Luke 5

Yesu welalo noku laefa so loti olamo ka

(Mt 4:18-22, Mk 1:16-20)

Ena kamena ma ya Yesu Genesalete nofuna anawalo nedi minaito, wenena mau naba ya Goti kala kolinune, loti olu lulau o ede minamo ne. Olu lulau o ede minato, amo ya sipi lele nofuna anawalo eyaito laefa olu-olu amo we ya sipiku minámoti laefa olu-olu amo owonina noku witi minae. Minato, amo ya sipi ma, Saimoni sipilau ya dito eti loumami, Sipika ya no akelo nedo yaloti kefoma itufo, loto loumuito ya sipi ayau amedoto ka mono api gilibimo wiye.

Api gilibimo uto fuli loto Yesu ya Saimoni eti loto loumami, Laefa olunune, loti nofuna muliti uti owotina ya noku fulalo, loto loumaiye. Eti loto loumaito, Saimonikafo itibito loumami, Api lilibanimo weyo, lamo ya moda luwaila lono naba oluto monimo uto melemo woba-woba, ido laefa ya olámonimo ne. Nefa, kamo wekalo kofa melenae, lito uti ya owonina fuloti laefa ya so loti ika ato, owo fukenae, loto imo ne. Eti o minoti, lono lawoko olamo we ma sipi mau minamo ya, Linate oti ade olu faka lalo, loti ani mebe-maba ato ya lakoina laefa olamo sipi lele faitoto olu afima itenae, loto iye.

Eti o minato, Saimoni Pitakafo netawa eyeto ya Yesu kiyanalo kiyana umola fito eti loumami, Aiyo, Wekolao, namo lifima nemo we ma minowe. Fulo nedeto wo, loto loumaiye. Eti loto loumami ya aimolaki ido wenenala lakoina minamo muki yaki laefa muki olamo yamu koliti weni lawa apaitami ne. 10 Weni lawa apaitami ya Saimoniki lono lawoko olamo we Yemusite Yonite, Sebedi nalafo lele ya ayaida oti weni lawa gediye. Eti o minato, Yesukafo Saimoni eti loto loumami, Kamo koli komámaneyo. Oiya amalekati wenena olu-olu enane, loto loumaiye. 11 Eti lito, amo ya sipi ika ato no akelo wito ya netani-matani muki fuliti Yesu ege wae.

Yesukafo okola kilami we ma olu kolouto edami ka

(Mt 8:1-4, Mk 1:40-45)

12 Ena kamena ma Yesu ya numuna meya malo ya minaito, we ma okola ukanalo muki kilami we yakafo oto Yesu eyeto ya kola-wela mikau fito eti loto wako lo edami, Wekolao, kamo eti enae, loto kolinanimo ya okola kilomo ya kolouto nedo, loto lageto ukane ya moda koloutenaiye, loto loumaiye. 13 Loumaito, Yesukafo ana sino loto wewa ukanalo olu minoto loumami, Eti enae. Okola kilanimo kolouto, lito ayalo okola ya fulito edaiye. 14 Eti o edeto ya eti loto lo fuko edami, Kamo kawa ya wenena logimámoto, faifa uto yokila ki umami we ya ukaga ilibageto kenaiye. Koto ya ukaga koloutami yamu Mosesekafo ka lo melamidana oto neta umageto wenena muki yate okola kilanimoma yamu koloutane, loti kolinagilae, loto loumaiye. 15 Eti loto loumaifa, ido kala kuwa ya numudo-namado ba loto wito, wenena mau naba-naba oti kala koliti neta kilonimo olu faka lo ledenaiye, loti mau witi minae. 16 Mau witi minafa, ido kamena-kamena Yesu ya u mika kofo mikalo uto Goti loumu-umu o minaiye.

Yesukafo ipedimo we ma ya olu faka lo edami ka

(Mt 9:1-8, Mk 2:1-12)

17 Ena kamena ma Yesukafo wenena mono logimi minaito Falisi we ido lo melami ka api gilibamo we Galili numudo-namadoti, ido Yudia mikaloti, ido Yelusalemu numudoti muki oti ya wenena minagu amedoti minae. Amedoti minato, Wekola aumalakafo wenena neta kilamo olu faka lo gedami auma ya Yesuki mino edaiye. 18 Mino edaito, ena ipedimo we ma ya wenenalate kunulo meleti, oti ya numugu oluti diti, Yesu kiyanalo olumo fulenune, loti afa, 19 ido wenena mau minamo yamu oluti dinawamo eba minámaito, numuna mulalo oluti diti menefa ya olu fuloti wewa kunulo ono minami fulato, wenena minagu Yesu omunalo ya lomaiye.

