Revelation of John 17

Kopa olu ono-ono moinami wena ka

Ena enisole seweni (7) lape seweni (7) ya olu minagu yauti makafo namo minodo oto eti lonomami, Ano, kopa olu ono-ono moinami wena muki koli minamo wenawa ya numuna meya naba no naba muki adu nedo ku onami ya lifima ka olunagoliye. Ano, kilibinae. Amoki mikalo kiyaba we wekudi kopa olu onamo mona mele-mele ato, ido wenena mikalo minamo ya amoki kopa olu onamo ya wenena no noti omuni u kopa wimo yaidana oto minae, loto lonomaiye.

Lonomaito, Ouna Felegaga mino nedaito, enisole nilimito mika kofo mikalo wimo ne. Yalo eyomo wena ma kefa kaila fiyami kisi limo meyalo amedoto minaiye. Kefa kaila fiyami ukanalo ka lufuwa wiyami mona-mona Goti kamana kiyami ya neto, ido atela seweni (7) ya neto, ido atelalo wela kauwa ya teni (10) ya ne. Wenawa ukanalo owo kamulu limo ido kisi limo wi minoto ekeina golikafo olufe lamoki, ido kifana meina naba nemo yakafo olufe lamo yaki, ido okani omuna biyane nemokafo olufe lamo yaki, ukanalo olu egelaiye. Ido nomu golikafo olufe lamo olu minaito, lulau yau neta nosámami-asámamiki, kume-ugele nami monalaki Goti omunalo lubanu imo ya faitimo ne. Ido onobalalo etito lufuwa wiyami monawa falukuto nemo ka ya eti limo, Numuna meya naba-naba Babiloni ya kopa olu ono-ono moinamo wenati, mikalo ukani koliti nosámami-asámami mona melamo wenena onibole, loto nemo ne. Ido eyomo ya wenawa felegaga wenena Yesu koli kikito umuti kala kuwa lo oloto melamo wanuni ya noito ouna-lula u kopa wimo ne. Eyoneto wene-lawa apaitaiye.

Yamu enisole yakafo loga o nedami, Kamo weka-lawa ya nedito apaitaiye? Namo wenawa monalaki, ido kefa kaila fiyami monalaki, ido atela seweni (7) ya neto, ido atelalo wela-kauwa (10) ya meyalo moinami yaki, monani muki ya lokumunagolowe. Kolo. Kefawa kaila fiyami eyanimo ya komu kofawa nemo nefa, oiya kofawa minámami ya aiga lowauti itibito neidageto ofo fulunawae. Ido mikalo minamo wenena ya kana adeina akaimati mika kosina olu oloto piyámami kamenaloti kofawa minomo idamo bukuku yau kulini lufuwa wiyámami wenena yate kefa kaila fiyami eyamo komu kofawa nemo nefa, oiya kofawa minámami, aiga itibito enainako, yamu eleginagilae.

Linate wenena ka manidigu nemo yako netawa fokiti kolife loti kolinagilae. Kefawa kaila fiyami atela seweni (7) ya mowa seweni (7) nemo yalo wenama amedoto minaiye. 10 Ido atela yaki ya mikalo kiyaba we wekudi ya ne. Minaguti ya faifu (5) ya folato, lawoko kofawa ne. Ido ma oiya oloto piyámami ya aiga oloto pito, kamena linako, wenena kiyaba o gede minenagoliye. 11 Ido kefa kaila fiyami komu kofawa nemo, oiya kofawa minámami, aimola ya mikalo kiyaba we wekudi naba eiti (8) ya minaiye. Amo ya mikalo kiyaba we wekudi seweni (7) minaguti yauti minami ya u kopa unagoliye.

12 Ido atela wela-kauwa teni (10) eyanimo mikalo kiyaba we wekudi seweni (7) ya neto, oiya kiyaba o gedamo lononi olámafa, ido kamena linako, wani auwa yaidana oto kefa kaila fiyami yaki lakoina kiyaba o gede minenagilae. 13 Luni-kani lawoko minageto, kiyaba o gedamo aumanina ya kefa kaila fiyami umunawamo ne. 14 Ido amoki Sipisipi Momola yaki lowa fina finawafa, ido Sipisipi Momola ya wekola muki Wekolanina minoto, ido kiyaba we wekudi muki Kiyabani We Wekudi minainako, amoki ege melamo weki yate wenenawa olu afima o gedenawae. Ido ege melamo wenena luni fito, iyaina o gedami ka ona kula kanuwalo efe loto moni-moni o minamo wenena ya amoki lakoina minenawae.

15 Ido enisolewa yakafo kofa eti loto lonomami, No naba yalo kopa olu ono-ono moinami wena ya anawalo amedoto minami ya eyanimoma nowa ya wenena mikau-mikau minamo, ido afo monalo-monalo minamo, ido ka noni ailo-ailo lamo minamo, ido ukani ailo-ailo wiyami ya nowa ya minae. 16 Ido kefa kaila fiyami yaki wela kauwa yaki geyanimo yate kopa olu ono-ono moinami wenawa seni-mulunigu nosámami koliti, neta-matala muki ya oluti olu kopa edeti, ukana emila ya noti, ukana ya yoku kiti budenagilae. 17 Yamu Gotikafo kolami ya luni-kani lawoko minageto, kiyaba o gedamo aumanina muki ya kefa kaila fiyami umunawae, loto kani fiyaito, Goti ka lido winami kamenalalo yalo fuli lenaiye. 18 Ido wenawa eyanimo ya numuna meya naba ya mikalo kiyaba we wekudi mikau-mikau kiyaba o gede-gede imo ya ne, loto lonomaiye.

Copyright information for `SNP