Luke 2

Yesu kedami ka

(Mt 1:18-25)

Ena Yoni namuna minami kamena yalo ya Lomu mikalo kiyaba we wekudi Sisa Ogasitusi welaloti ka ma eti loto lo melami, Wenena mikau-mikau minamo Lomu gamanikafo kiyaba imo wenena ya kulini lufuwa wiyalo, loto lo melaiye. Eti loto lo melami ya Silia ebalo we naba Kuiliniusi yakafo wenena kiyaba o gedami kamenala yalo kulini wiyamo lonowa yaidana komu ma olámamo nefa, ido aya kamenalo yati apiti lonowa oluti kulini wiyamo ne. Kulini wiyato, wenena muki kulite winawae, loti inanimo numuni meya yaloko wae. Wato, Defiti ufa fiyami we ma Yosefe ya ayaida oto Galili ebalo numuna meya Nasalete yalo minami yaloti Yudia ebalo Defiti numunala meya Betelehemu yalo wiye. Uto ya ko mele edamo nomili Malia nomilipala mulunau nemo yaki lakoina kulite winawae, loti waiye. Uti yalo ya minaito, nomilipala kedenami kamenala fedaito kedaiye. Kedaifa, ido wenena numuna meyalo ya liti linako, numugu eba ma minámaito, kana nalafo kedami ya lafo-lafokafo asa wito bulumakau wela-neta melamo ebau yau ono edaiye.

Enisole makafo sipisipi kiyaba amo we logimami ka

Ido eba ayalo ya wenena ma luwaila yalo yuwa fafato ma sipisipinina kiyaba oti minae. Kiyaba oti minato, Wekola enisolela makafo kaita oloto pi gimaito, Wekola lamenalakafo lamena o gede fulitaito, koli naba-naba gimaiye. 10 Koli naba-naba gimaito, enisolemakafo eti loto logimami, Linate koli gimámaneyo. Namo wenena muki lalo koliti alikani naba-naba enawamo neta oloto pi gimami ya kawa kuwa lalo logimowe. 11 Onema ya Defiti numuna meyalo yalo ya olu omudi kenami we ya linatemu oto kedaiye. Amo ya Gotikafo ilifi melami we Kilisto minoto ya Wekola minaiye. 12 Minami ya eyenawamo mebe-mabala ya etito ne. Kipa namunama lafo-lafokafo asa wiyamo ya bulumakau wela-neta melamo ebau yau ono minenami ya linate eyenawamo ya uti olu oloto pinagilae, loto logimaiye.

13 Eti loto logimaito, ayalo Goti kosinau kimiwela enisole mau naba-naba oloto piti ya komu ami wema olu ekeleti ya Goti ebola eti loti lamo,

14 Yoiyau kosinau minamo ya Goti lamena kuliya ya olu faka lomo idae. Ido wenena Goti lalo geyami wenena mikaleka minamo ya you amene mona ya oloto pi gedaiye,
loti lae.

Sipisipi kiyaba amo we yate uti kipa namuna Yesu olu oloto piyamo ka

15 Ena enisole yate fulo gedeiti kosinauka idato, sipisipi kiyaba amo we yate eti loti lokoli-fakoli amo, Betelehemu numudo uto ya Wekola welaloti lo oloto lomami neta ya kulawa eyenune, loti lae. 16 Eti loti lokoli-fakoli oti alako uti Maliate Yosefete kipa namuna bulumakau wela-neta melamo ebau yau ono minami ya olu oloto pi gedeti ya eye minae. 17 Geyetiti uti ya kipa kefola kala kuwa yamu logimaito, kawa kolamoma ya lo oloto melemo wae. 18 Lo oloto melato, weniguti kawa kolamo wenena muki koliti, elegiti muluni idaiye. 19 Ido Malia ya netawa muki yamu siya-mulunau ya metolito kolito minaiye. 20 Ido sipisipi kiyaba amo we ya lononido itibiti uti, neta-mata muki kolamo neta yamaki, ido eyamo neta yamakimu Goti kuliya olu faka loti ebola lowa-lowa minae. Neta-mata muki logimaidoma ya moda wiyami ne.

Yesu kuliya melamo ka

21 Ena kipawa oloto pito minaito, fo kamena eiti (8) wito ya ukanau Goti ainala fukenawamo kamenalo ya kuliya Yesule, loti melamo ne. Ya kuliyawa ya komu Malia mulunau nomilipala minámaito enisolekafo loumami kuliya yama melae.

Maliate Yosefete felegaga kuliyai numuna nabau Yesu ilimiti wami ka

22 Ena Wekola lo melami ka Mosesekafo lufuwa wi melami ka yalo ya olu meyalo meleti olu mo lenawami kamena alitito ya kipawa ilimiti Wekola omunalo olu oloto piti ya yokila ki umunaliye, loti ya Yelusalemuka idaiye. 23 Eti ami ya Wekola lo melami ka lufuwa wiyaigu eti limo,

Kana nomilipani nanibo oloto piyatoma, Wekola felegaga we iyaina o edalo,
loto ka mono lufuwau (Kis 13:2,12,15) nemo ka meyalo meleti eti o edaiye.
24 Ido ka ma ya etito nemo,

Nema mulu lelefemo, ido nema mulu momola lelefe ya oluti uti ofoto kinaiye, loti yokila ki umunami we ya umunawae,
loto ka mono lufuwau (Wkp 12:8) nemo ka koliti yaki oluti waiye.

