Mark 14

Yesu ofo fulunagili kudala kiyamo ka

(Mt 26:1-5, Lu 22:1-2, Yo 11:45-53)

Ena kamena lele uto, Goti Elita o Gedami foliwaki, ido beleti olufe lagu yisi melámoti faifa kiti no-no amo foliwaki ya o fedenami yokila ki umu-umu amo we kiyabani we ido lo melami ka api gilibi-gilibi amo we yate Yesu nedo momona oti ana-kiyanalo nela witi ofo fulunagili ka loti lo kifafa, wenena ya so lanako, fina fitenawae, loti foliwalo ya ofo folámenune, loti lae.

Wena makafo no ladanuwa imo Yesu atelalo leki edami ka

(Mt 26:6-13, Yo 12:1-8)

Ena Yesu ya Betanika numudoka ya komu okola kilami we Saimoni numunau amedoto minoto wela-neta no minaito, wena makafo nomu kifana falake limo nomuku no ladanuwa imo nalitikafo olufe lamo meinala naba nemo ya oluto oto nomuma wela leketo no ya Yesu atelalo leki edaiye. Leki edaito, wenena minagu yauti mate seni kala-kala lito, inanimoni yau eti lamo, Nowa ladanuwa imo ya nedito fa fulaiye? Netawa ya kifanalo fulami neko, we ma melege lawoko lono oluti meina olami yaidana oto oluto neta ko ánamo wenena ya gimagi ne, loti auma witi oudae. Oudato, Yesukafo logimami, Koiti edalo. Nediti ya odu minae? Amo yakafo neta lalo o nedaiye. Kolafe? Neta ko ánamo wenena ya moda linateki kamena-kamena lakoina ekeleti minato, ani olu faka lenune, loti kolinawamo ya faifa ani olu faka lenagilafa, namo ya linateki kamena-kamena lakoina minámenagolo ne. Amokafo ya fulunamo kamena adu melainako, yamu komu no ladanuwa imo ukanelo leikami ya foloneto kale li nedenagilamo yamu ya eti o nedaiye. Eti o nedenami neta ya o nedaiye. Ka ona logimowe. Kane kune lalo mikau-mikau logimimo unawado ya wenawa ama netawa o nedami kala yaki logimimo wato ya amomu koliwa-koliwa minenagilae, loto logimaiye.

Yudasikafo Yesu ya kuwolafo-mota anido giminae, loto limo ka

(Mt 26:14-16, Lu 22:3-6)

10 Ena Yesu ege moinamo we tuwelu (12) ya minaguti Yudasi Isikaliyoti yakafo, Yesu ya kuwolafo-mota anido melenae, loto yokila ki umu-umu amo we kiyabani we minado wiye. 11 Wito, kala koliti alikani naba-naba oti meina kumunune, lo mele umato, Yesu anido giminami kanu ya moni wilimo wiye.

Yesuki ege-ege moinamo weki Goti Elita O Gedami weni-neta namo ka

(Mt 26:17-25, Lu 22:7-14, 21-23, Yo 13:21-30)

12 Ena foliwa beleti olufe lagu fudenami neta yisi melámoti faifa kiti no-no amo foliwa o fedaito, komu kamenalo ya Elita O Gedami kate meletenaiye, loti sipisipi momola ofo kiti no-no amo ne. Aya kamena ya fedaito ege moinamo we Yesu nedo oti eti loti loga o edamo, Numuna egau Goti Elita O Gedami wete-neta ofo kito olufe lenune? loti loga o edae. 13 Loga o edato, ege-ege moinamo we lele ya gilifi meleto eti logimami, Numuna meya nabau dinawaido ya we ma no fi-fi amo masa mofuto enami we ya katula enawami ya ege meleti wailo. 14 Ege uti, numunau idami numuna aboga eti logimailo, Api lilibami wekafo ya nege-nege moinamo weki Gotikafo Elita O Gedami wete-neta nenumo eba ya ega ya ne? loto loga o kedaiye, loti loumailo. 15 Eti loumunawami ya eba naba ma kunu-anu wiliti olufe lotamo eba ya gilibageto, yau wete-neta ofo kiyailo, loto logimaiye. 16 Logimaito, fulo edeiti uti numuna meya nabau diti Yesu limo netawa yaidana olu oloto piti Goti Elita O Gedami weni-neta ofo kiyaiye.

