Revelation of John 14

Sipisipi Momolaki wenenalaki ka

Ena komo moda Sipisipi Momola ya Saiyoni mowalo nedi minaito, ido wenena mau naba-naba wani hadeti foti-fo tauseni (144,000) onobanido yalo amo kuliya ido Melafo kuliya lufuwa wiyami nemo wenena ya amoki lakoina minamo ne. Ido kolomo ya kosinaloti nola limo ya noila naba satimo nolaki ido ko kalake limo nolaki yaidana oto ne. Ido nolawa ya wenena nema loti lenawamo neta kuliya hapu ofato, nola limo yaidana oto ne. Aya wenenawa ya ekeina folomo onobalalo ido neta kofawa nemo fo (4) ido we kilofo kulini nemo we onobanido yalo nema kofawa lo-lo minamo ne. Nema lamo ya wenena ma koliti ogofuti lenawamo wenena ya ma minámae. Wenena wani hadeti foti-fo tauseni (144,000) minamo ya mikalo wenena muki minagu yauti meina fito efili gedami wenena yako koliti nemawa lamo ne. Aya wenenawa wenaipaki ekelámamo yamu inanimoni ukani ya mo loto feke lotoko minae. Ido Sipisipi Momola nedo-nedo wimo ya ege mele-mele ae. Amo ya Gotite Sipisipi Momola wenenani minamo konuma kobina miguti kula limo komu idami ya kofuto Goti umunumo neta yaidana oti minae. Ido wenigu yauti ka suki ka lomámaito lifimani ya minámaiye.

Enisole tili (3) nemo ya ka

Ena eyomo ya enisole ma kosinalo yowa bu loto monimo wimo yakafo kala kuwa lalo minowa-minowa oto nemo ka ya oluto, wenena mikau-mikau minamo, ido afo monalo-monalo muki, ido ka noni ailo-ailo lamo muki, ido ukani ailo-ailo wiyami minamo ya lo oloto pi gimimo wiye. Amokafo ka naba loto eti limo, Goti lifima iya mele gedenami kamenala fedainako, koliya koliti, lamena kuliya naba ya loumu minalo. Linate ya kosina, ido kuwo no, ido no fiyawa olu oloto piyami we ya ouni-luni-kani umuti ebola-abola ya lo minalo, loto logimo wiye.

Eti loto logimo wito, ya enisole ma yakafo oto eti limo, Numuna meya naba Babiloni ya moda guludiye. Moda ona u kopa utaiye. Babiloni wenena mona nosámami melamo yakafo mikau-mikau wenena monani olu kopa o gedeti monani nosámami yamo no waini kaila fiyami yaidana oto wenena olu kopa o gedami ne, loto limo ne.

Eti loto wito, enisole naba tili (3) oto ka naba loto eti limo, Wenena yate kefa kaila fiyami ido kefa kaila fiyami lebonala ouni-lunikani umuti ebola loti, ido ainala ani onalekafe ido onobanidofe olunawamo wenena ya 10 Goti siya kala-kala naba-naba limo monala yaki kolinagilae. Goti siya kala-kala limola ya no waini kaila fiyami no olu you ádaito, aumafofola faifa nemo yaidana oto ya nomuku lekinami ya nenagilae. Noti ya felegaga enisoleki ido Sipisipi Momola yaki omunido ya yo naba-naba kifana salifa limo negu ogofu naba-naba kolinagilae. 11 Ido yoku yau ogofu naba-naba kolinawamo yo ya minowa-minowa oto lomo unagoliye. Etiti wenenawa kefa kaila fiyami ido kefa kaila fiyami lebonala ouni-luni-kani umuti, ebola loti ido ainala ani onalekafe, ido onobanidofe olunawamo ya fo limo sinidimo ogofu kolinawamo monani ya fuli ádenami ne.

12 Yamu Goti wenenala Goti lo melami ka meyalo meleti auma witi Yesu koli kikito umuti, ya you loti keina auma witi olu moufamo mona mele-mele enawae.

13 Ena namo kolomo kosinauti nola ma lonomami, Kamo ka ya etito lufuwa wiyo. Oiya kamena amaloti wenena Wekoladoka ekeleti minoti fulunawamo ya alikani enagilae, loto lonomaito, ido Ouna Felegagakafo limo, Ya onae. Ido wenenawa komu koiya fiti lono naba olamo ya monanina lalo melamo ka ya gege meleto lo gedotainako, foli minenagilae, loto liye.

Kamena naba ya ka

14 Ena namo ko faka loto eyomo limu kiyoba limo yalo we ma We Kula yaidana oto minami, ya amedoto minoto atelalo ya wekola kokamu golikafo olufe lamo mofuto ido anau emi wela fitami ya olu minami ne. 15 Minaito, ido enisole ma felegaga kuliyai numuna nabauti o feka oto, limulo minami ya lula fito eti loumami, Emika oluto lono olo. Mikalo kobina muki ya kula linako, fukoto olu mau winanimo kamena fedeitaiye, loto loumaiye. 16 Yamu limulo amedoto minami yakafo emila oluto mikalo neta kula limo neta lalo muki fukoto olu mau wiyaiye.

17 Ido enisole ma felegaga kuliyai numuna naba kosinau nemo yauti o feka oto amo yaki emi wela fitami ya olu minaiye. 18 Ido enisole ma yakafo yo famula kiyaba imo yokila ki umu-umu amo folomolo yaloti oto, emi wela fitami olu minami ka naba lula fito loumami, Mikalo nela waini ilawa ya kula lotami nenako, kamo emika oluto nela waini ilawa laloto kula limo ya fuko, loto loumaiye. 19 Loumaito, enisolema emila oluto mikalo ya nelaloti nela waini ilawa muki ya fukoto mau wito, kifana masa nabau nela waini ilawa fuloti lipi-lipi agu yau fulaiye. Ayaidana oto Gotikafo siya kala-kala naba-naba loitamila oloto pinaiye. 20 Ido numuna meya naba kilala feka yalo nela waini ilawa leya witi lilika wiyato, kifana masa yauti wanu naba lumuto lumuto nofunaidana nemo minoto ya yafo-hosi ya olu waka edenae, loto welalo idami tili hadeti mita (300) yaidana minomo wimo ne.

Copyright information for `SNP