Revelation of John 19

Ena namo kosinauti ya wenena mau naba-naba au loti lamo kolomo eti loti lamo,

Goti ebola lokele. Amo ya olu omude kami we minoto, kuliya dimo wito, aumafofola naba ne.
Yamu lifima iya mele lomami monala ya ona kula minoto efe limo ne. Ido kopa olu ono-ono moinami wena auma wiyami nemo mona nosámamila yakafo mikau-mikau minamo wenena kani oluto olu kopaitami ya iya meleto lifimala umaiye. Ido koubanabala wenena gini folami yamu lifima itibito umaiye,
loti lae.
Ido kofa au loti lamo,

Goti ebola lokele. Amo ludami yo yokila ya minowa-minowa oto dimo unaiye,
loti lae.

Ena we kilofo kulini nemo we tuwedi-fo (24) ido neta kofawa nemo fo (4) yate Goti ya ekeina folomolo amedoto minami we ya ouniluni-kani umuti ebola loti eti lamo, Ya onae. Goti ebola lokele, loti lae. Ido ekeina folomolokati nola makafo eti limo,

Linate kouba-nabala we muki koliya kolamo ya kulini nemo wenenate, ido faifa lumuti minamo wenenate linate muki Gotite ebola lalo,
loto liye.

Sipisipi Momola ya wena olunami ka

Ena wenena mau naba-naba au loti lato kolomo ya noni ya noila naba satimo nola yaidana oti lamo, ido ko kalake naba-naba limo yaidana oti au loti lamo,

Wekolate Goti aumafofo aboga ya kiyaba we wekudi minainako, ebola lokele.
Etito lalimo alikani nabanaba oto sete-mulude olu lalo oto, kuliya olu faka lokele. Yamu Sipisipi Momola ya wena olunami kamenala adu melainako, olonafo ya aimola olu kenumu o minaiye. Ido Gotikafo nomiliwa ukanalo owo feke loto falake loto mo limo winami ya umaiye,
loti lae. Ukanalo owo feke limo ya Goti wenenala efe limo monani ya ne.

Ena enisole yakafo eti lonomami, Etito lufuwa wiyo. Sipisipi Momola wena olageto, linate oti konuma kobina nenune, loti luni finami wenena yate seni-muluni alikani naba enagilae, loto liye. Eti loto ka ma enu wito limo, Aya kawa ya Goti kala ona kula ne, loto lonomami ne. 10 Eti lito, oune-lune-kane umunagolowe, loto kiyanalo kiyane umola fiyofa, eti limo, Kamo eti ámo. Namokafo kamoki ido koinakafo-mota Yesu ka ona kula ya oloto pi ledami ya koli kikito olu-olu amo we yamaidana oto Goti kouba-nabala we minowe. Kamo Goti yako ouga-luka-kaka umuto kuliya olu faka lo. Yamu Yesu kala ona kula ya oloto pi ledami yakafo polofete kala kuwa lo oloto melenawae, loto mino o gedami ne, loto lonomami ne.

Yafo-hosi feke ma meyalo moinami ka

11 Ena kosina godo neto eyomo ya moda yafo-hosi feke ma nedi nemo meyalo minami we ya kuliya Monala Efe Lotoko Melami We ido Ona Kula Gedimo We ne. Lifima olu iya melaido ido lowa fiyaido mona efe lotoko melemele iye. 12 Ido omuna ya yo famula yaidana oto neto ido atelalo mikalo kiyaba we wekudi kokamu yaidana oto kokamu so loto mofu minami ne. Ido amodoka kuliya lufuwa nemo ya aimolako kolaito, kuliya kolinami ma ya minámami ne. 13 Ukanalo owo ya wanu builami wi minaito, ido kuliya ya Goti Kala ne. 14 Ido kosina kimiwe mau naba yafo-hosi meyalo minoti, ukanido owo feke loto falake loto mo limo wiyamo ya ege melemo wae. 15 Ege melemo wato, ido welauti emi wela kaila fiyami ma idami yakafo wenena mikau-mikau ya olu afima o gedenami ne. Ido aimolakafo kolobo ainikafo olufe lamo ya oluto aumafofo loto kiyaba o gedenami ne. Ido amokafo kifana masa nabau nela waini ilawa leya wiyageto, nowala lomami ya Goti siya kala-kala naba-naba limola ya ne. 16 Ido ukanalo owo yalo, ido kiyana amanalo kuliya etito lufuwa wiyami,

Kiyaba we wekudi muki ya Kiyabani We Wekudini minoto, ido wekola muki ya Wekolani minami ne,
loto nemo ne.

17 Ena eyomo enisole ma folo nedi minami yakafo muki nema kosinalo akawa bu loti moinamo ya au loto eti logimami, Linate ya Gotikafo konuma kobina naba ofo kiyaido yalo oti olu mau wiyalo. 18 Mikalo kiyaba we wekudi ukani emila, ido kimiwe kiyabani wenaba ukani emila, ido kulini nemo we ukani emila, ido yafo-hosiki ido meyalo moinamo we yaki ukani emila, ido muki wenena ya kouba-naba lono olamoki, ido inanimo lononi olamo faifa wenena ido wenena kulini nemo ukani emila linate nenune, loti oti mau wiyalo, loto logimami ne.

19 Ena eyomo ya kefa kaila fiyami ido mikalo kiyaba we wekudiki, kimiweni mau minamoki yate yafo-hosi meyalo moinami we yaki kimiwela mau minamo yaki lowa finune, loti mau witi minae. 20 Eti afa, ido kefa kaila fiyami ya ana-kiyanalo oluti, ido suki polofetema ya kefa kaila fiyami welalo ya neta kofawa Satani aumala olu oloto pito gilibami we ya amoki ana-kiyanalo oluti nela wi gedae. Nela wi gedami we ya mebe-mabawa yakafo wenena kefa kaila fiyami ainala oluti ukanido witi, ido lebonala ouni-luni-kani umuti, kuliya olu faka lamo wenena ya koni wi-wi ami ne. Yamu lelewai ya kofawa minami ya ani-kiyanido oluti yo nofunama kifana salifakafo loto kisilo minaigu yau fulo gedaiye. 21 Ido liliga ya emi wela kaila fiyami yafo-hosi meyalo moinami we welauti idami yakafo gini folaito, nema yate o fedeti ukani emila noti muni fudimo ne.

Copyright information for `SNP