Mark 12

Kiyaba we nosámamo nela waini migu lono olamo kani

(Mt 21:33-46, Lu 20:9-19)

Ena Yesukafo kepa ka apito logimami, We makafo mina kila ogona oto fito migu nela waini ilawa kifito kiyanidunu nela ilawa lipinawamo kale ya lito migu kiyaba enawamo numuna kuwaiye. Eti o fuli loito mina lonowa ya kiyaba amo we anido meleito monimo eba faiga ma wiye. Uto, nela waini ilawa lalami kamenalo ya mineuti ilawa lalami ma ya komato oluto itibito ano, loto mina kiyaba amo we minadoka kouba-nabala we ma ilifi melaito wiye. Wifa, ido ana-kiyanalo oluti ofoti neta ma umámoti iyadato itibito aiye. Itibito aito mina aboga yakafo kouba-nabala we ma ya kofa ilifi melaito wifa, manena ofoti nosámami neta o edae. Eti o edato, aiga we maki ya ilifi melaito wito wewa ya ofo folae. Ofo folato, we mumudi ya gilifi melaito wafa, maleka ya ginae. Maleka ya gini folae. Gini folato, ilifi melenami we lawokoko ma nemo ya nalafo siya-muluna umami we ya ne. Nalafowa ya aiga ilifi minado ya meleto eti loto kolami, Nanefo kuliya ya olu faka lenagilae, loto kolito ilifi melaiye. Ilifi melami wewa wimo ya mina kiyaba amo we yate eyeti inanimo yau eti lamo, Amo ya Melafokafo netala-matala olu iya ku edami wema ne. Yamu ofo folokele. Melafo fulunami kamenalo ya iya ku edami neta muki olunagolone, loti ana-kiyanalo oluti ofo fuluti kono ukana ya migu yauti fulo feka itae.

Ena waini ilawa mi abogakafo nedi-nedi enaiye? Kolafe? Amokafo mina kiyaba amo wenena minadoka oto gini fuluto migu lono ya ailo wenena anido melenagoliye.

10 Ido mono lufuwau ya eti limo,

Kifana ya numuna kuwamo wenena eye fa netaidana itamo nefa, ido aya kifanawa yama moda numuna lagi kola fiyami ne.
11 Wekola yakafo netawa eti imo ya eyeto elegiyone,
loto ka mono lufuwau (Sng 118:22-23) nemo kawa ya katámafe? loto loga o gedaiye.
12 Loga o gedaito, amote asa wiyami ka limo ya kolamo, Lamo ya lo ledami yamu nela wi edenune, loti kolafa, wenena mau minamo kolini koliti ya fulo edeti wae.

Kifana takisi Sisa umunube? loti Yesu loga o edamo ka

(Mt 22:15-22, Lu 20:20-26)

13 Ena aiga Falisi wenena maki ido Heloti ege melamo wenena maki Yesu ya ka nosámami lenaido ya ligiya loumune, loti amo minaido gilifi melato 14 amodoka oti eti loumamo, Api lilibanimo we, lamo kolonimo ya kamo ka onako lo-lo ane, loto kolone. Ido faifa wenenafe, ido kulini nemo wenena ya kolini kolámoto, kaka ligi-ligi kiyámoto Goti kanulalo moninawamo mona ya ona efe loto api lilibi-lilibi minane. Yamu lageto kolinune. Kiyaba we wenaba Sisa kifana takisi umu-umu onimo mona ya Goti omunalo ya efe loto nefe? Etito umu-umu enubemo, ido umámenune? loti lae.

15 Eti lafa, ido Yesukafo monabi lele wiyamo monanina kolitoto ya eti logimami, Nediti kepa mele nomae? Kifana denaliyasi ya nilibato eyenae, loto logimaito, 16 kifana ma olu umato eyeto loga o gedami, Ouna kifanawalo ya kema ouna ne? Ido lufuwa yaki kema netala ne? loto loga o gedaito, itibiti loumamo, Ya Sisa netala ne, loti lae. 17 Eti lato, Yesukafo eti logimami, Etito Sisa netala oluti ya Sisa itibiti umalo. Ido Goti netala oluti ya Goti itibiti umalo, lito, eleigi minae.

Folaguti neidamo yamu Yesu loga o edamo ka

(Mt 22:23-33, Lu 20:27-40)

18 Ena Sadusi we yate wenena folaguti kofa neidámenagilae, loti lo-lo amo wenena ya Yesu nedoka oti eti loti loga o edamo, 19 Api lilibanimo we, Mosesekafo mono lufuwau eti loto wiyami, We ma folagetoma, olonafo kofawa minoto nomilipala ma olu oloto piyámainako, folami we kunalafo yakafo wena-kenawa ya oluto yalafodo nomilipa olu oloto pi edenaiye, loto lolomami ne. 20 Ido we ma nalafo seweni (7) minagu yauti komu we yakafo wena olaifa, nomilipala kede melámoto folaiye. 21 Ido folami we kunalafo makafo wenawama olaifa, nomilipala olu oloto piyámoto ayaidana oto folaiye. Folaito, ya aiga kunalafo naba tili (3) yakafo wenawa ayamaidana iye. 22 Etiti kipawa seweni (7) yama ayaidako oti nomilipa ma kedámoti folato, aiga wenawa yamaki folami ne. 23 Ena yalafo-kunalafo seweni (7) ya wenawa olamo yamu folaguti kofa nedinawamo kamenalo ya kema olonafo minenami ne? loti loga o edae.

24 Loga o edato, Yesu itibito logimami, Linate ya mono lufuwau nemo ka yaki ido Goti aumala yaki kolife ádanako, yamu kopa ka lo minae. 25 Wenena folaguti nedinawamo kamenalo ya we wena mofu melámato, we wena anido olu gimámenagilae. E'e, enisole kosinau minamo yaidana oti minenagilae.

