Luke 23

Pailati omunalo Yesu olu kalo nedi edamo ka

(Mt 27:1-2, 11-14, Mk 15:1-5, Yo 18:28-38)

Ena mau minamo wenena muki ya nediti, Pailati nedo ilimiti uti, ligiya eti loti lamo, Aya we yamo lamo Yuda wenena muki olu kopa o lede minami we ya olu oloto piyone. Amokafo eti limo, Linate kifana takisi Lomu kiyaba we wenaba Sisa umámenawae, loto logimaiye. Ido, Namo nilifi melami we Kilisto ya kiyaba we wekudi ya minowe, loto eti lo minaiye, loti loumae. Eti lato, Pailatikafo kolito eti loumami, Kamo ya Yuda wenena kiyabani we wekudi minabe? loto loga o edaito, Yesukafo itibito limo, Ona lane, lito, Pailatikafo Goti yokila ki umamo we kiyabani we ido wenena muki mau minamo ya logimami, Namo ya wewa lifimala moni wilito olu oloto piyámowe, loto logimaiye. Logimaifa, ilulu kuti lo gedoti loumamo, Wewa yakafo api gilibami kala yamo Yudia mikalo minamo wenena muki seni-muluni olu kopa o gedemo wiye. Olu kopa o gedami ya Galili mikalo yaloti apito gilibimo ami oto oiya amalo ya fedaiye, loti loumae.

Pailati ya kawa kolito eti limo, Wewa ya Galili we nefemo? loto loga o gedeto, ido Heloti kiyaba imo ebalaleka yati aiye, loti lamo ya kolito, Heloti ya oiya Yelusalemu minaima nenako, amo nedo ilimiti unawae, loto gilifi melaiye.

Yesu Heloti nedoka ilimiti uti ligiya lo edamo ka

Gilifi melaito, Heloti nedoka ilimiti o fedato, Heloti ya kamena fana Yesu kala koli-koli o minami nenako, eyenae, loto kolito eyeito alikani naba-naba ito, Goti aumala nilibinami neta ya olu oloto pi nedageto eyenae, loto koli minaiye. Etito koli minoto Yesu loga-miga o edemo wifa, itibito ka ádoto minaiye. 10 Ka ádoto minaito, Goti yokila ki umamo we kiyabani weki, ido lo melami ka api gilibamo we yateki yalo nedi minoti auma witi ligiya lo ede minae. 11 Eti ato, Helotiki ido kimiwelaki yate noka kede umuti, kamana kiti, kiyaba we ukanalo owo ma wi edeti, Pailati minaidoka kofa ilimiti unawae, loti gilifi melae. 12 Ido Pailatite Helotite komu ya kuwolafo-kuwolafo minami nefa, ido fo kamena yalo ya yowo melaiye.

Pailatikafo Yesu yá yofolo ofalo, loto limo ka

(Mt 27:15-26, Mk 15:6-15, Yo 18:39-19:16)

13 Ena Pailatikafo yokila ki umamo we kiyabani weti, ido wenena kiyabani we nabati, ido faifa wenena muki yaki olu mau wi gedeto, 14 eti loto logimami, Linate wewa Lomu gamaniki fina lowa finune, loto wenena ile fali seni-mulunigu wiyami wele, loti lo edamo ya namodoka ilimiti ato, namokafo omunido ya ligiya lo edamo katina kolito, lifimala ya moni wilofa, ma olu oloto piyámowe. 15 Ido Heloti yaki ayaidana oto lifimala ma olu oloto piyámainako, yamu ya lamodoka ilifi melami ya moda koli minae. Wewa ya neta ma ofo fulunumo neta ma o melámaiye. 16 Yamu ya ipi ofoto, nelauti efili edeto fulo edenagolowe, loto logimaiye. [ 17 Eti logimami ya aya foliwa ya nelalo we ma nelauti efili edeto fulo edo, loti loumamo wewa ya nelauti efili edenaiye.]

