Mark 10

We wena mofu melamo ya fuko fulitenawamo ka

(Mt 19:1-12, Lu 16:18)

Ena Yesu ya aya ebawa fulito Yudia mikau uto no naba Yodani kilito filigaleka wiye. Wito wenena mau naba-naba minamo ya amodoka ato, api gilibi-gilibi imo monala meleto ya api gilibaiye.

Api gilibaito, Falisi we mate kepa mele umunune, loti oti eti loti loga o edamo, We makafo olonafo fuko fulitenami we ya lo melami ka fukenaife? loti loga o edato, itibito logimami, Mosesekafo nena ka auma wito lo mele gedaiye? loto loga o gedaiye. Loga o gedaito, ya eti loumamo, Mosese ya we makafo olonefo fulitenae, loto lufuwa wito umuto fulito edenamile, loto limo ne, loti loumae. Loumato, itibito logimami, Linate seti-muludigu gedinako, yamu kawa lufuwa wito logimaifa, kana adeina akaimati neta-mata apito olu oloto piyami kamenalo ya Gotikafo

We wena olu oloto piyami ne,
loto ka mono lufuwau (Stt 1:27) ya nemo ne.
Etito nemoma nenako,

Wemomo yate onibo menibo fulo gedeiti olonibodo ekelamo, lele ya ukani
u lawoko oti minenawaiye,
loto ka mono lufuwau (Stt 2:24) ya nemo ne. Etito lele minámoti u lawoko uti minenawami ne.
Etito nemo nenako, Gotikafo moda ekele gedetami ya wenena yate fuko filiga-filiga o gedámalo, loto logimaiye.

10 Aiga numugu minoti ya ege-ege moinamo we ya netawa yamu kofa loga o edato, 11 Yesukafo itibito logimami, We makafo olonafo fuko fulito uto wena ma olami we ya moda kume-ugele naiye. 12 Ido wena makafo wanafo fuko fulito uto we ma mofu melami wena ya moda kume-ugele naiye, loto logimaiye.

Yesukafo ana nomilipa kefola atenido melami ka

(Mt 19:13-15, Lu 18:15-17)

13 Ena nomilipa kefola ya Yesu nedo gilimiti ato, ya anakafo atenido melenaiye, loti o minafa, ege-ege moinamo we yate geyeti goudae. 14 Goudato, Yesukafo koto siya kala-kala lito eti logimami, Nomilipa namodo alo, loti logimalo. Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami kilalau ya yaidana wenena ebanina nenako, enawamo kanu ya ku gedámalo. 15 Ka ona logimowe. Wenena ya Goti wekudite kiyaba o ledenaiye, loti kolinawamo wenena ya nomilipawa kefola yaidana oti ya kilalau dinawamo ne, loto logimito, 16 nomilipa abusa wito, anakafo atenido oluto Melafo olu lalo o gedo, loto loumaiye.

Neta ko nami we kala

(Mt 19:16-30, Lu 18:18-30)

17 Ena Yesu kanudo unae, loto wido ya we ma oluloto oto kiyanalo kiyana umola fito eti loumami, Api lilibanimo we lalo netao, Namo kofawa minomo dinamo mona olunae, loto kolinamo ya nena mona melenamo ne? loto loga o edaiye. 18 Loga o edaito, Yesukafo eti loumami, Kamo nedito namo ya we lalo minane, loto lane? Wenena lalo ma minámamo ne. Goti yako lalo ne. 19 Lo melami ka yau eti limo,

Wenena gini folámo. Kume-ugele áno. Neta ugele olámo. Ka suki loto wenena kamani kiyámo. Wenena koni wito netani olámo. Okafo mekafo kulini olu faka lo,
loto ka mono lufuwau (Kis 20:12-16, Lo 5:16-20) nemo ka ya moda kolitanimo ne, loto loumaiye.
20 Loumaito, itibito loumami, Api lilibanimo we, kipa kefola minomo kamenaleka yati kawa muki ya meyalo melemo wowe, loto loumaito, 21 Yesukafo eyeto siya-muluna umuto loumami, Kamo ya neta lawoko mako eti ámane. Uto netaka-mataka muki ko nanimo ya kifanalo fuloto, kifana oluto, neta ko ánamo wenena iya mele gimo. Eti enanimo ya kosinauka neta-mata ko nenagolane. Ido oto nege melo, loto loumaiye. 22 Loumami kawa kolito koukame naba-naba ko nami nenako, kola-wela kifufu wito siya-muluna keina ito ya wiye.