26 Ido wenena folaguti kofa nedinawamo yamu linate Mosese mono lufuwa wiyaigu ya yá kefolalo yo limo kala lufuwa wiyami ya katámafe? Yalo Gotikafo ka eti loumami,

Namo ya Abalahamu Gotila minoto, ido Aisaka Gotila minoto, ido Yekopu Gotila minowe,
loto ka mono lufuwau (Kis 3:6) ya nemo ne.
27 Amo ya wenena folamo Gotinina minámaiye. E'e, wenena kofawa minamo wenena Gotinina ne. Linate kopa-napa kani ki minae, loto ya logimaiye.

Lo melami ka yauti ka ma komu uto auma wiyami ka

(Mt 22:34-40, Lu 10:25-28)

28 Ido lo melami ka api gilibi-gilibi amo we minaguti ma oto moila fiyamo ka kolito Yesu ya ka lalo itibito logimami kala kolito eti loto loga o edami, Lo melami ka muki yauti nena ka ya u komu uto auma wiyami ka ne? loto loga o edaito, 29 Yesukafo itibito loumami, Ka ya u komu uto auma wiyami ka etito ne:

Isilaeli wenenao, linate ya kolalo. Wekola Gotite ya Wekola lawokoko ne.
30 Seti-muludi muki, ido oudi muki, ido kati-manidi muki, ya Wekola Gotitina ya umalo,
31 Ido auma wiyami ka naba tu (2) ya etito ne:

Kaimokamu kolanimo yamaidana oto wenenaka muki ya seka-muluga gimi-gimi o mino,
loto ka mono lufuwau (Lo 6:4-5, Wkp 19:18) nemo kawa lelewa ya ka makafo ya olu fulo edámenami ne, loto loumaiye.

32 Loumaito, ya eti loumami, Api lilibanimo we, ka efe loto lane. Goti ya lawokoko ne. Ido ailo ma minámaiye, loto lanimo ya ka ona lane. 33 Ido kawa lanimo, Seti-muludi muki, ido oudi muki, ido kati-manidi muki ya Wekola Gotitina ya umalo. Ido kaimokamu kolanimo yaidana oto wenena muki seka-muluga gimi-gimi o mino, loto limo kawa yakafo yokila ki umamo neta muki, ido ofo ki umamo neta muki yaki ya olu fulo gedaiye, loto liye.

34 Eti lito, Yesu ya wewa ka efe loto loumami kala kolito eti loumami, Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami kilalau dinawamo kanu ya kamodoka adu melaiye, loto loumaiye.

Yaloti ya wenena koliya koliti kofa loga-miga o edámae.

Yesukafo Goti ilifi melami we Kilisto yamu loga o gedami ka

(Mt 22:41-46, Lu 20:41-44)

35 Ena Yesukafo felegaga kuliyai numuna naba kilalau ka mono api gilibi minami kamenalo ya eti loto loga o gedami, Lo melami ka api gilibi-gilibi amo we yate Goti ilifi melami we Kilisto ya Defiti nakulafole, loti lo-lo amo ya egaidana oti lo minae? 36 Ouna Felegaga yakafo Defiti mino edeto welau ka melaito, eti limo,

Wekola yakafo Wekolane ya loumami, Ane onaleka amedoto kiyaba oto minageto, ya kuwokafo-mota fulo kiyaga feumau gedenagolowe, loto limo ne,
loto ka mono lufuwau (Sng 110:1) ya nemo ne.
37 Ido Defiti ya aimolakafo loumami, Wekolanele, loto lito ya Kilisto ya egaidana oto Defiti ufa fiyaigu yauti minoto ido Wekolala yaki minaiye? loto liye.

Lo melami ka api gilibi-gilibi amo monani

(Mt 23:1-36, Lu 11:37-54, 20:45-47)

Ido wenena mau naba minamo ya kawa ya koliti seni-mulunigu lalo kolae.
38 Yesukafo api gilibito eti logimami, Linate ya lo melami ka api gilibi-gilibi amo we yamu koliti koti moinalo. Amo yate ukanido owo fana-fana witi moniti, ido maketilo ya wenena leyeti, aiyo-koiyo lolumunawae, loti koliti, 39 ido Yuda wenena mono numunigu idamo ya wenena omunido folomo welalo yako minenune, loti koliti, ido weni-neta nenune, loti amo kamena ya folomo welalo komu yaloko minenune, loti koli minae. 40 Ido wena-kena numuni netani-matani fa oluti, ido wenena leyenawae, loti ka fana-fana Goti loumu-umu o minae. Aya wenenawa ya lifima ka naba-naba itibiti olunawamo ne, loto logimaiye.

Wena-kena makafo Goti neta ma umami ka

(Lu 21:1-4)

41 Yesu ya felegaga kuliyai numuna nabau kifana-koukame yau fulo-fulo amo ebato adu nedi minoto wenena naba mau minamo yate kifananina fulamo ya geye minaiye. Geye minaito, wenena neta-mata ko namo muki ya kifana naba fulafa, 42 wena-kena ma netala minámami ya oto kifana lafa kefola leleko ma fulami ya wani (1) toya yaidana oto ne. 43 Wenawa fulami ya eyeto ege-ege moinamo we ya alo, logimaito amodoka ato eti logimami, Ka ona logimowe. Wena-kenawa ya netala minámami yakafo kifanala koukameku fulami ya wenena muki kifanani fulamo ya olu afima o gedaiye. 44 Aya wenena ya netani-matani ko nagu yauti fulafa, amo netala minámaigu yauti ya neta kefo efema mino edaido yama moda fulo fuli linako, ya ma minámaiye, loto logimaiye.

Copyright information for `SNP