Luke 21

Wena-kena makafo Goti neta ma umami ka

(Mk 12:41-44)

Yesu ya ko faka loto neta-mata ko namo wenena yate kifana ya felegaga kuliyai numuna nabau kifana-koukame yau fulo minamo ya geyaiye. Geyeto ido wena-kena ma netala minámami ya oto kifana lafa kefola leleko ya wani (1) toya yaidana oto fulami yaki eyaiye. Eyeto eti loto limo, Ka ona logimowe. Wena-kenawa netala minámami kifanala fulami yakafo wenena liliga kifanani fulamoma ya olu fulo gedaiye. Aya wenena ya neta-mata ko namo yauti fulato, netanina muki faifa nefa, ido amo netala minámaigu yauti ya neta kefo efema mino edaido muki moda fulo fuli lito ya ma minámaiye, loto logimaiye.

Yesukafo felegaga kuliyai numuna naba u kopa unami ka limo

(Mt 24:1-2, Mk 13:1-2)

Ena ege-ege moinamo we malekate wenenate kifana lalo-talo melamoki, ido Goti seni-muluni umuti umamo netaki yakafo felegaga kuliyai numuna naba ekeina olu edamo ya koti lomo wafa, ido Yesukafo logimami, Netawa ama eyamo ya kamena aiga fedenami kamenalo kifana makafo kifana ma mulalo nemo ya koitámoti, muki ya luko-mako enagilae, loto logimaiye.

Keina naba fedenami ka

(Mt 24:3-14, Mk 13:3-13)

Ido amo yate eti loti loumamo, Api lilibanimo we, netawa ya nenafeko fedenaiye? Ido nena mebe-maba oloto piyageto netawa ya moda alili melaiye? loto kolinune, loti loga o edato, itibito eti logimami, Linate kote witenawae, loti koti kiyaba oti moinalo. Wenena so loti ya oti kuline oluti eti lenawamo, Namo ya wewa ya minowe, loti ido, Kamena naba ya moda alitiye, loti lenagilae. Linate ya wenenawa ya gege melámalo. Ido fina ka ido lowa ka kolitima, koli gimámaneyo. Netawa ya komu oloto pinagolifa, mika kosina fuli lenami kamena ya ayalo fedámenami ne, loto logimaiye.

10 Ido ka ma enu wito logimami, Ido wenena mikau-mikau fina lowa fimo wato, ido mikalo kiyaba we ma wenenalaki ido kiyaba we ma wenenalaki lowa fina fimo unawamo ne. 11 Ido mika mima naba-naba enaiye. Ido kadunamu naba fedenaiye. Ido eba maleka neta kilinawamo neta nosámami-asámami oloto pinaiye. Ido neta mona-mona koli naba-naba giminamiki, ido kosinaloti mebe-maba naba-naba yaki ya oloto pinagoliye.

12 Netawa muki ya oloto piyámageto linate ani-kiyanido oluti olu nosámami o gedeti, gilimiti mono numuna kiyaba weki ido nela numuna kiyaba weki anido melenawamo ne. Ido mikalo wekudiki wenena kiyabani we wenabaki omunido ya nedi gedenagilae. Linate namo kuline olu minamo yamu eti o gedenagilae. 13 Eti o gedenawamo kamenalo ya linate kala kuwa lalo ya lo oloto melenagilae. 14 Linate lo oloto melato, ligiya lo gedenawado nena ka itibito logiminumo ne, loto kate ligi-ligi kiyámenune, loti auma witi kolalo. 15 Nanimone yakafo wetido ka meleto ido manidigu melenamo ka ya kuwotibo-mota yate katina oluti lumuti olu fulo gedenune, loti lenawamo ya ogoufámenagilae.

16 Linate ya otige, metige, yatige kunatigemota ido minamo ufa wenenati, ido yowotibomota yate kuwotibo-mota anido melato, minagu yauti maleka ya gini fulunagilae. 17 Ido linate ya wenenane minanako, wenena muki senimulunigu koli nosámami-asámami giminagilae. 18 Eti enagilafa, manidi yowala lawoko ma ya u kopa ámenagoliye. 19 E'e, linate mino auma witi minenawamo ya kofawa minomo dinawamo mona oloto pi gedenagoliye, loto logimaiye.

