Luke 22

Yudasikafo Yesu kuwolafo-mota anido giminae, loto logimami ka

(Mt 26:1-5, 14-16, Mk 14:1-2, 10-11, Yo 11:45-53)

Ena folima ya beleti olufe loti fudodo imo neta yisi melámoti faifa kiti no-no amo foliwa kuliya Elita o Gedami kamena ya alili melaito, Goti yokila ki umamo we kiyabani weki, ido lo melami ka api gilibamo we yaki ya wenena kolinina kolanako, yamu Yesu ya egaidana oto ofo fulunuwe? loti kanu ma moni wilimo wae.

Etiti minato, Yesu ege-ege moinamo we tuwelu (12) minagu yauti we ma kuliya Yudasi kuliya ma Isikaliyoti nemo ya Satanikafo lulau idaiye. Lulau idaito, Yudasikafo Goti yokila ki umamo we kiyabani we ido felegaga kuliyai numuna naba kimiwe kiyabani we minado uto Yesu ya anido melenami ka ya logimaito, lakoina lokoli-fakoli o minae. Lokoli-fakoli o minoti, seni-muluni alikani naba-naba oti ya kifana kumunune, loti loumato, O, loto wenena naba minámamo kamenalo Yesu kuwolafo-mota anido giminae, loto kiyaba o minaiye.

Yesuki ege-ege moinamo weki weni-neta namo ka

(Mt 26:17-25, Mk 14:12-21, Yo 13:21-30)

Ena folima ya beleti olufe loti fudimo neta yisi melámoti faifa kiti no-no amo kamena ya oloto piyaiye. Aya kamenalo ya Elita O Gedami kate meletenaiye, loti sipisipi momola ya ofoti no-no ae. Yamu Yesukafo Pitate Yonite eti loto gilifi melami, Linate ya uti Elita O Gedami kobina nenumo ofo kinawaiye, loto logimaito, itibiti eti loumami, Numuna egau ofo kinaliye? loti loga o edaito, 10 eti loto logimami, Kolailo. Linate numuna meya nabau dinawaido ya we ma no fi-fi amo masa mofu enami we ya katula oti, ege meleti wailo. Ido numunau dinami ya ayau idailo. 11 Diti numuna aboga eti loumailo, Api lilibami wekafo nege-nege moinamo weki Elita O Gedami kobina nenumo eba ega ya ne? loto loga o kedaiye, loti loumailo. 12 Eti loumunawami ya eba naba ma folomo kunu-anu wilamo eba ya gilibageto yau wete-neta ofo kiyailo, loto logimaiye. 13 Logimaito, fulo edeiti uti, Yesu limo netawa yaidana olu oloto piti, Goti Elita O Gedami weni-neta ofo kiyaiye.

Yesukafo mono kobina gimami ka

(Mt 26:26-30, Mk 14:22-26, 1 Ko 11:23-25)

14 Ena kamenawama o fedaito, Yesuki ido aposolola yaki neta nenawamo folomolo amedoti minae. 15 Amedoti minato, eti loto logimami, Miluma kolinamo kamenane alitimo yamu komu ya Elita O Gedami wete-neta ama linateki nenune, loto auma wito kolowe. 16 Ido aya yamu ka ma logimowe. Namo ya Elita O Gedami wete-neta kofa ánoto Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami ebalo Elita O Gedami mona ona ya enaido yalo kofa nenae, loto logimaiye.

