Revelation of John 18

Babiloni u kopa wimo ka

Eti lonomaito, enisole ma kosinauti lomaito eyomo ne. Enisolewa ya aumala naba mino edami ido lamena ogona imo yakafo mika lamena o fulitami ne. Amokafo au naba loto eti limo,

Numuna meya naba Babiloni ya u kopa wimo ne. Ido aya numuna ebawau ya oiya Satani kimiwela ku onato, ido ouni nosámami olu yawa fiyamo ne. Ido nema-afa fuma wiyami wenena eleka ginaito ánenawamo nema muki ya ayau olu yawa fiyamo ne.
Etito wenena mikau-mikau minamo ya no waini gimiti luni-ouni olu kopaitamo yaidana oti amoki kopa olu onamo mona mele-mele o minamo ne. Ido mikalo kiyaba we wekudi yate amoki kopa olu onamo mona mele-mele amo ne. Ido numuna meya nabau minamo wenena ya mona nosámami-asámami meleti neta-mata muki so loto nemo ya olunune, olunune, loti kolanako, wenena mikau-mikau kifana lono olamo yate netawa oluti kifanalo fuloti, wenenawadokati kifana-afana ya oluti u neta ko namo wenena bulamo ne,
loto lonomaiye.
Ena kosinauti nola ka limo ma ya kolomo eti limo,

Linate wenenane minamo ya amoki lakoina mona nosámami meleti, lifima olunawamo yaidana oti olutenawae, loto numuna ya fuliti koli walo.
Amo lifimala omo dito, kosina ana olaito, ido Gotikafo monala nosámami-asámami melami ya kala koli fulo edámainako, linate fuliti koli walo.
Wenawa ya linate gimami yaidana oti itibiti umalo. Ido linate gimami mulalo-mulalo lifima naba ya itibiti umalo. Ido nenaiye, loto no waini kaila fiyami aumafofo limo no ya olufe lo gedami yaidana oti umalo.
Ido aimola ukana atuwa kolito, kuliya oto dito epola loto, neta lalo-talo yamu auma wito kolito netawa olami ya linate oiya neta umunumo netawa ya olu afima gedenaiye, loti ukana ogofu nabanaba yaki, ido keina naba-naba yaki olu mulalo-mulalo umalo.
Wenawa ya aimola siya-mulunau eti loto epolali limo, Namo kiyaba wena wenakudi ya minomo idomo ne. Ido wena-kena minámowe. E'e, wenakena minámomo ya kufu nema ya ámenagolowe, loto kolainako,
kamena lawoko maloko ayalo mona nosámami ailo-ailo ya amo nedo oloto pi umunaiye. Eti enami neta ya neta kilamo mona, ido kufu nema amo mona, ido kadunamu folamo mona ya amodoka oloto pi umunaiye. Ido Wekola Goti yakafo lifima iya mele umunami ya aumafofo aboga minainako, ukana ya yo kito ludo edenagilae,
loto limo ne.

Ena mikalo kiyaba we wekudi wenawa yaki kopa olu onoti, amoki mikaleka neta yamu auma witi koliti olamo we yate yo ludamo yo yokila ya eyeti, kufu nema oti, ikinido kesoba winagilae. 10 Ido lifimala olunami ya eyeti, koli naba-naba gimageto, faiga aufaleka nedi minoti, eti lenawamo,

Aiyo, aiyo, numuna meya naba Babiloniyo, numuna ge kofa danimo ya kamo kaita lifimaka oloto pi komami auwae,
loti lenagilae.

11 Ena koukameni meina finawamo wenena ma minámanako, mikau-mikau kifana lonodo we wenawamu koliti, kufu nema enagilae. 12 Ido koukamenina ya kifana goli, ido kifana siluwa, ido kifana fowena meina naba nemo, ido beseku lulu okani kelami neta meina finagilamo ya minámenawamo ne. Ido lafo-lafo feke wanoba nemo, ido lafo-lafo kumulu limo, ido lafo-lafo dowa limo, ido lafo-lafo kisi limo meina finagilamo ya minámenawamo ne. Ido yá monamona ladanuwa imo, ido yafo-elefeni welakauwakafo neta olufe lamo, ido yá meinala nemokafo neta olufe lamo, ido bilonisikafo neta olufe lamo, ido ainikafo neta olufe lamo, ido kifana dowa limo yakafo neta olufe lamo, neta-mata mona-mona olufe lamo ya meina finagilamo ya minámenawamo ne. 13 Ido koukamenina neta ma kulini sinamoni, ido gene, neta kiyato yokila ladanuwa imo, ido yá nowala ladanuwa imo kuliya mulu, ido yokila ladanuwa imo kiyamo kuliya falagenesenisi ya meina finagilamo ya minámenawamo ne. Ido koukamenina no waini, ido olifi nowala, ido palawa lalo nemo, ido yuwa witi meina finagilamo ya minámenawamo ne. Ido koukamenina bulumakau, ido sipisipi, ido yafohosi, ido yafo-hosi ika imo neta, ido wenena ukani ido ouni meina finagilamo ya minámenawamo ne.