Yelusalemu u kopa unami ka

(Mt 24:15-21: Mk 13:14-19)

20 Ido ka ma enu wito logimami, Ena kimiwe mau naba yate oti Yelusalemu olu ogona enawamo geyenawado ya moda u kopa unami kamenala alitiye, loti ya kolinagilae. 21 Aya kamenalo Yudia mikalo minenawamo wenena ya mowaleka koli walo. Ido numuna meya nabau minenawamo wenena ya ebawa fuloti walo. Ido migu minenawamo wenena ya numuna meya nabau idámalo. 22 Aya kamenawalo ya lifima ka itibito giminami kala lufuwa wiyamo muki yama u ayalo winaiye. 23 Ido aya kamenalo aiyo, wenaipa nomilipa mulunigu nemoki, ido wenaipa nomilipanina amina no minenawamoki ya keina naba-naba kolinagilae. Ido wenena muki mikawa amalo minenawamo ya keina naba kolato, Gotikafo wenenawa lifima ka itibito giminaiye. 24 Ido kuwonibo-mota yate gini-gini amo emi yakafo giniti, ido nela wi gedeti, gilimiti mikau-mikau unagilae. Ido ailo feka wenena yate Yelusalemu mikalo kiyani leya wimo moinato, kamenani fuli lageto kofa leya wiyámenagilae, loto logimaiye.

We Kula itibito enami ka

(Mt 24:29-31, Mk 13:24-27)

25 Ido ka ma enu wito logimami, Ena fo, ikana, ukulu yalo mebe-maba oloto pinagoliye. Ido mikalo wenena mikau-mikau minamo yate kuwo nokafo satoto naba-naba imo nola naba lenami ya koliti kani ligi-ligi kiti koli naba giminagoliye. 26 Ido kosinalo neta nemo ya momoga enami nenako, wemomo mikalo neta ma fedenami kenune, loti kiyaba o minenawamo ya koli naba-naba gimageto, folamo yaidana oti minenagilae. 27 Aya kamenalo We Kula namo ya kosinalo limuku o fedeto aumane nabaki, ido lamena nabaki oneto neyenagilae. 28 Aya netawa apito oloto pinami, meina fito efili gedomo kamena moda adu mele minainako, yamu nediti ko faka lalo, loto logimaiye.

Yá ade kepa ka

(Mt 24:32-35, Mk 13:28-31)

29 Yesukafo kepa ka eti loto logimami, Linate ya yá adeki ido yá liliga muki koti monanina kolalo. 30 Yá aila kofawa winami, linanimote ya koti, ayalo fo lenami kamena adu melaiye, loti ya koli-koli ae. 31 Etito netawa logimomo yaki oloto piyaito, linate eye minenawamo, Goti wekudite wenenala kiyaba o ledami kamenala adu melaiye, loti kolinagilae.

32 Ka ona logimowe. Kamena oiya ama minamo wenena maleka folámato ya netawa muki logimomo ya oloto pinami ne. 33 Kolalo. Mika kosina ya fuli lenagolifa, namo kane ya minowa-minowa omo dito fuli ádenami ne, loto logimaiye.

Yesukafo ege melamo wenenala koti kiyaba oti moinalo, loto limo ka

34 Linate ya koti kiyaba oti moinalo. Nonano weti-neta naba nato, omudi monito kati-manidi u kopa unami mona, ido ukadi atuwa neta yamu kati mumudi kiti, seti-muludigu keina naba-naba kolitenawae, loti kamena naba yakafo kilifu ku olamomaidana oto kaita oloto pi ledetenaiye, loti koti kiyaba oti moinalo. 35 Etito aya kamenawa ya wenena muki mikau-mikau minenawado yalo ya oloto pinagoliye. 36 Yamu netawa oloto pinami olu afima o ledetenaiye, loto ido We Kula omunalo ogofuto nedi minenagolone, loto ade olu faka lo, loti kamena-kamena koti kiyaba oti moniti Goti loumumo idalo, loto logimaiye.

37 Ido kamena-kamena Yesu ya felegaga kuliyai numuna nabau ya api gilibi-gilibi o minaito, lunaga melaito, numuna meya fulito Olifi mowalo dito yalo ya luwaila mino-mino iye. 38 Eti o minaito ko lito wenena muki ka lenami ya kolinune, loti felegaga kuliyai numuna nabau oti mau wiyae.

Copyright information for `SNP