1 Corinthians 14

Goti welaloti ha lo oloto molanubo ya mono onogu yoto nebo ha

Lutina-hatina bi-bi anabo hanudo ya auba iti moni minalo. Ido Weuna idafa-adafala yagunu auba iti holilo. Ido aya idafala yauti ya Goti welaloti ha lo oloto molanabo yagunu holimo yoilo. Makafo lowa-lawa ha yauti lanaibo, ya weunakafo wase ibo ha lo oloto molaifa, ido hawa monawa holifefe ladámo minanako, lowa-lawa hawa ya wenina lobiyámiye. E'e, Goti yako lomuibo ne. Feito nefa, ido Goti welaloti ha lo oloto molanaibo we yakafo wenina lutina li auba i betito, hatina lito ha mono hanu itibito, lutina-hatinau li aila i betibo ne. Lowa-lawa ha yauti lanaibo we ya eimola lula li auba i nefa, ido Goti welaloti ha lo oloto molanaibo we yakafo monolo mau minabo wenina lutina li auba i betibo ne. Hemotina muki ya lowa-lawa ha lanabo yagunu holiyofa, ido Goti welaloti ha lo oloto molanabo yagunu auba ito holimo yowowe. Lowa-lawa ha yauti lotiti, ya monolo mau minabo wenina lutina li auba i betinaibo ha ya holinae, loti hawa monawa li elepa iti lobilo. Ido ha li elepa ito lobinaibo we ma minámagetoma, ya Goti welaloti ha lo oloto molanabo wenina ononatina yakafo lowa-lawa ha yauti lanabo wenina ononatina li fulo betibo ne.

Ena mono weninane-motao, nemo hemotinaloka loto ya lowa-lawa ha yautiko lobinobo, ya igaidana oto li dowa lo betinobo ne? Feito minámifa, ido Gotikafo li oloto pi numibo ha lobinobofe, ido holifefe lanabo ha lobinobofe, ido Goti welaloti ha lobinobofe, ido api itibinobo ha lobinobo, ya li dowa lo betinaibo idafa ya ne.

Ido hatina-manadina minámibo idafa, nama nomufe, ido oi ya iyato, nola fefeluma oloto ladámagetoma, igaidana oto nolawa holifefe lanae? Ido hanugana moloti sutina finabo ya u fefe ladámanaibo, ya igaidana oti holiti ile-himi liti unabo ne? Feito hemotina ayaidana oti lowa-lawa ha yauti wase iti lanabo, ya igaidana oti holifefe lanabo ne? Aifa ha lanabo ya asikafo lito u hopa anogolaiye. 10 Mikau-mikau ya wenina mona-mona hatina muki-muki ne, loto holiyone. Ido hawa monawa muki ya yawala yasi moda holifefe lanigilae. 11 Feito ya ha ma monawa holiyámotoma, ya hawa libo we yakafo nemogunu holinaibo ya eito we ne, loto holinogolaiye. Ido nemokafo emogunu holinobo ya eito we ne, loto holinogolowe. 12 Yagunu hemotina yagi Weuna idafa-adafala yagunu aubafofo loti holiyanako, monolo mau minabo wenina lutina li auba i betinaibo idafala yagunu auba iti holimo yoilo.

Lowa-lawa ha yauti lo oloto molanabo mona yagunu lobibo ha

13 Feito ya lowa-lawa ha yauti lo oloto molanabo wenina hemotina hawa monawa li elepa i binubo auba lomo, loti Goti lomuilo. 14 Holiyafe? Lowa-lawa ha yauti Goti lomunobo, ya lune-weune yakafo lomuwobo nefa, ido hane-manane ya hulawa oloto piyámanogolaiye. 15 Yagunu neidafa-neidafa feyanowe? Lune-weunekafo lomuto, ido hane-mananegi yakafo lomunobo ne. Ido mono nama lanobo, ya lune-weunekafo nama loto, ido hane-mananegi yakafo nama lanobo ne. 16 Ido hemo ya feto feyámoto, luka-weuga yakafoko Goti ebola lo oloto molananibo, ya lo hulageto ya monawa holiyámabo wenina yasi hawa lanibo ya holifefe ladámanako, igaidana oti aga li faka loti onae, lanabo ne? 17 Hemo moda Goti ebola fefe loto lo holiyaba, ido hawa lanibo yakafo weninawa lutina li auba i betiyámiye.

18 Ena hemotina lowa-lawa ha yauti lo-lo abo wenina muki ya nemo li fulo betito lo-lo obo yagunu dowae, lalowe, loto Goti lomuwowe. 19 Feto fe minofa, ido monolo mau minonigu yau lowa-lawa ha yauti ha fana-fana teni tauseni (1000) lo oloto molanobo yagunu ito lumuto holiyofa, ido hane-manane yakafo ha fouma efoma ade filiga faifu (5) yako lo oloto moloto wenina api itibinobo yagunu ito yoto holi minowe.

