Mark 3

Yesukafo we ma ana galidimo we ya olu faka lo edami ka

(Mt 12:9-14, Lu 6:6-11)

Ena kamena ma Yesu kofa mono numugu idaito ya we ma ana galidito ya ne. Ido wenena malekate Yesu ligiya loumunune, loti ka ma moni wilimo wamo ya Sabatiku yau wewa ya olu faka lo edenaifemo, ido olu faka lo edámenaiye? loti kogo eye minae. Kogo eye minato, Yesukafo ana galidimo we ya eti loto loumami, Kamo omunido nedi mino, loto loumuto, ido muki eti loto loga o gedami, Sabati foliku ya mona lalo melenubemo, ido mona nosámami melenune? Ido wenena olu omuni kenubemo, ido olu kopa o gedenune? Linate kolamo ya nena mona ya ufe liye? loto loga o gedaito ya ka kedámae. Ka kedámato, Yesu ya siya kala-kala lito kogo ogona oto geyami ya seni-muluni gedinako, keina naba kolito wewa eti loumami, Aga folado, lito ana foladito kofa lalo ya iye. Ana lalo ito, Falisi we feka uti Heloti ege melamo wenenaki Yesu ya ofo fulunune, loti ka lo kifimo uti apiti kudala kiyae.

Yesukafo neta kilamo wenena olu faka lo gedami ka

(Lu 6:17-19)

Ido Yesuki ege-ege moinamo weki yalo fuliti nofuna anawalo wato, wenena mau naba Galilikati oti ya ege wae. Ege wamo wenenawa ya neta muki imo ka ya kolititi maleka ya Yudiakati ato, ido maleka ya Yelusalemukati ato, ido maleka ya Idumea ebalekati ato, ido maleka ya Yodani no naba wela filigalekati ato, ido maleka ya Taiya numudo, ido Saidoni numudo eba adu nedo-nedo yaloti ae. Etiti oti mau naba-naba minanako, Yesukafo ege moinamo we ya logimami, Wenena muki yate miwi nedetenawae, loto sipi kefola ya olufe lo nedalo, loto logimaiye. 10 Eti logimami komu wenena so loti ya olu faka lo gedainako, yamu oiya neta kilamo wenena muki ya ukanalo olunune, loti adu adu oti itufu-matufu ae. 11 Eti ato, ido Satani kimiwela mino gedamo wenena yate eyeti ya kiyanalo kiyani umola fiti au loti eti lamo, Kamo ya Goti Nalafo minane, loti lafa, 12 amokafo eyefe lamo yamu auma wito lo fuko gimami, Namo ya olu oloto pi giminune, loti logimámalo, loto logimaiye.

Yesukafo aposolo we ya iyaina o gedami ka

(Mt 10:1-4, Lu 6:12-16)

13 Ena Yesukafo mowalo dito aposolo lono olunawae, loto kolami we ya alo, logimaito amodoka ato, 14 we tuwelu (12) ya namoki lakoina minoti, kane kune lalo lo oloto melenawae, loto gilifito weneloti Satani kimiwela olu fulo gedeti gilifi melenawae, loto iyaina o gedaiye. 16 Wewa tuwelu (12) ya kulini etito ne: Saimoni, kuliya kofawa Pitale, loto melaiye. 17 Ido Sebedi nalafo Yemusite Yonite, kulini kofawa Bowanegesele, loto melami kuliya monawa ya ko kalake limo yaidana oti minaiye, loto melaiye. 18 Ido Adulu, Filipi, Batolomiu, Matiu, Tomasi, Alifiusi nalafo Yemusi, Tadiusi, Saimoni ya kuliya ma Seloti, 19 ido Yudasi Isikaliyoti Yesu kuwolafo anido melami we ya ne.

Yesu ya Belesebuliki lakoina lono olaiye, loti lamo ka

(Mt 12:24-32, Lu 11:14-23, 12:10)

20 Ena Yesu ya numugu idaito wenena kofa mau naba minanako, Yesuki ege moinamo weki weni-neta nenawamo kamena ya minámaiye. 21 Ido kawa wenenala yate koliti, Kala-manena ya u kopa wimo yamu ilimito unune, loti amo minaidoka ae.

22 Eti ato, ido lo melami ka api gilibi-gilibi amo we Yelusalemukati amo yate eti lamo, Satani kimiwela wenabanina Belesebuli ya Yesu mino edaiye. Mino edaito amo ya Satani kimiwela wenabanina aumala yakafo Satani kimiwela wenena seni-mulunigu nemo ya olu fulo gedeto gilifi melaiye, loti lae.

23 Yamu Yesukafo, Alo, logimito kepa ka eti loto logimami, Egaidana oto Satanikafo Satani olu fulo edeto ilifi melenami ne? 24 Lawoko wenena inanimo foki filiga-filiga oti fina finawamo ya auma wi minámenagilae. 25 Ido numuna meya lawoko yautife, ido ufa lawoko yauti, inanimoni foki filiga-filiga oti, fina finawamo ya auma wi minámenagilae. 26 Ido Satani wenenala inanimoni foki filiga-filiga enawamo ya Satani auma wi minámaito kiyaba o gedami kamenala ya fuli lenagoliye.

27 Etito we makafo auma wiyami we ma numunau ya fukoto dito koukamela olunae, lenami ya komu uto auma wiyami we ya nela wi edenami yako ya koukamela muki ugele olunagoliye.

28 Ka ona logimowe. Wenena lifimani mona-mona muki ido wenena kamani kiyamo kani lifimani kilili o gedenagolifa, 29 makafo Ouna Felegaga kamana kinami ya lifimala kilili o edámenagoliye. Aya lifimawa ya minomo dinagoliye, loto ya logimaiye. 30 Lo melami ka api gilibi-gilibi amo we yate Satani kimiwela siya-mulunau ne, loti lamo yamu Yesukafo kawa ya logimaiye.

Yesu olafo ido kunalafo-mota amo ka

(Mt 12:46-50, Lu 8:19-21)

31 Ena Yesu olafo kunalafo-mota o fedeti feka nedi minoti amo minaido, Ano, loti ka fulato, 32 wenena mau naba ogona o edeti amedoti minamo wenena yate eti loumamo, Okafoki kunakafo-motaki ka lokumunagili feka minae, lato 33 Yesukafo itibito logimami, Onefo kunanefo-mota ya kema ya minae? loto loga o gedaiye. 34 Loga o gedeto, ogona oti amedoti minamo wenena geyeto eti limo, Amau ya onefo kunanefo-mota ya minae. 35 Ido mate kosinau Menefo kala lalo kiyami mona meyalo mele-mele amo ya onefo kunanefo nemonane-mota ya minae, loto logimaiye.

Copyright information for `SNP