18 Eti logimami kawa ya kolititi ka noni olu lako meleti au loti loumamo, Wewa ya ofo folo. Balabasi nelauti efilito adelo melo, loti loumae. 19 Eti loti lamo Balabasiwa ya numuna meya naba fina-lowa kito, gamani wenena fi ginito, we ma ofo folaito, yamu nela numugu fulo edamo ne. 20 Ido Pailatikafo Yesu efili edenae, loto kolami ya kofa logimaifa, 21 ido ilulu kuti au loti eti lamo, Yá yofolo ofo folo. Yá yofolo ofo folo, loti lo minae. 22 Eti lato, amokafo kofa eti loto logimami, Nediye? Nena mona nosámami ya melamimule? Namo ya wewa ofo fulunawamo lifimala ya moni wilofa, olu oloto piyámonako, yamu ipi ofoto ilifi fuloneto unaiye, loto logimaiye. 23 Eti logimaifa, lo gedoti ilulu kuti lamo, Yá yofolo ofo folo, loti au loti lo minato, kanina yakafo amo kala olu fulo edainako, 24 Pailati ya kolami, Kanina meyalo melenae, loto 25 kaila fi-fi imo we fina-lowa kito we ofo folaito, nela numugu minami we ya adelo melo, loti lamo wewa ya nelauti efili edeto, ido Yesu ya ofo fulunawae, loti koli minamo yamu kimiwela anido melaiye.

Yesu yá yofolo ofato folami ka

(Mt 27:32-44, Mk 15:21-32, Yo 19:17-27)

26 Ena Yesu ilimiti wado we ma kuliya Saimoni ya Sailinikati we kanudo Yelusalemu u fedenae, loto aido ya eyeti, analo oluti yá yofo akiyalo mofu edeti, Yesu meyalo ege melenaiye, loti auma witi loumae.

27 Ena we wena muki gege monimo wagu yauti wenaipa ma kufu nema o edemo uti miluma-aluma kolae. 28 Eti ato, Yesu oluwe oto eti logimami, Aiyo, Yelusalemu wenaipao, namomu kufu ámalo. Linanimoti ido nomilipati yamu kufu alo. 29 Kolafe? Kamena ma fedenami kamena yalo eti loti lenawamo, Wenaipa keni minamo, ido wenaipa nomilipa kedámamo wenaipa, ido wenaipa aminido nomilipa ánamo wenaipa ya alikani enagilae, loti etiti lenagilae. 30 Ido

Aya kamenalo eti loti lenawamo, Linate mowa naba ya lamodoka lumuti miwi ledalo. Linate mowa kefola ya lamo minonido lumuti ukade ya ogofu olu lulau o ledalo,
loti ka mono lufuwau (Hos 10:8) nemo ka ya lenagilae.
31 Ido yá kofawa nemo ya nosámami netawa eti amo ya yá gedimo kamenalo ya nena neta nosámami mulalo-mulalo enawamo ne? Kolafe? loto logimaiye.

32 Ena we lele ma kaila fiyami we ya amoki gini fulunune, loti gilimiti wae. 33 Gilimiti uti eba ma kuliya Ateni Aumale, loti nedo ya o fedeti, yalo amoki ido kaila fiyami weki ginamo ma filiga onaleka, ido ma ya filiga adowaleka ya yá yofolo ginae. 34 Ginato, Yesukafo eti limo, Menefo, neta amo ya monawa kolámoti amo yamu ka lifimanina ya kilili o gedo, loto loumaiye. Ido kimiwe yate ukanalo owo yamu noka kedeti iya meleti olae.

35 Ido wenena nediti ko minato, kiyabani we yaki ka nosámami-asámami eti loti lo edamo, Wenena ailo ya olu omuni ko-ko imoma we ya Gotikafo ilifi melami we Kilisto, iyaina o edami we yama minagetoma, aimola olu omuna kenaiye, loti lae.