17 Logimito ya nomu olutoto, siyane, lalole, loto loumuto ya eti logimami, Linate oluti minagu ya iya melalo. 18 Ka ma logimowe. Namo ya no waini kofa ánoto Goti wekudi wenenala kiyaba o ledenami kamena oloto pinami yalo kofa nenae, loto logimaiye. 19 Eti logimito beleti oluto, siyane, lalole, loumuto ya leketo gimito eti loto logimami, Ama ya namo ukane nemo ya linatemu umu minowe. Monawa etiti melenawamo kamenalo ya kati ki numuti etiti melemo idalo, loto logimaiye. 20 Ido aiga no fuli lotiti ya nomuma yaki ayaidana oto oluto eti logimami, Nomu amau ya namo wanune ya Gotiki olu kutifi gedami ka kofawa olu auma wi edami wanune ya linatemu lekinamo ne. 21 Etito nefa, namo kuwonefo-mota anido melenami we ya namote folomolo amalo ya lakoina wete-neta no minoiye. 22 We Kula namo ya Gotikafo, Eti enane, loto limo welalo ya melenagolofa, ido kuwonefo anido melenami we ya aiyo, lifima ka naba-naba itibito olunami ne, loto logimaiye. 23 Eti loto logimaito, inanimoni minagu yau, Kemakafo ya eti enaiye? loti loga-loga ae.

Kemakafo u komu uto naba minaiye, loti moila fiyamo ka

24 Ena ege-ege moinamo we yate moila fi filiga-filiga oti ya lamo, Lalimo yauti kema kuliya u komu uto ne? lato, 25 Yesukafo ya eti loto logimami, Ailo feka wenena mikalo kiyabani we wekudi yate wenena auma witi kiyaba o gedato, ido kiyabani we ma kulini ya wenena koinanibo-motale, loti melae. 26 Etiti melamo mona yaidana oti linate melámalo. E'e, linate minagu yauti kuliya nemo we ya linate kunanibo aiga we yaidana oto minenaiye. Ido kiyabatina we ya kouba-naba we yaidana oto minenaiye. 27 Kolalo. We lele yauti kema ya kuliya nemo we ne? We ma amedoto minoto wela-neta no minami wefemo, ido kouba-nabala we wela-neta ofo ki umunami we ne? Wela-neta no minami we ya kuliya nemo we ne, loti koli minae. Etito nefa, ido namo ya linate minagu minomo ya kouba-nabatina we yaidana oto minowe.

28 Ido neta-mata muki kepa mele numunae, loto fedami kamenalo ya linate yate fulo nedeiti ámuti namoki lakoina mino-mino amoma wenena ya minae. 29 Ido Menefokafo kiyaba we wekudi lono nomami yaidana oto namo ya kiyaba we wekudi lono ya linate gimowe. 30 Namo kiyaba we wekudi lono olunado yalo linate namoki lakoina neta noti, ekeina folomolo amedoti minoti, Isilaeli wenena afo monalo-monalo tuwelu (12) ya iya mele gedeti wenenawa kiyaba o gedenawae, loto lonowa gimowe, loto logimowe, loto liye.

Yesukafo Pita ya kuline olu falukunane, loto limo ka

(Mt 26:31-35, Mk 14:27-31, Yo 13:36-38)

31 Yesukafo limo, Saimoniyo, Saimoniyo, Satanikafo yuwa witi ilawa lilika wiyamo yaidana oto linate ya lilika winafao, loto Goti loumaifa, 32 ido namo yakafo koli kikitanimo ya fuli lotenaiye, loto kamomu kolito Goti loumowe. Ido kamo eleyapa wito itibito enanido ya aukafomota olu aumafofo lo gedo, loto loumaiye.

33 Eti loto loumaito, itibito loumami, Wekolao, kamo nela fi kedenawafe, ido kofo fulunawafe, unanido ya lakoina unagolowe, lito 34 Yesukafo limo, Pitao, lokomowe. Okolofokafo onema luwaila nola ádageto kamo kamena lelei-lawokoi ya wewa eyámowe, loto kuline olu faluku nedenagolane, loto loumaiye.