23 Wito, ya Yesukafo eleyapa wito ege moinamo we eti loto logimami, Koukame naba-naba ko namo we ya Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami kilalau dinune, loti kolinawamo ya koiya naba-naba finawamo ne, loto logimaito, 24 kawa limo koliti elegiyafa, Yesu kofa ya limo, Nomilipao, makafo ya Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami kilalau dinae, loto kolinami ya koiya naba-naba finami ne. 25 Ido yafo-kameli yakafo naka kifiyau dinae, loto koiya naba fiyami yaidana oto koukame naba-naba ko namo we ya Goti kilalau dinune, loti kolinawamo ya oto diti koiya naba-naba finawamo ne, loto logimaiye. 26 Logimami ka koliti eleigiti inanimoni yau lokoli-fakoli amo, Etito nenako, yamu kema wenena olu omuni kenaiye? loti lato, 27 Yesukafo geyeto eti limo, Wenena ya ogoufámenagilafa, ido Goti ya ogofunami ne. Neta-mata muki eti enae, loto kolami ya moda ogofu minaiye, loto logimaiye.

28 Logimaito, Pitakafo eti loumami, Lamo moda neta-mata muki fulitoto kege melonimo ne, loto lito, 29 Yesukafo itibito loumami, Ka ona logimowe. Wenena mate namoki kane kune laloki yamu koliti numuni ebani, ido yanibo kunanibo gemonani, ido onibo menibo, ido nomilipani, ido mini fulitenawamo wenena 30 ya oiya minamo kamenalo netawa fulitamo mulalo-mulalo diti itibiti olunawamo ne. Numuni ebani, yanibo kunanibo gemonani, onibo menibo, nomilipani, mini olunawafa, ido yako minámaiye. Keina ma yaki kolinawamo ne. Ido kamena aiga o fedenami yalo Goti analoti kofawa minowa-minowa oti minomo dinawamo mona ya olunawae. 31 Etiti olunawafa, ido wenena mumudi kulinigi we minamo ya kulini ya lumunami ne. Ido kulini lomami wenena ya kulinigi we minenawamo ne, loto logimaiye.

Yesu folaiguti kofa nedinami kala

(Mt 20:17-19, Lu 18:31-34)

32 Ena Yelusalemuka dinune, loti wado ya Yesu u komu mele gedeto wito ege-ege moinamo we eleigiti kani mumudi kiyato, ido gege melamo wenena ya koli kolae. Ido amokafo ege moinamo we tuwelu (12) ya anawaleka gilimito uto neta-mata o edenawamo yamu ya eti loto logimami, 33 Moda Yelusalemuka idogeto yalo ya kuwonefo-mota yate namo We Kula ya yokila ki umu-umu amo we wenabani ido lo melami ka api gilibi-gilibi amo we anido ya gimato olu kalo mele nedeti nofo fulunawamo ka lo winagilae. Etiti ailo feka wenena anido gimato, 34 wenenawa yate kamane kiti ketufu o nedeti ipi nofoti nofo fulunawae. Nofo folato, fo kamena tili (3) ya wageto fulunaguti kofa nedinae, loto logimaiye.