20 Eti amo ya Yesu koli kikito umamo monanina geyeto, wewa eti loto loumami, Wenenane, lifimaka moda kilili otaiye, loto loumaiye. 21 Eti lito, Goti lo melami ka api gilibamo we ido Falisi we kawa ya koliti eti loti kani kolamo, Aiyo, Goti kamana kiyami we ya kemae? Lifima kilili o-o imo we ya Goti aimolakoma nenako, loti kolae. 22 Eti loti koli minato, Yesukafo kolito ya ka itibito eti logimami, Linate ya netawa yamu nediti ya seti-muludigu ya kani ligi-ligi ki minae? 23 Ido ipedotoko nemo we, Lifimaka ya kilili otami ne, loto loumunamo linate kulawa ya eyámanako, suki lifemo, ido ona liye, loti kolámenagilae. Ido, Nedito moino, loto loumoneto kulawa eyenawamo, suki lifemo, ido ona liye, loti kolinagilae. 24 Yamu namo We Kula mikaleka ama ya lifimani kilili o gedenamo auma mino nedami ya kolinagilae, loto ipedimo we eti loumami, Namo ka lokomowe. Nedito, kunuka oluto numugaleka wo, loto loumaiye. 25 Eti loumaito, wewa ayalo omunido nedito netalo onami neta ya oluto, Goti ebola lomo-lomo numunaleka wiye. 26 Eti ito, wenena muki eyeti kani mumudi kiti koli koliti eti lamo, Onema neta ailo ma oloto piyaito eyone, loti Goti ebola lae.

Yesukafo Lifai lula fiyami ka

(Mt 9:9-13, Mk 2:13-17)

27 Ena yaloti ya kanu uto, kifana takisi olu-olu imo we ma kuliya Lifai ya kifana takisi olu-olu amo ebalo amedoto minami ya eyeto, Nege ano, loto loumaito, 28 amo ya nedito netala-matala muki fulito ege wiye.

29 Ege uto, numunauka wela-neta naba-naba ofo ki edeito ya kifana takisi olu-olu amo we muki ido wenena liliga maki olu mau wi gedaito oti lako nae. 30 Lako no minato, Falisi wete ido lo melami ka api gilibi amo we maunigu minamo we yate koli nosámamiti Yesu ege-ege moinamo we eti loti logimamo, Egaidana oti linate takisi olu-olu amo we yaki, ido lifimani nemo we yaki weni-neta no minae? loti loga o gedato, 31 Yesukafo kolito ka itibito eti loto limo, Neta kilámamo wenena ya lusa numugu ya ámu-ámu afa, ido neta ona kilamo wenena yako ya lusa numugu ya u-u ae. 32 Ido namo omo ya wenena mona efe limoko melamo wenena ya luni finae, loto ámowe. E'e, lifimanina nemo wenena ya luni fito seti-muludi ya olu eleyapa witi melalo, loto logiminae, loto omo ne, loto logimaiye.

Yesukafo weni-neta moi winawamo mona logimami ka

(Mt 9:14-17, Mk 2:18-22)

33 Ena amo yate eti loti loumamo, Yoni ege-ege melamo we ya kamena-kamena weni-neta moi witi minoti, Goti loumamo lono olu-olu o minama ne. Ido Falisi we gege melamo wenena yaki ayaida oti o-o ama ne. Eti o-o ama nefa, ido kamo kege moinamo we ya weni-neta ido nonano no-no o minae, lato, 34 Yesu ya eti loto logimami, We ma wena olunami we ya yowola wenenaki minenami kamenalo ya linate yate wenenawa weni-neta moi witi minalo, loti logiminawafe? 35 E'e, etito minámaiye. Aiga amodokati wena olunagolimo wewa ya ipoti olunawamo kamena yalo ya weni-neta moi witi minenawamo ne, loto logimaiye.

36 Eti logimito, ido kepa ka ma yaki eti loto logimami, We makafo ukanalo owo kofawaloti ma fekalito lilalo kifinami we ma minámaiye. E'e, eti enami ya kofawa ya fekalito, ido lilaki kofawaki u lawoko ámunami ne. 37 Ido makafo no waini kofawa ya meme atuwa lilau yau lekinami we ya minámaiye. E'e, eti enami ya no waini kofawakafo meme atuwa ya foikageto no wainiki, ido meme atuwa yaki lakoina u kopa enagoliye. 38 Yamu ya no waini kofawa ya meme atuwa kofawa yauko lekinawamo ne. 39 Ido makafo no waini lila nototo ya kofawa nenae, loto kolinami we ya ma minámaiye. E'e, lila ya leya folaiye, loto kolami ne, loto logimaiye.

Copyright information for `SNP