Luke 7

Yesukafo kimiwe kouba-nabala we ma neta kilami olu lalo o edami ka

(Mt 8:5-13)

Ena Yesu ya mono ka wenena logimi fuli lototo ya Kapeneyamu numudo dito wiye. Wito yalo ya kimiwe wani hadeti (100) kiyaba o gedami we kouba-nabala we ma koli lalo umami we ya neta kilito fulunagolo imo minaiye. Minaito, wenabala kimiwe kiyabani wekafo Yesu kala kuwa kolito, Yuda wenena kiyabani we ma eti logimami, Linate Yesu nedoka uti, Oto kouba-nabane we olu faka lo edenane, loti loumalo, loto logimito gilifi melaiye. Gilifi melaito, Yesudoka uti, ka auma witi eti loti wako lo edamo, Wewa ya monala lalo nemo nenako, kamo eti o edenanimo ya lalo enaiye. Amokafo lamo Yuda wenena siya-muluna lumuto ya mono numude ku ledami ne, loti loumae.

Etiti wako lo edato ya Yesu ya kolito amoki lako wae. Uti numuna olu alili melato kimiwe kiyabani wekafo wenenala ma Yesu nedo gilifi meleto ya ka eti loto logimaito wamo, Wekolao, namo Yuda we minámonako, numuneu dinanimo efe ádenagoliye. Ido kamodoka enae, loto kolofa, ido namo yaki ya kamo yaidana we ya minámonako, keinalo kolowe. Yamu kamo faifa wekakafo ka lageto kouba-nabane we ya moda faka lenaiye. Etito namo yaki kiyaba o nedamo we wenido meyalo meleto ya lono oluto ido namo ya kimiwe kiyabani we minomo kiyaba o gedeto etito we ma wo, loumonetoma, moda wiye. Ido we ma ano, loumoneto ya moda aiye. Ido kouba-nabane we, lono ya olo, loumonetoma, lonowa ya olu-olu o minaiye, loto loumaiye.

Loumaito, Yesukafo kawa limoma ya kolito, elegito wenena mau ege wamo wenenadoka oluwe oto eti logimami, Namo ya logimowe. Muki Isilaeli wenena yauti we ma koli kikila naba nemo wewa yaidana we ma eyámowe, loto logimaiye. 10 Eti lito, gilifami wema ya itibiti uti numugu idato, kouba-naba we moda faka lito eyae.

Yesukafo kipa ma folaiguti olu nedi edami ka

11 Ena aiga kefola Yesukafo numuna meya naba ma kuliya Naini yalo unae, loto wito ege-ege moinamo we ido wenena mau naba ya ege wae. 12 Ege wato, numuna meya kanudo ya u fedaito, wenena ma kono ukana ya yafalo meleti oluti lomae. Lomato, ido wenena muki ya wena-kena ma nalafo lawoko ya folaito mele edenune, loti wena-kenaki numudoti lakoina lomae. 13 Lomato, Wekolakafo wena-kena eyeto siya-mulunau milumala kolito, Kufu ámo, loto loumaiye. 14 Eti loumuto u adu anakafo ya yafalo olaito, kono yafa melamo we kanudo nedi minato, amokafo eti loto limo, We kofawe, kamo lokomowe. Neido, loto loumaiye. 15 Eti loumaito, folami we kofawe ya nedito ka liye. Eti o minaito, Yesukafo olafote minenawaiye, loto olu umaiye. 16 Eti o gedaito, wenena muki ya weni lawa apaitaito, Goti ebola loti eti lamo, Ei, polofete naba ma minonigu oloto piyami ne, lato, ido liligate eti lamo, Gotikafo wenenala ani olu faka lenae, loto ami ne, loti lae. 17 Ido aya kala kuwa ya Yudia ebalo ido eba yaleka waka yau upatoto wimo ne.

