Romans 8

Kilisto Yesu ya lifimate kilili oto, Ouna Felegaga fulo luteu ledami ka

Etito oiya Kilisto Yesu lulau mino edonimo wenena ya lifima ka olu itibito lomámenagoliye. Moda kolafe? Linate Kilisto Yesu lulau mino edamo yamu Ounakafo olu kofawa o gedami ka lo melami yakafo nosámami mona ido fulunawamo mona lo melami ka nela wi gedemo wiguti moda efili gedetaima ne.

Yamu kolalo. Mikaleka ukade-lute-kate ya auma wiyámainako, lo melami ka ogofuto meyalo melámonimo yamu Gotikafo aimola Nalafo ilifi melaito lomami ne. Ilifi melami, ya nosámami mona yamu ilifi melaiye. Ido lomami, ya nosámami mona melonimo wenena ukade-lute-kate yamaidana oto mikaleka ukanalula-kala oluto lomaito, ya aya mikaleka ukanalula-kala ya Gotikafo nosámami mona lifima ka olu umami ne. Lifima ka olu umami, ya lamo mikaleka ukade-lute-kate monalalo moinámoto, Ouna monalalo monimo unumo wenena ya lo melami ka efe limo monala ya lamodoka u onenaiye, loto lifima ka olu umami ne.

Koli minafe? Mikaleka ukani-luni-kani monala melamo wenena yate mikaleka ukaniluni-kani lalo kolami neta ya kani ki umafa, ido Ouna monala melamo wenena yate Ouna lalo kolami neta ya kani ki umu minae. Moda kolafe? Mikaleka ukade-lute-kate kolami mona ya moda fuluto u kopa unumo mona ya nefa, ido Ouna kolami mona ya kofawa mino kolimo idami mona, you amene mona ya ne. Etito ya mikaleka ukade-lute-kate kolami mona yakafo Goti lo melami kala meyalo melenami ogoufámainako, ya aya kala meyalo melámoto, Goti kuwolafo nemo yamu ya mikaleka ukaniluni-kani meyalo melamo wenena yate Goti lalo geyenami mona melenawamo ya ogoufámae.

Eti o minafa, ido linate lutigu ya Goti Ouna mino gedaima nenako, yamu mikaleka ukadiluti-kati meyalo melámoti, Ouna lulau mino edeti amo monala ya mele minae. Ido Kilisto Ouna lunigu mino gedámami wenena ya amo wenenala minámae. 10 Nosámami mona yakafo ukadi ya ofo folami nefa, ido lutigu ya Kilisto mino gedetoma ya efe limo wenena minae, loto lo gedami yamu oudi ya moda kofawa ne. 11 Ido Yesu folaiguti olu nedi edami we Ouna ya lutigu mino gedaitoma, ya aya we, Kilisto folaiguti olu nedi edami we yakafo aimola Ouna lutigu mino gedami yamu ya ukadi fulunami netawa ya olu kofawa o gedenagoliye.

Ouna Felegaga yakafo Goti nomilipala olu leboilami ka

12 Etito ya mono wenenane-motao, mikaleka ukade-lute-kate yakafo nena neta lomaido ya lalimo lifima itibito umuto monala melenumo ne? Ma minámaiye! 13 E'e, mikaleka ukadi-lutikati monala melenawamo ya fuluti u kopa unagilafa, ido Ouna mino gedami yakafo mikaleka ukadi monala ya ofo fulunawamo ya kofawa mino kolimo dinagilae. 14 Goti Ounakafo gilimaito moni minamo wenena muki ya Goti nomilipala minae. 15 Kolafe? Amokafo Ouna gimami, ya koli kolinawamo mona yakafo kofa nela wi gedenami ouna ma gimámaiye. E'e, Ouna gimami, ya nanimo nomilipanele, loto olu leboilami Ouna ya gimaito, amoki koina wi minae. Aya Ouna lulau mino edeto ya Weyano, Menefo, loto lula fi-fi one.

16 Ouna aimolakafo ya lamo oudeki mino ledeto ya Goti nomilipala minone, loto kolonimo ka ya amoki lakoina lo oloto pi lomami ne. 17 Ido nomilipala minoninako, amo netala-matala nomilipala iya ku gedami neta olunagolone. Ido olunumo, ya Kilistoki lakoina lamenalau minenagolone, loto oiya ama amoki lakoina keina mofunumo ya Kilisto olu minami netawa yaki lakoina olunagolone.

Lamenala aiga olu oloto pi lumunami kamena yamu kolonimo ka

18 Yamu kolalo. Lamenala olu oloto pi ledenami ya neta lalo dito nemo ma nenako, keina oiya ama kolonimo ya fa netaidana ne, loto kolowe. 19 Koli minafe? Mika kosina olu oloto piyami neta-mata muki ya Goti nomilipala olu oloto pi gedenami kamena ya eyenumolae, loti auma witi koliti, ya kiyaba o-o minae. 20 Netawa-matawa u fa neta wimo, ya inanimo lalo kolamo minámaiye. E'e, Gotikafo u fa neta unaiye, loto lido, ya aya netawa fulu fitala kimo idami monakafo nela wi gedami, ya aimola nomilipala nelauti efilito olu lamenalau mele ledenaido, ya olu oloto piyami netawa-matawa muki yaki efilageto, ya fulu fitala kiyámoto, faifa laloko minowa-minowa oto minenagolone, loti koliti kiyaba o-o minae.

