Titus 3

Mono mona melenumo ka

Ido kani meletenaiye, loto ya kofa logimageto, ya wenena yate gamani wenaba ido kulinigi we idamo lomamo muki ka lenawamo ya koliti golodoti, ya lono lalo mona-mona mino oluto wimo ya kokatoti oluti, ido wenena kamani ma kiyámoti, ka moila ma fiyámoti, you lotiko minoti, ya wenena muki you amene mona ya gilibalo.

Yamu ya eti loti koli minalo: Lalimo komu ya ayaidana oto kate kopa-napa kito ka kolámoto minoto, kopa kanudo ika o ledado u ya di ama di oto monito, neta-mata mona-mona yamu sefela kilonimo neta ido lalo kolonimo mona yakafo nela wi ledeito minoto, wenena ma ka naba-naba lo gedeto, netanina olamo yamu geye nosámami onimo ya wenenate senimulunigu koli nosámami lomato, ido lalimo ya ayaidana oto koli nosámami gimi-gimi o minone.

Etito minoba, ido olu omude kami we Goti olu lalo o ledami monala ido siya-muluna lomami monala oloto piyaido ya olu omude kami ne. Eti o ledami, ya lalimo monate efe loto melonimo yamu eti o ledámaiye. E'e, aimola siya-mulunau milumate kolami yamu ya olu omude kami we Yesu Kilistodokati ya Ouna Felegaga leki faitoto lomami yakafo noku wi ledaido ya kofawa olu oloto pi ledeto, monimo dinumo kanu kofawa lumuto olu omude kami ne. Eti o ledami, ya aimola nasafilila yamu ya monatina efe limo wenena minae, loto lo ledaito, omude kofawa minowa-minowa enumo yamu kolito kiyaba o minonimo wenena ya nomilipala iya ku ledami neta aboga minenawae, loto eti o ledami ne. Kawa ya kula nemo yamu koli kikitoto minonimo ne.

Etito nemoma nenako, Goti koli kikito umamo wenena yate mona lalo melenawamo lono ya mama oti olu-olu o minenawae, loto kamokafo kawa ya auma wito lo oloto gimo, loto kolito ya lokomowe. Netawa ya lalo ona kula, wenena olu lalo o gedami neta nefa,
ido mono mona mamu kopa etito nefe? matato nefe? loti ka maninigu melenawamo ka moni wiliti, aunibo-kolofani katoti kulini-kulini loti, moila fiti lo melami ka yamu ka lodilumu oti, itibi-natibi amo ka ya fa neta, kula minámami netama nenako, loto meka umu mino.

10 Ido wenena makafo ka mono olu ailo itami we ya kala oluti kamena lawokofe, ido lelefe, loumato, kolámenami, ya yaidana amo wenena u ailo kopa kanudo moniti lifima olu minanako, inanimo monanina yakafo lifima ka olu itibito giminagoliye, loto kolanimoma nenako, loto fulo edeito, aimolako minenami ne.

Onowaleka ka

12 Ena namo Atemasife, ido Tikikusife, kamodoka ilifi melonetoma, ya namodoka Nikopolisi numudo enanimo kanu ya auma wito moni wilo. Namo ya ko wiyami kamenalo ya numuna yalo ya minenae, loto kane ki minowe.

13 Ena Apolosi ido lo melamo ka kolami we Senasi ya mono lonodo unawami, ya neta mamu koliti aefa fiti moni wilitenawaiye, loto auma wito ani olu faka lo gedo.

14 Ido mono wenenate yaki mono monanina yakafo ilawa liyámotenaiye, loti atuwaleka neta mamu aefa fiti moni wilinawamo wenena ya ani olu faka lo gedenuwe, loti mona lalo melenawamo lono ya olu kolinawae, loto auma wito api gilibo.

15 Ena namoki minamo wenena muki yate aiyo-koiyo ka fulo kede minae. Ido koli kikitonimo kanudo lakoina moniti seni-muluni lumu minamo wenena ya aiyo-koiyo ka fulo gedonimo ya logimo.

Nasafili mona ya linate muki mino gedenaiye. Modae.

Copyright information for `SNP