Revelation of John 20

Satani nela finami ka

Ena namo enisole ma kosinauti lomami ya eyomo lowa eba kanu winami oiyo ya olu minoto ido ana filiga ya nela naba keina imo ma ainikafo olufe lamo ya olu minaiye. Olu minoto koiyofa nabama, adeina afimalekati minomo idami salopainawa ya nosámami aboga Satani minami ya ana-kiyanalo oluto, melege wani tauseni (1,000) yalo nelau onenaiye, loto nela wi edaiye. Nela wi edeto lowa ebau fulo edeto, kanu kuto, mikau-mikau wenena kofa koni wiyámageto, melege wani tauseni (1,000) fuli lenaiye, loto welalo ito kikito itaiye. Melegewa ya fuli lageto efili edato, kamena lina efema feka moninagoliye.

Ena namo ekeina folomo eyomo mulalo amedoti minamo Gotikafo olu kalo mele gedenawamo lono olunawae, loto auma gimami ne. Ido wenena Yesu kala kuwa lo oloto melemo wamo yamu kenebani fukato, folamo we ouni ya geyomo ne. Aya wenenawa yate kefa kaila fiyami, ido lebonala ouni-luni-kani umuti kuliya olu faka ádamo ainala ya onobanido ido anido oluti wiyámamo ne. Wiyámoti folaguti kofa nediti, Kilisto yaki lakoina kiyaba amo lononi melege wani tauseni (1,000) yalo olumo wamo ne. Aya wenena u komu meleti folaguti kofa neidamo ne. (Folamo wenena liliga ya melege wani tauseni (1,000) fuli lageto folaguti kofa neidamo ne.) Wenenawa u komu meleti folaguti kofa neidamo ya alikani naba-naba oti, Goti felegaga wenenala minamo ne. Ido aiga ona fulunawamo mona ya aya wenenawa ya gini folámaito, Gotiki ido Yesuki yokila ki gimi-gimi enawamo weni minoti melege wani tauseni (1,000) yalo amoki kiyaba we wekudi lono olumo unawamo ne.

Satani olu afima o edami ka

Ena melege wani tauseni (1,000) ya wageto Satani efili edageto, nela numugu yauti oto koni winae, loto wenena numudo-namado mika filiga-falaga yaleka waka minadoti uto, Goki wenenala yaki, ido Magoki wenenala ya ile fali seni-mulunigu ito, Goti wenenalaki fina finawae, loto olu mau wi gedenami ne. Mau winawamo wenenawa ya kuwo no anawalo ake yaidana oti kato fuli ádenagilae. Wenenawa yate mikaumikau monimo uti uti Goti wenenala ku onamo eba numuna meya naba Goti siya-mulunau lalo kolami yalo fedeti, ogona o edenawamo ne. Eti enawafa, ido kosinauti yo ya lumuto muki ya kito ludaiye. 10 Kito ludageto, Satani koni wiyami we ya yo nofuna kifana salifakafo yo eifámenaigu yau kefa kaila fiyami ido suki polofete ya fulo gedagu yau amo yaki ya fulo edae. Yau ya fo limo sinidimo minowa-minowa oti ogofu naba-naba kolimo unagilae.

Lifima olu giminami ka

11 Ena ekeina folomo naba feke limo yaki, ido yalo amedoto minami we yaki eyomo ne. Amo nedokati mika kosina ya koli utaito, kofa oloto piyámenagilae. 12 Ido eyomo wenena folamo kulini nemo, ido kulini minámami ya ekeina folomo omunalo nedi minato, buku-aku ya olu ata lae. Ido buku ma ya kofawa minomo idamo buku yaki olu ata lae. Bukuwama olu ata lamo yalo folamo wenena monani melamo ka ya bukuwa yau lufuwa wiyami ya kato, lifimani iya mele gedaiye. 13 Aya kamenalo kuwo no lulau folamo wenena ya folaguti kofa neidato, ido wenena fulumo wamo mona melamo, ido folamo eba Eidisi yau minamo wenena muki ya folaguti kofa neidato, ido muki inanimo monani ya buku yau lufuwa wiyami yamu lifima iya mele gedami ne. 14 Ena fulumo wonimo mona ido folamo eba Eidisi ya yo nofuna yo eifámenaigu yau fulaiye. Yo nofunawa yo eifámenami ya ona fulunawamo eba ya ne. 15 Ido we makafo kuliya ya kofawa minomo idamo buku yau minámaitoma nofunawa yo eifámenami yau fulami ne.

Copyright information for `SNP