Romans 13

Gamani kiyaba wenena mona mele giminumo ka

Ena wenena muki ya gamani kiyabatina wenena kanido meyalo melalo. Kiyabate wenena muki ya Goti welalotiko kiyaba o ledamoma ne. Ido amokafo kiyaba o ledamo auma gimámami neko, ya kiyabate wenena minámagi ne. Yamu kiyaba wenena kanina koli fulitamo wenena ya Goti aimola welaloti ka koliti kolámoti amo mona melae. Ido ka koliti kolámoti amo wenena ya inanimo lifima ka itibiti olunawamo mona ya melamo ne.

Yamu kolalo. Mona lalo melenumo ya kiyabate wenena kolini kolámenagoloba, ido mona nosámami melenumo ya moda kolini kolinagolone. Yamu ya kiyaba wenena kolini kolámenae, loto kolinanimo, ya mona laloko mele minageto ya keboka lenawae. Koli minabe? Kiyaba we, Goti lonola olami we yakafo olu lalo o kedenami lono olaiye. Etito nefa, ido mona nosámami melenanimo ya moda koliya kolo. Amo ya kimi olu minami ya faifa olámaiye. E'e, Goti lonola olami we yakafo nosámami mona melamo wenena ya lifima ka moda itibito giminami lonola olu minaiye. Yamu kiyabate wenena kanido meyalo melonimo, ya lifima ka naba olutenune, loto kolito yamuko meyalo melenumo ya ogoufámaiye. E'e, meyalo melonimo mona ya moda efe limo mona ne, loto lute-kateu kolito yakimu kanido meyalo mele minenumo ya moda lalo enagoliye.

Etiti Goti lonola olamo wenena ya minoti, kamena-kamena aya lonowa olutoko minama nenako, yamu kifana takisi yaki ya meina melemele o minae. Yamu wenena muki efe loti giminawamo neta ya gimalo. Kifana takisi ailoailo muki ya olu-olu enawamo wenena ya efe lotiko gimalo. Ido kiyabani wenena ya efe loti luti lalo meleti kanido meyalo melalo. Ido kulinigi wenena ya efe loti kulini olu faka lalo.

Sete-mulude gimi-gimi enumo ka

Wenena mate lifima o gedenawado ya alako itibiti gimi fuli lalo. Lifima lawoko yako itibi gimi fuli ádenumo, ya sete-mulude giminumo mona ya ne. Koli minafe? Sete-mulude gimi-gimi enumo ya lo melami ka yama lamodoka ya winaiye. Yamu kolalo. Lo melami ka ma eti limo,

Kume-ugele ánalo. Wenena gini folámalo. Neta ugele olámalo. Wenena netanina yamu kolámalo,
loto ka mono lufuwau (Kis 20:13-17, Lo 5:17-21) nemo ka, ido lo melami ka ma ailo-ailo muki yama olu lawoko ito ya eti limo,

Kaimokamu kolanimo yamaidana oto wenenaka muki ya seka-muluga gimigimi o mino,
loto ka mono lufuwau (Wkp 19:18) ya nemo ne.
10 Etito sete-mulude gimi-gimi enumo, ya wenena olu nosámami o gedenumo ma minámaiye. E'e, seni-muluni gimi-gimi enawamo ya lo melami ka meyalo melamo wenena ya minenawae.

Efe limo monako melenumo ka

11 Ido eti enawae, loto ka ma logiminagolowe. Kolalo. Lamo kana apito koli kikito umonido ya olu omude kaifa, ido oiya ama ya kulawa moda alitimoma nenako, yamu oku onaguti nedinawamo kamena oiya ama ya ne, loti koliti ya eti alo. 12 Sinidimo ya moda fuli loto, ko lenagolo moda alitimo yamu sinidimo monala olu wado fulito, lamena kiya-lawe kefa-afala muki ya olu minoto, 13 efe loto fo lido yaidana oto moinokele. No noto lute u kopa ito alikani oto u wanoba dinumo mona, kume-ugele noto kopa olu onenumo mona, moila fito komumu winumo mona muki yalo ya moinámokele. 14 E'e, ukanido owo wiyamo yaidana oti ya Wekolate Yesu Kilisto oluti amodoka ekeleti minalo. Ido ukadi-luti-kati lalo kolami monakafo ika o ledetenaiye, loti ya aya monalo kati fulámalo.

Copyright information for `SNP