Philippians 4

Lute lawoko meleto alikani oto kate kife lenumo ka

Etito ya linate sene-mulune gimomo wenena, linatemu auma wito kolomo wenena, linate kokamune minamo wenena, linatemu kolito alikani o minomo wenena, sene-mulune gimomo mono wenenane-motao, linate etiti Wekola lulau mino edeti aumafofo loti nedi minalo.

Ena wena Yuwodiate ido Sintikete, linate lele ya Wekola lulau mino edeti moila ka fulititi luti lawoko melailo, loto kati oluto ka auma wito logimowe. Ido namoki lakoina lono olanimo we ona kula, kamo yaki wenawa lele ani olu faka lo gedo. Aya wenawa lele yate komu kawa kuwa lalo lonowa ya namoki lakoina aumafofo loto olonimo ne. Aya kamenalo ya Kilemeniki, ido lono koinanefo ma muki kulini ya omude kofawa minowa-minowa oto minenumo wenena kulite lufuwa witami bukuku yau moda lufuwa wi melami nemo wenena yaki, aya mono lonowa ya lamoki lakoina olu-olu onimo ne.

Kamena-kamena ya Wekola lulau mino edeti alikani otiko minalo. Ya kofa logiminagolowe. Alikani otiko minalo.

You loti meleti moinamo monatina ya wenena muki kolinawae, loti aya mona meletiko minalo. Wekola moda adu ne. Neta-mata yaidana-amaidana yamu kati lapa kiyámoti, ka ma muki ya Goti anau meleti, siyane, lalole, loti neta-mata muki yamu lo oloto meleti loumu-umu otiko minalo. Eti enawamo ya Goti you amene monala naba-naba, kolife lenumo monate olu fulo edeto akaiya dito nemo monala yakafo Kilisto Yesu lulau mino edamo yamu luti-kati kiyaba o gede-gede o minenami ne.

Ena mono wenenane-motao, ka lawoko ma logiminagolowe. Kolalo. Mona ona kula nemo mona, olu faka lo ledenami mona, efe limo mona, mo loto nemo mona, omona biyane nemo mona, kuliya lalo nemo mona, mona lalo ona ma minenami mona, ido ebola lenumo mona ma minenami, aya monawa muki ya kati ki umuti metoliti kolalo. Ido api gilibomo mona ya olu kiki loti koliti, ido nanimo mona melomo ya moda eyeti ido koliti amo, aya monawa ya melalo. Eti enawamo ya you amene aboga Goti ya moda mino gedenami ne.

Filipai wenena yate Polo ana olu faka lamo ka

10 Ena oiya ama ya linate kofa namomu koliti ane olu faka lamo yamu Wekola lulau mino edeto alikani naba-naba oto minowe. Ido komu yaki moda namomu kolafa, ido ane olu faka lenawamo kanu ma minámaiye, loto koli minowe. 11 Etito nefa, ido neta mamu kolowe, loto ádowe. E'e, neta yaidana-amaidana fede nomaido, ya faifa sene-muluneu lalo kolomo mona yako melenamo ne, loto kane kife loto kolitoto ogofuto minowe. 12 Lumuto minomo kamenalo ya moda ogofuto lumuto mino kolowe. Ido dito minomo kamenalo ya faifa dito mino kolowe. Neta-mata mona-mona fede nomami ya kadunamu folofe, ido neta naba nofe, ido netamata ko nofe, ido neta mamu kolofe? Netawa yaidana-amaidana fede nomaido, ya moda sene-muluneu lalo kolomo mona olu oloto pito melenamo ne, loto kane kife loto kolitoto ogofuto minowe. 13 Olu auma wi nedami we lulau mino edomo yamu neta-mata muki ya moda ogofuto minowe.

14 Etito minofa, ido keina ama kolomo, ya linate namoki lakoina koliti ane olu faka lo nedamo mona ya moda lalo mele nedae. 15 Ido kawa kuwa lalo apito lo oloto gimomo kamenalo, Masedonia ebaloti womo kamenalo, ya wenena liliga eba maleka-maleka monolo mau wi-wi amo ya mono lono ani olu faka lo gedofa, amo yate itibiti namoki koina witi ane olu faka loti neta ma nomámamo ne. E'e, linate Filipai wenena yako eti o edonimo ne, loti kolife lo minae. 16 Etito ya Tesalonaika numudo minomo kamenalo yaki neta mamu koloneto, ya linate kamena-kamena neta fulo nedamo ne. 17 Eti lomo, ya faifa numunawamo netamu kolowe, loto ádowe. E'e, linate mono monatina kulawa ya u naba-naba dimo uto olu lalo o gedenami ne, loto aya yamu koli minowe.

18 Ido oiya ama ya linate neta-mata fulo nedamo ya Epafoloditusi analoti olomoma nenako, yamu neta mamu kolámoto, moda nabanaba ko nonako, neta maleka faifa ne. Netawa fulo nedamo, ya Gotikafo kolami ya lalo imo, yokila ki umamo neta lalo ona eyami yaidana oto, ladanuwa ona kolami yaidana oto nemo neta ya ne. 19 Ido namo Gotine ya neta-mata muki-muki lamenau nemo neta ko nami yakafo linate Kilisto Yesu lulau mino edamo wenena neta mamu keina kolinawamo ya adi olu faka loto olufe lo gede fuli lenagoliye.

20 Ena Metefo Gotite kuliya naba-naba mino edamima ya minomo dito minowa-minowa oto nemo ne. Ona.

Onowaleka ka

21 Felegaga wenena muki Kilisto Yesu lulau mino edamo ya aiyo-koiyo logimonimo ka ya linate logimi fuli lalo. Mono wenenate namoki lakoina minonimo ya aiyo-koiyo ka ya linate fulo gede minae. 22 Felegaga wenena muki yate aiyokoiyo ka ya linate fulo gede minae. Ido aya wenena yauti liliga Sisa numunau lono olamo wenena yate moda aumafofo loti fulo gede minae.

23 Wekola Yesu Kilisto nasafilila ya oudi-lutikatigu mino gedenaiye. Modae.

Copyright information for `SNP