Luke 9

Yesukafo ege-ege moinamo we lono ka logimami

(Mt 10:5-15, Mk 6:7-13)

Ena Yesukafo ege-ege moinamo we tuwelu (12) amodoka olu mau wi gedeto Satani kimiwela olu fulo gedeti gilifi melenawamo auma ido neta kilamo olu faka lo gedenawamo auma ya gimaiye. Auma gimito, eti logimami, Uti Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami ka ya lo oloto gimiti ya ido neta kilamo ya olu faka lo gedalo, loto gilifi melaiye. Gilifi melenagolo ya ka ma mene oto eti loto logimami, Linate unawamo ya kanudo neta-mata owotinafe, ido kolobofe, ido beletife, ido kifanafe ya olu minámoti faifa walo. Ido numugu dinawagu ayau yako onoti nediti oti minomo uti numuna meya malo unagilima aya kamenalo ya numunawa fuliti walo. Ido u fedato koina wi gedámenawamo, numunawa ya fuliti kiyanido momupa ekelami ya kululu witi, fuliti monatina kolinawae, loti fulo gedalo, loto logimito gilifi melaiye. Gilifi melaito, uti numudo-numudo eba nedo-nedo moniti Goti kala kuwa lalo lo oloto gimiti, neta kilamo olu faka lo gedemo wae.

Helotikafo Yesu kala kuwa kolami ka

(Mt 14:1-2, Mk 6:14-16)

Ena gamani wenabani Helotikafo Yesu neta-mata imo ka ya kolito, kala ligi-ligi kiyaiye. Wenena mate ya Yoni folaiguti olu nedi edaito minaiye, loti lo-lo ae. Ido mate ya Elaiya kofa oloto pito minaiye, loti lo-lo ae. Ido liligate ya adeina polofete minagu ma folaiguti nedito minaiye, loti lo-lo ae. Eti lo minamo yamu Helotikafo kala ligi-ligi kito ya eti limo, Namo weneloti ya Yoni kenebala fitamo ne. Wewa yamamu ka yaidana lo minamo kolomo yamu kema ne? loto ya eyenami kanu ma moni wili minaiye.

Yesukafo wenena faifu tauseni weni-neta olu gimami ka

(Mt 14:13-21, Mk 6:30-44, Yo 6:1-13)

10 Ena aposolo we yate moinadoti itibiti oti lono olamo ka ya Yesu loumae. Loumato, Yesukafo gilimito, lalimoko minenune, loto numuna meya kuliya Betesaida wiye. 11 Gilimito wito, wenena mau naba-naba ya koliti gege uti ya Yesudoka o fedae. O fedato, koina wi gedeto Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami ka ya logimito, neta kilamo wenena ya olu faka lo gedaiye.

12 Ena fo sapinae, loto ito ya ege-ege moinamo we tuwelu (12) ya amo nedoka oti eti loti loumamo, Amalo ya fafato mikalo minonimo yamu kolito wenena mau naba ya uti numudo-numudo ido mini numuni adu nedo yalo ya weni-netaki ido onenawamo eba ya moni wilinawae, loto gilifi melo, loti loumae. 13 Eti loti loumafa, ido amokafo, Linanimo weni-neta ma gimalo, loto logimaito, itibiti loumamo, Lamo beleti faifu (5) ido laefa lele (2) yakiko olu minone. Yamu nedi enune? Uto wenenawa muki weni-neta meina finumomu labe? loti lae.

14 Eti loti lamo ya wemomo ya faifu tauseni (5,000) yaidana oti minamo yamu lae.

Eti lato, amokafo ege-ege moinamo we ya eti loto logimami, Linate wenena logimato we fiti mau fifiti-fifiti (50-50) witi amedoti minomo unawae, loto logimaiye.
15 Eti loto logimaito, amote uti eti o gedato, muki amedoti minomo wae. 16 Eti ato, Yesukafo beleti faifu (5) yaki ido laefa lele (2) yaki oluto kosinalo ko faka loto, siyane, lalole, loto ya leketo ege-ege moinamo we yate iya meleti, wenena mau naba ya giminawae, loto gimaiye. 17 Gimaito, muki wenena nato muni ito ya luma nemo onowa-fanawa minomo wimo ya kiyaka oti owo kedikoko naba ya tuwelu (12) koilato faitiye.

Pitakafo Yesu ya Goti ilifi melami we Kilisto ya ne, loto limo ka

(Mt 16:13-19, Mk 8:27-29)

18 Kamena ma Yesuki ege-ege moinamo weki inanimoko minoti, Yesu aimolako Goti loumu minaido yalo ya eti loto loga o gedeto limo, Wenena mau naba yate namomu lamo ya kema minaiye, loti lo minae? loto loga o gedaiye. 19 Loga o gedaito, ka itibiti eti loumamo, Mate kamo Yoni noku wi gede-gede imo we ya minane, loti lae. Ido mate Elaiya ya minane, loti lae. Ido mate ya adeina polofete minaguti ma ya folaiguti kofa neidami we ya minane, loti lo minae, loti loumae. 20 Eti loumato, amokafo, Etiti lafa, ido linate ya namomu ya kema ne, loti lo minae? loto loga o gedaito, Pitakafo ka itibito eti loto loumami, Gotikafo kilifi melami we Kilistole, loto loumaiye. 21 Loumaito, ido kawa ya wenena logimámalo, loto auma wito lo fuko gedaiye.

