Mark 16

Yesu folaiguti neidami ka

(Mt 28:1-8, Lu 24:1-12, Yo 20:1-10)

Ena Sabati foliwa fuli lito ya Madalakati wena Maliate, Yemusi olafo Malia lilafole, Salomele ya uto Yesu kono ukanalo ya yá nowala fili edenune, loti ladanuwa imo neta meina fiti leda Sadeku ko lido ya kifana lulau kono ukana melagu ya unune, loti wae. Uti kanudo ya inanimoni lokoli-fakoli amo, Kemakafo ade olu faka loto kifana naba kale welalo itamo yama kululu mele ledenaiye? loti lokoli-fakoli oti ko faka loti kamo ya kifanawa naba-nabama ya kululu utaito eyae. Eyeti kifana lulau yau diti we kofawe ma ukanalo owo kiyoba wito ya anawaleka amedoto minami ya eyeti koli gimaiye.

Koli gimaito wewa yakafo eti logimami, Koli kolámalo. Linate ya Yesu Nasaletekati we yá yofolo ofo folamo ya monila wili minae. Amo ya folaiguti kofa neditami ne. Amau ya minámaito, mele edamo ebau ya kalo. Ala uti ege-ege moinamo we logimiti ido Pita yaki ya eti loumalo, Amo ya komu logimami yaidana oto Galilika komu mele gedaito yalo ya eyenagilae, loti logimalo, loto logimaiye.

Eti logimaito, wenaipa ukani ololo oti eleigiti kifana lulauti feka uti oluloti wae. Uti koli gimainako, kawa ya wenena logimámae.

Malia Madala wena yakafo Yesu eyami ka

(Mt 28:9-10, Yo 20:11-18)

[
Sadeku ko lido Yesu ya folaiguti kofa nedito komu Malia Madala wena Satani kimiwela seweni (7) ya siya-mulunauti olu fulo edeto gilifi melami wenama omunalo oloto pi umaiye.

10 Oloto pi umaito, amokafo uto komu lakoina mino-mino amo wenena seni-mulunigu keina naba-naba ito kufu nema o minado ya uto logimaiye. 11 Logimaifa, Yesu kofawa minaito Malia ya eyami kala koliti ya koli kikito umámae.

Yesukafo ege melami we lele ma oloto pi gimami ka

(Lu 24:13-35)

12 Aiga ege melamo we minaguti we lele migu unagili moinaido ya Yesu ailo keleto omunido oloto piyaito, 13 eyeti wewa lele ya itibiti muki minado uti logimaifa, kawa yaki logimamo koli kikito gimámae.

Yesukafo lonolalo fulo gedami ka

(Mt 28:16-20, Lu 24:36-49, Yo 20:19-23, Ap 1:8)

14 Aiga ya ege melamo we leweni (11) ya neta no minado, Yesu ya omunido oloto piyaito koli kikito umámoti ido folaiguti neidami eyamo wenena ya logimamo kani ya ilulu kuti koli kikito gimámanako, yamu goudaiye. 15 Godutoto, eti logimami, Wenena muki mikau-mikau minadoka uti kane kune lalo ya logimi-gimi alo. 16 Wenena ya koli kikito numuti mono noku winawamo wenena ya olu omuni kenami ne. Eti enaifa, wenena koli kikito nomámenawamo wenena ya lifima ka giminami ne. 17 Ido koli kikito numunawamo wenena ya Goti aumala gilibami mebe-maba ya gimageto aya wenenawa ya weneloti Satani kimiwela ya olu fulo gede-gede enawamo ne. Ido luwa-lawa ka kofawa ya lenawamo ne. 18 Ido anikafo koiyofa fa olunawamo ne. Ido lota ya wenena gini fulunami netati ya nenawamo ya olu nosámami o gedámenami ne. Ido anikafo neta kilamo wenena ya ukanido olunawamo ya olu faka lo gedenami ne, loto logimaiye.

19 Ena Wekola Yesu ya kawa logimi fuli loitaito Gotikafo ilimito kosinau idaito yalo Goti ana onaleka amedoto minaiye. 20 Minaito, ena ege-ege moinamo we ya uti mikau-mikau kawa kuwa lalo lo oloto melemo wato, Wekolakafo ani olu faka loto aumala gimito wenena muki ya kane kune ya ona ne, loti kolinagilae, loto aumala gilibami neta ya olu oloto pito gilibi-gilibi iye.] Modae.

Copyright information for `SNP