1 Corinthians 13

Wenina lowa-lawa hatina yagi ido enisole hatina yagi lanofa, ido lune-hane bi-bi ámanobo yakafo ha lanobo ya aifa belo fu labo yaidanafe, ido hofato hai-hai molaibo idafa yaidana otoko minanogolowe. Ido Goti welaloti ha lo oloto molanobo auba mino nedaito, ido ha faluku aibo muki ido ha ma muki yagi holi huloto, ido holi hikine naba-naba yakafo obula ya lomuwoto moda sinoito eba maleka unaibo auba yaidana mino nedanaifa, ido lune-hane bi-bi ámanobo ya aifa digani minanogolowe. Ido idafa-adafane hona molo bi huloto, ido une yagi fulo soku itanae, loto binofa, ido lune-hane biyámanobo, ya monawa yakafo li dowa lo nedámanaibo ne.

Lute-hate binubo mona ya feito ne: Wenina masi li nosámibo o ledatoma, ya liwila oto you lo betitoko minanubo ne. Ido wenina li dowa lo betito adina li faka lo minanubo ne. Ido wauwa ya liyámanubo ne. Ido leimo ute ito yowámoto, hulite li faka ladámanubo ne. Ido holiyonibo yoi holiyámonibo yoi loto felele kito moniyámanubo ne. Ido leimo idafate yagunu ito yoto holiyámanubo ne. Ido lute aloko hala-kala ladámanaibo ne. Ido wenina idafa o molo ledanabo ya li minámanubo ne. Ido mona nosámibo yagunu dowa loto holiyámoto, mona ona hula yagunuko dowa loto holinubo ne. Ido ha hena muki agetoma, ya moda li mofu minanubo ne. Ido holi hikite ya huladámanaibo ne. Ido Gotikafo ade li faka lo ne, loto dowa loto holito hiyabala otoko minanubo ne. Ido idafa hena mona-mona oloto piyagetoma, ya moda aubafofo loto mino holinubo ne. Feito ya lute-hate binubo mona ya ne.

Ena lute-hate bi-bi onibo mona ya huladámanogolaiye. Goti welaloti ha lo oloto molabo mona ya li hulanaibo ne. Ido lowa-lawa ha lo-lo onibo mona yagi moda hulanaibo ne. Ido ha holiyonibo ha yagi li hulanaibo ne. Holiyafe? Ha muki holiyonibo ya aifa mulalo yako holiyonibo ne. Ido Goti welaloti ha lo oloto molonibo ya aifa mulalo yako lo oloto molonibo ne. 10 Feito nefa, ido aliga ya hula moda oloto piyageto, ya mulalo o-onibo idafa ya moda li hulanaibo ne.

11 Nemo hefola minobo hamenalo ya aifa olufo hefola ha loto, olufo hefola yaidana oto hane kito, olufo hefola yaidana oto lune-haneu holimo yoto minofa, aliga ya wenina bulito, olufo hefola monawa ya moda li fulobo ne. 12 Yagunu holilo. Noku hamamuna nebo idafa wafefe ladámonibo yamaidana oto onesa meleka ya wafefe ladámoba, aliga ya hote fito wa edofefe lanubo ne. Ido onesa meleka ya aifa mulalo yako holi minoba, aliga ya hulawa holi hulanubo ne. Emokafo wa ledo hulibo yaidana oto. 13 Feito ya holi hikito mumo yowonibo mona, ido emogunu holito hiyaba o edomo yowonibo mona, ido lute-hate bi-bi onibo mona, yaleka monawa loitigi makogi ya minowa-minowa oto minanogolaifa, ido ayauti ya lute-hate bi-bi onibo mona mako yakafoko moda u homu molaibo mona ya ne.

Copyright information for `SNPLAMBAU