Mark 6

Nasalete minamo wenena Yesu kala kolámamo ka

(Mt 13:53-58, Lu 4:16-30)

Ena Yesu ebawa ya fulito aimola numuna ebalalo ya ege moinamo weki lakoina wae. Lakoina uti, Sabati foliku mono numunigu dito apito logimami ka wenena so loti koliti weni nowala apaitaito ya eti lamo, We ama ya kala ya egalekati oluto liye? Amo ya ka manenau nemo we kemakafo api ilibaiye? Ido Goti aumala lilibami netawa olu oloto pi lomami auma ya egalekati olaiye? Wewa auwa ya faifa numuna ku-ku imo wema yae. Ido amo ya Malia nalafo yae. Ido kunalafo-mota Yemusikele, Yosefekele, Yudasikele, ido Saimonikele yama minamo yae. Ido emonala-mota muki ya lamoki lakoina ya minonimo yae, loti ya seni-mulunigu koli nosámami umae. Eti afa, Yesukafo eti loto logimami, Polofete ma ya muki ebau ya kuliya olu faka lafa, ido aimola numuna meyalo ido aimola numunau, ido wenenala minagu, ya kuliya olu faka ádenagilamo ne, loto logimaiye. Eti logimito, ido aya ebalo Goti gilibami neta ya oloto pi giminami ogoufámoto, neta kilamo wenena lawoko lawoko yako ukanido anakafo oluto ya olu faka lo gedaiye. Ido koli kikito umámamo yamu kala mumudi kiyaiye.

Yesukafo ege moinamo we lono olunawamo ka logimami

(Mt 10:5-15, Lu 9:1-6)

Ena Yesukafo numudo-numudo ya monito api gilibi-gilibi iye.
Ido ege-ege moinamo we tuwelu (12) ya amodoka olu mau wi gedeto, lele lele lonolalo apito gilifi melenagolo ya komu Satani kimiwela olu fulo gedeti gilifi melenawae, loto ya auma gimaiye. Auma gimito eti loto logimami, Linate kanudo unawamo neta-mata olámoti, kolobo yako oluti, ido beletife, ido owotinafe, ido kifana owotife yaki olámoti faifa walo. Ido kiyanido neta winawafa, ido ukanido owo lele ya wiyámalo. 10 Ido numugu dinawagu yau yako onoti nediti oti minomo uti numuna meya malo unagilima ya kamenalo ya numunawa fulitalo. 11 Etiti eba maleka u fedato koina wi gedámoti, ido ka lenawamo ya kolámatoma, numunawa ya fuliti kiyanido momupa ekelami ya kululu witi fuliti monatina kolinawae, loti fulo gedalo, loto logimitoto ya gilifi melaiye. 12 Gilifi melaito, ya uti seti-muludi olu eleyapa wiyalo, loti lo oloto meleti, 13 Satani kimiwela so loti olu fulititi ya neta kilamo wenena so loti ya yá ilawa nowala fili gedeti ya olu faka lo gedae.

Yoni noku wi gede-gede imo we ofato folami ka

(Mt 14:1-12, Lu 3:19-20, 9:7-9)

14 Ena Yesu eti imo ka ya wenena muki kolato, mikalo kiyaba we wekudi Heloti yaki kawa kolaiye. Kolaito, wenena malekate eti lamo, Wewa Yesu ya Yoni noku wi gede-gede imo we ya ne. Amo yama folaiguti olu nedi edainako, mebe-mabawa ya olu oloto pi-pi o minaiye, loti lo-lo ae. 15 Ido malekate ya eti lamo, Wewa ya Elaiya ya ne, lato ido malekate eti lamo, Amo ya polofete adeina minamo yamaidana oto polofete ma ya ne, loti etiti lo-lo ae. 16 Kawa lamo ya Helotikafo kolito eti limo, Yoni namo kenobala fuko fulomo ya folaiguti olu nedi edaiye, loto ya liye.

17 Eti limo ya komu Helotikafo kunalafo Filipi olonafo kuliya Helotiyasi olaito, ya Yonikafo eti loumami, Helotiyo, kamo kunakafo olonafo olanimo ya lo melami ka ya fukane, loto loumu-umu iye. Eti loumami yamu wena Helotiyasi siya kala-kala lito, Yoni ya ofo fulunae, loto kolaifa, Heloti ya kolami, Yoni ya monala ya fe-fe loito felegaga we ne, loto kolito koliya kolito kiyaba lalo o edainako, Helotiyasikafo ofo fulunami ogoufámaiye. Ogoufámaito, Heloti ya Yoni ka limo kolito kala mumudi kiyami nefa, ka limo kolinae, loto lalo kolaiye.

21 Ena aiga ofo fulunami kamena ma etito oloto piyaiye. Heloti olafo kedami kamenala ya oloto piyaito, wenena kiyabani we wenaba yaki kimiwe kiyabani we wenaba yaki ido Galili minamo wenena kiyabani we wenaba yaki ato weni-neta ofo kiyaito nae. 22 Weni-neta nato, wena Helotiyasi olulafo oto omunido melege olaito Helotiki amoki lakoina namo wenenaki ya lalo eyato, mikalo wekudi yakafo nomiliwa eti loumami, Kamo ya, Neta ma olunae, lenanimo ya kumunae. 23 Ido, Ebaka filiga olunae, lenanimo yaki moda kumunae, loto lo gedoto lo mele edaiye.

