Mark 4

We makafo ufa neta itili imo ka

(Mt 13:1-9, Lu 8:4-8)

Ena kamena malo, Yesukafo kofa nofuna anawalo ka mono api gilibaito, wenena so loti o fedeti olu mau witi ogona o edamo, yamu sipi mau dito nofudo amedoto minaito, wenena muki nofuna anawa akelo ya minomo wae. Minomo wato, amokafo neta-mata muki kepa ka loto api gilibito eti limo, Kolalo. We makafo ufa neta itili enae, loto migu uto itili ito ufa neta ma kanudo olumo wiyami ya nema yate oti no fuli lae. Ido ufa neta ma kifana mulalo nedo olumo wiyami ya mika kefo nemoma nenako, alako fou lifa, fo lido ya megunito lufawa naba minámainako, apatito folaiye. Ido ufa neta kaila imo neta idaigu olumo wiyaito, ya kaila imo neta yakafo dito olu itoto ofo folainako, kulawa liyámaiye. Ido ufa neta ma mika lalo negu olumo wiyami ya fokito dito ilawa liyami ya tetife (30), ido sikisitife (60), ido wani hadeti (100) ya oloto pi gimaiye. Linate kati nemo wenena ya kawa ya kolife loti kolalo, loto logimaiye.

Yesukafo kepa ka limo monala olu oloto piyami ka

(Mt 13:10-17, Lu 8:9-10)

10 Aiga ya Yesu aimolako minaito, ege moinamo we tuwelu (12) yaki ido lakoina mino-mino amo wenenaki yate kepa ka limo yamu loga o edato, 11 amokafo eti logimami, Goti wekudite wenenala kiyaba o ledami monala ka falukuto nemo ya linate moda olu oloto pi gimitaiye. Eti ifa, ido feka minamo wenena ya neta-mata muki ka asa witoko logimowe. 12 Yamu eti loto limo,

Ko-ko o minafa, neta kofe loti eyámenagilae. Ido koli-koli o minafa, ka kolife loti kolámenagilae. Eti ámamo neko, seni-muluni olu eleyapa wiyato lifimani kilili o gedagi ne,
loto ka mono lufuwau (Ais 6:9-10) ya nemo ne. Yamu kepa ka logimi-gimi owe, loto logimaiye.

Kepa ka monala

(Mt 13:18-23, Lu 8:11-15)

13 Ena Yesukafo eti loto logimami, Kepa kawa lomo ya kolife loti kolámafe? Ka muki asa wito lenamo, ya egaidana oti kolife loti kolinawamo ne? 14 Ufa neta itili imo we ya Goti kala ya itili imo ya ne.

15 Ido wenena ma ya ufa neta ma kanudo olumo wiyami yaidana oti minae. Wenenawa Goti kala ya kolafa, ayalo Satanikafo oto ya Goti kala seni-mulunigu kifami yama olu fulitaiye.

16 Ido maleka ya ufa neta ma kifana mulalo olumo wiyami yaidana oti minae. Wenenawa Goti kala koliti ayalo alikani naba afa, 17 ido lufawani minámainako, yamu kamena linako koli kikito umu minato, ya Goti kala koli kikito umamo yamu wenena mate kaila fi gedamo yamu keina naba-naba amodoka o fedenami kamenalo ya Goti kala ya fuliti u kopa wae.

18 Ido maleka ya ufa neta ma kaila neta idaigu yau olumo wiyami yaidana oti minamo Goti kala kolafa, 19 ido ama mikaleka keina kolamo neta-mata yaki, ido neta ko namo neta-mata kote winami netaki, ido neta-mata mamu senimulunigu kolamo neta yamo o fedeto Goti kala ya olu itainako, kulawa ámami ne.

20 Ido maleka ufa ma olumo mika lalo negu wiyami yaidana oti minamo ya Goti kala koliti koli kikito umato, amodoka kulawa tetife (30), ido sikisitife (60) ido wani hadetife (100) ya oloto pi gimi minami ne, loto ya logimaiye.

