Philemon 1

Lo oloto melami ka

Aiyo, lono koinatefo sene-mulune komomo we Filemoniyo, namo Polo, Kilisto Yesu yamu nelalo minomo we ya mono kunatefo Timotite minoto, lufuwa ama ya wi fulo kedowe.
Copyright information for `SNP