Mark 2

Yesukafo kiyana ipedotoko nemo we ma olu faka lo edami ka

(Mt 9:1-8, Lu 5:17-26)

Kamena ma olu fulito Yesu kofa Kapeneyamu numudoka itibito aito wenena muki itibito ami kawa ya koliti, wenena so loti oti mau minato, eba kiki lotami ya kanudoti yaki faito fulitato wenena ma minenawamo eba ma minámaito ya amokafo kala kuwa ya logimi minaiye. Logimi minaito, we fo (4) yate ana kiyana ipedotoko nemo we ma ilimiti amo nedo afa, wenena mau naba faitamo yamu Yesu nedo ya ilimiti unawamo ogoufámoti, numuna mulalo diti Yesu minaido manenalo ya menefa olu fuloti wewama kunuwalo ono minaido fulato numugu lomaiye. Numugu lomaito, Yesukafo koli kikito umamo monani ya geyeto ana kiyana ipedotoko nemo we ya eti loumami, Nanefo, lifimaka moda kilili otaiye, loto loumaiye.

Eti loumaito, lo melami ka api gilibamo we maleka yalo amedoti minoti eti loti kani kiyamo, Aiyo, kawa ya nediye liye? Goti kamana ya kiyaiye. Lifima kilili o-o imo we ya Goti aimolakoma ne, loti kani ligi-ligi ki minae. Ayalo ya etiti seni-mulunigu ya kani ligi-ligi ki minamo ya Yesukafo kolito eti loto logimami, Linate ya netawa yamu nediti kani ligi-ligi kiyae? Ido ipedotoko nemo we, Lifimaka ya kilili otami ne, loto loumunamo ya linate kulawa ya eyámanako, suki lifemo, ido ona liye, loti kolámenagilae. Ido, Agagalo yati nedito, kunuka oluto wo, loto loumoneto kulawa eyenawanako, ya suki lifemo, ido ona liye, loti kolinagilae. 10 Namo We Kula ya mikalo ama ya lifima kilili enamo auma ya moda mino nedami ne, loti kenagilae, loto ya ipedotoko nemo wema eti loumami, 11 Nedito, kunuka oluto, itibito numugaleka wo, loto lokomowe, loto loumaiye. 12 Eti loumaito, wewama nedito kunula oluto omunido feka wito wenena muki eyeti elegiti Goti ebola loti eti lamo, Neta yaidana oto komu eyámonima ne, loti lae.

Lifai nege melo, loto loumami

(Mt 9:9-13, Lu 5:27-32)

13 Ena Yesu kofa feka uto ya nofuna anawaleka wito wenena muki mau minamo ya amodoka ato api gilibi minaiye. 14 Api gilibito, monito Alifiusi nalafo Lifai ya kifana takisi olu-olu amo ebalo amedoto minami ya eyeto nege ano, lito nedito ege wiye.

15 Yesu Lifai numunau wela-neta no minaito wenena so loti ege melanako, kifana takisi olu-olu amo weti ido lifimanina nemo weti yaki amoki ege-ege moinamo weki lakoina weni-neta no minae. 16 Ido lo melami ka api gilibi-gilibi amo we yate wenena lifimanina nemo weki, ido kifana takisi olu-olu amo weki lakoina wela-neta no minami ya eyeti ege-ege moinamo we eti loti loga o gedamo, Egaidana oto ya auwa wenena kifanani takisi olu-olu amo weki, ido lifimanina nemo we yaki lakoina wela-neta no minaiye? loti loga o gedae. 17 Loga o gedato, Yesukafo kawa lamo ya kolito eti limo, Neta kilámamo wenena ya lusa numugu ya ámu-ámu ae. E'e, neta ona kilamo wenena yako ya lusa numugu ya u-u ae. Namo omo ya wenena mona efe limoko melamo wenena ya luni finae, loto ámowe. E'e, lifimanina nemo wenena ya luni finae, loto omo ne, loto logimaiye.

Yesukafo weni-neta moi wiyamo mona api gilibami ka

(Mt 9:14-17, Lu 5:33-39)

18 Ena kamena malo Yoni ege melamo wenenalaki, ido Falisi weki ya weni-neta moi witi ánato, wenena maleka Yesudoka oti loga o edamo, Yoni ege melamo weki, ido Falisi weki weni-neta moi wiyato ido kamo kege moinamo we ya egaidana oti weni-neta moi wiyámae? loti loga o edae. 19 Loga o edato, Yesu ya itibito logimami, We ma wena olunami we ya yowola wenenaki minenami kamenalo ya egaidana oti weni-neta moi witi minenawae? Amoki ya lakoina minenami kamenalo ya alikani oti weni-neta moi witi ogoufámenawae. 20 Moi witi ogoufámafa, aiga amodokati wewa ya ipoti olunawamo kamena yalo ya weni-neta moi winawamo ne, loto logimaiye.

21 Ido kepa ka ma eti logimami, We makafo ukanalo owo lila ma olu kifinae, loto kofawa fekalito lilalo meleto kifinami we ma minámaiye. E'e, eti enami ya netawa noku winami kamenalo ya lilaki kofawaki ya u lawoko áumoto kofawa yakafo auma wito lila ya olu kopaito fekalinami ne.

22 Ido we makafo no waini kofawa ya lipito yafo-meme atuwa lilau yau leikámenami ne. E'e, no waini kofawa yakafo yafo-meme atuwa lila ya bemudageto ya no waini kofawa ya mikalo lekito u kopa wageto ido yafo-meme atuwa yaki fokito u kopa utenaiye, loto no waini kofawa ya yafo-meme atuwa kofawau lekinami ne.

Sabati folilo lono olamo ka

(Mt 12:1-8, Lu 6:1-5)

23 Ena Sabati foli malo ya Yesu yuwa witi kifagu wito ege moinamo we yaki uti ilawa ma apiti doilae. 24 Eti ato, Falisi we mate geyeti ya eti loti loumamo, Geyo. Sabati foliku ya eti ámalo, loto lo fukami ya nediti eti ae? loti loga o edato, 25 Yesu ka itibito logimami, Defitiki lawoko moinamo wenenaki netamu koliti kadunamu fuluti neta amo ka ya mono lufuwau yau linate katoti kolámafe? 26 Goti yokila ki umamo we kiyabani we wenaba Abiyata minami kamenalo Defitikafo Goti numunau dito beleti oluto naima ne. Aya beletiwa Goti omunalo mele edamo ya wenena fa wenena ánenawae, loto lo fukamo neta ya Goti yokila ki umamo we inanimo yako no-no amo beletiwa yama oluto noto ido wenenala lakoina minamo yaki gimaito namoma ne, loto logimaiye.

27 Ena ka ma enu wito logimami, Gotikafo Sabati foli yamu kolito wenena ya olu oloto pi gedámaiye. E'e, wenena yamu kolito Sabati foli ya mele gedaiye. 28 Etito namo We Kula ya Sabati foli yaki aboga minowe, loto logimaiye.

Copyright information for `SNP