Mark 5

Yesukafo Satani kimiwela we ma mino edamo ya gilifami ka

(Mt 8:28-34, Lu 8:26-39)

Yesuki ege-ege moinamo weki no nofuna wela filiga akailaleka Gelasa wenena mikanido ya u fedato, Yesu sipikuti mikalo lomaito we ma Satani kimiwela mino edami we ya kifana lulau kono auma melamo ebauti ami ya katula iye. Wenena ya aya wewa kono ukani melamo ebalo onoto nedito minami we ya nela wi edenune, loti afa, ogoufámae. Ido nela auma wiyami ainikafo olufe lamo yakafo nela wi edenune, loti amo yaki ogoufámae. Komu kamena so loto aini nelakafo ana-kiyanalo wi edafa, amokafo analo aini nela ika oto fulito ya ido kiyanalo aini nela fukoto fulitainako, ya auma wito olu afima edenami we ma ya minámaiye. E'e, wewa yakafo foliloti luwailaloti kono ukani melamo ebaloki mowaloki ya au naba loto aimola ukana-akana ya kifanakafo fuko-nako o-o iye.

Wewa ya faigakati Yesu eyetoto amodoka oluloto o fedeto omunalo kiyana umola fiyaito, Yesukafo eti limo, Satani kimiwela nosámamo linate we ya siya-mulunau ya fuliti walo, loto limo yamu wewama au naba-naba loto eti limo, Yesuwo, Goti akaiya nemo we wenaba Nalafo, nedi-nedi o nedenagolo namodoka ane? Ukane ogofu olu nomámenae, loto Goti kuliya loto ka lanimo ya olu onae, loto lonomo, loto loumaiye. Loumaito, Yesukafo, Kulika lo, loto loumaito siya-mulunau yau Satani kimiwela muki diti minainako, yamu kuline Lisiyonile, loto loumaiye. 10 Loumuto, Ya eba mauka olu fulo gedámo, loto wako lo edemo wiye.

11 Ido mowalo adu yaleka yalo yafo mau naba noti minamo yamu 12 ya Satani kimiwela yate loumamo, Lilifi melageto ya yafo seni-mulunigu dinagolobao? loti wako lo edato, 13 O, lito Satani kimiwela ya wewa siya-mulunau ya fulititi yafo seni-mulunigu idato, yafo mau naba tu tauseni (2,000) yaidana oti minamo ya koli lumuti lowau konidokati oluloti nofugu yau no noti moda folae.

14 Folato, ya yafo kiyaba amo we ya eyeti koli oluloti uti wenena numuna meya nabauki ido migu minamo wenena yaki kawa logimato, wenena mate netawa eyenune, loti oti 15 Yesu minaido fedeti komu Satani kimiwela siya-mulunau mino edamo wewa ya oiya ukanalo owo wito kala-manena efe loto neto minoto ya Yesu kiyanalo amedoto minami we ya eyeti ya koli gimaiye. 16 Ido netawa koliti eyeti amo wenena yate Satani kimiwela mino edamo we kala yaki ido yafo kanina yaki logimae. 17 Logimato, wenena ya Yesu auma witi eti loumamo, Lamo ebate fulito wo, loti wako lo edae.

18 Wako lo edato, sipiku di minaito wema komu Satani kimiwela mino edamo we ya Namote unalifao? loto wako loto loumaifa, 19 amokafo, E'e, kamo numugaleka wo. Wageto, Wekolakafo milumaka kolito ya neta-mata muki olufe lo kedami ya wenenaka logimo, loto loumaiye. 20 Eti loumaito, wewa Dekapolisi eba yalo uto Yesukafo neta-mata muki o edami ka ya lo gimi-gimi omo wito wenena muki kani mumudi kiyae.

