Revelation of John 5

Sipisipi Momolakafo Gotidokati lufuwa olami ka

Ena ekeina folomolo amedoto minami we ana onaleka lufuwa lolokuto olu minami eyomo ya filiga-filiga lufuwa wito, ido eba seweni (7) yalo neta ma fuma yaidana oto nemokafo olu ekeleto lagoilami ya eyowe. Ido eyomo ya enisole aumafofola nemo yakafo ka au naba loto eti limo, Mona efe limoko melami we lufuwawa ekeleto lagoilami ya oluto fumala kololototo fukoto apasenami ya kemakafo ogofunaiye? loto lo oloto melaiye. Eti ifa, we makafo kosinau minaife, ido mikalo minaife, ido mikau lulau folamo ebalo minaife, lufuwawa lolokuto lagoilami oluto, fumala fukoto, foladoto lulau ogofuto eyenami we ya minámaiye. Ido lufuwawa lolokuto lagoilami oluto, fumala fukoto foladoto lulau ogofuto eyenami we yama minámainako, yamu kufu naba omo ne. Eti oneto, we kilofo kulini nemo we minaguti makafo lonomami, Kufu ya ámo. Moda we kuliya Kula-Laiyoni ya Yuda wenena afo monama minaguti Defiti ufa fiyami we kuliya nemo we yakafo kuwolafo ya moda olu afima o gedeitaiye. Amo ya lufuwawa lolokuto nemo yaki, ido fumala olu ekeleto lagoilami seweni (7) yaki ogofuto foladenaiye, loto lonomaiye.

Sipisipi Momola kala

Ena ekeina folomolo muliti nedo yalo Sipisipi Momola nedi minaito, neta omuni kofawa nemo fo (4) yaki, ido we kilofo kulini nemo we yate olu ogona o edeti minamo ya geyowe. Sipisipi Momolawa ofo fulutamo kelami ne. Atela kauwa seweni (7) ido omuna seweni (7) nemoma ya Goti ouna seweni (7) mikaumikau muki yau gilifami ya minae. Sipisipi Momolakafo uto ekeina folomolo amedoto minami we lufuwa loloukami ana onaleka yau olu minami ya olaiye. Olutaito, neta omuni kofawa nemo fo (4) ido we kilofo kulini we tuwedi-fo (24) minamo yaki Sipisipi Momola kiyanalo kiyani umola fiyae.

Kiyani umola fiyamo we muki neta ma kuliya hapu ofoto nema lenune, loti anigu olu minoti, ido golikafo olufe lamo masa yau ladanuwa imo yokila ki umamo neta ya felegaga wenenala Goti loumu-umu amo kanina ya nemo faitoto nemo ya olu minae.
Ido nema kofawa ya eti loti lamo,

Kofato folanimo ya Goti wenenala minenawae, loto folageto wanuka yakafo wenena luwa-lawa numuguti, ido afo monalo-monalo minadokati, ido ka noni ailo-ailo lamo minadokati ido ukani ailo-ailo wiyami muki minadokati, wenena meina fito Goti umanima nenako, lufuwawa ekeleto lagoilami ya oluto fumala kololototo fukanimo ya ogofuto foladenane.
10 Eti animo wenenawa ya wenenane minoti, ido muliti we Goti yokila ki umamo we minoti Goti kouba-naba o edenawae, loto bulu gedageto mikalo kiyaba o gedenawae,
loti lae.

Sipisipi Momola ebola lamo ka

11 Ena kofa komo ya enisole tauseni-tauseni naba-naba mau minamo katoto ogoufámoneto yate nema naba lamo ya kolomo ne. Ido enisolewa yate ekeina folomoki, ido neta omuni kofawa nemo fo (4) ido we kilofo kulini nemo ya olu ogona o gedeti 12 au loti nema eti lamo,

Sipisipi Momola ofo folamo ya kiyaba we wekudi aumala mino edaito, neta-mata ko noto, ka manenau minoto, aumala nemo yamu kuliyai we minoto, kuliya oluto idaito ebola lonimo ya efe lotoko ne,
loti lae.

13 Ena mikaleka, kosinaleka, mika waka feumau, kuwo noku ya minomo wamo muki minamo yate nema lato kolomo eti lamo,

Ekeina folomolo amedoto minamiki, Sipisipi Momolaki geboni logeto, kulini akaiya dito minomo idaito, ido kulini lamenala naba-naba idaito, ido neta-mata muki kiyaba o gedami aumanina ya amodoka mino gedami, ya moda minowa-minowa oto mino gedemo dinami ne,
loti lamo ya kolowe.

14 Eti lato, neta omuni kofawa nemo fo (4) yate ya onae, loti lato, we kilofo kulini nemo we ouni-luni-kani ona umone, loti kiyanalo kiyani umola fiyae.

Copyright information for `SNP