22 Yamu kolalo. Wenaipa nomilipani kedenagili ogofu kolamo yaidana oti mika kosina olu oloto piyami netawa-matawa muki olu lawoko oti ya adeinati ogofu koliti, au-au, lomo uti uti, oiya ama yaki ayaidana otiko minae, loto kolone. 23 Ido yako minámaiye. Lalimo yaki, neta-mata lumunami yauti kana olonimo we Ouna ya luteu mino ledami wenena, ya amokafo nanimo nomilipane minenawae, loto olu leboilami kula, ya ukade efilito olu aimoladoka olunami kamena yamu auma wito kolito kiyaba oto, ya sete-muludeu au-au, loto kolito minone. 24 Etito kiyabala onimo yakafo olu omude kami nefa, ido kulawa ya omudekafo moda eyonimo neko, ya netawa yamu kolito kiyaba ámogi ne. Koli minafe? Wenena omunikafo koti olu minamo neta ya egaidana oti netawamu koliti kiyaba enawae? Moda eti ámenagilafa, 25 ido omudekafo ágonimo neta yamu kolito kiyabala o minenumo, ya kate lawoko kito ya olunune, loto auma wito kiyabala o minenune.

26 Ido Ouna yaki ayaidana oto lamo oude-lutekate aumala minámami yamu kolito, ya ade olu faka lo minaiye. Goti loumunumo, ya egaidana oto efe loto loumunuwe? loto kolife ádoba, ido Ouna aimolakafo lamomu kolito, luteu ya ka ma wetekafo ogofuto ádenumo ka ya au-au, loto ade olu faka loto Goti loumu-umu o minaiye. 27 Eti o ledami we yakafo Goti kala lalo kiyami kalo meyalo meleto felegaga wenenala yamu kolito loumainako, yamu oude-lute-kateu nemo ka muki opoilami we Goti yakafo Ouna kalau nemo ka ya moda kolife lo minaiye.

28 Ido Goti seni-muluni umamo wenena, aimola kala lalo kito luni fiyami wenena, ya neta-mata muki o gimito fedenami yakafo olu lalo o gedenae, loto amokafo olu lawoko ito olufe lo gedami ne, loto koli minone. 29 Eti o gedami wenena ya adeina akaimati geye fuli limo, ya Nanefo lebonala enawae, loto komu adeinati auma wito lo gedami ne. Eti o gedami, ya Nalafo kunalafo-mota mumudi minenawagu yauti amo ya kana Nanefo minenaiye, loto eti o gedami ne. 30 Ido eti loto auma wito lo gedaido, yalo ya luni fiyaiye. Ido luni fiyaido, yalo ya monatina efe limo wenena minae, loto lo gedaiye. Ido monatina efe limo wenena minae, loto lo gedaido, yalo ya olu lamenalau o gedami ne.

Goti siya-muluna lomami monau yati olu ailo o ledenami neta ma minámami ka

31 Netawa muki eti o ledami yamu nediye loto lenune? Goti ya lamoki koina wiyainako, kema ya kuwotefo minenami ne? 32 Amo ya lalimo muki yamu kolito, aimola Nalafo koito edámoto, fulunaiye, loto fulo edami we yakafo amoki lakoina neta-mata muki ya egaidana oto faifa lomámenami ne? E'e, moda lumunagoliye.

33 Ido Gotikafo iyaina o ledami wenena ya kemakafo olu kalo mele ledenae, loto enami ne? Gotikafo monatina efe limo wenena minae, loto lo ledami, 34 ya kemakafo lifimatina ne, loto lo ledenami ne? Kilisto Yesu folami, ya oto dito olu nedi edaito, ya Goti ana onaleka minoto lamomu kolito loumu-umu o minami we ya ne.

35 Amo siya-muluna lomami mona yauti nena netakafo olu ailo o ledenami ne? Ka keina naba o lumuto fedenamife, ido miluma kolito kate mumudi kinumofe, ido olu nosámami o ledenawamofe, ido kadunamu fulunumofe, ido apako minenumofe ido fulunagolone, loto koli lumunamife, ido lofo fulunawamofe, ya netawa yaidana-amaidana yakafo Kilisto siya-muluna lomami mona yauti olu ailo o ledenami nefe? E'e, etito minámaiye! 36 Netawa ya Goti wenenala o gimito fedemo idami yamu ya eti limo,

Kamo wenenaka minonimo yamu ya kamena-kamena lofo fulu-fulu o minoti, ya sipisipi ofamo yamaidana oto lofenune, loti leyamo ne,
loto ka mono lufuwau (Sng 44:22) ya nemo ne.
37 Etito nefa, ido Kilisto siya-muluna lomami we mino ledainako, yamu netawa-matawa monamona o lumuto fedageto ya auma wito olu fulo gedemo idone.

38 Koli minafe? Namo kane auma wito kiyomo, ya fulunumowafe, ido faifa minenumowafe, ido enisolefe, ido wenabaninafe, ido neta-mata oiya fedenamife, ido aiga fedenamife, ido neta auma wiyami netati mafe, 39 ido dito nemo netafe, ido lumuto nemo netafe, ido neta-mata olu oloto piyami neta yaidanaamaidana muki yauti makafo Goti siya-muluna lomami monau yati olu ailo o ledenami neta ma minámaiye, loto auma wito koli minowe. Aya siya-muluna lumumo idami mona ya Wekolate Kilisto Yesu lulau mino edonimo yamu lomami ne.

Copyright information for `SNP