Luke 3

Yoni noku wi gede-gede imo we kala

(Mt 3:1-12, Mk 1:2-8, Yo 1:19-28)

Ena Lomu wenena mikau-mikau muki kiyabani we wekudi Taibeliyasi Sisa kiyaba omo idami ya melege fifitini (15) utaito kamena yalo ya Pontiusi Pailatikafo ya Yudia mikalo minamo wenena kiyaba o gede minaiye. Ido Helotikafo ya Galili minamo wenena kiyaba o gede minaiye. Ido Heloti yalafo Filipikafo ya Itulia ido Tilakonitisi eba lele ya kiyaba o gede minaiye. Ido Abilene ebalo ya Lisaniyasikafo ya kiyaba o gede minaiye. Gamani kiyabani wewa etiti minomo wato, ido Goti yokila ki umamo we kiyabani we wenabani kulini ya Anasite ido Kaiyafasite ya mono lono olu minami ne. Ido aya kamena yalo ya Sekalaiya nalafo Yoni ya mika kofo mikalo minaito, amodoka Goti kala ya o fedeto mino edami ne. Etito Yonikafo no naba Yodani amaleka, afulaleka monito ka eti logimami, Linate Gotikafo lifimate kilili o ledenaiye, loti seti-muludi olu eleyapa winawamo ya namo noku wi gedenagolowe, loto lo oloto melaiye. Yamu polofete Aisaiyakafo ka mono lufuwau ya eti limo,

Kofo mikau yalo we ya welauti ka auma wito eti loto lo oloto melenami, Wekola moninami kanula ya olufe loti wili edalo.
Mowa ebalo kowo muki ya uguniti olu faitalo. Ido mowa naba-naba muki idami lomami ya eba muki lumuto dito imo ya olu litipeko alo. Ido kanu tekae limo ya olufe lalo. Ido kanu nosámami ya olu lalo oti olufe lalo.
Eti ato, wenena muki mikau-mikau ya Goti olu omuna kenami mona ya eyenagilae, loto lo minenaiye,
loto ka mono lufuwau (Ais 40:3-5) nemo ka yama Yonidoka gedimo ne.

Ido wenena mau naba ya mono noku wi ledenami ne, loti Yoni nedo ato, amokafo eti loto logimami, Linate koiyofa nomilipala minamo, ka naba oloto pi lumutenaiye, loti koli koliti walo, loto kemakafo fuka ka logimaito ya ae? Yamu linate luni-kani olu eleyapa wiyamo wenena yaidako mona kula olu oloto piyalo. Ido Abalahamu ufa fiyami wenenama minoninako, Gotikafo lalo leyami ne, loti kolámalo. Yamu namo ka ma logimowe. Gotikafo kifana-afana yakafo Abalahamu nakulafo-mota olufe lenae, lenami faifa olufe lenagoliye. Ido oiya ama ya luna ya yá monalo melami ne. Yamu yá ma ilawa lalo liyámenami yá muki monalo lufawalo fukoto yoku kinagoliye, loto logimaiye.

10 Logimaito, wenena mau minamo ya, Aiyo, eti enami nedi-nedi enune? loti loga o edae. 11 Loga o edato, amokafo eti loto logimami, Wenena mate ukanido owo lele ko nenawamo ya iya meleti, we ma ukanalo owo ko ánenami ma ya umalo. Ido weti-neta ko nenawamo ya ayaida alo, loto logimaiye.

12 Logimaito, kifana takisi olu-olu amo we yaki ayaidana oti mono noku wi ledenaiye, loti ya amodoka oti, loga o edeti lamo, Api lilibanimo we, lamo yaki nedi-nedi enune? lato 13 itibito eti loto logimami, Wenena kifana takisi etiti melenawae, loto lo melami kalo ya kifana takisi ma mene oti ugele olámalo, loto logimaiye. 14 Logimaito, kimiwe malekaki ayaidana oti ya, Ena lamo yaki nedi-nedi enune? loti loga o edato, eti loto logimami, Linate kifanani ipoti olunune, loti, ido suki-faki ka loti, ligiya-fagiya ka suki neta oti logimámalo. Moda lono meinatina olamo ya moda lalo ne, loti kolalo, loto logimaiye.

15 Eti loto logimaito, wenena muki koliti neta ma kiyaba o minamo ya Yoni ya Gotidokati ilifi melami we Kilisto nefemo? loti luni-kani ligi-ligi ki minato, 16 Yonikafo ka itibito eti logimami, Nanimone ya no yakafoko noku wi gede-gede ofa, ido we ma aumalakafo olu fulo nedami we ya enami ne. Namo efe ya amo yaidana we ya minámonako, kiyanalo netala olu fulo edenamo ya efe ádenagoliye. Enami wewa ya Ouna Felegaga ido yo yakafo ya noku wi gedenagoliye. 17 Ido amo ya yuwa witi lilika winami ebala ya efe loto kililito kula ya olu mau wito numugu melenafa, ido moita neta ya yo eifámenami yoku kinagolowe, loto anau ya lilika winami netala olu minaiye, loto logimaiye.

