati ki efe lalo. 33 Makafo aimola oto meleto imo monala ya olu kiki lo minenae, loto kolami ya u kopa unagoliye. Ido makafo aimola oto meleto imo monala yamu kolámenami ya omuna kofawa minowa-minowa enami ne.

34 Ka ma logimowe. Aya luwaila yalo lele folomolo lawokolo ono minenawami ya lawoko ma oluti ido lawoko ma fulo edenawamo ne. 35 Ido wena lele lakoina lono olu minenawaidoti ma oluti ido ma fulo edenawamo ne. [ 36 Ido we lele migu minenawami ma ya oluti ido ma ya fulo edenawamo ne,] loto logimaiye. 37 Eti logimaito, amo ya loumamo, Wekolao, kawa lanimo ya egaleka oloto pinaiye? loti loga o edato, itibito logimami, Kono ukana nedo yalo nema ikime ya oti mau wi-wi ae, loto logimaiye.

Copyright information for `SNP