Yonikafo ege moinamo we Yesudoka gilifi melami ka

(Mt 11:2-6)

18 Ena Yoni ege-ege moinamo we yate Yesu kala kuwa ya loumae. 19 Loumato, kolito, ege moinami we lele ya ailo, logimaito ya aito eti logimami, Wekoladoka uti ya eti loti loga o edailo, Enaiye, loti lufuwa wiyamoma ya wema minabemo, ido we ailo kiyabala enune? loti loga o edailo, loto logimito gilifaiye. 20 Gilifaito, we lele ya Yesudoka uti eti lami, Yoni noku wi gede-gede imo wekafo eti loto kamodoka lilifaiye. Enaiye, loti lufuwa wiyamoma ya wema minabemo, ido we ailo kiyabala enune? loti loga o edaiye.

21 Eti loti loga o edaito, Yesukafo aya kamenalo ya wenena neta-mata naba kilamo olu faka loto, ido seni-mulunigu Satani kimiwela mino gedamo gilifi feka fulaiye. Ido omuni likami muki ya omuni olu falato gedaiye. 22 Eti o gedeto we lelema ya ka itibito eti logimami, Linate itibiti uti, neta muki koliti, ido omunikafo eyeti ami ya Yoni eti loti loumailo. Omuni likami wenena ya omuni falato ae. Ido kiyani nosámami wenena ya kanu moni-moni ae. Ido okola kilamo wenena ya gululudo gede-gede iye. Ido kani melami wenena ya ka koli-koli ae. Ido folamo wenena ya folaguti nedi-nedi ae. Ido neta ko ánamo wenena ya mate kala kuwa lalo lo oloto gimi-gimi ae. 23 Ido wenena mate namomu koliti koli fulitámenawamo wenena ya lalo koli minomo wae. Etiti loumailo, loto logimaiye.

Yesukafo Yoni yamu limo ka

(Mt 11:7-19)

24 Ido Yoni gilifami we lele itibito waito, Yesukafo wenena mau minamo ya Yoni yamu eti loto logimami, Linate mika kofo mikalo nena neta kenune, loti wamo ne? Konofa ma epekafo oluto uto oto imo kenune, loti kenagili wafe? 25 E'e, latoma, we ma ukanalo owo lalo-talo wiyami ya eyenagili wafe? E'e, moda ukanido owo lalo-talo witi, neta-mata ko noti minamo wenena ya mikalo kiyaba we wekudi numunigu yau minae. 26 Yamu nena neta kenune, loti wamo ne? Ido polofete ya eyenagili wafe? O, eyenagili wamo wewa yamu ka ma logimowe. Wewama eyamo ya polofete maleka olu fulo gedeto nemo we ne. 27 Amomu ya mono lufuwau ya eti limo,

Moda kane lo oloto melenami we ilifoneto u komu mele kedeto kanuka wili kedenagoliye,
loto ka mono lufuwau (Mal 3:1) ya nemo ne.
28 Yamu namo ka logimowe. Wenaipate kedamo wenena muki yauti makafo Yoni olu fulo edami we ma minámaiye. Minámaifa, ido Goti wekudite wenenala kiyaba o ledami kilalau we ma kuliya minámami we efema nemo we yamakafo Yoni olu fulo ede minami ne, loto logimaiye.

29 Logimaito, Yesu kala kolitamo wenena muki ido kifana takisi olu-olu amo we yaki Yoni mono noku wi gedainako, Goti monala moda efe liye, loti kolae. 30 Eti kolato, ido Falisi we ido lo melami kala koli fuli lamo we Yonikafo mono noku wi gedámainako, Gotikafo, Olu yaidanaamaidana o gedenae, loto kala lalo kiyami ya fulitae.

31 Ena Yesukafo mau minamo wenena eti loto logimami, Kamena oiya ama minamo wenena ya kemaidana oto olu lawoko o gedenae? Ido egaidana wenena minae? 32 Wenenawa ya nomilipa kefola yaidana oti minae. Nomilipawa kefola ya maketilo amedoti minoti koinanibomota luni fiti au loti logimamo, Owo ofoto nema loba, ido linate melege olámae. Ido folamo nema lo fi mele gedeto loba, ido linate kufu ámae, loti logimamo ne. 33 Etito Yoni noku wi gede-gede imo we ya oto, wela-neta ido no waini ánoto moi wiyaito linate eti lo edamo, Satani kimiwela mino edaiye, loti lo edae. 34 Ido namo We Kula ya oto wene-netaki noki ya no minoneto linate eti lo nedamo, Ake, we ya wela-netaki ido noki yamuko koli minoto kifana takisi olu-olu amo weki lifimani nemo wenenaki yowo melaiye, loti lo nedae. 35 Eti lo minato, Gotidokati ka maninigu nemo ya olamo wenena muki ya ka manenau nemo ya ona kula ne, loti gilibi-gilibi ae, loto logimaiye.

