Revelation of John 12

Wenate ido koiyofa nabate ka

Ena kosinalo mebe-maba naba ma oloto piyami etito ne. Wena ma nemo fokafo ukanalo owo yaidana oto asa wi edaito, ikana ya kiyana feumau neto, ido ukulu tuwelu (12) yakafo kokamu olufe lamo ya atelalo moufami ne. Wenawa nomilipala mulunau nemo ya nomilipa kedenagolinako, ukana ogofu naba-naba kolito, au naba limo ne. Etito neto mebe-maba ma kosinalo oloto piyami ya moda koiyofa naba-naba ma ne. Minami ya ukana kisi limo ne. Ido atela seweni (7) ya ne. Ido atela kowa teni (10) neto, ido atelalo mikalo kiyaba we kokamuni yaidana oto kokamu seweni (7) ya mofu minami ne. Ido afowa yakafo kosinau ukulu mau lele ya koito mau lawoko ya kililifa oto gitufu fulaito mikalo lomae.

Lomato, koiyofawa yakafo wenawa nomilipala oloto pinaido ayalo ofo nenae, loto kolaleka minoto kiyaba o minaiye.
Kiyaba o minaito, wenawama nalafo kedaito, kipawama kiyaba we minoto ya kolobo ainikafo olufe lamo ya oluto mikau-mikau minamo wenena aumafofo loto kiyaba o gedenami ya oloto piyaiye. Oloto piyaito, makafo nalafo ipoto oluto Goti nedo ekeina folomolalo ilimito wiye. Wito, wenama ya kofo mikalo koli wito, Gotikafo eba olufe lo mele edeito fo kamena wani tauseni tu hadeti sikisiti (1,260) ya kiyaba o edenae, loto eba olufe lo edami ebalo ya u fedaiye.

Ena kosinau fina lowa oloto piyaito, enisole kiyabani we Maikoli enisolelaki uti, koiyofa enisolelaki fina fi ginato, amote itibiti fina fi giniti, ido aumanina yakafo olu afima o gedámato, kosinau ebanina yaloti fulitae. Koiyofa naba ya salopaina adeina afimalekati nemo kuliya ya Kamade Kiyamile, ido kuliya ma ya Satanile, loti lamo yakafo mikau-mikau minamo wenena muki ya olu kanu lalotokati ika o gede minami we ya kosinaloti enisolela yaki lakoina gitufato, mikalo lomamo ne.

10 Ena kolomo kosinauti ka nola naba eti limo,

Gotite ya olu omude kami monala, ido aumafofo limo monala, ido kiyaba we wekudi minami monala ya oloto piyami ne. Ido ilifi melami we Kilisto neta-mata enae, loto enami aumala yaki oiya oloto piyami ne.
Yamu koinatefo-mota ligiya lo gede-gede imo we ya fo limo, sinidimo ya Goti onobalalo nedi minoto ligiya lo gede-gede omo wimo we ya kosinaloti moda itufato, mikalo lomami ne.
11 Ido amo yate Sipisipi Momola wanula yakafo kala kuwa lalo ya lo oloto melamo monanina yakafo ya kuwonibo olu afima o gedamo ne. Ido inanimoni koliti lofo fulutenawae, loti ádae.
12 Yamu kosina ido kosinau yau minamo muki ya alikani naba-naba alo. Alikani naba-naba afa, linate mikalo minamo, ido kuwo noku minamo ya kamade ki-ki imo we ya linate minadoka lomainako, keina naba-naba kolinagilae. Ido kamenala lina ne, kolainako, siya kala-kala naba-naba liye,
loti lo minamo ne.

13 Ena koiyofa itufu melato, mikalo lomami ya kolito kipa kedami wenama ya ege uto iyadami ne. 14 Iyadaifa, ya bu loto eba ko mele edamo kofo mikalo wimo ya faiga koiyofa fulo faiga edenaiye, loto wenawama nema lubiya okana lele ya umaito, u ebawa wito koiyofa fulo faiga ito, minaito yaleka wela-neta umuto, melege tilite hafute (3 1/2) ya kiyaba o edemo wimo ne. 15 Etito ya koiyofawamamo ya wena no yakafo ofageto wenawa ya u kopa unaiye, loto no naba yaidana oto welauti omu kilito fulaiye. 16 Eti ifa, mika yakafo wenama ana olu faka loto kale godito koiyofa welauti umu kilami noma ya kaleku yau lumuto fuli limo ne. 17 Etito wena yamu kolito koiyofa siya kala-kala naba-naba lito, nomilipala liliga yaki fina fi gininae, loto wiye. Wenenawa Goti lo melami kala meyalo meleti Yesu kala kuwa lo oloto melamo wenena ya minae. 18 Ido koiyofa ya uto kuwo no akelo ya nedi minaiye.

Copyright information for `SNP