Yesu fuluto nedinami ka

(Mt 16:20-28, Mk 8:30-9:1)

22 Ido ka ma mene oto logimami, We Kula namo ya keina naba-naba koloneto Yuda wenena kiyabani weki, yokila ki umamo we kiyabani weki, ido lo melami ka api gilibamo we yalekate meni numuti nofato fuluto ya fo kamena tili (3) wageto kofa nedinagolowe, loto logimaiye.

23 Ena Yesukafo ya muki eti loto logimami, Ma nege melenune, lotima, inanimomuko kolamo ka ya fuliti, kamena-kamena yá yofonina mofuti nege melenawae. 24 Ido we makafo aimola ukana atuwamuko koli minoto fulunami we ya u kopa unagoliye. Ido makafo namomu kolito monimo uto omuna kofawa minami monala ya fulito fulunami we ya omuna kofawa minowa-minowa enagoliye. 25 Ido mate ya mikaleka neta-mata muki ya ko noti monimo wafa, ido inanimoni u kopa unawamo ya egaidana oti lalo enawamo ne?

26 Ido makafo namomu ido ka lomo yamu kolito ukanalo kolinami we ya namo We Kula lamenane yaki, ido Menefo ido felegaga enisole lamenani yaki o fedenamo kamenalo ya wewa yamu kolito ayaidana oto ukanelo kolinagolowe.

27 Ena ka ona logimowe. Linate onema amalo minagu yauti maleka folámoti faifa minato, Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami kamena olu oloto pi gimageto eyenawamo ne, loto logimaiye.

Yesu ukana u ailoma builami ka

(Mt 17:1-13, Mk 9:2-13)

28 Ena Yesukafo kawa logimi fuli loito neto ya fo kamena eiti (8) utaito yalo Goti loumunae, loto Pitale, Yonile, Yemusile gilimito mowalo idaiye. 29 Dito, Goti loumu minaido ya kola-wela u ailo ito ido ukanalo owo u lamena oto kiyoba ko sili gae-gae fulami yaida iye. 30 Eti o minaito, we lele Mosesete Elaiyate 31 kosina lamenaki oloto piti, amoki ka lokoli-fakoli amo ya Yesu Yelusalemu ya fuli loto fulunami ka ya lo minae. 32 Lo minato, ya Pitaki lakoina minami we leleki omuni fi-fi ito oku onadoti nediti Yesu lamenala yaki ido we lele lakoina minami we yaki geyae. 33 Geyato, we lele Yesudokati waido ya Pitakafo Yesu eti loto loumami, Api lilibanimo we, lamo amalo minonimo ya lalo ne. Lalimo kolo-kalo numuna lelei-lawokoi kuto ma ya kamo numuga minenaiye. Ido ma ya Mosese numuna minenaiye. Ido ma ya Elaiya numuna minenaiye, loto loumaiye. (Eti loumuto ka limo monala ya kolife ádaiye.)

34 Eti lo minaito, limu makafo oloto pito asa wi gedaito ege-ege moinamo we ya koli gimaiye. 35 Koli gimaito, limuku yauti nola ma kolamo eti limo, Ama ya Nanefo iyaina o edomo wema ne. Kala ya luti-katigu kolalo, loto liye. 36 Ka lo fuli lito ya Yesu aimolako minami ya eyae. Ena kamena yalo ya netawa eyamo ya wenena ma logimámoti faifa koliti minae.

Yesukafo kipa ma siya-mulunauti Satani kimiwela ilifami ka

(Mt 17:14-21, Mk 9:14-29)

37 Ena leda mowaloti lomado ya wenena mau naba ato katula ae. 38 Katula ato, ayalo wenena minagu yau we makafo eti loto lu fiyami, Api lilibanimo weyo, nanefo nomilipane lawokoko ma nenako, eyo, loto wako lo kedowe. 39 Kolabe? Satani kimiwela makafo olu kiki lo edaito, kaita kai-kai nosámami melaito ido olu ipili-napili wi edaito ketufu kala-kala welau yati di-di imo ne. Eti imowa ya ala fulo edámoto kamena fana-fana etito ukana olu kopa o edemo idaiye. 40 Eti o edaito, namo kege-kege moinamo we yate siya-mulunauti olu fulo edeti ilifinawae, loto wako lo gedofa, ido ogoufámae, loto loumaiye.

