Mark 7

Yesukafo Goti lo melami kalaki ido Yuda wenena aunibo-mota kani yakimu logimami ka

(Mt 15:1-9)

Falisi weki lo melami ka api gilibi-gilibi amo we malekaki ya Yelusalemukati Yesu nedo oti mau minato, ege moinamo we maleka ani noku wiyámoti weni-neta nato ya geyae. Geyeti, Falisi weki ido Yuda wenenaki muki ya aunibo-mota kidene kanina meyalo meleti weni-neta nenagilima ya komu ani noku witiko no-no ae. Ido maketilo yati neta ma oluti otima, komu noku witiko no-no ae. Ido kidene ka so loti kaputi masati lapeti noku wi-wi amo mona yamaidana oti meyalo melae. Yamu Falisi we ido lo melami ka api gilibi-gilibi amo we yate eti loti loga o edamo, Egaidana oti kege-kege moinamo we yate autefo-mota kidene kanina ya meyalo meleti weni-neta nenagilima ani noku wiyámae? loti loga o edae. Loga o edato, itibito logimami, Aisaiyakafo komu adeina linate monabi lele wiyamo yamu ka ona loto eti limo,

Wenenawa ya wenido yako kuline olu faka lafa, seni-mulunigu koli nomámoti,
eti lamo, Kawa ya Goti kala ne, loti lafa, ido wenena kidene kani yako api gilibiti ouni-luni-kani nomamo monawa ya fa neta ne,
loto ka mono lufuwa wiyaigu (Ais 29:13) ya nemo ne.
Ido Goti lo melami kala ya linate olu fuliti wenena kidene kanina olu kiki loti olumo wae.

Linate eti lamo, Lalimo monate yako meyalo melenune, loti Goti lo melami kala fulitamo ya monate lalo ne, loti kani kiyafe? Olo. 10 Yamu Mosesekafo eti limo,

Otibo metibo kulini olu faka lalo,
loto (Kis 20:12, Lo 5:16), ido ka maki eti limo,

We makafo ka nosámami olafofe melafofe ya lo gedenami, aya we ya ofo folalo,
loto ka mono lufuwau (Kis 21:17) ya nemo ne.
11 Eti lifa, we makafo olafo melafo logiminami, Namo neta muki ko mele gedomo neta yama felegaga neto Goti moda umutomo ne, logiminami we ya 12 linate eti loumamo, Okafo mekafo netawa gimito kofa olu lalo gedámanimo ya lalo ne, loti loumuti, 13 linate monati etiti api gilibamokafo Goti kala olu fa neta oti fulitae. Ido linate mona yamaidana oti so loti eti mele-mele ae, loto logimaiye.

Neta yakafo wenena ya sitoto olu ladi o gedami ka

(Mt 15:10-20)

14 Yesukafo wenena mau minamo luni fiyaito amo minaido ato eti logimami, Linate muki kane koliti ya kolife loti kolalo. 15 Neta-mata feka nemo neta yakafo luteu dinami ya olu ladi o ledámenagolifa, ido neta-mata oude-lute-kateu yati feka ami neta yakafo olu ladi o ledaiye. [ 16 Linate kati nemo wenena yate kolalo, loto logimaiye.]

17 Wenena mau minamo fulo gedeito numugu idaito, ya ege-ege moinamo we yate kepa kawa limo yamu loga o edato, 18 amokafo eti logimami, Ake, linate yaki kolife loti kolámafe? Neta-mata fekati luteu idami ya 19 oudelute-kateu idámoto, sete kofumawau yako dito, aiga sefe lo fulo-fulo oninako, oude-lute-kate ya olu ladi o ledámaiye, loto limo ya etito wete-neta muki nonimo ya lalo ne, loto liye. 20 Eti loto ido ka ma eti limo, Oude-lute-kateuti feka ami yakafoko Goti omunalo ya olu ladi o ledaiye. 21 Yamu oudi-luti-kati yauti kati-manidi nosámami kiyamo mona, kopa olu onamo mona, neta ugele olamo mona, ofo folamo mona, kume-ugele namo mona, 22 ko lalo-talo melamo mona, wenena koli nosámami o gedamo mona, koni wiyamo mona, mona nosámami meleto wenena olu ukanido koli gedenami mona, netaninamu koliti seni-muluni nosámami mele gedamo mona, kamani kiyamo mona, ukani-luni oto diti kolamo mona, ka maninigu minámami mona, 23 monawa nosámami-asámami muki ya oudi-luti-katigu yauti oto olu ladi o gede-gede iye, loto logimaiye.

Ailo feka wena makafo koli kikitimo ka

(Mt 15:21-28)

24 Ena Yesu ya ebawa ya fulito uto eba ma Taiya numuna adu nedo ya u fedeto numugu dito, ya momona oto minenae, loto kolaifa, ido yalo u falukunami ya ogoufámami ne. 25 Etito nenako, wena ma olulafo kefola ya Satani kimiwela siya-mulunau mino edami ya wenawa Yesu kala kolito ayalo oto kiyanalo kiyana umola fiyaiye. 26 Kiyana umola fiyami wenawa ya ailo feka wena minoto Fonisia ebalo Silia mikalo oloto piyami wena yakafo eti loumami, Olunefo Satani kimiwela siya-mulunau mino edami ya olu fulo edeto ilifi melo, loto wako loumaiye. 27 Etito wako loumaito, ya eti loumami, Nomilipa weni-neta oluti kula minagu fulamo ya efe ádaiye. Nomilipa komu nenawamo ne, loumaiye.

28 Eti loumaifa, ido itibito loumami, Wenabao, ona laba, ido nomilipa weni-neta no minato, lana mikalo olumo wiyami ya kula yate no-no ae, lito, 29 eti loumami, Etito itibito lonomanimo yamu numugaleka itibito wageto olukafo Satani kimiwela ya fulo edeto utaiye, loumaiye. 30 Loumaito, numunaleka itibito uto ya olulafo folomolo ono minami eyami Satani kimiwela moda fulo edeito utaiye.

Yesukafo we kala melami wela kuluma keina imo ya olu faka lo edami ka

31 Ena Yesu Taiya eba ya fuloto uto Saidoni numudo fedeto, yaloti u Galili nofudo uto Dekapolisi ebalo fedaiye. 32 Fedaito, ya we ma kala melami wela keina imoma ilimiti Yesu nedo oti, Agakafo ya ukanalo olo, loti wako loumato, 33 amokafo wenena mau minadoti ilimito fele uto ya ana ilekiya kalau meleto ya ketufu oto we wela kuluma oluto, 34 kosinaleka koto mulunauti aku loto eti limo, Efata, loto limo ya monawa, Kaka ya olu godo, loto loumaiye. 35 Loumaito, ya ayalo ya wewa kala ya moda olu godito, wela kulumama kotito, ka efe loto liye. 36 Ka efe loto lito, Yesukafo logimami, Linate netawa yamu wenena ma logimámalo, loto lo fuko gedaifa, amote auma witi logimimo wato, 37 wenena koliti weni lawa apaitaito eti lamo, Amo ya neta-mata muki ya laloko olufe liye. Kani melami wenena olu kani ki godoto, ido weni kuluma keina imo wenena olu efe lo gedaito, ka efe loti lae, loti lae.

Copyright information for `SNP