35 Ena Yesu ya loga o gedami, Komu gilifi meloneto kifana owotina, ido owo, ido kiyanido wiyamo neta ya olámoti moinamo yama neta ma mino gedámami nefe? loto loga o edaito, itibiti loumamo, Lamo ya neta ma moni wilámone, loti loumae. 36 Loumato, amo eti logimami, Etito ya nefa, oiya ya kifana owo ko nenawamo ya oluti, ido owo yaki oluti, ido fina finawamo emi ko ánotima, ukanido owo ya kifanalo fuloti meina olunawamo yakafo fina finawamo emi ya meina fiyalo. 37 Lufuwa wiyaigu eti limo,

Amo ya koliti kolámoti amo wenena yaidana oto minaiye, loti eyamo ne,
loto ka mono lufuwau (Ais 53:12) nemo ka yama namodoka kulawa enagoliye. Ona, namomu lufuwa wiyamo muki ya moda kulawa o fuli lenagoliye, loto logimaiye.
38 Eti logimaito, ege-ege moinamo we eti loti loumamo, Wekolao, lamo ya fina finumo emi lele ya olu minone. Eyo, loumato, itibito logimami, Moda ya ogoufaiye, loto logimaiye.

Yesukafo Getesemani kinibau uto Goti loumami ka

(Mt 26:36-46, Mk 14:32-42)

39 Ena Yesu ya kamena-kamena o-o imo ya oto Olifi mowalo ya idaito, ege-ege moinamo we ege wae. 40 Ege wato, ido ebawalo yama o fedeto ege-ege moinamo we eti logimami, Linate ya mona nosámami yakafo kepa mele ledageto ya lumu fou lotenune, loti Goti ya loumutiko minalo, loto logimaiye. 41 Logimito fulo gedeito amodokati monimo kefo ma uto, kiyana umola fito ya Goti eti loto loumami, 42 Menefo, miluma kolomo kapu ama ya olu fulo nedo, loto kolomo nefa, kaimoka kolinanido ya mele nedo, loto loumaiye.

[
43 Eti lito, kosinau yati enisole makafo oloto pi edeto auma umaiye. 44 Ido Yesu ya siya-mulunau keina naba-naba kolito, Goti ya auma wito loumumo idami kola-welalo ya koiya fiyamila ya wanu yaidana oto mikalo ya lomaiye.]

45 Etito loumuito ya nedito, itibito ege-ege moinamo we minado uto geyami ya seni-mulunigu keina naba imo yamu aisa loti oku ono minae. 46 Oku ono minamo ya eti loto logimami, Linate nediti oku ono minae? Mona nosámami kepa mele ledenaido ya lumu fou lotenune, loti Goti loumu-umu o minalo, loto logimaiye.

Yudasikafo Yesu kuwolafo-mota anido melami ka

(Mt 26:47-56, Mk 14:43-50, Yo 18:3-11)

47 Yesu kawa ya eti lo minaito, wenena naba mau minamo amodoka o fedato, ege-ege moinamo we tuwelu (12) yauti wema kuliya Yudasi yakafo olu komu meleto gilimito Yesu nedo oto, mudo edenae, loto adu aifa, 48 Yesu ya loga o edami, Yudasiyo, We Kula namo ya mudo nedenanimokafo olu kuwonefo-mota anido melabe? loto loumaiye.

49 Ido Yesu ege melamo we ya neta fedenagolimo ya koliti eti loti loumamo, Wekolao, lamo ya fina fi-fi onimo emite yakafo gininube? loti loga o edeti, 50 amodokati makafo yokila ki umu-umu amo we wenabani kouba-nabala we emikafo kala onaleka ya fuko fulitaifa, 51 Yesu ya netawa eyeto eti limo, Mona ya fulitalo, loto wewa kala ya oluto olu faka lo edaiye.