17 Lunaga fo saipaito, ya Yesuki ege moinamo we tuwelu (12) yaki oti 18 amedoti weni-neta noti minoti ya Yesukafo eti logimami, Ka ona logimowe. Linate yauti we makafo namo ya kuwonefo-mota anido giminagoliye. Wewa ya namote wete-neta nomi we ne, lito, 19 seni-mulunigu keina naba-naba ito muki eti loumamo, Namofe? Namofe? lato, 20 itibito logimami, Nege moinamo we tuwelu (12) minagu yauti lawoko ma lapeku namote beleti fuloto neta oluto nomi we ya ne. 21 Namo We Kula ya moda fulunamo kanune yamu ka mono lufuwau wiyado ayaloma ya unagolowe. Etito unafa, ido namo We Kulama ya kuwonefo anido giminami we ya aiyo, lifima ka naba-naba itibito olunami ne. Wewa ya olafokafo kedámami neko, lalo minagi ne, loto liye.

Yesukafo mono kobina gimami ka

(Mt 26:26-30, Lu 22:15-20, 1 Ko 11:23-25)

22 Weni-neta no minato, Yesukafo beleti ma oluto, siyane, lalole, loto loumutoto, leketo ege-ege moinamo we gimito ya logimami, Olalo. Ukane ya ne, loto, 23 ido nomu oluto, siyane, lalole, loumutoto ya gimaito, muki ya nomu yauti nae. 24 Nato, amokafo eti limo, Ama ya namo wanune ne. Gotiki olu kutifi gedami ka olu auma wi edami wanune ya wenena mumudi yamu lekinamo ne. 25 Ka ona logimowe. No waini ya kofa ma moda ánoto minomo uto uto Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami kilalau linateki no waini kofawa ma kofa nenagolone, loto logimaiye.

26 Logimaito, mono nema loititi ya feka uti Olifi mowalo wae.

Pitakafo Yesu kuliya olu falukunami ka

(Mt 26:31-35, Lu 22:31-34, Yo 13:36-38)

27 Olifi mowalo idato, Yesukafo limo, Gotikafo eti limo,

Namokafo sipisipi kiyaba we ya ofoneto sipisipi ya upatenagilae,
loto ka mono lufuwau (Sek 13:7) nemo nenako, linate muki ya fulo nedeiti koli unagilae.
28 Eti enawafa, ido namo fulunaguti nedito ya Galili mikau komu mele gedeto unagolowe, loto logimaiye. 29 Logimaito, Pitakafo ka itibito limo, Maleka muki ya koli fulo kedeiti watoma, ya namo nanimone ya moda fulo kedámenagolowe, loto loumaiye. 30 Loumaito, Yesukafo limo, Namo ka ona lokomowe. Onema luwaila okolofo kamena lele nola ádageto, ya kaimoka yakafo kamena lelei-lawokoi ya kuline olu falukunagolane, loumaiye. 31 Eti lifa, Pitakafo ilulu kuto auma wito loumami, Kofo fulunawamo ya namoki lakoina nofo fulatoma, moda kulika ya olu falukámenagolowe, loto loumaito, ido ege-ege moinamo we muki yaki ayaidanako oti loumae.

Yesukafo Getesemanika Melafo loumami ka

(Mt 26:36-46, Lu 22:39-46)

32 Ena Yesu ido ege-ege moinamo we ya eba ma kuliya Getesemani oti amokafo eti limo, Amalo amedoti minalo. Namo yolalo uto Menefo loumunagolowe, logimito, 33 Pitale, Yemusile, Yonile gilimito uto yaloti apito siya-mulunau keina naba-naba oto nosámaito metolito kolito eti logimami, 34 Sene-muluneu keina naba-naba omo yakafo fulunamoidana imo yamu amalo minoti kiyaba o minalo, loto logimaiye.