41 Eti loto loumaito, Yesukafo ka itibito eti loto limo, Ake, linate koli kikitina minámaito monatina lekesa wiyami melamo wenenao, kamena nenaki ya linateki minenae? Ido kamena nenaki linate keinatina mofu gedenae? Nakafo ilimito ano, loto loumaiye. 42 Eti loto loumaito, kipawa ya Yesu nedo o minaito ya Satani kimiwelakafo olu mikalo fulo edaito, kululukululu monito, ketufu welauti kala-kala loto idaiye. Eti o edaito, ya Yesukafo Satani kimiwela, Eti ámo, lo fuko edeto, ya kipa olu faka lo edeto melafo itibito olu umaiye. 43 Eti o gedaito, muki yate Goti aumala naba ya eyeti elegiyae.

Yesukafo fulunae, loto lo oloto gimami ka

(Mt 17:22-23, Mk 9:30-32)

Ido wenena muki ya Yesu neta-mata oto meleto o-o minami yamu elegi minato, amokafo ege-ege moinamo we ya eti loto logimami,
44 Ka ama logiminamo ya koliti eti loti kolife lalo. We Kula namo ya nofo fulunawamo wenena anido giminagoliye, loto logimaiye. 45 Eti loto logimaifa, kala ya kolife lotenawae, loto Gotikafo kala monawa olu faluku gedainako, yamu kani ligi-ligi kiti loga o edenune, loti kolafa, ido koli gimaito loga o edámae.

U komu meleto nemo ka

(Mt 18:1-5, Mk 9:33-37)

46 Ena ege-ege moinamo we yate moila fiti eti loti lamo, Lamodokati ya kema komu meleto kuliya nemo we minenagoliye? loti lae. 47 Eti loti lafa, ido luni-kanigu kolamo ka ya Yesukafo kolito ya nomilipa kefola ma ilimito adu nedi meleto 48 eti loto logimami, Kolalo. Wenena mate namo kulinelo nomilipa kefola yaidana ma koina wi gedenawamo wenena ya namoki koina wi nedenagilae. Ido koina wi nedenawamo wenena ya nilifi melami we yaki koina wi edenagilae. Yamu linate yauti we ma kiyanido lumuto minenami we ya liliga muki ya olu fulo gedeto u komu melenaiye, loto logimaiye.

Kuwotibo minámamo wenena ya wenenati ne, loto limo ka

(Mk 9:38-40)

49 Ena Yonikafo eti loumami, Api lilibanimo weyo, we makafo kamo kulikalo Satani kimiwela gilifaito eyonimo ya lamodoka mene oto kege melámainako, yamu lo fuko edone, loto loumaiye. 50 Loumaito, Yesukafo eti loto limo, Lo fuko edámalo. Linate kuwotibo bulu gedámami we ya linate yowoti we ne, loto logimaiye.

Samalia wenena yate Yesuki koina wi edámamo ka

51 Ena Yesu kosinau dinami kamenala alitito ya Yelusalemu numudo unae, loto auma wito kolito 52 wenena gilifaito komu meleti uti Samalia wenena numuni malo u fedeti, Yesu onenami numuna ma olu oloto pi edenune, loti idafa, 53 ido Yesu ya Yelusalemu numudo unagolimo yamu wenenawa amoki koina wi edámae. 54 Amoki koina wi edámamo monani ya ege-ege moinamo we Yemusite Yonite koti eti loti loumami, Wekolao, lamo ya kosinau lu fiyoito kosinauti yo lomageto lo ludo fuli lenawae, loto kolabe? loti laito 55 amokafo oluwe oto goudaito 56 u numuna maleka wae.

Yesukafo ege-ege moninawamo mona yamu ka logimami

(Mt 8:19-22)

57 Ena kanudo wato, we makafo eti loto loumami, Eba muki unanidoka ya namote lakoina unaliye, lito, 58 Yesukafo eti loto loumami, Kula fadena yate mika kofuti ku onato ido nema kosinalo moinamo ya numunani neto minafa, namo We Kula ya oku ono-ono omo ebane ya minámaiye, loto loumaiye.

59 Eti loto loumuito ena we ma eyeto, Oto nege melo, loto loumaifa, wewa yakafo itibito loumami, Wekolao, komu ya uto menefo kale li edetoto kege moninafe? loto loumaito, 60 Yesukafo eti loto loumami, Fulunawamo wenena fulo gedageto amo yate ya folamo wenenani mele gedenagilae. Ido kamo ya uto Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami ka ya lo oloto gimo, loto loumaiye.

61 Ena we makafo eti loto loumami, Wekolao, namo ya kege melenafa, komu ya uto numunelo minamo wenena ya aiyo-koiyo lo gedeto minalo, loto logimitoto ya kege melenafe? loto loumaito, 62 Yesukafo itibito loumami, Wenena ma ya lono kila olunune, loti olafa, neta mamu koliti fulitenube? loti luni-kani lele melenawamo ya Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami kilalau dinawamo ya ogoufámae, loto loumaiye.

Copyright information for `SNP