14 Ido kifana lonodo we yate loumunawamo, Neta-mata muki yamu seka-mulugau lalo kolito olunae, loto kolanimo ya fulo kedeitaiye. Ido neta-mataka lalo-talo nemo, ido kulika faka limoma ya moda fuli lito kofa olámenagolane, loti loumunagilae.

15 Ido kifana lonodo we netawa kifanalo fuloti, amodokati meina naba olu-olu amo we yate faiga aufaleka nedi minoti, lifimala olami eyato, koli naba-naba gimaito, yamu kufu naba oti, au loti lenawamo,

16 Aiyo, aiyo, numuna meya nabao, ukagalo owo ya lafo-lafo feke wanoba nemo, ido lafo-lafo kumulu limo, ido lafo-lafo dowa limo, ido lafo-lafo kisi limo ya wiyanimo, ido goli yakafo, ido kifana fowena meina naba nemo yakafo, ido beseku lulu okani kelami neta yakafo ukaga ya olu egele minane. 17 Ido kamena lina efemako wani auwa yalo ya muki netawa ko nanimo moda u kopa utaiye,
loti lenagilae.

Ido sipi kiyaba we muki, ido sipiku moinamo wenena muki, ido sipiku lono olamo we muki, ido kuwo nolo kifana lono olamo we muki ya faiga nedi minenawae.
18 Ido ludami yo yokila eyeti, au loti lenawamo, Aya numuna meya naba gedimo yamaidana imo ma ya egaleka ne? loti lenagilae. 19 Eti loti maninido ya mika momupa ya fuliti, kufu naba-naba oti, seni-muluni folaito, au loti lenawamo,

Aiyo, aiyo, aya numuna meya nabalo sipi kiyaba we oti koukameni kifanalo fuloti ko namo we bulamo ne. Ido kamena lina efemako wani auwa yalo ya olu u kopa utaiye.
20 Linate kosinau minamo ya amomu alikani naba-naba alo. Ido linate Goti wenenalaki, ido aposoloki, ido polofeteki ya alikani naba-naba alo. Gotikafo wenawa mona nosámami linate mele gedami yamu lifima iya mele umaiye,
loti lenagilae.

21 Ena enisole ma aumafofo limo yakafo kifana naba-naba olu faka loto kuwo noku yau fuloto eti limo,

Namo kifanama aumafofo loto fulomo monane yaidana oto numuna meya nabama Babiloni ya auma witi fulato, fuli lito kofa oloto piyámenagilae.
22 Ido Babiloniyo, kamodoka nema loti melege olunune, loti hapu ofamo neta monalo-monalo nola limo, ido nema nomu wiyamo nola limo, ido bumu wekilofo nomu fu lamo nola limo ya kofa kolámenagilae.
Ido lono monalo-monalo lono olu kolamo we ma kamodoka ya kofa oloto piyámenagilae. Ido lonogunu kulolo-kalolo ya kamodoka kofa kolámenagilae.
23 Ido kamodoka lamu lamenala ya kofa lamena ádenagoliye. Ido kipate nomilite mofu melenagilami ya noni ya kamodoka kofa kolámenagilae. Komu kamo kifana lonodo we ya kulinigi nemo wenaba minae. Ido kibe-lusaka kiyanimo yakafo wenena mikau-mikau ya koni wiyaiye.
24 Ido aya ebalo ya polofete gini folamo wanunina, ido Goti wenenala gini folamo wanunina, ido mikaumikau gini folamo wenena muki wanunina ya oloto piyamo ne,
loto limo ne.

Copyright information for `SNP