35 Eti loito, kefo ma monimo uto kola-wela mikalo olumo fito, Kanu ma minagaiyama, kamenawa ya olu fulo nedenaiye, loto Goti ya 36 eti loumami, Weyano, Menefo, neta-mata muki eti enanimo ya moda ogofuto minane. Miluma kolomo kapu ama ya olu fulo nedenane, loto kolomo nefa, ido namo kolodo mele nedámoto, kaimoka kolinanido ya mele nedo, loto loumaiye.

37 Loumutoto, ya itibito ege-ege moinamo we minado oto geyaima, oku ono minato ya Pita loumami, Saimoniyo, oku onabe? Namoki kamena lina efema lakoina kiyaba enanimo ya ogoufámabe? 38 Ido neta ma kepa mele lumuto enami neta lamodoka fede lumutenaiye, loti koti kiyaba oti Goti loumutiko minalo. Lutigu eti enune, loti kolafa, ido ukadi aumala ya kefo ne, loto loumaiye.

39 Eti loito, kofa uto Melafo komu loumami kama moda ayaidana oto kofa loumaiye. 40 Loumutoto kofa itibito ami omuni fi-fi ito oku ono minamo ya geyaito itibiti loumunawamo ka ma minámaiye.

41 Ena kofa itibito minado oto eti logimami, Faifa minoti oku onoti foli minafe? Modae. Kamenane ya moda o fedainako, namo We Kula ya lifimanina nemo wenena anido moda gimaiye. 42 Neidato, wokele. Kuwonefo-mota anido gimami we ya moda o fedaiye, loto logimaiye.

Yudasikafo Yesu kuwolafo anido melami ka

(Mt 26:47-56, Lu 22:47-53, Yo 18:3-12)

43 Eti logimi minaito ya ege-ege moinamo we tuwelu (12) minagu yauti ma Yudasi ya o fedaito ido amoki lakoina amo wenena mau naba minamo anigu ya emi nabati kefati olamo ya o fedae. O fedamo wenenawa ya yokila ki umamo we kiyabani we, ido lo melami ka api gilibamo we, ido Yuda wenena kiyabani we yate, Ilimiti enawae, loti gilifi melae. 44 Gilifi melato, kuwolafo-mota anido melami we yakafo komu logimito limo, Wewa ya mudo edenamo ya ne. Ana-kiyanalo oluti nela wi edeti kiyaba o edeti ilimiti walo, loto logimaiye.

45 Eti logimito, ya alako Yesu nedo o fedeto loumami, Api lilibanimo we, loto mudo edaiye. 46 Mudo edaito, Yesu analo olu kiki loti anigu olae.

47 Anigu olato, wenena adu nedi minagu yauti we makafo emila fana kimelauti ika oto yokila ki umamo kiyabani we wenaba kouba-nabala we kala ya fuko fulitaiye. 48 Fuko fulitaito, Yesukafo limo, Namomu ya ugele we wenaba ne, loti koliti ya emiti kefati oluti oti nela fi nedenune, loti afe? 49 Kamena-kamena felegaga kuliyai numuna naba kilalau ya wenena api gilibimo wodo yama anelo-kiyanelo oluti nela fi nedámamo ne. Eti o nedámama nefa, ka mono lufuwa wiyamo ka yama u ayalo winaiye, loto logimaito, 50 ege-ege moinamo we muki ya fulo edeiti koli wae.

51 Koli wato, we kofawe ukanalo lafo-lafoko wiyami ya Yesu ege wito amote analo olato, 52 lafo-lafola apaso fulito ya apako koli wiye.

Yesu ya kanisole omunido loga-miga o edamo ka

(Mt 26:57-68, Lu 22:54-55, 63-71, Yo 18:13-14, 19-24)

53 Ena Yesu ana-kiyanalo olu kiki loti ilimiti yokila ki umu-umu amo we kiyabani we wenaba minaido wato, yalo yokila ki umamo we wenabani muki ido lo melami ka api gilibamo we, ido Yuda wenena kiyabani we ya o fedeti mau witi minae. 54 Mau witi minato, Pita faigato meleto ege uto yokila ki umamo we kiyabani we wenaba numuna kilalau dito yalo kimiweki lakoina amedoti yo labiti minae.