Kiyaba we olulafo folaito olu nedi edami ka

(Mt 9:18-26, Lu 8:40-56)

21 Ena Yesu sipiku nofuna wela filiga itibito uto anawalo minaito, wenena mau naba ya ogona o ede minae. 22 Eti minato, mono numuna kiyaba we wenaba ma kuliya Yailusi yalo oto Yesu eyeto, kiyanalo kiyana umola fito eti loto wako loumami, 23 Olunefo kefola moda fulunagolinako, yamu olu faka lo edageto ya omuna kofawa minenaiye, loto amodoka oto aga ya ukanalo ya melo, loto wako liye. 24 Wako lito, Yesute lakoina waiye.

Waito, wenena mau naba yate olu lulau edeti wato,
25 yalo wena ma nemo ya wanula leki-leki imo melege tuwelulo (12) yalo netawa kilaiye. 26 Netawa kilito, lusa we so loti minadoka wito olu faka lo edenune, lato kifana meina fimo wifa, ukana ogofu umuti netawa kilami ya faka lo edámato neta kilami ya u naba wito, kifanala muki ya moda fuli liye. 27 Ido wenawa ya Yesu monala lamo ka ya kolito egeka oto ukanalo owo ya olaiye. 28 Olami ya faifa ukanalo owo olunamo ya faka lenagolowe, loto kala kiyainako, ukanalo owo ya olaiye. 29 Olaito, ayalo ya ukanau neta kilami fuli lito, ukanau-akanau kolami ya faka liye. 30 Faka lito, ayalo Yesu aumala ma amodokati wimo ya kolito wenena mau naba minagu ya eleyapa wito eti loto loga o gedami, Ukanelo owo ya kema olaiye? lito 31 ege moinamo we yate itibiti loumamo, Wenena mau naba yate olu lulau o kedamo ya geyanimo ya nenako, egaidana oto namo ukanelo ya kemakafo olaiye? loto lane? loti loumae. 32 Loumafa, Yesu ya kemakafo etiye? loto kala kito kogo ogona oto geye minaiye. 33 Geye minaito, wenawa ukanalo neta fede umami ya kolito amodoka oto kiyanalo kiyana umola fito koli kolito ukana ololo oto, kawa monawa ya lo oloto meleto loumaito, 34 Yesukafo loumami, Olunefo, kamo koli kikitanimo yakafo olu faka lo kedaiye. Keina kolanidokati efili kedoneto seka-muluga you lageto wo, loto loumaiye.

35 Yesukafo eti loumu minaito, ayalo ya mono numuna kiyaba we wenaba Yailusi numunau yati ma oti ya eti loti loumamo, Olukafo moda fulutaiye. Yamu api lilibami we ya koiya fi ámenune, loti loumae. 36 Yesu kawa lamo ya koli fuli loto mono numuna kiyaba we wenaba eti loumami, Kaka lele kiyámoto namo koli kikito numutoko mino, loto loumaiye. 37 Eti loumuto, wenena muki nege ámalo, loto logimito Pitale, ido Yemusile kunalafo Yonile yako gilimito uto ya 38 mono numuna kiyaba wenaba numunalo fedato, wenena momoga-amoga oti au-au loti kufu-nema auma witi oti minamo ya geyaiye. 39 Geyeto, numugu dito wenenawa eti logimami, Momoga naba oti kufu ámalo. Nomiliwa ya folámoto faifa oku onaiye, loto logimaifa, 40 kiya o edae. Kiya o edato, muki gilifi feka fulitito nomiliwa olafo melafo ege moinamo we lakoina amo we yaki gilimito, nomili ebalau ya dito 41 analo oluto eti loumami, Talita kumi, limo kawa monawa ya nomili kefolao, neido, loto lokomowe, lito 42 ayalo ya nomiliwama nedito moinaiye. (Aya nomiliwa ya olafo kedaidoti melegela tuwelu (12) ya ne.) Moinaito, ya eyeti moda weni lawa apaitaito 43 Yesukafo eti lo fukami, Netawa ya logimámalo, loto ido, Nomili wela-neta umalo. Nenaiye, loto logimaiye.

Copyright information for `SNP