1 Corinthians 15

Yesu fuliguti sinoibo ha

Ena mono weninane-motao, hala ukuwa dowa lo oloto bitobo ya hofa lobinogolowe. Hawa ya moda holiti, ya ayau minomo yowabo ha ya ne. Aya hawa lo oloto bitobo ya holi aifa itámoti, holi hikitoti moni minanabo, ya li nomudina waibo ha ya ne.

Aya hawa ya yoto nebo ha ne, loto hemotina biyobo, ya nemo yagi homu liyobo ha ya holilo. Ha mono lufuwau libo yamaidana oto Kilistokafo lifimate yagunu holito ya fuliye. Fulito molo edato, ya ha mono lufuwau libo yamaidana oto hamena loitigi-makogi (3) yalo ya li sinoi edaiye. Li sinoi edaito, homu Sifasi Pita nomunalo oloto pibo, yaloti ege-ege moniyabo we tuwelu (12) ya nomudinalo oloto piye. Ido yaloti mono wenina mau naba faifu hadeti (500) ya muki nomudinalo oloto pi bito, wa edo hulabo ne. Wa edabo wenina yauti abi ya onesa lufuwa me ya iyobo hamenalo ya aifa minae. Ido malekama moda fuliyabo ne. Ena yaloti Yemusi nomunalo oloto pibo, yaloti aposolo muki nomudinalo oloto pibo ne.

Ena aliga ona ya nemo, olufo nosámibo owola wina fulaibo yamaidana oto minobo we efo yagi nomunelo oloto pibo ne. Nemo ya Goti mono weninala hofo betito li hopa o betiyobo we ya aposolo muki yauti nemo ya hidinalo we minobo, ya aposolo ne, loti nemogunu lo-lo abo ya fefe ladámifa, 10 ido nemo ya Goti aifa li dowa lo ledaibo monala yagunu ya aposolola minobo ne. Ido aifa li dowa lo nedaibo ya aifa o nedámiye. E'e, onona liyobo yakafo aposolo malekama muki li fulo betito auba ito liyofa, ido neimokafo ma ámowe. Goti aifa li dowa lo ledaibo monala mino nedaibo yakafo ononawa limo yoiye. 11 Feito ya nemofe, ido malekafe, leimo muki ya aya hawa lo oloto molo-molo onibo, ido aya hawa holi hikitabo ne.

Yesu fuliguti sinoinako, holi hikitabo wenina muki li sinoi betinaibo ha

12 Ena Kilisto ya fuliguti li sinoi edaibo ha lo oloto molo-molo onibo nenako, hemotinalokati malekama yasi wenina fuliyaguti sinoinabo ma minámiye, loti igaidana oti lo-lo abo ne? 13 Fuliyaguti sinoinabo ma minámibo neko, Kilisto li sinoi edámadi ne. 14 Ido Kilisto li sinoi edámibo neko, ya lo oloto molo-molo onibo ha ya u aifa ha adi ne. Ido hemotina holi hikitabo mona yagi u aifa idafa adi ne. 15 Ena yako minámiye. Gotikafo Kilisto li sinoi edaibo ha lo edo-edo onima nefa, fuliyaguti li sinoi betiyámanaibo neko, Kilisto li sinoi edámadi ne. Ido li sinoi edámibo neko, lemo li sinoi edaibo ha lonibo ya Goti ha sugi lo edadi ne. 16 Feito wenina fuliyaguti li sinoi betiyámanaibo neko, Kilisto yagi li sinoi edámadi ne. 17 Ido Kilisto li sinoi edámibo neko, lifimatina aifa mino betiyadi neboma nenako, holi hikitabo mona u aifa idafa adi ne. 18 Ido Kilisto lulau mino edoti fuliyabo wenina yagi u hopa uwadi ne. 19 Onesa me ya mikaleka minonibo hamenalo ya Kilisto yagunu holito hiyaba o edogeto, aliga li sinoi ledámanaibo neko, ya milumatina holiyabo wenina muki yauti lemo milumate ito yoti holinabo ya moda lama holinadi ne.

20 Ido feito minámiye. E'e, Kilisto moda fuliguti li sinoi edaibo, ya fulimo uwabo wenina muki u homu molo betito sinoitaibo ne. 21 Yagunu holilo. We ma Adamukafo wenina fulimo yowonibo hanu li oloto pi ledaima nenako, yagunu we ma Kilistokafo fuliyoniguti sinoinubo hanu yagi li oloto pi ledaibo ne. 22 Feito ya Adamugi keloto fulimo yowonibo yamaidana oto Kilistogi kelonibo yagi li nomude hofawa o ledomo yonaibo ne. 23 Feito nefa, ido muki ya eimotina hamenatina moda bibo ne. Kilisto u homu molaibo we moda sinoitaibo, yaloti emo lo fedanaido ya eimola weninala ege moloto sinoinubo ne.