55 Ena yokila ki umamo we kiyabani wemomo, ido Yuda mono kanisole we muki yate Yesu ofo fulunawamo ka olu oloto pinune, lafa, ka ma olu oloto piyámae. 56 Olu oloto piyámato, muki ya suki ka fi umunawamo ya o fedafa, ka lamo ya u lawoko áumaiye. 57 U lawoko áumaito, wenena mate nedito suki ka lo edeti eti lamo, 58 Wewa yakafo eti limo, Felegaga kuliyai numunawa naba anikafo kuwamo ya lukoto fo kamena tili (3) wageto numuna ma wenena yate kuwámamo ya ku fuli lenamo ne, lito ya moda kolonimo ne, loti lae. 59 Eti lafa, kanina yaki ya u lawoko áumaiye.

60 U lawoko áumaito, yokila ki umamo we kiyabani we wenaba yakafo omunido nedi minoto Yesu eti loto loga o edami, Kamo ya ka ma itibito ádenabe? Wenenawa kalo mele kedamo ya nena ka lae? loto loga o edaifa, 61 Yesu ya ka itibito loumámoto minaiye.

Loumámoto minaito, yokila ki umamo kiyabani we wenaba yakafo kofa loga o edami, Kamo mino kolimo wimo we Nalafo ya kilifi melami we Kilisto minabe? loto loga o edaito,
62 Yesukafo itibito loumami, Namo ya minowe. Ido aiga namo We Kula ya aumafofo limo we ana onaleka amedoto minoto kosinalo limuku o fedoneto neyenagilae, loto loumaiye. 63 Kawa lido ya yokila ki umamo kiyabani we wenabanina aimola ukanalo owo fekalito ya limo, Ake, nedito ka ma moni wilinumo ne? 64 Moda Metefo kamana oiya kiyami kala ya kolitama ya nenako, yamu linate moda nediye loti kolae? loto loga o gedaito, muki yate, Moda fulunami ne, lae. 65 Eti lato, mate ketufu o edeti lafo-lafokafo omunalo fitoti anidunu ofoti eti loumamo, Polofete ka lolomo, lato, ido kimiwe yate ilimiti uti anidunu ofae.

Pita Yesu kuliya olu falukami ka

(Mt 26:69-75, Lu 22:56-62, Yo 18:15-18, 25-27)

66 Netawa eti o edato, Pita ya feka numuna kilalau afumaleka minaito, nomili ma yokila ki umamo kiyabani we wenaba kouba-naba nomilila oto 67 Pita yo labito minami ya kogo eyeto eti loumami, Kamo ya Nasaletekati ami we Yesuki minanima ne, lifa, 68 amokafo eti limo, E'e, ka lanimo ya kolife loto kolámowe, loumuto uto numuna kanu welalo minaiye. [Minaito okolofokafo liye.] 69 Yalo minaito, kouba-naba nomiliwa eyeto wenena adu nedi minamo ilulu kuto logimami, Wewa ya auwafo-mota minagu yauti ne, loto logimaito, 70 Pitakafo kofa, E'e, loumaiye.

Loumaito, aiga kefola adu nedi minamo wenena yate eti loumamo, Kamo ya Galili we minaninako, auwafo-mota minagu yauti moda minane, loti loumae.
71 Lato, amokafo auma wito itibito logimami, Wewa yamu ka lamo ya moda eyámowe. Ka ona ádoneto Gotikafo olu kopa o nedenaiye, liye. 72 Kawa lido ayalo ya okolofo kofa kokololo lito ya Pitakafo Yesu ka komu loumami, Okolofo kamena lele nola ádageto kamokafo kamena lelei-lawokoi (3) ya kuline olu falukunagolane, loto loumami ka yamu kolito kufu naba-naba iye.

Copyright information for `SNP