Wena nosámami makafo Yesu kiyanalo fili edami ka

36 Ena Falisi we ma kuliya Saimoni ya namoki wete-neta lakoina nenube? loto Yesu loga o edaito, numunau dito, amedoti weni-neta lakoina no minae. 37 Lakoina no minato, numuna meya yaloti wena nosámami makafo kolito ya no ladanuwa imo ma nomu kifana falake limo nomuku nemo ya oluto numunau dito 38 egeka minoto kufu oto, omuna nowalakafo kiyanalo fili edeto, manena yowalakafo kilili o edeto, kiyana mudoto, ladanuwa imo no yalo leki edaiye.

39 Eti o edaito, Falisi we Yesu olu numunau edami wewa yakafo eyeto ya lulau eti loto kolami, Wewa ya polofete nemo neko, wenawa neta eti o edami ido monala yakimu lifimala nemo wena minaiye, loto kolife lagi ne, loto kolaiye.

40 Eti loto kolaito, Yesukafo ka itibito eti loto loumami, Saimoniyo, namo ka ma lokumunae, loto loumaito, amokafo ka itibito limo, Api lilibanimo we, moda lonomo, loto loumaiye. 41 Loumaito, Yesukafo eti limo, Kifana lonodo olami we makafo we lele ma lifima umunawami kifanawa Yuda kifana kuliya denaliyasi faifu hadeti (500) ya ma umuto, ido ma fifiti (50) ya umaiye. 42 Etito gimaito aiga ya lifimawa uma finae, loto kifanala moni wilaifa, itibiti ogoufámaito damoto faifa kilili o gedaiye. Kilili o gedageto, lelewai ya seni-muluni umunagilaifa, ido makafo oto dito siya-muluna umunagoliye. Ya kemamu lowe? loto loga o edaiye.

43 Etito loga o edaito, Saimonikafo ka itibito eti loto loumami, Lifimala naba nemo kilili o edami we eti enami ne, lito ya Yesukafo eti loto loumami, Moda efe loto kaka kiyane, loto loumaiye.

44 Eti loto loumuto ya wena nedoka oluwe oto ya Saimoni eti loto loumami, Wenawa ya eyabe? Namo numugau idomo ya kiyane noku winamo no fi nomámaba, ido amo yakafo omuna nowalakafo kiyanelo lekito atela yowalakafo kilili o nedaiye. 45 Ido kamo numugau idodo yalomati oto oiya amalo aito, kamoma mudo nedámanima nefa, amo yakafo kiyane mudomo wiye. 46 Ido kamokafo atenelo yá nowala fili nedámanima nefa, amokafo kiyanelo ladanuwa imo nokafo fili nede minaiye. 47 Yamu ka ma lokomowe. Amokafo siya-muluna naba-naba nomami yamu lifimala naba-naba nemo ya kilili otami ne. Etito nefa, ido we ma lifimala kefoko nemo we kilili o edami ya siya-muluna kefo efemako umami ne, loto loumaiye. 48 Eti loto loumuto ido wena ya eti loto loumami, Lifimaka moda kilili otaiye, loto loumaiye. 49 Eti loto loumaito, weni-neta lakoina noti minamo wenena yate lokoli-fukoli eti lamo, Ake, wewa ya lifima yaki kilili imo we ya kema ne? loti kolae. 50 Ido Yesukafo wenawama ya eti loto loumami, Koli kikika yakafo moda olu omuga ko kedetaiye. Kamo wageto you amene mona ya mino kedenaiye, loto loumaiye.

Copyright information for `SNP