Mark 9

Ena Yesukafo eti logimami, Ka ona logimowe. Linate onema amalo nedi minagu yauti maleka folámoti faifa kofawa minamo ya Goti wekudi wenenala aumalakafo kiyaba o gedami kamena ya eyenagilae, loto logimaiye.

Yesu ukana ya u ailoma builami ka

(Mt 17:1-13, Lu 9:28-36)

Aiga fo kamena sikisi (6) utaito, ya Yesukafo Pitale, Yemusile, Yonile gilimito mowa fana-fanalo idaito, fele inanimoniko minato, yalo ya omunido ukana ya u ailo bulaito ukanalo owo lamena oto u kiyoba ona builami ya wenena ukanido owo kiyoba bulu edamo ya mikalo wenena yate kiyoba yaidana oti bulu edámenagilae. Ido omunido Elaiyate, Mosesete, oloto piyaito Yesuki lokoli-fakoli o minato geyae. Geyeti, koli naba koliti Pitakafo nediye lenae? loto kala kife ádoto, Yesu eti loumami, Api lilibanimo we, amalo minonimo ya lalo iye. Numuna kolo-kalo lelei-lawokoi ya kuwogeto ma ya kamo numuga minenaiye. Ido ma ya Mosese numuna minenaiye. Ido ma ya Elaiya numuna minenaiye, loto loumaiye. Eti loumaito, ya limu ma moda oloto pito asa wi gedaito, ya limuku yauti nola ma kolamo eti limo, Ama ya sene-mulune umomo Nanefo ya ne. Linate kala ya luti-katigu kolalo, loto liye. Eti lito, kaita ko fulo yaleka waka afa, ya wenena ma geyámae. Yesukiko lakoina minae.

Mowalekati lomado ya Yesukafo auma wito lo fuko gedami, Neta kamo yama wenena logimámalo. Aiga namo We Kula fulunaguti kofa neditoneto kawa ya logiminawae, loto lo fuko gedaiye. 10 Lo fuko gedaito, folaiguti kofa nedinami kawa monawa ya inanimoniko minagu yau lokoli-fakoli oti moni wilae.

11 Moni wiliti eti loti loga o edamo, Elaiya komu enami ne, loti ka mono api gilibamo we yate nediti eti lamo ne? loti loga o edato, 12 Yesukafo itibito logimami, Ona lae. Elaiya ya komu oto neta-mata muki ya olufe lenagoliye. Eti ageto ido mono lufuwa wiyagu yau namo We Kula yamu eti loti lamo, Amo ukana ogofu naba-naba kolaito, ido meni umunawae, loti lamo kawa ya nediye loti lufuwa wiyamo ne? 13 Ka logimowe. Elaiya ya moda otaifa, ido amomu lo melami ka lufuwa wiyamo kamalo meyalo meleti eti edenune, loti netawa-matawa muki seni-mulunigu kolamo ya olu edetama ne, loto ya logimaiye.

Yesukafo Satani kimiwela olu fulami ka

(Mt 17:14-21, Lu 9:37-43)

14 Ena Yesule, Pitale, Yonile, Yemusile itibiti ege-ege moinamo we liliga minadoka oti kamo ya wenena mau naba ogona o gede minato, ido lo melami ka api gilibamo we yaki ege-ege moinamo weki moila fiyamo ya geyae. 15 Geyato, mau witi minamo wenena muki ya Yesu eyeti elegiti oluloti amo nedo uti aiyo-koiyo loumato, 16 amokafo, Moila fiyamo mona ya lonomalo, loto logimaiye. 17 Eti logimaito, mau minamo wenena yauti we makafo loumami, Api lilibanimo we, nanefo siya-mulunau Satani kimiwela mino edami yamu ka ádaito ya kamodoka ilimito owe. 18 Ido kamena-kamena Satani kimiwelakafo nanefo oluto fulo mikalo edaito, amo ketufu welauti dito, wela-auma ogofu kiki loto, ukana-akana bubudema mino-mino imo ne. Yamu namokafo kege-kege moinamo we siya-mulunauti ya olu fulo edeti ilifi melalo, loto logimofa, ido ogoufámae, loto loumaiye.

19 Loumaito, Yesukafo itibito logimami, Aiyo, kamena oiya ama minamo wenena, linate koli kiki ádamo wenena, namo ya linateki kamena nenaki minenae? Ido kamena nenaki keinatina kolinae? Kipawama ilimiti namodo alo, loto logimaiye. 20 Ilimiti ato, Satani kimiwela yakafo Yesu eyeto ayalo ya kipawama olu kulu ofaito mikalo lumu fou loto kululu-kululu monito ya ketufu welauti kala-kala loto idaiye.

21 Yesukafo kipawa melafo loga o edami, Kamena nenaki eti iye? lito itibito loumami, Kipa kefola minaidoti eti imo ne. 22 Ido kamena-kamena Satani kimiwela yakafo ofo fulunae, loto nanefo yoku noku olu fulo ede-ede imo ne. Nefa, kamo ogofutoma ya lamo milumate kolito ade olu faka lo, loto loumaiye. 23 Eti loumaito, Yesukafo loumami, Ogofutomae, lanimo ya nedito lane? Wenena koli kikitamo wenena, Neta-mata eti enune, loti kolinawamo ya netawa-matawa ya ogofuti enawamo ne, loto liye. 24 Eti lito, ayalo ya kipa melafokafo loumami, Namo koli kikitomo nefa, koli kikine aumala minámaiye. Yamu kamokafo koli kikine ya olu auma wi nedeto ane olu faka lo, loto loumaiye.