Yemusite Yonite kulinigi we minenaliye, loti kolami ka

(Mt 20:20-28)

35 Ena Sebedi nalafo Yemusite Yonite Yesu nedo oti eti loumami, Api lilibanimo we, lokumunalimo neta ya olufe lo ledenane, loto koloiye, laito, 36 itibito limo, Nena neta olufe lo ledenaiye, loti kolaiye? loto loga o gedaiye. 37 Loga o gedaito, itibito loumami, Kamo lamenaka nabaki enanimo kamenalo ya lamo ma fulo aga onaleka ito ido ma aga adowaleka ito ledo, laiye.

38 Eti laifa, ido Yesukafo eti logimami, Linate ya ka lami monawa ya kolife ádaiye. Namo kaila fi nedamo kapu ya linate yaidana oti ogofuti olunawaife? Ido noku wi gedamo yaidana oti ya keina naba-naba yamo noku wi nedenawamo neta ayaidana oti olu ogofunawaife? lito, 39 itibiti lami, Lamo ogoufoiye, loti loumaiye.

Loumaito, eti logimami, Namo kaila fi nedamo neta ya linate ayaida olunawaiye. Ido nosámami neta o nedamo yaki linate o gedenawafa,
40 ido namokafo ma fulo ane onaleka edeto ido ma fulo adowaleka edeto enamo ya ogoufámowe. E'e, ebawa ya wenena olufe lo gedetami ebanina ne, loto logimaiye.

41 Logimaito, ege moinamo we teni (10) ya kawa kolititi seni kala-kala lito, Yemusite, Yonite koli nosámami gimiti goudae. 42 Yamu Yesukafo alo, loto olu mau wi gedeto eti logimami, Ailo feka wenena kiyabani we yate lono olamo ya inanimoni kulini olu faka loti auma witi, eti alo, eti alo, loti ka logimi-gimi ama ne. Ido kiyabani wenaba yaki auma witi logimiti kiyaba o gede-gede amo monanina ya linate koli minama ne. 43 Koli minafa, ido linategu monawa ya melámalo. We makafo linate yauti kulinei we minenae, loto kolinami we ya linate kouba-naba lonoti ya olaneyo, loto loumowe. 44 Ido we makafo linate yauti wenabani ona minenae, loto kolinami we ya lonotina we minoto muki kouba-naba o gedaneyo, loto loumowe. 45 Ido yako minámaiye. Namo We Kula omo ya kouba-naba o nedenawae, loto ámowe. E'e, namo kouba-naba o gedenae, loto omo ne. Ido lifimani yamu gini fulutenaiye, loto fuluto wenena muki meina fito olu itibito olunae, loto omo ne, loto logimaiye.

Yesukafo we omuna likami olu falatimo kala

(Mt 20:29-34, Lu 18:35-43)

46 Ena o Yeliko fedato, Yesuki ege-ege moinamo weki wenena mau naba yaki numuna meya naba fuliti wato ya Timeusi nalafo Batimeusi omuna likami we ya kanu anawalo amedoto neta wako lo-lo o minoto, 47 Yesu Nasalete numudoti ami we aiye, loti lamo ka kolito apito au naba loto eti limo, Yesuwo, Defiti ufa fiyami we, milumane kolo, loto au loto liye. 48 Eti lito, wenena mukite oduti eti lamo, Ka kedámo, loumafa, oto dito au naba loto limo, Yesuwo, Defiti ufa fiyami we, milumane kolo, lito, 49 Yesukafo ka limo kolito nedi minoto eti limo, Wewa ano, loti lula fiyalo, lito omuna likami we ya lula fiti eti loumamo, Alikani aneyo. Luka fiyaiye. Neido, loumato, 50 amokafo ukanalo owo moufami ya fiyalo fulito satoto nedito Yesu nedo aiye. 51 Aito, ya Yesukafo loga o edami, Namo ya kamo nedi-nedi o nedenaiye, loto kolane? loumaito ya omuna likami wekafo eti loumami, Api lilibanimo we, omune kenae, loto loumaito, 52 Yesukafo eti loumami, Kanudo ya wo. Kamo koli kikitanimo yakafo olu faka lo kedetaiye, loto loumaito ayalo ya omuna falatito kanudo uto ege melaiye.

Copyright information for `SNP