24 Ido yaloti emo yakafo wenaba muki, ido hulitinagi we muki, ido auba iyabo idafa-adafa li hulo fulitoto, ya hiyaba we wehudi ononala ya Melafo Goti anau molageto, ya mikaleka hamenala moda hulanogolaiye. 25 Feito onesa me ya ya hiyaba we wehudi ononala limo yoibo, ya Gotikafo uwolafo-mota muki fulo hina feumau betiyageto, ayalo ya ononawa ya Melafo anau molanaibo ne. 26 Uwolafo-mota maleka muki li hulo fulitoto, aliga ona li hulo fulitanaibo uwolafo ya fulimo yowonibo mona ya ne. 27 Yagunu ya feto libo,

Wenina, idafa-adafa, muki ya fulo hina feumau betibo ne,
loto ha mono lufuwau (Sng 8:6) ya nebo ne.

Feito Goti yakafo wenina, idafa-adafa, muki ya Kilisto hina feumau nebo ne, loto libo, ya weninawa, idafa-adafawa muki fulo hina feumau betibo wewa eimola yagi hinalo minanaibo yagunu ladámiye, loto holiyone.
28 E'e, Gotikafo wenina, idafa-adafa, muki fulo hina feumau betido, yaloti ya Hipala eimola yagi ya Melafo fulo hina feumau betibo we Goti yako moda yoisa yoto nebo we minanogolaiye, loto hafuwalo ya uto minanogolaiye.

29 Ena feito minámiye, loti holinabo, ya wenina masi fuliyabo wenina yagunu mono noku iyabo ya neidafa-neidafa feyanae? Fuliyabo wenina li sinoi betiyámanaibo minageyama, ya fuliyabo weninawa yagunu neidafaiti noku iyabo ne? 30 Ido lemo yagi hofo ledo fulinabo hanudo ya neidafaito moni-moni o minone? 31 Aiyo, mono weninane-motao, Kilisto Yesu Wenabate lulau mino edonigu ya hemotina ya mono ekenine liyobo wenina ona hula minabo yamaidana oto ha ona hula me ya ya lobiyowe. Holilo. Nemo fulinobo hanudo ya hamena-hamena moni-moni o minowe. 32 Efesusi numudo ya liye-hafa, hasuwala fiyabo hafagi fiyobo, ya mikaleka wenina monatinalo meyalo moloto fiyobo neko, monawa yakafo igaidana oto li dowa lo nedadi ne? Ha me ya feto libo,

Leda ya fulinogoloninako, onesa me ya ya hafa hobina nofena ya no holimo yowokelo,
loto ha mono lufuwau (Ais 22:13) nebo ha, ya fuliyaguti li sinoi betiyámanaibo neko, aifa meyalo molo-molo adi ne.

33 Wenina ma yasi hemotina hotina iti hopa hanudo ya ika o betitanae, loto ha me ya lobinogolowe. Holilo.

Hopa moni-moni abo weninagi houna inabo mona yakafo monatina dowa molanabo ya li hopa o betinogolaiye,
loti wenina lo-lo abo ha ya holifefe lalo.
34 Hemotina lutina-hatina hopa-napa nebo ya li elepa iti hatina kifefe loti holiti, ya hopa hanu fulitalo. Moda holiyafe? Hemotina minagu yauti maleka ya Goti yagunu holiyámabo minae. Feto loto ya holiti utinalo holinae, loto lowe.

Fuliyoniguti sinoinubo ute ya eito ona nebo ha

35 Ena malekamasi feto lanabo, Fuliyabo wenina ya igaidana oto li sinoi betinogolaiye? Ido utina fefeluma ya nena idafaidana oti li oloto pinabo ne? loti lanigilae. 36 Feto loti hatina hopa-napa kiyabo wenina ya neidafaiye loti lae? Hemotina idafa hifinabo, ya aifa yowámanaibo ne. E'e, houmala fudoto fokito, etuwa fulitoto ya moda yonaibo ne. 37 Ido idafa hifinabo, ya idafa naba, yotaibo idafa yakafo hifiyámanigilae. E'e, yufa idafa, kilefe, ido suwa witife, ido eito idafa ya yufa yako hifinabo ne. 38 Feto feyanabo, ya Gotikafo hala dowa kito ya yufa idafa eito-eito ya eimola aila, etuwa, hula fefeluma eito-eito ya ula yaidana oto molaido, ayalo ya oloto pito yonaibo ne. 39 Ido nomuna hofawa nebo idafa ya ayaida oto ute mako minámiye. E'e, leimo wenina ute ya ma ne. Ido numudo hafa, hofuku hafa utina ya eito ne. Ido nama utina yagi eito ne. Ido noku-hafa utina yagi eito ne. 40 Ido okulumau idafa utina minomo wito, ido mikaleka idafa utina minomo wifa, okulumau nebo ya lamenala eito ne. Ido mikaleka nebo ya eito ne. 41 Fo lamenala ma neto, igana lamenala ma neto, ido ofiya lamenala ya ma ne. Ido ofiya eito-eito ya lamenatina mako minámiye. Eito-eito ne.

