Revelation of John 13

Kuwo no lulau yati kaila fiyami kefa di fedami ka

Ena eyomo ya kuwo no lulau yati kaila fiyami kefa ma idami ya atelalo welakauwa teni (10) ya nemo, ido atela seweni (7) ya nemo, ido atela wela-kauwa muki yalo mikalo kiyaba we wenaba kokamuni yaidana oto kokamu teni (10) ya mofuto minami ne. Ido atela muki yalo Goti kamana kiti lufuwa wiyamo ya mofuto minami ne. Ido kefawa kaila fiyami eyomo ya kula-lepati yaidana kelaifa, ido kiyana ya kulabeya kiyana yaidana kelami, ido wela ya kulalaiyoni wela yaidana kelami ne. Ido koiyofa yakafo kaila fiyami kefawa ya namote kiyaba we wenaba minoto ido mika kosina neta-mata muki kiyaba gedeto, ido neta-mata ma enae, loto kolinami ya eti enaiye, loto aumala ya umami ne.

Ido eyomo kaila fiyami kefawa ya fulunaiye, loti ofato folaifa, ido kuwaito u lalo wimo ne. U lalo wimo ya wenena muki mikau-mikau minamo yate neta eyeti elegiti ege melae. Ege melato, koiyofakafo kaila fiyami kefa ya namote kiyaba o gedenaliye, loto aumala naba umami yamu ouni-luni-kani umuti ebola-abola lo-lo ae. Eti o-o minoti ido kaila fiyami kefa yaki olu akaiya edeti ebola-abola loti eti lamo, Kemakafo kefawa yaidana oto ne? Ido kemakafo amoki ogofuti fina finawae? loti lae.

Ido kefawa aimola ebola loto Goti kamana kinaiye, loto koito edami ne. Ido auma wito kiyaba o gedenami lonola ikana foti-tu (42) olu minenaiye, loto kamena mele umami ne. Amokafo Goti kamana apito kito, Goti kuliya kamana kito, Goti minami eba yaki kamana kito, ido wenena ya kosinau minamo yaki kamani kiyaiye. Ena felegaga wenena olu kuwonibo buluto fina lowa fi ginito, ya olu afima o gedenagolowe, lito Gotikafo, O, lito, eti o-o minaiye. Ido wenena mikau-mikau minamo, ido afo monalo-monalo minamo, ido koni-weni-ukani ailo-ailo nemo minamo, ido ka noni ailo-ailo lamo minamo yate ka lodo ya meyalo melenawae, lito Gotikafo, O, lito eti o-o minaiye. Ido kana adeina akaimati mika kosina olu oloto piyámami kamenalo yalo Sipisipi Momola ofo folamo kofawa minomo idamo bukula yau mikalo minamo wenena kulini lufuwa wiyámami wenenawa yate kefawa ouni-luni-kani umuti ebola lo-lo enawamo ne.

Linate kani nemo yate kawa ya kolife loti kolalo.

10 Makafo ani-kiyanido olato, nela numugu minenawae, loto lenami ya ani-kiyanido olato nela numugu minenawae. Ido emi fanakafo gini fulunawae, loto lenami ya emi fanakafo gini fulunawae.
Yamu felegaga wenena ya you loti keina auma witi olu moufamo mona meleti ka ona kula kanuwalo efe loti moni-moni enagilae.

Mika lulauti kaila fiyami kefa ya idami ka

11 Ena mika lulauti kefa kaila fiyami ma ya idaito eyomo ne. Atelalo wela-kauwa lele sipisipi momola wela-kauwa yaidana oto nefa, nola ka limo ya koiyofa naba nola limo yaidana oto ne. 12 Ido aiga ami kefa ya kaila fiyami kefa komu idami aumala yaidana oto nemo, komu idami kefa ya welalo auma wito lono olu minaiye. Lono olu minaito, kefa kaila fiyami komu idami ya ofoti fulutamo kuwaito u lalo imoma ya muki mikalo minamo wenena ya ouni-luni-kani umuti kuliya olu faka lenawae, loto ilulu ku gede minaiye. 13 Ido mebe-maba ya olu oloto pimo uto, wenena muki omunido ya kosinauti yo mikalo lomami ya olu oloto pito gilibami ne. 14 Eti imo kaila fiyami kefa komu idami welalo mebe-maba ya olu oloto pi gedenami auma ya umainako, yamu mebe-mabawadunu mikalo minamo wenena koni wiyami ne. Ido kefa kaila fiyami emi fanakafo ofo folafa, kofa nedito kofawa nemo ya koli umuti kuliya olu faka loti ido kola-wela lebonala olufe loti ouni-luni-kani umunawae, loto aumafofo loto logimami ne. 15 Logimaito, welalo golodato, ido kefa kaila fiyami lebonala yakafo ka lenaiye, loto welamula umaito, wenena ya koli umuti kuliya olu faka loti ebola ádamo wenena muki ya ginaito fulunawae, lito Gotikafo, O, lito eti imo ne.

16 Ido yako minámaiye. Kefawa kaila fiyami aiga ami yakafo wenenala muki kulini nemo, ido kulini minámami, ido neta ko namo, ido neta ko ánamo, ido inanimo lononina olamo, ido nelalo lono olamo yaleka wenenala ya linate ani onaleka yafe, ido onobanidofe yalo aina ofo melenawae, loto aumafofo loto logimami ne. 17 Ainawa ya kefa kaila fiyami kuliyafe, ido kuliya katamo nabalafe ne. Yamu wenena ainala ukanido wiyámamo ya neta-mata meina fiti, ido neta-mata kifanalo fuloti enawamo ya ogoufámae.

18 Linate wenena ka maninigu nemo yako netawa fokiti kolife loti kolinagilae. We ma ka manenau nemo yakafo kefa kaila fiyami nabala mona ya kataneyo. Nabawa ya sikisi hadeti sikisiti-sikisi (666) we nabala ya ne.

Copyright information for `SNP