1 Corinthians 10

Hepa molo lumigu ya lumu fou lotanune, loto lolumibo ha

Yagunu mono weninane-motao, Mosese hamenalalo ya awatefo-holofate monatina yagunu holifefe ladámotanae, loto ha me ya lobinogolowe. Holilo. Emotina muki ya limukafo fo-sema molo betito, uti Ho No Luta-Hisi Libo fuko oka-waka ito uwabo ne. Ido limugi ho nogi yakafo weninawa muki noku ito li Mosesedoka betibo ne. Ido Goti Weunakafo wetina-idafa li oloto pi bito, ya muki nomo yowabo ne. Ido no yagi li oloto pi bito, ya muki nomo uwabo ne. Feito Goti Weunakafo hefaguti ya no bito nomo uwabo, ya Kilisto ya weninawagi maina uto bito, muki nomo uwabo ne. Feto fe minafa, ido weninawa yauti maleka abi ya Gotikafo dowa wa betiyámito, hafali mikalo hanudo-hanudo ya fulimo uwabo ne.

Ido idafawa lo fedo bibo, ya mona hamamuna yaidana oto api lilibibo, ya emotinasi nosámibo idafagunu holiyabo yaidana oti holitanae, loto monawa lilibibo ne. Feito ya weninawa yauti maleka yasi sugi goti yagunu holiyabo yaidana ámilo. Feto feyabo yagunu ya feto libo,

Wenina yasi wete-idafa nanune, loti amedoti minadoti ya melege linune, loti sinoiyabo ne,
loto ha mono lufuwau (Kis 32:6) ya nebo ne.
Ido hopa li unámokelo. Emotinalokati maleka yasi hopa li unabo, ya fo hamena mako, ayalo wenina mau naba-naba, tuwedi-tili tauseni (23,000) ya fuliyabo ne. Ido Wenaba hepa molo umámokelo. Weninawa yauti maleka yasi hepa molo muwato, ya hosofa abi adala hofo betito fulimo uwabo ne. 10 Ido eleka ha ladámilo. Emotinalokati maleka yasi eleka ha lato, ya hofo beti fuli-fuli aibo enisole yakafo hofo beti fulibo ne.

11 Ena weninawadoka ya idafawa lo fedo bibo, ya mona hamamuna, fuka ha yaidana aibo, ya leimo mika hamenala alili aido minonibo wenina api lilibinaiye, loti hatina ya lufuwa iyabo ne. 12 Yagunu makafo aubane ne, loto holinaibo we ya moda wato moniyo. Lumu fou lotanane. 13 Hepa molo bibo mona yaidana-meidana ya hemotinaloka lo fedo bimo yoibo, ya eito ma minámiye. E'e, mikalo minabo wenina muki ya ayaidana otoko hepa molo bimo yoibo nefa, ido Gotikafo lituma fi ledomo yoibo we yakafo adina li faka lageto, hepa molo binaibo mona yakafo aubatina li fulo edanaibo ya ma minámiye. E'e, hepa molo binaibo mona ma lo fedo binaido, ya Gotikafo holi unabo hanu ma li oloto pi betiyageto, ya auba iti lala i hiki loti minanigilae.

Goti ona hula yagunuko holito, idafa ma muki yagunu holiyadokati ya holi unubo ha

14 Feito lune-hane biyobo weninane-motao, hemotina sugi goti yagunu holinadokati ya holi wilalo. 15 Hemotina hatina-manadina nebo wenina ya hawa lobiyobo moda holifefe loti holilo. 16 Nomu nesiba fuko ledaibo, ya dowae, lalowe, loto, noto ya Kilisto lunulagi maina kelonibo ne. Ido beleti lekoto noto ya Kilisto ulagi maina kelonibo ne. 17 Beleti mako neboma nenako, ya aya beleti makodokatiko ya lemo muki nonibo yagunu wenina abi ya ula mako ya minone. 18 Ido Isilaeli wenina mono monatina yagunu holilo. Sokila hi muwabo idafa no-no abo wenina ya sokila hiyabo folomogi maina kelabo ne.

19 Feto lobo ha ya igaidanagunu lowe? Idafa magunu holiti sokila hi muwabo hobina ya idafa hula ne, loto lofe? Ido idafawagunu holiyabo yagi ya idafa hula nefe? 20 Feito minámifa, ido sokila hi-hi abo, ya Goti sokila hi muwabo ma minámiye. E'e, Satani himiwela sokila hi biyabo ne. Ido hemotina ya noti Satani himiwelagi maina kelanabo ya holiyobo nosámiye. 21 Hemotina Wenaba nomulauti noti, ido Satani himiwela nomutinauti nanabo ya ma minámiye. Ido Wenaba folomolaloti noti, ido Satani himiwela folomotinaloti nanabo yagi ya ma minámiye. 22 Holiyafe? Wenaba li nunube holi lumunaibo mona molo edanube? Ido lemo aubate yakafo emo aubala li fulo edaife?

23 Mona muki molanubo ya ha ma minámanogolaiye, loti lo-lo afa, ido mona muki molanubo ya ade li faka ladámanaibo ne. Mona muki molanubo ya ha ma minámanaibo nefa, ido mona muki molanubo ya li dowa lo ledámanaibo ne. 24 Hemotina ya heimotina yagunu holiyámoti, wenina ma muki yagunu holilo.

25 Hafa molado ya ma meina fito nanune, lotima, ya lute nosámotanaiye, loti hatina loiti-loiti kiti loga-miga ámoti, aifa meina fiti nalo. 26 Aya yagunu ya feto libo,

Mika ido idafa-adafa muki mikalo nebo ya Wenaba idafala ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 24:1) ya nebo ne.

27 Ido ha mono holiyámabo wenina yauti makafo li dowa lo betinowe, lagetoma, ya numunalau yonune, loti holitima ya aifa yoilo. Yoti minato, ya wetina-idafa binabo yagunu lute nosámotanaiye, loti hatina loiti-loiti kiti loga-miga ámoti, aifa nalo. 28 Ena we makafo ya hafa me ya ya idafa magunu holiti sokila hi muwaguti hafa ne, lanaibo, ya námilo. Lo oloto bibo we yagunu holiti, ya lula li nosámibotanune, loti fulitalo. 29 Heimotina lutina nosámotanaiye, loto ladámowe. Wewa lula nosámotanaiye, loto lowe.

Yagunu holilo. Mona makafo nala i nedámibo nefa, ido idafa ma nanobo yagunu we ma lula li nosámagetoma, ya neidafaito holi nosámibo numunaibo ne?
30 Goti aifa li dowa lo ledaibo monala yagunu holito, dowae, lalowe, lomuto idafawa nanobo yagunu makafo neidafaito hamane hinaibo ne?

31 Feito hemotina ya hafa-hobina nanabofe, ido nofena nanabofe, ido mona yaidana-meidana molanabo, ya Goti huliya li faka lotiko feto feyalo. 32 Wenina muki, Yuda wenina, Giliki wenina, Goti weninala mau minabo, muki yagunu holiti, ya mona ma molanubo ya wa ledoti uteba itanae, loti holiti ya aya mona molámilo. 33 Ido ayaidana oto neimo yagi oto moloto fe-feyobo mona molobo, ya wenina muki wa nedoti dowa loti holinae, loto molo-molo owe. Feto feyobo, ya neimone li dowa lo nedanowe, loto holiyámowe. Wenina muki li nomudina wa betiyageto dowa lanae, loto holito feto fe-fe minowe.

Copyright information for `SNPLAMBAU