1 Corinthians 12

Goti Weuna Fele idafa-adafala hona molo lumibo ha

Ena mono weninane-motao, Weuna idafa-adafala yagunu holifefe ladámotanae, loto lobinogolowe. Holilo. Hemotina homu eito feka wenina minabo hamenaloma ya ha ladámabo idafalo ika o betiyato, hopa yauka-meuka uwabo yama moda holi minae. Yagunu holifefe lanabo ha me ya lobinogolowe. Holilo. Wenina masi Goti Weuna welalo yati Yesu ya u hopa anaiye, lanabo ya ma minámiye. Ido Weuna Fele welaloti yako Yesu ya Wenaba ne, loti lanabo ne.

Ena mono idafa-adafa hona molo lumibo ya eito-eito nefa, Weuna ya mako ne. Ido mono onona hona molo lumibo ya eito-eito nefa, onona yawala Wenaba ya mako ne. Ido mono aubala hona molo lumibo ya eito-eito nefa, auba yawala Goti ya mako ne. Emo yakafoko weninala muki ya aubala li oloto pi lumibo ne. Feto feyaibo, ya Weuna aubala li oloto pito ya weninala mau naba li dowa lo betinowe, loto aubalawa eito-eito hona molo bimo uto, muki ya eimotina aubatina weuna fi betito bibo ne.

Feito wenina ma ya Gotikafo ha manadinau minanaibo ha lo oloto molanabo ya Weunakafo bimo wiye. Ido eito ma ya Gotidokati ha holinabo ha lo oloto molanabo ya aya Weuna yakafoko eimola monalalo lito bimo wiye. Ido eito ma ya aya Weuna yakafoko mino betito ya holi hikitanabo auba ya bimo wiye. Ido eito ma ya aya Weuna mako yakafoko mino betito ya idafa hiliyabo wenina li faka lo betinabo auba ya bimo wiye. 10 Ido eito ma ya Goti aubala itibinabo mona li auba i betimo wiye. Ido eito ma ya polofeti ha lo oloto molanabo ya bimo wiye. Ido eito ma ya weuna-ana mona-mona wati holifefe loti hona molanabo auba ya bimo wiye. Ido eito ma ya lowa-lawa ha lanabo ya bimo wiye. Ido eito ma ya lowa-lawa hawa li elepa inabo auba ya bimo wiye. 11 Feto fe lumibo aubawa muki ya aya Weuna mako yakafoko li auba i ledo nebo, ya eimola lula-halau dowa loto holito ya wenina eito-eito hona molo ledomo wiye.

Kilisto ula mako yau weninala ya hofala-ana-hina muki minonibo ha

12 Ena ute ya mako nefa, hofate-ade-hide muki ya ne. Ido hofate-ade-hide muki ya li mako ito, ute u mako wiye. Ena Kilistodoka ya ayaidana oto ne. 13 Gotikafo leimo muki, Yuda wenina, Giliki wenina, eito feka wenina, nalalo minoti houba-naba onona liyabo wenina, nalalo minámabo wenina, muki ya Weuna mako yakafo noku ito li mako o ledaito, u Kilisto ula mako uwone. Feto o minonibo muki ya Weuna mako lumibo, ya no yaidana oti nanae, loto Weuna lumibo ne.

14 Feito uteu ya hofate-ade-hide ya idafa mako yako minámiye. E'e, abi ne. 15 Yagunu hide yakafo nemo ya ana minámonako, ulau ya minámowe, lanaibo, ya igaidana oto uteu ya minámanogolaiye? Moda uteu aifa minanaibo ne. 16 Ido hate yakafo nemo ya nomuna minámonako, ulau ya minámowe, lanaibo, ya igaidana oto uteu ya minámanogolaiye? Moda uteu aifa minanaibo ne. 17 Ido uteu muki ya nomude yako nebo neko, igaidana oto hate holiyadi ne? Ido muki ya hate yako nebo neko, igaidana oto unala holiyadi ne? 18 E'e, ute hofala-ana-hina muki ya Gotikafo eimola hala dowa kito uteu ya molofefe lo ledaibo ne. 19 Feito nefa, ido uteu muki ya idafa mako yako nebo neko, ute igaleka minadi ne? 20 E'e, me ya ya hofala-ana-hina muki ya nefa, ute moda mako ne.

21 Feito ya nomude yakafo ade ya minámibo neko, aifa dowa minadi ne, loto igaidana oto lomunaibo ne? Ido manade yakafo hide ya minámibo neko, aifa dowa minadi ne, loto igaidana oto lomunaibo ne? 22 Feito minámiye. Uteu ya idafa maleka auba iyámiye, loto holiyoba, aya idafawa minámibo neko, ya nosa naba ámadi ne. 23 Ido uteu ya idafa maleka dowa loto wa edámonibo idafa ya ekeni dowa loto li golonibo ne. Ido ma yagunu utelo holoiyonibo ya wase ito hiyaba dowa lo edo minone. 24 Ido ma yagunu utelo holoiyámonibo ya waito edogeto, aifa oloto nebo ne. Feito Gotikafo ute li mako oto lifefe loto, ya lumuti nebo idafala ya onona naba muibo ne. 25 Feto aibo, ya ute hofala-ana-hina ya fokiti u eito-eito ámoti, ute muki yagunu holiti hiyaba dowa o edanabo ne, loto feto aibo ne. 26 Feito ya hofala-ana-hina yauti ma ya ogofu holiyagetoma, ya ute malekama muki yagi maina ogofu holinogolaiye. Ido hofala-ana-hina yauti ma ya huliya li faka lagetoma, ya ute malekama muki yagi maina dowa holinogolaiye.

27 Ena hemotina ya Kilisto ula ya minae. Ido eito-eito ya hofala-ana-hina ya minomo uwabo ne. 28 Feito ya Gotikafo wenina eito-eito lifefe loto ya weninala monolo mau minagu molo ledaibo, ya homu aposolo wenina ya molo ledaibo ne. Ido yaloti polofeti wenina ya moloto, ido yaloti api lilibiyabo wenina ya moloto, ido yaloti ya Goti aubala lilibiyabo wenina, ido yaloti ya idafa hiliyabo wenina li faka lo betinabo auba liyabo wenina, adina li faka lo betiyabo wenina, hiyabate wenina, lowa-lawa ha lanabo wenina ya molo ledaibo ne. 29 Feto fe ledaibo, ya weninala muki ya aposolo onona liyabo nefe? Ido muki ya polofeti ha lo oloto molabo nefe? Ido muki ya api lilibiyabo nefe? Ido muki ya aubala lilibiyabo nefe? 30 Ido muki ya idafa hiliyabo wenina li faka lo betinabo auba liyabo nefe? Ido muki ya lowa-lawa ha lo-lo abo nefe? Ido muki ya hawa li elepa iyabo nefe? 31 Feito minámifa, ido hemotina mono idafa-adafala hona moloto aifa lumibo yauti idafa yoto neboma ya li oloto pinune, loti auba iti holilo.

Lute-hate ona hula binubo ha

Ena hanu ito yoto dowa lama itibinogolowe. Kitoti holilo.

Copyright information for `SNPLAMBAU