25 Ena Yelusalemuka we ma nemo kuliya Simeyoni ya mona efe limo meleto, mono olu kiki lo minoto, Isilaeli wenena luni-ouni olu you lo gedenami kamena oloto pinaiye, loto kiyaba o minaiye. Eti o minaito ya Ouna Felegaga lulau mino edaiye. 26 Mino edeto ka eti loto lo oloto umami, Kamo folámageto Wekola ilifinami we Kilisto oloto piyageto eyenagolane, loto lo oloto umaiye. 27 Ena Ounakafo ilimito felegaga kuliyai numuna naba kilala yau idaiye. Idaito, kipa namuna Yesu olafote melafote yate ilimiti uti ya Goti lo melami kala yamalo olu meyalo mele edenaliye, loti ayau idaiye. 28 Idaito Simeyonikafo kipawa namuna oluto abusa wito Goti ebola eti loto limo,

29 Wekolao, oiya amaleka ya kamo olu omude kenami we ya wenena mikau-mikau minonimo wenena muki omudelo olu oloto piyanimo ya omune kulakafo eyowe. Eyonako, kouba-nabaka we namo ka lo mele nedeto ya moda meyalo meletaninako, yamu lalo kolito fulunagolowe. 32 Amokafo ya ailo feka wenena ka ona kula olu oloto pi gedenae, loto luni lamena o gedageto ya amodokati Isilaeli wenenaka kulini ya faka lenaiye,
loto liye.

33 Ido kipawa yamu kawa eti lito ya olafo melafo koliti elegi minaiye. 34 Eti o minaito, Simeyonikafo Goti olu lalo o gedenami ne, loto amomu kolito Goti loumaiye. Goti loumutoto ya kipawa olafo Malia eti loto loumami, Ena ka ma lokomowe. Gotikafo eti loto kolami, Kipawa yamo Isilaeli minamo wenena maleka ya olu lumu fou lo gedeto, ido maleka ya olu faka lo gedenaiye. Ido amo ya Goti kolami neta gilibinami we minageto wenena mukite ka nosámami lo edenawamo ne, loto iyaina o edami ne. 35 Etito iyaina o edami ya wenena muki ka luni-kanigu nemo ka ya olu oloto pinagoliye, loto ya eti o edenami ne. Ido kamo seka-mulugau ya emikafo fukaito ogofu imo yaidana oto miluma nosámami kolinanimo ogofu oloto pi kumunagoliye, loto loumaiye.

36 Ena polofete wena ma nemo kuliya Ana ya Aseli ufa fiyaiguti we Fanuweli olulafo ya ne. Ena wenawa ya nomililoti we uto ekeleto minami ya melege seweni (7) yaidana wimo wena wanafo folaito, 37 wena-kena minomo idami melegela eiti-fo (84) ya olu fulito wena kilofo melaiye. Ena wenawa kilofo yakafo ya felegaga kuliyai numuna nabau yau kamena-kamena yauko minoto, leda lunaga Goti loumutoko minoto, kamena ma wela-neta moi wito minoto Goti loumutoko minaiye. 38 Aya kamenalo ya wenawa yakafo olafo melafo minado o fedeto, Goti ebola loumuto, uto Yelusalemu wenena efili gedenami kamena kiyaba o minamo wenena muki ya kipawa yamu logimi-gimi iye.

Nasalete numudoka itibiti wamo ka

39 Ena olafote melafote Wekola lo melami ka yama meyalo mele fuli loiti ya itibiti Galili mikalo uti, inanimoni numuni meya Nasalete yalo waiye. 40 Uti yalo minaito kipawama auma wito ka manenau faitito ya Goti nasafilila mino edaiye.

Kipa Yesu ya felegaga kuliyai numuna nabau idami ka

41 Ena melegelo-melegelo Goti Elita O Gedami folilo yalo olafote melafote ya Yelusalemu numudo di-di ami ne. 42 Eti o-o minaito ya kipawama melegela tuwelu (12) ya olu fulaito, foli monawa meyalo meleti ya idae. 43 Diti minato, foli kamena fuli lito ya kipa Yesu Yelusalemuka minami ya olafote melafote kolámoti, fulo edeiti itibiti uti uti, 44 aiga ya kani kiyami, Lakoina onimo wenena maki moda komu wife? loti kani kiti, uti uti fo kamena lawoko ya olu fuliti kanudo wenenani loga-miga oti monila wilimo waiye. 45 Monila wilimo waifa, ido olu oloto pi edámoti fuliti kofa Yelusalemuka itibiti monila wilimo idaiye. 46 Monila wilimo idaito, fo kamena lelei-lawokoi utaito, felegaga kuliyai numuna nabau yau olu oloto piyaiye. Olu oloto piti eyami ya amokafo mono api gilibamo we minagu yau minoto, ka lamo ya kolito loga-miga o gede minaiye. 47 Etito loga-miga o gedeto, kolife limo kala yaki ido ka itibito logimami kala yaki muki ya kolamo yamu elegiyamo ne. 48 Eti o minato, olafote melafote ya eyeti ouni wito olafokafo eti loto loumami, Nanefo, kamo nedito eti o ledane? Mekafote sete-muludeu ogofu naba-naba kolito monika wili minomi ya ma ágabe? loto loumaiye. 49 Loumaito, amokafo ka itibito eti loto logimami, Aiyo, moiyo, linate ya nediti namo monine wilaiye? Namo Menefo numunalo minomo ya efe loto minowe. Yama kolámaife? loto logimaiye. 50 Ido logimami kawa ya koliti kolife ádami ne.

51 Eti oti amoki lakoina Nasalete numudo itibiti lumuti, yalo ya olafo melafo ka lami ka ya kolito meyalo mele minaiye. Meyalo mele minaito, olafo ya netawa muki yamu siya-mulunau ya metolito kolito minaiye. 52 Ido Yesu ya naba dito, ka manenau mene oto naba nemo ya Gotiki ido wenenaki lakoina eye lalo melemo idamo ne.

Copyright information for `SNP