24 Lo mele edaito, feka uto, Ya nena neta loumunae? loto olafo loga o edaito, itibito loumami, Yoni noku wi gede-gede imo we manena ya olunae, loumo, loto loumaiye. 25 Eti loumaito, ayalo ya nomilima oluloto mikalo wekudima nedo oto eti loumami, Oiya Yoni noku wi gede-gede imo we atela ya lapelo nomo, liye. 26 Kawa lito, mikalo wekudikafo kolito siya-mulunau keina naba-naba ifa, weni-neta amoki lakoina namo wenena omunido ya nomili ka lo mele edomo nenako, yamu ya nomiliwa kala ma olu fulitámenae, loto kala kito 27 ayalo kimiwe eti loumami, Yoni manena otano, loto ilifaito ya uto nela numugu Yoni kenobala fuko fuloto 28 atela ya lapelo meleto oluto oto nomilima umaito ya oluto olafo umaiye.

29 Ido Yoni ege-ege moinamo we ya kawa koliti oti kono ukana ya oluti uti kale li edae.

Yesukafo we faifu tauseni (5,000) ya weni-neta gimami ka

(Mt 14:13-21, Lu 9:10-17, Yo 6:1-13)

30 Yesukafo aposolo komu gilifi melami we ya itibiti amodoka oti ya neta-mata eti amo ido api gilibamo ka muki ya loumae. 31 Loumato, ya wenena muki uti oti anako, neta nenawamo kamena minámaito, ya aposolo Yesukafo eti logimami, Lalimoko wenena minámenawamo ebalo uto foli minenune, logimaiye. 32 Logimaito, sipiku diti eba fafato inanimoko wae.

33 Eba fafato wado ya wenena muki geyeti numuni meyau yati muki mikalo oluloti uti komu u fedae. 34 Komu u fedato, Yesu sipikuti mikalo lumuto ya wenena mau naba minamo geyeto ya sipisipi kiyabani we minámamo yamaida oti minanako, yamu siya-mulunau miluma koli gimito neta-mata muki api gilibaiye.

35 Api gilibi minaito, lunaga fo sapinagolito ege moinamo we amodoka oti eti loumamo, Eba fafato ama ya minogeto ya sinidenagoliye. 36 Yamu wenena ya numudo-numudo ya gilifi fulageto weni-neta meina finawae, loto gilifi melo, loumae. 37 Eti loumato, Linate yate weni-neta ma gimalo, loto logimaito itibiti loumamo, Aiyo, netawa meina finumo ya meinala kifana denaliyasi tu hadeti (200) yaidana oto minenagoliye. Lamote ya uti kifana naba fuloti beleti meina fi gedeti oti gimalo, loto labe? loti loga o edae. 38 Loga o edato, eti logimami, Beleti nenaki olu minae? Uti kalo, logimaito uti olu oloto pititi itibiti oti eti loumamo, Beleti faifu (5) ido laefa lele olu minone, loti loumae.

39 Loumato, eti logimami, Wenena muki mau minamo ya we fiti yuwa laloto ya amedalo, loti logimalo, loto logimaito, 40 ido wenena fifiti-fifiti (50) ya mau minamo ido maleka wenena wani hadeti wani hadeti (100) ya mau minamo ya yuwalo amedoti minae. 41 Amedoti minato, Yesukafo beleti faifu (5) ya oluto kosinalo ko faka loto, siyane, lalole, lototo ya leketo ege-ege moinamo we yate iya meleti wenena mau naba ya giminawae, loto gimaiye. Ido laefa lele yaki iya mele gimaito 42 muki noti muni ito 43 ido ege moinamo wewa ya luma nemo onowa-fanawa minomo wimo ya kiyaka oti, owo kedikoko naba tuwelu (12) ya koilato faitimo ne. 44 Ido weni-neta namo wemomo ya faifu tauseni (5,000) ya minae.

Yesukafo no mulalo kiyana leya wito moinami ka

(Mt 14:22-23, Yo 6:16-21)

45 Ayalo Yesukafo ege moinamo we ya eti logimami, Linate sipiku ya diti Betesaida numudo komu meleti walo, loto logimito wenena mau minamo ya gilifi melaiye. 46 Gilifi meleto fulo gedeito ya Goti loumunae, loto mowalo idaiye. 47 Idaito, luwaila melenagolito sipima mika fulo faiga ito u nofuna muliti utaito, aimolako mikalo ya minaiye. 48 Minoto geyami ya epe naba ma konidokati oto olu bubudito koiya fiti ika o minato, ya Yesu geyaiye. Geyeto, kolomolomo yaleka ya no mulalo kiyanakafo leya wito monimo oto minado oto ya fulo gedeito unae, loto kala kiyaifa, 49 amote Yesu no mulalo moinami ya eyeti eti kolamo, Kolofa ne, loti kani kiti ya muki eyeti koli naba-naba gimainako, 50 au naba-naba lae. Au naba-naba lato, ayalo ya eti logimami, Seti-muludigu ya auma wiyalo. Namoma minowe. Koli gimámaneyo, loto logimito 51 sipiku lakoina idaito ya epe fuli lito elegiti, 52 seni-muluni gedimo nenako, komu beleti iya melami monala ya kolife loti kolámae.

Neta kilamo wenena olu faka lo gedami ka

(Mt 14:34-36)

53 Ido nofuna ya yofototo uto Genesalete mikalo fedeti sipi no anawalo nela witi olu kiki loti 54 sipikuti lomato, ayalo ya wenena ya Yesu eyefe loti, 55 eba negu-negu yati muki oluloti oti minami ebaleka ya wenena neta kilamo ya kununido meleti gilimiti ae. 56 Gilimiti amo yaidana oti Yesu eba muki amaufe yaufe, ido numuna meya nabalofe, ido kefolalofe wimo ya wenena mau minamo ebalo neta kilamo wenena ono gedeti ya eti loumamo, Ukagalo owo anawalo yako olunagolone, loti wako loumato ido wenena muki olamo ya olu faka lo gedaiye.

Copyright information for `SNP