Mate lamu kiti oluti masa lulau melámenawamo ka

(Lu 8:16-18)

21 Ido ka ma eti loto logimami, Linate ya lamu kiti oluti masa lulau yau melenawamo nefemo, ido folomo feumau yau melenawamo nefe? E'e, etiti melámoti, lamu mele-mele amo ebalo yalo ya melenawamo ne. 22 Yamu kolalo. Komu neta ma kolife loti kolámamo neta ya aiga kolife loti kolinawamo ne. Etito neta-mata muki oiya falukuto nemo ya aiga olu oloto pi gedenami ne. 23 Ido kani nemo wenena yate kawa ya kolife loti kolalo.

Ufa neta fou loto dito nemo kepa kala

24 Linate ya ka kolinawamo ya koti kolalo. Ido gimi-gimi amo monatina yaidana oto itibito gimito, ido mulalo-mulalo oto giminami ne. 25 Ido neta ko namo wenena ya aiga maki enu wito giminami ne. Ido neta ko ánamo wenena ya neta kefoko ko namoma ya amodokati ipenaiye, loto logimaiye.

26 Ido ka ma enu wito eti logimami, Goti wekudi wenenala kiyaba o ledami monala ya etito ne: We ma ya ufa neta mikalo itili imo we 27 ya fo limo, sinidimo, onoto nedito oto minami kamenalo, ya ufa neta fou loto dito nefa, mona ya kolife loto kolámaiye. 28 Mika aimolakafo ya ufa neta olu auma wi edaito, komu aila oloto pito, aiga ugawa oloto piyaito, ya kilito oto, aiga kulawa liyaiye. 29 Kulawa liyaito, doliti olu mau winawamo kamenawalo ya kulawa ya doli-doli iye, loto logimaiye.

Kolipa ilawalo ya kepa ka

(Mt 13:31-32, Lu 13:18-19)

30 Ena Yesukafo eti loto loga o gedami, Goti wekudite wenenala kiyaba o ledami monala ya nena neta yaidana oto ne, loto lenune? Ido nena netalo olumo meleto asa wito lenune? 31 Kolipa ilawa ya kefo efema yaidana oto ne. Kolipa ilawa kefo efe yakafo ufa neta muki mikau kifamo kefonina ya olu fulo edaiye. 32 Eti imo kolipa ufa ya kifato, fou loto yá kolipa naba dito migu neta muki olu fulo edaito, nema-afa kosinalo moinamo ya oti akawalo amene melaigu ya mino-mino amoma ne, loto logimaiye.

Yesukafo kepa ka limo ka

(Mt 13:34-35)

33 Etito Yesukafo Goti kala api giliboneto kolinawae, loto kepa ka yaidana oto mona-mona ka api gilibaiye. 34 Api gilibami ka ya efe loto lo oloto pito logimámoto, kepa kako logimaifa, ido ege-ege moinamo weki amoki lawoko minado yalo kepa ka monawa muki ya logimaiye.

Epe yaki ido no satimo yaki ya Yesu welalo golodami ka

(Mt 8:23-27, Lu 8:22-25)

35 Kamena yalo ya lunaga fo saipaito Yesukafo ege-ege moinamo we eti logimami, Nofuna anawa filiga afulaleka wokele, loto logimaito, 36 wenena muki mau witi minamo wenena ya fulo gedeti Yesu sipi kefolau minaito ya ilimiti sipi maki lakoina wae. 37 Wato, epe naba-naba oto ya nokafo sipi olu akaima ito ya sipikuma no lulau lumunae, loto ito, 38 Yesu sipi meyalo ya lagalo oku ono minaito, ege-ege moinamo we oti eku oti eti loumamo, Api lilibanimo we, lalimo oiya ya no lulau lumuto fulunagolo onimo ya kaka ki lomámabe? lato, 39 amo ya nedito ya epe naba-naba limo ya oduto ido no satimo ya, You lo mino. Sodoto mino, loumaito epe fu-fu ádoto no satimo momoga ámoto you loto ne. 40 You loto neto, amokafo ege-ege moinamo we eti loto loga o gedami, Linate nediti koli kolae? Koli kikito nomámafe? loto loga o gedaito, 41 koli naba-naba koliti inanimonigu eti loti lokoli-fakoli amo, Aiyo, we ya egaidana we minaito, epe yaki ido no yaki ka lido ya golodaiye? loti lae.

Copyright information for `SNP