25 Ido wenena muki oluloti oti mau wiyamo ya Yesukafo geyeto Satani kimiwela oduto eti loumami, Kamo kipa kala meleto ka ádenaiye, loto eti o edanimo ya ka auma wito lokomowe. Kipa siya-mulunauti feka oto fulo edeito uto kofa itibito ámo, loto loumaiye. 26 Eti loumaito, Satani kimiwelama kai naba meleto kipawa olu kulu naba-naba ofo edeto feka oto fulo edeito wito kipawama kono ukana kelaito ya wenena muki eti lamo, Aiyo, moda fulutaiye, loti lafa, 27 Yesukafo analo oluto olu faka lito ya nedi minaiye, loto logimaiye.

28 Yesu numugu idaito, wenena ma minámado ya ege-ege moinamo we yate eti loti loga o edamo, Olu fulo edeto ilifinumo ya nedito ogoufámone? loti loga o edato, 29 itibito logimami, Netawa yaidana olu fulo edenawamo ya komu Goti loumunawamo yakafoko olu fulo edenawamo ne, loto logimaiye.

Yesu fuluto nedinami ka kofa logimami ka

(Mt 17:22-23, Lu 9:43-45)

30 Ebawa fuliti Galili mikalo monimo uti Yesukafo ege-ege moinamo we api gilibami yamu wenena minonimo eba ya kolámenawae, loto kolaiye. Kolito eti logimami, We Kula namo ya wenena anido gimato, nofo folato, fo kamena tili (3) wageto fulunaguti ya kofa nedinae, loto logimaiye. 32 Eti logimaifa, kawa monala ya kolife ádoti koliya koliti ya netawa yamu loga o edámae.

U komu meleto nemo ka

(Mt 18:1-5, Lu 9:46-48)

33 Uti Kapeneyamu fedeti Yesukafo numugu dito eti loto loga o gedami, Kanu onido ya nena netamu moila fiyae? lito, 34 kanudo ado ka lamo ya minagu yauti kemakafo u komu meleto kuliya nemo we minenagoliye, loti yamu moila fiyanako, ka kedámae. 35 Ka kedámato Yesu amedoto ege moinamo we tuwelu (12) ya alo, logimaito koliti ato, eti logimami, We makafo namo kuline nemo we minenae, loto lenami we ya komu kuliya lumuto nemo minoto wenena muki kouba-naba o gedenaiye, loto logimito 36 nomilipa kefola analo oluto, minagu olu nedi edeto, abusa wito eti logimami, 37 We mate ya namo kuline yamu nomilipawa yaidana oto koina wi gedenagilamo we ya namoki koina wi nedenagilae. Ido namo koina wi nedenawamo we ya namoko koina wi nedámenagilae. E'e, nilifi melami we yaki koina wi edenagilae, loto ya logimaiye.

We ma kuwotefo builámenami ya wenenate ne, loto limo ka

(Lu 9:49-50)

38 Ena Yonikafo eti loumami, Api lilibanimo we, we ma kamo kulikalo Satani kimiwela olu fulo gede-gede imo we ya eyonimo nefa, aya wewa ya lamodoka ekelámami yamu lo fuko edone, loto loumaiye. 39 Loumaito, Yesukafo limo, Lo fuko edámalo. Makafo ya kulinelo Goti aumala gilibami neta oloto pi giminami we ya alako ka nosámami ogofuto lo nedámenagoliye. 40 Yamu we ma ya kuwotefo builámenami we ya yowote we ne. 41 Ka ona logimowe. Linate Goti nilifami we Kilisto nege melanako, we makafo namo kuline yamu nomu oluto no giminami we ya meinala u kopa ámunagoliye, loto logimaiye.

Mona nosámami yakafo koli kikitamo monani olu kopaitami ka

(Mt 18:6-9, Lu 17:1-2)

42 Ido we makafo faifa wenena koli kikito nomagu yauti lawoko ma koli kikila ya olu kopaitenami we ya Gotidokati lifima ka naba-naba itibito olunami ne. Ido wenena kifana naba-naba kenebalau nela witi ya no sumitigu yau fulo edamo neko, moda lalo agi ne.

43 Ido agakafo lifima olu komagetoma, aga fuko fulito. Kamo aga dumani nageto omuga kofawa minanimo ya lalo nefa, aga lelewai yaki minoto yo eifámenami yoku unanimo ya nosa naba ámenami ne. [ 44 Yalo kinina ya folámato, ido yo yaki eifámenami ne.] 45 Ido kiyagakafo lifima olu mofu kedagetoma, kiyaga ya fuko fulito. Kamo keni-keni oto omuga kofawa minanimo ya lalo nefa, kiyaga lelewai yaki minenanimo ya yoku olu fulo kedenawamo ya nosa naba ámenami ne. [ 46 Yalo kinina ya folámato, ido yo yaki eifámenami ne.] 47 Ido omugakafo lifima olu mofu kedagetoma, omuga ya olu fulito. Kamo omuga filigako minoto Goti wekudi wenenala kiyaba o gedami kilalau idageto ya lalo nefa, omuga lelewai minenanimo ya yo eifámenami yoku kinina ya folámato, ido yo yaki eifámenami negu ya olu fulo kedenawamo ya nosa naba ámenagoliye.

49 Ido wenena u lalokako unawae, loto nela kuwo kiyamo yaidana oto Goti yamo kaila fi ledami ne. 50 Kuwo ya lalo nefa, kuwo leya folámagaiyama nena netadunu leya fulunami kofa olufe lenune? Ido linate seti-muludigu kuwo amo yaidana oti you amene mona meleti wenenatinaki sodoti lakoina minalo, loto liye.

Copyright information for `SNP