20 Ena mono weninane-motao, hemotina hatina kinabo ya olufo hefola yaidana oti hatina kiyámilo. E'e, nosámibo mona yagunu holiti ya olufo namuna yaidana oti minalo. Ido hatina kinabo ya wenina auba iyabo yaidana oti hatina kiyalo. 21 Lo molaibo ha lufuwa iyagu ya feto libo,

Weninawa ha lobiyobo, ya eito wenina wetinaguti lowa-lawa ha lanabo yakafo lobinafa, ido aya ha yagi ya holiti holiyámoti o minanigilae, loto Wenabakafo liye,
loto ha mono lufuwau (Ais 28:11-12) ya nebo ne.
22 Feito ya lowa-lawa ha lanabo ya Goti aubala itibinaibo mona bibo, ya holi hikitabo wenina yagunu biyámiye. E'e, holi hiki ladámabo wenina yagunu bibo ne. Feito nefa, ido Goti welaloti ha lo oloto molanabo ya aubala itibinaibo mona bibo, ya holi hiki ladámabo wenina yagunu biyámiye. E'e, holi hikitabo wenina yagunu bibo ne.

23 Feito ya mono wenina muki mau minoti, muki yasi lowa-lawa ha lato, monawa holifefe ladámabo weninafe, ido holi hiki ladámabo wenina ya loti holinabo, ya aiyo, nei-nei fiyabo ha lae, loti lanigilae. 24 Ido muki ya Goti welaloti ha lo oloto molato, holi hiki ladámibo we mafe, ido monawa holifefe ladámibo we ma loto holinaibo, ya lula-halau monala-anala yagunu ha labo yakafo u emodoka ulalo molaito, li halo molo edabo yamaidana oto metolito holito, 25 ya lula-halau idafa faluku oto nebo yama oloto piyageto, feito hina obula fito hola-wela huba ito Goti holi muto, ya Goti hemotinagi ona ne, loto lo oloto molanogolaiye.

Monolo nuba agu yau monatina fefe loti molanabo ha

26 Feito ya mono weninane-motao, neidafa-neidafa feyanune? Nuba anagu yau hemotina muki yauti masi mono nama lato, masi api itibinabo ha lato, masi Gotikafo li oloto pi bibo ha lato, masi lowa-lawa ha yauti ha ma lato, masi lowa-lawa hawa li elepa inabo ha lato, ya mono monawa muki molanabo ya wenina lutina li auba i betinune, loti molaneyo. 27 Lowa-lawa ha lanune, lanabo, ya wenina loitife, ido loitigi-makogi yako loti, ya mako-mako lanado, makafo hawa monawa li elepa i biyaneyo. 28 Ido li elepa inaibo we minámagetoma, monolo mau minagu yau lowa-lawa ha yauti ladámilo. Makafo lanowe, loto holinaibo, ya eimola lulau yagi ido Gotidoka yagiko lomuwaneyo.

29 Ena Goti welaloti ha lo oloto molanabo wenina ya loitife, ido loitigi-makogi yasi lanado, malekamasi holiti ya hawa holifefe loti hona molalo. 30 Ido malekamasi amedoti minabo yauti ma Gotikafo ha ma li oloto pi munaibo, ya homu libo we ya fulitaneyo. 31 Feti ya wenina muki holifefe lanigilae, loti, ido muki ya lutina li dowa lanaibo ne, loti muki ya mako-mako Goti welaloti ha lo oloto molalo. 32 Goti welaloti ha lo oloto molanowe, loto lutina-weudinakafo holiyagetoma, ya holoti hiyaba anabo auba moda mino betibo ne. 33 Moda holiyafe? Hopa nemo ha ma lanowe, nemo ha ma lanowe, loti li hopaiti, muki li mako oti lanabo mona ya Gotidokati ma minámiye. E'e, you loti holoti minanabo mona ya Gotidokatima ne.

Ena fele wenina monolo nuba oti mona molo-molo abo yamaidana oti hemotina yagi meyalo molanabo yagunu lobinogolowe. Holilo.
34 Wenipa ya monolo nuba agu yau holoti ha ladámoti minalo, loto lo fuko betiyogeto ya lumuti minanae, loto lo molaibo ha ya libo ne. 35 Monolo nuba agu yau wenipa ha hopa lanabo ya utinalo holinabo mona molaboma nenako, yagunu ha ma holifefe lanune, lotima ya numunatinau uti, eimotina wadinafo loga o beti aneyo. 36 Ido e'e, lanabo, ya Goti hala ya hemotinadokati apito oloto pibo nefe? Ido hemotinaloka yako lo fedibo nefe? Feito minámiye.

37 Hemotinalokati ma yasi polofeti wenina ya minone, loti hatina kiyabofe, ido Goti Weuna mino ledaibo wenina ya minone, loti hatina kiyabo, ya lufuwa i fulo betiyobo ha ya Wenaba lo molaibo ha ya ne, loti holifefe loti holilo. 38 Ido ma ya feito holiyámone, lanabo, ya aya wenina ya mono holifefe ladámabo wenina ya minae, loti holinigilae. 39 Yagunu mono weninane-motao, hemotina Goti welaloti ha lo oloto molanune, loti ito yoti holilo. Ido lowa-lawa ha lanabo hanu ya hu betiyámilo. 40 Ido mono mona muki molanabo ya dowa loti fefe lotiko molalo.

Copyright information for `SNPLAMBAU