36 Ido kimiwe ya ayaidana oti amodoka oti kamana ki minoti, nenaiye, loti ekefa imo no waini umuti, 37 eti loumamo, Kamo Yuda wenena kiyabani we wekudi minotoma, kaimoka ya olu omuga ko, loti loumae. 38 Ido atelalo neta lufuwa wiyaito melamo ya eti loto wiyami, Wewa ama ya Yuda wenena kiyabani we wekudi minaiye, loto wiyami ne.

39 Ido kaila fiyami we ma yá yofolo minami yakafo ka nosámami eti loto loumami, Kamo Goti ilifi melami we Kilisto minabe? Olo. Kaimokaki ido lamo yaki olu omude ko, loto loumaifa, 40 ido kaila fiyami we mamakafo oduto eti loumami, Kamo ya keina olami yaidana oto olanimo yamu Goti koliya kolámabe? 41 Lamo mona nosámami melonimo yamu lifimate efe loto nemo ya itibito oloba, ido wewa ama mona nosámami ma melámami ne, loto 42 eti loto loumami, Yesuwo, kiyaba we wekudi enanimo kamenalo ya namomu kolinabe? loto lito, 43 Yesu ya itibito loumami, Namo ka ona lokomowe. Onema ya namote Paladaisika minenaliye, loto loumaiye.

Yesu folami ka

(Mt 27:45-56, Mk 15:33-41, Yo 19:28-30)

44 Ena folilo, tuwelu (12) kiloku yalomati u lunaga tili (3) kiloku ya fo ádaito, mikau-mikau muki ya sinidomo wiye. 45 Sinidomo wito, ido felegaga kuliyai numuna naba lulau ya eyetenawae, loti lafo-lafo naba kailamo ya filiga-filiga fekailami ne.

46 Ido Yesukafo au naba loto eti limo, Menefo, agalo oune ya melowe, loto wela-mula fuli lito folaiye.

47 Folaito, kimiwe kiyabani wekafo neta ya eyeto, Goti ebola loto eti limo, Wewa ya moda monala efe loto melami we ya minaiye, loto liye.

48 Ido wenena muki neta kenune, loti o fedeti mau minamo yate netawa koti koliti, seni-mulunigu keina koliti, ikinido ofoti itibiti monimo wae.

49 Eti afa, aulafo-motati ido Galili mikaloti ege melamo wenaipati ya faiga nedi minoti netawa koti koliti minae.

Yesu mele edamo ka

(Mt 27:57-61, Mk 15:42-47, Yo 19:38-42)

50 Ena we ma nemo kuliya Yosefe ya Yuda kanisole we minami, we lalo monala efe limo ne. 51 Ido auwafo-mota Yesu ofo fulunune, loti lamo kamenalo ya amo eti enune, loto ádaiye. E'e, aya wewa ya oloto piyami numuna meya ya Yuda wenena numuni kuliya Alimatea wewa ya Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami kamena ya kiyaba omo idaiye. 52 Aya wewa yakafo Pailati nedo uto, Yesu kono ukana ya numunabe? loto loga o edaito, 53 O, lito uto kono ukana ya yá yofoloti oluto, lafo-lafokafo asa wito, oluto uto kifana lulau kono melenune, loti olufe loti kono yau melámagu yau Yesu kono ukana ya mele edaiye. 54 Mele edaito, aya kamena kuliya Olufe Lenawamo Kamenale, loto neto Sabati foliwa alitimo oloto pinagoliye.

55 Ido wenaipa Yesuki Galili mikaloti lakoina amo ya Yosefe ege uti, kifana lula eyeti, ido kono ukana kifana lulau melami monala ya ko fuli loti, 56 numudoka itibiti uti, yá nowala ladanuwa imo fili edenawamo neta olu mau wiyafa, lo melami ka meyalo meleti Sabati foliwalo lono olámae.

Copyright information for `SNP