18 Etito ya api gilibami ka ma muki ya oluto Goti kala kuwa lalo ya wenena lo oloto gimaiye.

Helotikafo Yoni nelalo fulo edami ka

19 Ena Yonikafo wenena kiyaba o gedami wenabani Heloti monala nosa naba ámami yamu oudaiye. Wewa yakafo yalafo olonafo Helotiyasi ya ika oto wena oluto, ido nosámami mona liliga muki yaki o meleto, 20 ido mulalo mene oto Yoni yaki nela numugu fulo edami ne.

Yonikafo Yesu noku wi edami ka

(Mt 3:13-17, Mk 1:9-11)

21 Ena (komu nela numugu ámami kamenalo ya) wenena muki Yonidoka wato, mono noku wi gedami kamenalo ya Yesu ayaida oto wito, noku wi edaito, Yesukafo Goti loumu minoto kosina eya lito 22 Ouna Felegagakafo nema mulu yaidana kelami amodoka lomaiye. Lomaito, ya kosinauti nola ma kolamo eti limo, Nanefo sene-mulune komomo we minanimo ya lalo ona keyowe, loto liye.

Yosefe aulafo kolofala kulini ka

(Mt 1:1-17)

23 Ena Yesu melegela teti (30) yaidana oto olu fuloto ya mono lonola aipaiye. Ido wenena yate melafo Yosefe ya ne, loti kani ki minae.

Ido Yosefe melafo Heli ya ne.

24 Ido Heli melafo Matati ya ne.

Ido Matati melafo Lifai ya ne.

Ido Lifai melafo Meliki ya ne.

Ido Meliki melafo Yanai ya ne.

Ido Yanai melafo Yosefe ya ne.

25 Ido Yosefe melafo Matatiasi ya ne.

Ido Matatiasi melafo Amosi ya ne.

Ido Amosi melafo Nahamu ya ne.

Ido Nahamu melafo Esili ya ne.

Ido Esili melafo Nagai ya ne.

26 Ido Nagai melafo Mati ya ne.

Ido Mati melafo Matatiasi ya ne.

Ido Matatiasi melafo Semeni ya ne.

Ido Semeni melafo Yoseke ya ne.

Ido Yoseke melafo Yoda ya ne.

27 Ido Yoda melafo Yowanani ya ne.

Ido Yowanani melafo Lesa ya ne.

Ido Lesa melafo Selubabeli ya ne.

Ido Selubabeli melafo Sealitiyeli ya ne.

Ido Sealitiyeli melafo Neli ya ne.

28 Ido Neli melafo Meliki ya ne.

Ido Meliki melafo Adi ya ne.

Ido Adi melafo Kosamu ya ne.

Ido Kosamu melafo Elimadamu ya ne.

Ido Elimadamu melafo Eli ya ne.

29 Ido Eli melafo Yosuwa ya ne.

Ido Yosuwa melafo Eliyeseli ya ne.

Ido Eliyeseli melafo Yolimu ya ne.

Ido Yolimu melafo Matati ya ne.

Ido Matati melafo Lifai ne.

30 Ido Lifai melafo Simeyoni ya ne.

Ido Simeyoni melafo Yuda ya ne.

Ido Yuda melafo Yosefe ya ne.

Ido Yosefe melafo Yonamu ya ne.

Ido Yonamu melafo Eliyakimu ya ne.

31 Ido Eliyakimu melafo Melea ya ne.

Ido Melea melafo Mena ya ne.

Ido Mena melafo Matata ya ne.

Ido Matata melafo Natani ya ne.

Ido Natani melafo Defiti ya ne.

32 Ido Defiti melafo Yesi ya ne.

Ido Yesi melafo Obeti ya ne.

Ido Obeti melafo Bowasi ya ne.

Ido Bowasi melafo Salimoni ya ne.

Ido Salimoni melafo Nasoni ya ne.

33 Ido Nasoni melafo Aminadapu ya ne.

Ido Aminadapu melafo Atimini ya ne.

Ido Atimini melafo Alani ya ne.

Ido Alani melafo Hesiloni ya ne.

Ido Hesiloni melafo Pelesi ya ne.

Ido Pelesi melafo Yuda ya ne.

34 Ido Yuda melafo Yekopu ya ne.

Ido Yekopu melafo Aisaka ya ne.

Ido Aisaka melafo Abalahamu ya ne.

Ido Abalahamu melafo Tela ya ne.

Ido Tela melafo Naholi ya ne.

35 Ido Naholi melafo Seluku ya ne.

Ido Seluku melafo Leu ya ne.

Ido Leu melafo Peleki ya ne.

Ido Peleki melafo Ebeli ya ne.

Ido Ebeli melafo Sela ya ne.

36 Ido Sela melafo Kainani ya ne.

Ido Kainani melafo Alipakisati ya ne.

Ido Alipakisati melafo Semu ya ne.

Ido Semu melafo Nowa ya ne.

Ido Nowa melafo Lameki ya ne.

37 Ido Lameki melafo Metusela ya ne.

Ido Metusela melafo Enoku ya ne.

Ido Enoku melafo Yaleti ya ne.

Ido Yaleti melafo Mahalaleli ya ne.

Ido Mahalaleli melafo Kenani ya ne.

38 Ido Kenani melafo Enosi ya ne.

Ido Enosi melafo Seti ya ne.

Ido Seti melafo Adamu ya ne. Ido Adamu melafo Goti ya ne.

Copyright information for `SNP