42 Ido fuliyaguti sinoinabo ya ayaida oto ne. Molo edabo idafa ya lilitanaibo nefa, li sinoi edanaibo idafa lilitámanogolaiye. 43 Molo edabo idafa ya aifa idafa nefa, li sinoi edanaibo ya lamenalagi minanogolaiye. Molo edabo idafa aubala minámifa, li sinoi edanaibo ya aubalagi minanogolaiye. 44 Molo edabo idafa ya mikaleka ula nefa, li sinoi edanaibo ya okulumau ula minanogolaiye.

Mikaleka ute nenako, okulumau ute yagi minanogolaiye.
45 Feito ha ma yagi feto libo,

Homu we Adamu ya weunagi nomuna hofawa oloto pibo ne,
loto ha mono lufuwau (Stt 2:7) ya nebo ne. Ido aliga we Adamu huliya Yesu ya Weunakafo nomude hofawa li oloto pi ledaibo yawala oloto pibo ne.
46 Ido okulumaleka ute homu molámiye. E'e, mikaleka ute homu moloto, okulumaleka ute ya aliga oloto pinaibo ne. 47 Homu we ya mikakafo lifefe libo, ya mikalokati we ne. Ido aliga we ya okulumalekati we ne. 48 Mikaleka we nebo yamaidana oto mikaleka weninala minabo ne. Ido okulumaleka we nebo yamaidana oto okulumaleka weninala minabo ne. 49 Ido mikaleka we fefelumala onibo yamaidana oto okulumaleka we fefelumala yagi anogolone.

50 Ena mono weninane-motao, ha me ya lobiyowe. Holilo. Mikaleka ute ya Goti hiyaba we wehudi hilalau ya yoto olufola weuna fi betibo eba linaibo ya minámiye. Ido lilitinaibo idafawa yakafo lilitámanaibo mona, olufola weuna fi betibo mona linaibo yagi minámiye. 51 Yagunu holilo. Faluku aibo ha lo oloto biyowe. Wenina muki yauti malekama fuliyámanubo nefa, muki ya buli ledanogolaiye. 52 Feto fe ledanaibo, ya hulanaibo bomu wekilofo nomu fu lageto, ya nomude ifi onibo yaidana oto haita buli ledanogolaiye. Moda holiyafe? Bomu wekilofo nomu yakafo nola lageto, fuliyabo wenina ya li sinoi betiyageto, liliti ámoti minanigilae. Ido lemo ya buli ledanogolaiye. 53 Feito ute lilitanaibo idafa ya bulito lilitámanaibo idafa minanogolaiye. Ido ute fulinaibo idafa ya bulito fuliyámanaibo idafa minanogolaiye. 54 Ido lilitanaibo ute ya bulito lilitámanaibo idafa minoto, ido fulinaibo ute ya bulito fuliyámanaibo idafa minageto, aya hamena yagunu feto libo,

Fulinubo mona ya fina fi edoto li hulo fulitaiye. (Ais 25:8).
55 Aiyo, fulinubo mona li fulo ledanaibo aubaka iga ya ne? Ido hofo ledananibo weka-hauwa iga ya ne? (Hos 13: 14).
loto ha mono lufuwau nebo ha, ya hamena yalo ya gedanogolaiye.

56 Fulinubo mona wela-hauwa ya lifimate ya ne. Ido lifimate aubala ya lo molaibo ha yakafo li oloto pi ledaibo ne. 57 Feito nefa, ido Gotikafo Wenabate Yesu Kilistodokati li fulo edanubo auba li oloto pi lumu nebo we ya dowae, lalowe, loto ebola lomuwokelo.

58 Yagunu lune-hane biyobo mono weninane-motao, hemotina Wenaba lulau mino edoti ononala auba iti liyabo ya u aifa idafa aguwámanogolaiye, loti holiti, ya auba i hiki loti minoti, hena ma lo fedanaibo ya momoga ámoti, Wenaba ononala auba iti limo yoilo.

Copyright information for `SNPLAMBAU