52 Ena Yesukafo Goti yokila ki umamo we kiyabani we, ido felegaga kuliyai numuna naba kiyaba amo kimiwe kiyabani we, ido we kilofo kulinigi we ya, ana-kiyanalo olunune, loti o fedamo ya eti loto logimami, Linate kolamo namo ya ugele wenaba ne, loti koliti emiki, ido kefaki oluti minodo afe? 53 Kamena-kamena ya felegaga kuliyai numuna naba ebalo linateki minomo yama ane-kiyanelo olámamoma ne. Ane-kiyanelo olámamo nefa, oiya ama kamenatina neto ido sinidimo kiyaba we kamenala ya ne, loto logimaiye.

Pitakafo Yesu kuliya olu falukami ka

(Mt 26:57-58, 69-75, Mk 14:53-54, 66-72, Yo 18:12-18, 25-27)

54 Ena amote Yesu ana-kiyanalo oluti, ilimiti uti yokila ki umu-umu amo we kiyabani we wenaba numunau idae. Idato, Pita ya faigato meleto gege monimo wiye. 55 Gege uto numunawa kilalau ya diti, yo kiti labiti minado ya Pita ya u ayau ekeleto minagu ne. 56 Minaito, kouba-naba nomili makafo oto yo lamena ido yalo amedoto minami ya eyeto, kogo eyefe loto eti limo, Wewa ama amoki lakoina minanima ne, loto lifa, 57 ido Pita limo, Nomiliyo, namo amo eyámomoma ne, loto olu falukuto loumaiye. 58 Loumaito, ido aiga kefoma ya we makafo eyeto eti loto loumami, Kamo yaki auwafo-mota minagu yauti ya minane, loto lito, itibito loumami, We amala, namo ya etito minámowe, loto loumaiye. 59 Eti loumaito, ido aiga wani (1) awa yaidana oto minoto, we ma oto lo gedoto limo, Ya ona lowe. Wewa ama ya Galili we nenako, Yesuki minami ya ne, loto lifa, 60 Pita itibito loumami, We amala, ka lanimo ya kolife loto kolámowe, loto lo minaido ayalo okolofo kokololo liye. 61 Kokololo lito, Wekolakafo oluwe oto Pita kogo eyefe loto eyaito, ka komu eti loto loumami, Okolofokafo onema luwaila nola ádageto kamo kamena lelei-lawokoi kuline olu faluku nedenagolane, loto loumami ka ya kolito, 62 feka uto kufu naba-naba iye.

Yesu kiya o edeti ofamo ka

(Mt 26:67-68, Mk 14:65)

63 Ena Yesu kiyaba o edeti minamo we yate kamana kiti ya ofo minoti, 64 lafo-lafokafo omunalo itoti loumamo, Polofete ka lolomo. Kofami we ya kema ne? loti loga o edeti, 65 ido ka nosámami-asámami ka muki ya loumae.

Kanisole omunido Yesu olu kalo nedi edamo ka

(Mt 26:59-66, Mk 14:55-64, Yo 18:19-24)

66 Ena ko lito leda Yuda wenena we kilofo kulinigi weki, ido Goti yokila ki umamo we kiyabani weki, ido lo melami ka api gilibamo weki ya kanisole mau witi minado Yesu ya ilimiti uti omunido olu nedi edae. 67 Olu nedi edato, eti loti loga o edamo, Kamo ya ilifi melami we Kilisto minagetoma, lolomo, loti loumato, itibito eti logimami, Namo ya linate logimonetoma, koli kikito nomámenagilae. 68 Ido loga o gedenamo ya itibiti lonomámenagilae. 69 Etito nefa, oiya kamena amalekati We Kula namo ya Goti aumafofo limo we ana onaleka amedoto minenagolowe, loto logimaiye.

70 Eti loto logimaito, amote loga o edamo, Yamu ya kamo Goti Nalafo minabe? loti lato, itibito logimami, Linanimote, Etito minane, loti lamo ya ka ona lae, loto logimaiye. 71 Eti logimami kawa ya koliti eti lamo, Lalimote ya nedito ka maki ya kolinumo ne? Aimola welaloti ya moda kolone, loti ya lae.

Copyright information for `SNP